ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 MÔN HOÁ HỌC pptx

20 591 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 07:20

 GSTT Group Sharing the value! SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO THÁI BÌNH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2009-2010   (không kể thời gian giao đề) Đề gồm 04 trang; Thí sinh làm bài vào Phiếu trả lời trắc nghiệm Mã đề: 258 Câu 1. Nhúng thanh Mg v A. 0 B. 3 C. 2 D. 1 Câu 2.  (1) Na2CO3 và AlCl3; (2) NaNO3 và FeCl2; (3) HCl và Fe(NO3)2 (4) NaHCO3 và BaCl2; (5) NaHCO3 và NaHSO4 .  A. (3) (2) (5) B. (1) (3) (5) C. (1) (3) (4) D. (1) (4) (5) Câu 3.  X (C4H9O2N)  0,tNaOH X1  duHCl X2   khanHClOHCH ,3X3 KOH H2N-CH2COOK 2 là: A. ClH3N-CH2COOH B. H2N-CH2-COOH C. H2N-CH2-COONa D. H2N-CH2-COOC2H5 Câu 4.  4,48 lít H2 2  A.  6,72 lít B.  6,72 lít C.  4,48 lít D.  6,72 lít Câu 5. có CTPT C8H10O22 2 A. 6 B. 2 C. 7 D. 9 Câu 6. 7H6Cl2.  t0 cao, là C7H7O2N  A. 2 B. 5 C. 3 D. 4 Câu 7. 2H5OH(1), CH3COOH(2), CH2=CH-COOH(3), C6H5OH(4), p-CH3-C6H4OH(5), C6H5-CH2-trên là A. (1), (6), (5), (4), (2), (3) B. (3), (6), (5), (4), (2), (1) C. (1), (6), (5), (4), (3), (2) D. (1), (5), (6), (4), (2), (3) Câu 8. 3- + c OH- 22- + e NH3 + g H2O   ng (a+b+c) là A.10 B.11 C.12 D.9 Câu 9. 2CO3 và KHCO3 1,008 lít CO2 2  gam 2CO3 và KHCO3  A. 0,2625M và 0,1225M B. 0,0375 M và 0,05M C. 0,2625M và 0,225M D. 0,1125M và 0,225M Câu 10.  2 (2 )qua NY (t 4  A. C3H4 B. C2H4 C. C2H2 D. C3H6 Câu 11. 2  A. 50.33% B. 66,67% C. 33,33% D. 46,67% Câu 12. -6,6? A.  B. Axi C.  D.   GSTT Group Sharing the value! Câu 13. 3/NH3  A. 21,6 và 16 B. 43,2 và 16 C. 21,6 và 32 D. 43,2 và 32 Câu 14. Có hai bình kín không giãn oC  - 2 và Cl2 - CO và O2   A. B B. B C. B D. B. Câu 15. este  du  A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 Câu 16.  2 t trên là A. 5 B. 3 C. 2 D. 4 Câu 17.  2H5OH, C6H5OH, C6H5NH26H5ONa, NaOH, CH3COOH,   A. 8 B. 11 C. 9 D. 10 Câu 18.  A. CH3NH2, C6H5OH, HCOOH B. CH3NH2, C2H5NH2, H2N-CH2-COOH C. C6H5NH2, C2H5NH2, HCOOH D. CH3NH2, C2H5NH2, HCOOH Câu 19.  ra b mol CO2, c mol H2). Trong  A.  B.  C.  D. Không  Câu 20. 2  natrinitrat (2  A. kaliclorat B. natrinitrat C. H2O2) D. m Câu 21.  C2H2, C2H4 và H2  ra hoàn toàn, thu     A. 40 gam B. 30 gam C. 50 gam D. 20 gam Câu 22.   A. Cu(OH)2/NaOH B.  brom C. 3/NH3 D.  Câu 23. Cl3517 và Cl3717Cl3517 y? (cho H=1; O=16) A. 26,92% B. 26,12% C. 30,12% D. 27,2% Câu 24. 4  3   A. 0,4 lít B. 0,5 lit C. 0,3 lit D. 0,6 lit Câu 25. 3(1); Na2CO3 A. (3), (2), (4), (1). B. (2), (3), (4), (1). C. (3), (1), (2), (4). D. (1), (2), (3), (4). Câu 26.  3PO4  A. Na3PO4 và NaOH B. Na3PO4 và Na2HPO4 C. NaH2PO4 và H3PO4 D. Na2HPO4 và NaH2PO4  GSTT Group Sharing the value! Câu 27. 3)2 0,5 M và BaCl2 0,4 M  A. 19,7 gam B. 29,55 gam C. 17,73 gam D. 23,64 gam Câu 28. 2, Al4C3 và Ca vào H2( A. 2,09 gam B. 3,45gam C. 3,91 gam D. 1,35 gam Câu 29. NO31M và H2SO4  A. 23,06 B. 20,36 C. 22,96 D. 18,75 Câu 30. 3  AlCl3, ZnCl2 và FeCl3 2 () thu ra  A. Al2O3, Fe B. Fe C. Al2O3, ZnO, Fe D. Al2O3, Zn Câu 31. 2a g A. CH3COOH B. HCOOH C. C2H3COOH D. C2H5COOH Câu 32.  A. 2,097 B. 2,50 C. 1,34 D. 1 Câu 33. u - X1 + X2 4 + H2 - X3 + X4 3 + NaOH - X3 + X5 + X2 3 + NaCl + CO2 3, X4, X5  A. Ca(OH)2, NaHCO3, FeCl2 B. Na2CO3, Ca(OH)2, FeCl2 C. Ca(OH)2, NaHCO3, FeCl3 D. Na2CO3, Ca(OH)2, FeCl3 Câu 34.  4,48 lit H22 A. 0,12 mol B. 0,15 mol C. 0,08 mol D. 0,1 mol Câu 35.     poli  A. 70% và 23,8 gam B. 77,5% và 21,7 gam C. 77,5 % và 22,4 gam D. 85% và 23,8 gam Câu 36.  1- 2HCl, HNO3,H2SO 2- 2 3- tây tráng   4- Al2O3  5- 3)2  6- 3O4 2SO4 loãng. Số nhận xét đúng là A. 6 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 37.  --NH22, H2O, N22 và H2O là 47,8 gam. bao nhiêu mol O2? A. 2,025 mol B. 2,8 mol C. 1,875 mol D. 3,375 mol  GSTT Group Sharing the value! Câu 38. 6H10O5 : X + 2NaOH Ct0 2Y + H2O Y + HCl(loãng)  Z + NaCl. 2? A. 0,1 mol B. 0,2 mol C. 0,15 mol D. 0,05 mol Câu 39. 3CHCl2(1), CH3COOCH=CH-CH3(2), CH3COOC(CH3)=CH2(3), CH3CH2CCl3(4), CH3COO-CH2-OOCCH3(5), HCOOC2H5  A. (1),(4),(5),(6) B. (1),(2),(5),(3) C. (1),(2),(5),(6) D. (1),(2),(3),(6) Câu 40. Cho 11,6 gam FeCO3 HNO3 2, NO) và   A. 16 gam B. 28,8 gam C. 48 gam D. 32 gam Câu 41. , Fe3O4, Fe2O3 2SO4 nhiêu A. 240 B. 130 C. 180 D. 150 Câu 42. g X   A. 13 và 15 B. 12 và 16 C. 17 và 12 D. 18 và 11 Câu 43. 3H10O3)  A. H2N-CH(OH)CH(NH2)COOH B. HCOONH3CH2CH2NO2 C. HO-CH2-CH2-COONH4 D. CH3-CH2-CH2-NH3NO3 Câu 44. 2SO4 ? A. 10 B. 6 C. 4 D. 8 Câu 45. 4H10O,C4H9Cl,C4H10,C4H11 A. C4H10O, C4H11N, C4H10, C4H9Cl B. C4H10O, C4H9Cl, C4H11N, C4H10 C. C4H11N, C4H10O, C4H9Cl, C4H10 D. C4H10O, C4H9Cl, C4H10, C4H11N. Câu 46. 4H6O2Cl2 khi    A. CH3COOCH(Cl)CH2Cl B. C2H5COOC(Cl2)H C. HCOO-C(Cl2)C2H5 D. CH3-COOC(Cl2)CH3 Câu 47. -COOH và b nhóm -NH2. Khi cho 1mol X tác  . A. C4H6N2O2 B. C4H7NO4 C. C3H7NO2 D. C5H7NO2 Câu 48. Hoà tan hoàn toàn 0,1 mol FeS2 3  NO2 bay ra ol HNO3  trong FeS2  A.33,6 lít và 1,5 mol B.22,4 lít và 1,5 mol C.33,6 lít và 1,4 mol D.33,6 lít và 1,8 mol Câu 49. :  → ; Cu + dd mu → .  + dd mu Y →  .  A. NaNO3, NaHCO3 B. NaNO2, NaHSO3 C. NaAlO2, NaNO3 D. NaNO3, NaHSO4 Câu 50. Este X có 5H10O2   A. etyl propionat B. iso-propyl axetat C. tert-butyl fomiat D. sec-butyl fomiat (Cho nguyên tử khối các nguyên tố Na= 23; K= 39; Ca= 40; Mg= 24; Al= 27; Ba= 137; Fe= 56; Zn=65; Cu= 64;Ag=108; C= 12; H= 1; Cl= 35,5; Br= 80; S= 32; O= 16; N= 14; He= 4) HẾT  GSTT Group Sharing the value! ĐỀ SỐ 12 1.A 2.D 3.D 4.B 5.C 6.B 7.B 8.B 9.B 10.B 11. 12.B 13.A 14.B 15.D 16.C 17.C 18.C 19.B 20.A 21.B 22.C 23.D 24.B 25.D 26.D 27.A 28.C 29.D 30.C 31.A 32.D 33.B 34.B 35.D 36.D 37.A 38.A 39.C 40.C 41.B 42.C 43.C 44.A 45.B 46.C 47.A 48.B 49.C 50.A SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2010-2011 Môn: HOÁ HỌC nghiệm Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; P = 31; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207; Ni = 59. Câu 1:  2. 3 trong NH3  A. 3- B. 3-CH2- C. 3--CH3. D. CH3-3-CH2- Câu 2: +, NH4+, CO32- và SO42-2 3  A. 23,8 gam. B. 86,2 gam. C. 71,4 gam. D. 119 gam. Câu 3:  A. 145,2 gam. B. 134,5 gam C. 120,0 gam. D. 103,5 gam. Câu 4:  (1). Khí Cl2 và khí O2. 4 và khí SO2. (2). Khí H2S và khí SO2. (7). Hg và S. (3). Khí H23)2. (8). Khí CO2  (4). Khí Cl2   (5). Khí NH3 3. 3 3)2.  A. 8. B. 7. C. 9. D. 10. Câu 5: -COONa, K2S, H2O, KHCO3, Al(OH)3, Al, KHSO4, Zn, (NH4)2SO3 A. 6. B. 5. C. 4. D. 7. Câu 6:  a FeSO4 + b KMnO4 + c NaHSO4 2(SO4)3 + y K2SO4 + z MnSO4 + t Na2SO4 + u H2O  A. 46. B. 50. C. 52. D. 28. Câu 7:  A. 2NO(khí) N2(khí) + O2 (khí) B. N2(khí) + 3H2(khí) 2NH3(khí) C. 2CO2(khí) 2CO(khí) + O2 (khí) D. 2SO3(khí) 2SO2(khí) + O2(khí) Câu 8:   A. 3 trong NH3  B. 2   GSTT Group Sharing the value! C.  D. 2  Câu 9: xHy       3               A. 4. B. 5. C. 3. D. 6. Câu 10:  1  otNiH ,/2X2   OH2X3  xtpto,, Cao su buna. 4  otNiH ,/2X5 22, HOHX3  xtpto,, Cao su buna. 1 và X4 3 trong NH3  A. X1. B.  C. X4. D.  Câu 11: 3)2 khí 2 và O2 3)2 ? A. Mg(NO3)2. B. Zn(NO3)2. C. Cu(NO3)2. D. Fe(NO3)2. Câu 12:  A. 2. B. 1. C. 9. D. 12. Câu 13: 2 Y    3 trong NH3  A. 21,6 gam. B. 5,4 gam. C. 10,8 gam. D. 27,0 gam. Câu 14: 4, C3H6, C2H4, C2H6, C4H8, H2 và C4H10 2 và 9,0 gam H22  A. 45%. B. 75%. C. 50%. D. 65%. Câu 15: -khác, cho  A. Alanin. B. Valin. C. Glyxin. D. Axit glutamic. Câu 16: 3 trong NH3  A. 50%. B. 75%. C. 80%. D. 66,67%. Câu 17:  NaX + H2SO4  4 2SO4) + HX (khí).  A. HCl, HBr và HI. B. HF và HCl. C. HF, HCl, HBr, HI. D. HBr và HI. Câu 18: 5H8O23 trong NH3   A. 2. B. 1. C. 3 D. 4. Câu 19:  (1). O3  (5). KClO3  2. 4Cl và NaNO2. (3). MnO2  (7). Cho khí NH3 qua CuO nung nóng. (4). Khí SO2 2.  A. 5. B. 6. C. 4. D. 3. Câu 20: 3 A. 41,3 gam. B. 41,1gam. C. 36,3 gam. D. 42,7 gam. Câu 21: xHyCl2. Khi c2  A. C3H6Cl2. B. C4H8Cl2. C. C5H10Cl2. D. C4H6Cl2. Câu 22:  1) axit 2--1,2,3-  GSTT Group Sharing the value! 2) axit 2- 3) axit 2- 4) axit 3-  5) axit 2,3-  A. 2,4,5,3,1. B. 4,2,3,5,1. C. 2,3,4,5,1. D. 4,3,2,1,5. Câu 23:  1,68 lít H2 AgNO3 trong NH3 a.  A. CH3CH(OH)CH3. B. CH3CH2CH(OH)CH3. C. CH3CH2CH2OH. D. C2H5OH. Câu 24: 2  A. HO-CH2-C6H4-COOH. B. HO-C6H4-CH2OH. C. C6H5-CH2OH. D. C6H4(OH)2. Câu 25: 6H12N2O3-amino  A. 6. B. 7. C. 5. D. 4. Câu 26:  A. 9,45. B. 5,85. C. 8,25. D. 9,05. Câu 27: -4ng là A. 1: 2 B. 2: 3. C. 2: 1. D. 1: 3. Câu 28: 2O3 2 2SO4 0,18 mol SO2  A. 80%. B. 45%. C. 50%. D. 75%. Câu 29: --7. Có bao  A. 1. B. 3. C. 4. D. 2. Câu 30:  2.   2. CO2 và H2O.   A. C2H4(OH)2 và C3H5(OH)3. B. C2H5OH và C3H7OH. C. C3H6(OH)2 và C3H5(OH)3. D. CH3OH và C2H5OH. Câu 31: xOy 2SO4 2 uy  A. 20,0 gam. B. 16,0 gam. C. 8,0 gam. D. 10,0 gam. Câu 32:  9,54gam M2CO3 2, H2 A. K và CH3COOCH3. B. K và HCOO-CH3. C. Na và CH3COOC2H5. D. Na và HCOO-C2H5. Câu 33: 3 3  A. KI. B. KCl. C. KBr. D. K3PO4. Câu 34: X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y là tripeptit Val-Gly- A. 19,455. B. 68,1. C. 17,025. D. 78,4 Câu 35: 2 2  A. 32,0 gam. B. 3,2 gam. C. 8,0 gam. D. 16,0 gam. Câu 36:  Trang 2/4 - Mã đề thi 132 Trang 3/4 - Mã đề thi 132  GSTT Group Sharing the value! - 2O. - 3 2.  A. 40,00%. B. 46,67%. C. 31,76%. D. 25,41%. Câu 37: Cho 3 3 ng ? A. 0,28 B. 0,32 C. 0,36 D. 0,34 Câu 38: 2   A. HCOO-CH2-CH2 CH=CH2. B. CH3COO-CH2-CH=CH2. C. D. Câu 39: Hòa tan 3 gam CH3axit axe A. 0,1972M và 3,15. B. 0,0028M và 2,55. C. 0,1972M và 2,55. D. 0,0028M và 1,55. Câu 40: 3 3 2  A. Mg và MgS. B. Cu và Cu2S. C. Cu và CuS. D. Fe và FeS. Câu 41:  X + H2  0,txt ancol X1. X + O2  0,txt 2. X1 + X2  0,txt C6H10O2 + H2O.  A. CH3CH2CHO. B. CH2=CH-CHO. C. CH2=C(CH3)-CHO. D. CH3-CHO. Câu 42:  A. 3. B. 4. C. 6. D. 5. Câu 43: 3)2N+5 A. 14,88. B. 20,48. C. 9,28. D. 1,92. Câu 44: 2O3 2  A. 3,2g gam và 0,75M. B. 3,2 gam và 2M. C. 4,2 gam và 1M. D. 4,2 gam và 0,75M. Câu 45: 5H8 2  A. 4. B. 2. C. 6. D. 3. Câu 46:  4 và z mol H2SO4 khí H2 A. y = 5z. B. y = 7z. C. y = z. D. y = 3z. Câu 47: 2+ và X2-X2- 2+  A. ô 20, chu kì 4, nhóm IIA. B. ô 12, chu kì 3, nhóm IIA. C. ô 8, chu kì 2, nhóm VIA. D. ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIB. Câu 48:  2 và 1,8a (mol) H2AgNO3 trong NH3  A. 0,03. B. 0,04. C. 0,01. D. 0,02. Câu 49: 2 2CO3 2  A. 19,7gam. B. 39,4 gam. C. 29,55 gam. D. 9,85gam. CH2-CH2-C=O CH2-CH2-O CH3-CH-CH2 CH2-O C=O  GSTT Group Sharing the value! Câu 50: 4  A. 4. B. 6. C. 7. D. 5.  Đáp án 2010-2011 1.B 2.C 3.D 4.B 5.B 6.C 7.B 8.B 9.A 10.A 11.D 12.A 13.D 14.B 15.A 16.B 17.B 18.A 19.A 20.B 21.B 22.B 23.A 24.B 25.C 26.A 27.C 28.A 29.D 30.A 31.D 32.C 33.D 34.C 35.C 36.D 37.C 38.D 39.C 40.B 41.B 42.C 43.A 44.C 45.D 46.B 47.A 48.D 49.D 50.D  GSTT Group Sharing the value! SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2011-2012 Môn: HOÁ HỌC Thi gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Đề gồm 04 trang; Thí sinh làm bài vào Phiếu trả lời trắc nghiệm Mã đề: 132 Cho biết khối lượng mol (đvC) của các nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; F=19; Na=23; Mg=24; Al=27; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Fe=56; Ni=59; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; I=127; Ba=137; Au=197; Pb=207. Trưởng nhóm biên soạn: ThS Phan Văn Dân GV trường THPT Chuẩn Quốc gia Bắc Đông Quan - Thái Bình 0912.135.401 Câu 1: Gikhông  A.  phn ng: [C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3  [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O B. Rót dung dch HCl vào vi si bông, vi mn dn do phn ng: (C6H10O5)n + nH2O nC6H12O6 C. Rót H2SO4 c vào vi si bông, vi b ng ngay do phn ng: (C6H10O5)n  6nC + 5nH2O D.  phn ng: [C6H7O2(OH)3]n + 3nCH3COOH  [C6H7O2(OOCCH3)3]n + 3nH2O Câu 2: Cho Cacbon (C) lt tác dng vi Al, H2O, CuO, HNO3 c, H2SO4 c, KClO3, CO2  u kin thích hp. S phn ai trò là cht kh? A. 4 B. 7 C. 5 D. 6 Câu 3: Thc hin phn c mt hn hp X gm các ankan và các anken. Cho toàn b hn hp X vào dung dch Br2 y có khí thoát ra bng 60% th tích X và khng dung dch Br2 gam n c a mol CO2 và b mol H2O. Vy a và b có giá tr là: A. a = 0,9 mol và b = 1,5 mol B. a = 0,56 mol và b = 0,8 mol C. a = 1,2 mol và b = 1,6 mol D. a = 1,2 mol và b = 2,0 mol Câu 4: Hoà tan hoàn toàn hn hp X cha Fe3O4 và FeS2 trong 63 gam dung dch HNO3 c 1,568 lít NO2 duy nhc tác dng v vi 200 ml dung dch NaOH 2M, lc kt ta rn khc 9,76 gam cht rn. N % ca dung dch HNO3 u là: A. 47,2% B. 42,6% C. 46,2% D. 46,6% Câu 5: Xà phòng hóa hoàn toàn 100 gam cht béo X cn dùng v 100 ml dung dch NaOH 0,8M, sau phn nh ch s axit ca cht béo  A. 1,4 B. 5,6 C. 11,2 D. 2,8 Câu 6: Cho các dung dch AlCl3, NaCl, NaAlO2, HCl. Dùng mt hoá cht trong s các hoá cht sau: Na2CO3, NaCl, NaOH, quì tím, dung dch NH3, NaNO3 thì s hoá cht có th phân bic 4 dung dch trên là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 7: Cho m gam Mg vào dung dch cha 0,12 mol FeCl3. Sau khi phn ng xc 3,36 gam cht rn. Giá tr ca m là: A. 2,88 gam B. 2,16 gam C. 4,32 gam D. 5,04 gam Câu 8: Cho dung dch CH3COOH 0,1M, KA = 1,8.10-5  n li ca axit axetic gim mt na so vi ban u thì khng CH3COOH cn phi cho vào 1 lít dung dch trên là: A. 6 gam B. 12 gam C. 9 gam D. 18 gam Câu 9: ch h X và tripeptit mch h c to nên t m-aminoaxit (no, mch h, trong phân t cha mt nhóm -NH2 và mt nhóm -c tng khng CO2 và H2O bt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sn phc cho li t t  to ra m gam kt ta. Giá tr ca m là: A. 120 gam B. 60 gam C. 30 gam D. 45 gam Câu 10: Hp cht hch h có kht cháy X bc sn phm ch gm CO2 và H2O. X làm mt màu dung dch brôm. S công thc cu to có th có ca X là:  H2SO4 o H2SO4 o [...]... thi u SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2 012- 2013 Môn: HOÁ HỌC Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Đề gồm 04 trang; Thí sinh làm bài vào Phiếu trả lời trắc nghiệm Mã đề: 195 Cho nguyên tử khối: H=1; C =12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; Si=28; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Mn=55; Fe=56; Cu=64; Br=80; Ag=108; I =127 ; Ba=137 Câu 1: Cho 300 ml dung dịch... trình “ Tiếp sức mùa thi cho các em học sinh lớp 12 các khối trên diễn đàn GSTT.VN Mỗi thắc mắc của các em s được các anh chị GSTT Group Sharing the value! GSTT Group sưu tầm và giới thi u hỗ trợ ngay và luôn! Ngoài ra các anh chị cũng sưu tầm và định hướng những tài liệu hay cho các em học Đội ngũ hỗ trợ gồm các anh chị sinh viên xuất sắc Điển hình có các anh/ chị thủ khoa đại học 2 012 tham gia: 1 Anh... GSTT Group sưu tầm và giới thi u Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Mã đề 195 B D B D D C C C C A D D B B A A D C D A B D C D D B B A A B C C A A D A A D C A D C C B B B C B A B Các em học sinh lưu ý: Ngoài hoạt động tình nguyện ở các trại trẻ mồ côi, kể từ 7h30 23 /12/ 2 012 GSTT Group s triển khai... nguyên tố sau 13Al; 5B; 9F; 21Sc Hãy cho biết đặc điểm chung trong cấu tạo của nguyên tử các nguyên tố đó A Đều là các nguyên tố thuộc các chu kì nhỏ B Electron cuối cùng thuộc phân lớp p C Đều có 1 electron độc thân ở trạng thái có bản D Đều có 3 lớp electron Câu 40: Khi đốt cháy một polime sinh ra từ phản ứng đồng trùng hợp isopren với acrilonitrin bằng lượng oxi vừa đủ thu được hỗn hợp khí chứa... 5,15 gam C 9,3 gam D 1,03 gam Câu 27: Cho các nguyên tử sau: 13Al; 5B; 9F; 21Sc Hãy cho biết đặc điểm chung của các nguyên tử đó A Electron cuối cùng thuộc phân lớp p B Đều có 1 electron độc thân ở trạng thái cơ bản C Đều có 3 lớp electron D Đều là các nguyên tố thuộc chu kì nhỏ Câu 28: Hoà tan hoàn toàn 0,775 gam đơn chất (X) trong dung dịch HNO 3 đặc thu được 5,75 gam hỗn hợp gồm hai khí (có thành... 1,3 Thí sinh không được dùng bất cứ tài liệu nào (kể cả Bảng hệ thống tuần hoàn) Đáp án 2011-2 012 1.D 11.A 21.C 31.B 41.A 2.D 12. D 22.D 32.C 42.B GSTT Group 3.B 13.C 23.D 33.C 43.B 4.D 14.A 24.D 34.B 44.A 5.D 15.B 25.D 35.D 45.C 6.D 16.A 26.D 36.C 46.B 7.A 17.B 27.C 37.A 47.B 8.D 18.A 28.A 38.B 48.A 9.A 19.C 29.C 39.C 49.B 10.C 20 30.D 40.A 50.D Sharing the value! GSTT Group sưu tầm và giới thi u SỞ... Số công thức cấu tạo phù hợp của X là A 8 B 6 C 7 D 5 GSTT Group Sharing the value! GSTT Group sưu tầm và giới thi u Câu 12: Thực hiện tổng hợp tetrapeptit từ 3,0 mol glyxin; 4,0 mol alanin và 6,0 mol valin Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn Khối lượng tetrapeptit thu được là A 1510,5 gam B 1120 ,5 gam C 1049,5 gam D 1107,5 gam Câu 13: Đun nóng m gam chất hữu cơ (X) chứa C, H, O với 100 ml dung dịch NaOH... ứng trùng hợp là: A 5 B 6 C 7 D 8 Câu 37: Hợp chất X có CTPT là C5H13N Khi cho X tác dụng với HNO2 thu được chất Y có CTPT là C5H12O Oxi hóa Y thu được chất hữu cơ Y1 có CTPT là C5H10O Y1 không có phản ứng tráng bạc Mặt khác, đề hiđrat hóa Y thu được 2 anken là đồng phân hình học của nhau Vậy tên gọi của X là: A pentan-3-amin B pentan-2-amin C 3-metylbutan-2-amin D isopentyl amin Câu 38: X và Y là hai... mol NaOH Mặt khác cho 0,5 mol X tác dụng với Na dư thu được 0,5 mol H2 Số nguyên tử H có trong phân tử X là: A 6 B 8 C 10 D 12 Câu 47: Tỉ lệ khối lượng phân tử giữa oxit cao nhất của nguyên tố R và hợp chất khí của nó với hiđro bằng 5,5 2 Khối lượng mol nguyên tử của R là: A 32 B 12 C 28 D 19 Câu 48: Cho 100 gam glixerol tác dụng với 3 mol HNO3 đặc (xt: H2SO4 đặc) Tính khối lượng sản phẩm chứa nhóm nitro... Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư thu được 30 gam kết tủa Vậy giá trị của V tương ứng là: A 5,60 lít B 8,40 lít C 7,84 lít D 6,72 lít Câu 26: Trong các chuỗi phản ứng hóa học sau, chuỗi nào có phản ứng hóa học không thể thực hiện được? A P  P2O5  H3PO4  CaHPO4  Ca3(PO4)2  CaCl2  Ca(OH)2  CaOCl2 B Cl2  KCl  KOH  KClO3  O2  O3  KOH  CaCO3  CaO  CaCl2  Ca C NH3  N2 NO  . BÌNH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2011-2 012 Môn: HOÁ HỌC Thi gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Đề gồm 04 trang; Thí sinh làm. BÌNH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2 012- 2013 Môn: HOÁ HỌC (Không kể thời gian giao đề) Đề gồm 04 trang; Thí sinh làm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 MÔN HOÁ HỌC pptx, ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 MÔN HOÁ HỌC pptx, ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 MÔN HOÁ HỌC pptx

Từ khóa liên quan