Đề tài : KẾ TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ ppt

28 940 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 06:20

Đề án môn họcĐỀ ÁN MÔN HỌCKẾ TOÁN CHI PHÍ ĐẦUTƯ XÂY DỰNG BẢNĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯSVTH: TRẦN THỊ BÍCH HƯỜNGSinh viãn thæûc hiãûn : Trần Thị Bích Hường Trang 1Đề án môn họcMỤC LỤC ĐỀ ÁN MÔN HỌC 1I. Lời Mở Đầu 3 Nội Dung 3 PH N I:KHÁI QUÁT N V CH U T XÂY D NG C B NẦ ĐƠ Ị Ủ ĐẦ Ư Ự Ơ Ả 3I. n v ch u t xây d ng c b nĐơ ị ủđầ ư ự ơ ả 4II. Ch k toán áp d ng n v ch u t :ếđộ ế ụ ởđơ ị ủđầ ư 5 PH N II: K TOÁN CHI PHÍ U T XÂY D NG C B N N V Ầ Ế ĐẦ Ư Ự Ơ Ả ĐƠ ỊCH U TỦ ĐẦ Ư 12I. Tài kho n s d ng trong k toán chi phí u t xây d ng c b n nả ử ụ ế đầ ư ự ơ ả đơv ch u tị ủđầ ư 12II. Nguyên t c ho ch toán chi phí u t xây d ng c b n n v ch ắ ạ đầ ư ự ơ ả đơ ị ủu tđầ ư 13III. Ph ng pháp h ch toán chi phí u t xây d ng c b n n v ch ươ ạ đầ ư ự ơ ả đơ ị ủu tđầ ư 15IV. u i m và nh c i m c a k toán chi phí n v ch u t :Ư đ ể ượ đ ể ủ ế đơ ị ủđầ ư 25 Kết Luận 26Sinh viãn thæûc hiãûn : Trần Thị Bích Hường Trang 2Đề án môn họcI. Lời Mở ĐầuTrong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta nhiều chuyển đổi vàphát triển rõ rệt. Để thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu nước ngoài nênphát triển sở hạ tầng là một trong những chỉ tiêu được nhà nước ta chú trọng.Do đó, nguồn vốn để đầu xây dựng bản chiếm một tỷ trọng lớn trong tổngngân sách của Nhà nước cũng như ngân sách của doanh nghiệp. vậy, trongđơn vị chủ đầu việc quản lý vốn đầu xây dựng tầm quan trọng rất lớn. Để quản lý tốt tình hình sử dụng vốn đầu thì thông tin kế toán ýnghĩa đặc biệt quan trọng. Nó chính là nguồn thông tin giúp cho nhà quản trịdoanh nghiệp, các nhà đầu tư, các quan chức năng và các đối tượng khác cóliên quan thực hiện việc hoạch định, kiểm soát và ra quyết định khi cần thiết,đúng đắn. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển sở hạ tầng thì không ít những hiệntượng tiêu cực xảy ra đã làm cho nhiều công trình bị thất thoát và lãng phí vốnnghiêm trọng. Sở dĩ hiện tượng này là do việc quản lý không chặc chẽ về chiphí của đơn vị chủ đầu kế toán chi phí đầu xây dựng bản là ngườitrực tiếp cung cấp thông tin về tình hình chi phí này của đơn vị. Để tìm hiểu sâuhơn về kế toán chi phí đầu xây dựng bảnđơn vị chủ đầu nên em chọnđề tài này.Đề tài gồm 3 phần:PHẦN I : KHÁI QUÁT ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯPHẦN II : KẾ TOÁN CHI PHÍ ĐẦU XÂY DỰNG BẢN ĐƠN VỊ CHỦĐẦU Nội DungPHẦN I:KHÁI QUÁT ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU XÂY DỰNG BẢNSinh viãn thæûc hiãûn : Trần Thị Bích Hường Trang 3Đề án môn họcI. Đơn vị chủ đầu xây dựng bản 1. Đơn vị chủ đầuĐơn vị chủ đầu xây dựng bản là các tổ chức bao gồm: Các quan nhànước, các đơn vị hành chính sự nghiệp các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chứcxã hội, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài,cácdoanh nghiệp nhân, các dự án quốc tế …có nhu cầu đầu để xây dựng sởhạ tầng phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Tuỳ theo nhu cầu mà các dự áncó thể lớn, nhỏ khác nhau nên khi đầu vào dự án các tổ chức thể thành lậpban quản lý dự án để quản lý dự án đầu hoặc quản lý cùng với các lĩnh vựchoạt động khác của đơn vị.a. Đầu xây dựng bản: là quá trình bỏ vốn để thực hiện việc tái tạo,xây dựng TSCĐ hoặc sở vật chất kỹ thuật, tạo nên năng lực sản xuất mới cầnthiết scho sản xuất kinh doanh hoặc phục vụ cho đời sống CBCNV của doanhnghiệp b. Nguồn vốn đầu xây dựng bản: là nguồn vốn dùng đài thọ chohoạt động đầu XDCB của doanh nghiệp bao gồm:-Nguồn tài trợ từ bên ngoài:+ Ngân sách Nhà nước hoặc cấp trên cấp+ Nguồn vốn tín dụng+ Các tổ chức tham gia liên doanh góp vốn-Nguồn tài trợ từ nguồn vốn tự của doanh nghiệp: bổ sung từ kết quảkinh doanh hoặc từ quỹ đầu phát triểnĐầu xây dựng bản dù bằng nguồn nào cũng phải kế hoạch xây dựng cơbản được duyệt và làm đầy đủ các bước theo trình tự xây dựng bản do Nhànước qui định 2. Quyết toán vốn đầu xây dựng bảnVốn đầu được quyết toántoàn bộ chi phí hợp thức đã thực hiện trong quátrình đầu để đưa dự án vào khai thác sử dụng. Nội dung quyết toán vốn đầu xây dựng bản khi công trình hoàn thành: -Xác định tổng số vốn thực tế đầu cho công trình-Xác định các khoản chi phí được phép duyệt bỏ không tính vào giá trịcông trình-Xác định giá trị công trình xây dựng bản hoàn thành qua đầu tư. Đốivới các dự án đầu kéo dài qua nhiều năm, khi quyết toán chủ đầu phải quiđổi vốn đầu đã thực hiện về mặt bằng giá trị tại thời điểm bàn giao đưa vàovận hành để xác định tài sản mới tăng và giá trị tài sản bàn giao.-Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện đầu kể từ khi chuẩn bị đầu tưđến kết thúc xây dựng đưa dự án đầu vào khai thác sử dụng. 3. Nhiệm vụ của kế toán đơn vị chủ đầu tư:- Ghi chép, phản ánh chính xác kịp thời vốn đầu XDCB đã được hìnhthành và tình hình sử dụng vốn đầu XDCB. Thông qua việc ghi chép sẽ phảnánh, kiểm tra, giám sát việc sử dụng hợp lý tiết kiệm vốn đầu tư, việc thực hiệnkế hoạch đầu XDCB.Sinh viãn thæûc hiãûn : Trần Thị Bích Hường Trang 4Đề án môn học-Tính toán chính xác, kịp thời giá trị công trình đã được hoàn thành bàngiao. Quyết toán vốn đầu khi công trình hoàn thành.Ngoài ra, trong trường hợp thi công theo phương pháp tự làm thì kế toán cònphải thực hiện những nhiệm vụ sau:- Tính toán phản ánh chính xác kịp thời các chi phí phát sinh và tính giáthành các hạng mục công trình đã hoàn thành-Kiểm tra tình hình thực hiện các định mức sử dụng lao động, vật tư, tiềnvốn.- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch thi công và các kế hoạch khác.-Tính toán, phản ánh chính xác kịp thời kế hoạch tài chính.II. Chế độ kế toán áp dụngđơn vị chủ đầu tư:1. Những qui định chung về chế độ kế toán áp dụngđơn vị chủ đầu tư:Điều 1: Chế độ kế toán đơn vị chủ đầu áp dụng cho các đơn vị chủ đầu cóthành lập ban quản lý dự án và tổ chức công tác kế toán riêng. Các đơn vị chủđầu không thành lập ban quản lý dự án thì kế toán dự án đầu được thực hiệntrên cùng hệ thống sổ kế toán của doanh nghiệp hoặc đơn vị hành chính sựnghiệp nhưng phải tuân thủ những qui định chế độ này về nội dung, phương phápghi chép và mở sổ kế toán chi tiết phản ánh nguồn vốn đầu tư, chi phí thực hiệnđầu tư, lập báo cáo tài chính và quyết toán vốn đầu dự án hoàn thành.Điều 2: Đơn vị chủ đầu phải chấp hành chế độ kế toán theo Pháp lệnh Kế toánvà Thống kê, điếu lệ Tổ chức kế toán Nhà nước, các văn bản pháp qui hiện hànhvề kế toán, kiểm toán và những qui định tại quyết định này.Điều 3:Kế toán đơn vị chủ đầu nhiệm vụ1-Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp đầy đủ ,kịp thời chính xácthôngtin về nguồn vốn đầu hình thành (bao gồm vốn ngân sách nhà nước cấp, vốnchủ sở hửu , vốn vay, vốn được tài trợ ,viện trợ…), hình thành chi phí, sử dụngvà thanh toán vốn dầu tư, tình hình quyết toánvốn đầu theo cấu vốn đầu tư,theo dự án ,công trình, hạngg mục công trình hoàn thành .2- Tính toán và phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời số lượng và giá trịtừng loại, từng thứ tài sản cố định và tài sản lưu động tăng lên do đầu xâydựng mang lại. 3- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành các tiêu chuẩn địnhmức, các chế độ, chính sách quản lý tài chính về đầu xây dựng của nhànước và của đơn vị, kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại vật tư, tài sản, tìnhhình chấp hành kỷ luật thanh toán, dự toán . 4- Lập và nộp đúng hạng báo cáo tài chính cho các quan quản lý cấptrên và các quan thanh toán, cho vay và tài trợ vốn, quan thống kê. Cungcấp thông tin và tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng dự toán, xây dựngcác định mức chi tiêu cho hoạt động đầu xây dựng. Phân tích và đánh giáhiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu đơn vị chủ đầu tư.Điều 4: Yêu cầu công tác kế toánđơn vị chủ đầu tư- Phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác và trung thực mọi hoạt động kinhtế, tài chính phát sinh trong quá trình đầu xây dựng tại đơn vị chủ đầu tư.Sinh viãn thæûc hiãûn : Trần Thị Bích Hường Trang 5Đề án môn học- Phải bảo đảm quản lý chặt chẽ, toàn diện, liên tục mọi khoản vật tư, tàisản, tiền vốn ở đơn vị chủ đầu tư. - Chỉ tiêu do kế toán phản ánh phải thống nhất với chỉ tiêu qui định trongdự toán về nội dung và phương pháp tính toán. - Số liệu trong báo cáo tài chính phải cung cấp đầy dủ, trung thực, chínhxác những thông tin kinh tế, tài chính cần thiết cho hoạt động quản lý và thựchiện quá trình đầu tư, quyết toán vốn đầu của đơn vị chủ đầu tư.Điều 5: Nội dung công việc kế toán đơn vị chủ đầu tư.• Kế toán nguồn vốn đầu tư: Phản ánh số hiện và tình hình biến động vốn đầu theo từngnguồn hình thành, bao gồm: Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp, nguồn vốn chủsở hửu của chủ đầu tư, nguồn vốn vay, nguồn vốn được viện trợ, tài trợ và cáckhoản hổ trợ về đầu Kế toán sử dụng vốn đầu tư 1. Phản ánh chi phí thực hiện đầu theo cấu vốn đầu tư, theo dự án,công trình, hạngg mục công trình. 2. Phản ánh số hiện và tình hình biến động các loại tài sản của đơn vịchủ đầu : - Tiền mặt, ngoại tệ tại quỹ hoặc gửi tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước - Số lượng, giá trị vật tư, thiết bị, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ. - Phản ánh số lượng, nguyên giá và giá trị hao mòn của tài sản cố địnhhiện và tình hình biến động của tài sản cố định, công tác mua sắm, xây dựngvà sửa chữa tài sản cố định của Ban quản lý dự án. - Phản ánh các nợ phải trả và thanh toán nợ phải trả cho người bán,người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu. - Phản ánh số hiện và tình hình biến động các loại tài sản khác thuộcquyền kiểm soát và quản lý của đơn vị chủ đầu . 3. Phản ánh các nợ phải trả phát sinh trong hoạt động của đơn vị chủ đầutư. 4. Kế toán các khoản phải thu nhập khác, chi phí khác của Ban quản lýdự án.• Lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán vốn đầu tư: - Lập và gửi đúng hạng báo cáo tài chính đơn vị chủ đầu cho quanquản lý cấp trên, quan thanh toán, cho vay,tài trợ vốn, quan Thống kê. - Lập và gửi đúng hạng báo cáo thực hiện vốn đầu hàng năm và báo cáoquyết toán vốn đầu dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng theo qui địnhhiện hành về quyết toán vốn đầu tư. - Định kỳ phân tích báo cáo tài chính, đề xuất các biện pháp tăng cườngquản lý hoạt động đầu xây dựng của đơn vị chủ đầu .Điều 6: Kiểm tài sản. Cuối niên độ kế toán, trước khi khoá sổ kế toán đơn vị chủ đầu phải thựchiện kiểm để xác định chính xác số lượng và giá trị tài sản, vật tư, tiền vốn…hiện tại thời điểm kiểm kê, đối chiếu và xác nhận các khoản công nợ hiện cóđể đảm bảo sự khớp đúng giữa số liệu trên sổ kế toán với thực tế .Sinh viãn thæûc hiãûn : Trần Thị Bích Hường Trang 6Đề án môn họcĐơn vị chủ đầu còn phải kiểm bất thường khi giải thể, sáp nhập,đình chỉ hoạt động hoặc trong các trường hợp khác theo qui định của pháp luật.Điều 7:Kiểm kế toán.Kiểm tra kế toán nhằm đảm bảo cho các qui định pháp lý về tài chính, kếtoán được chấp hành nghiêm chỉnh, số liệu kế toán được chính xác, trung thực,khách quan.Đơn vị chủ đầu phải chịu sự kiểm tra kế toán của các quan quản lýcấp trên và quan tài chính ít nhất mỗi năm một lần và nhất thiết phải được tiếnhành trước khi phê duyệt quyết toán vốn đầu dự án hoàn thành.Thủ trưởng và người phụ trách kế toán đơn vị chủ đầu phải chấp hànhlệnh kiểm tra của quan quản lý cấp trên, quan tài chính, quan thanhtoán, cho vay và tài trợ vốn, trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thựcsố liệu, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra kế toán được tiến hành thuận lợi.Điều 8: Lưu trữ tài liệu kế toán.Tài liệu kế toán phải lưu trữ bao gồm: chứng từ kế toán, sổ sách kế toán,báo cáo tài chính và các tài liệu khác liên quan đến kế toán . Sau khi kết thúc niên độ kế toán và đã hoàn tất toàn bộ công việc kế toán,các tài liệu kế toán không còn sử dụng để ghi sổ kế toán trong niên độ kế toántiếp theo phải được phân loại, sắp xếp, liệt kê, gói buộc và lập danh mục để đưavào lưu trữ theo qui định.Trường hợp ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính bằng máy vi tính thìcuối kỳ kế toán (tháng, quý) sau khi hoàn thành việc khoá sổ phải in toàn bộ hệthống sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết và báo cáo tài chính, làm đủ các thủtục pháp lý như các sổ kế toán ghi bằng tay để phục vụ cho việc kiểm tra, kiểmsoát của quan Nhà nước, sau đó được lưu trữ cùng với tài liệu kế toán khác.Thời hạng lưu trữ, bảo quản tài liệu kế toán theo chế độ lưu trữ tài liệu kếtoán của Nhà nước.Điều 9: Đơn vị chủ đầu thành lập Ban quản lý dự án tuỳ theo qui mô phảitổ chức bộ máy kế toán thành phòng hoặc tổ và phải cử người phụ trách kế toán.Đơn vị chủ đầu phải bố trí người làm công tác kế toán trình độchuyên môn nghiệp vụ được đào tạo từ bậc trung học tài chính, kế toán trở lên.Cán bộ kế toán phải được đảm bảo quyền độc lập về nghiệp vụ chuyên môntrong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.Trường hợp chủ đầu không thành lập Ban quản lý dự án thì phải bố trícán bộ kế toán để thực hiện công tác kế toán phản ánh toàn bộ quá trình tiếp nhậnvà sử dụng vốn đầu và quyết toán vốn đầu khi dự án hoàn thành đưa vàokhai thác sử dụng.Điều 10: Khi thành lập Ban quản lý dự án của đơn vị chủ đầu tư, sau khi cóquyết định bổ nhiệm trưởng ban (hoặc giám đốc ban), quan thẩm quyềnphải đồng thời cử người phụ trách kế toán để tổ chức thực hiện kế toán tại Banquản lý dự án.Điều 11: Cán bộ nhân viên của đơn vị chủ đầu phải nghiêm chỉnh chấp hànhcác qui định về tài chính, kế toán trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thờichứng từ, tài liệu cần thiết liên quan đến công tác kế toán và chịu trách nhiệmSinh viãn thæûc hiãûn : Trần Thị Bích Hường Trang 7Đề án môn họcvề sự chính xác trung thực, hợp pháp, hợp lệ của chứng từ, tài liệu kế toán đãthực hiện.Điều 12: Người phụ trách kế toán của đơn vị chủ đầu chức năng giúp thủtrưởng của đơn vị hoặc trưởng ban, giám đốc Ban quản lý dự án chỉ đạo, tổ chứcthực hiện toàn bộ công tác tài chính, kế toán và thông tin kinh tế trong đơn vị,thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các chế độ, chính sách tài chính, kếtoán, việc thực hiện các tiêu chuẩn, định mức của nhà nước và việc chấp hành kỷluật tài chính, kế toánđơn vị chủ đầu tư.Điều 13: Người phụ trách kế toán chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của thủtrưởng đơn vị chủ đầu hoặc trưởng ban, giám đốc Ban quản lý dự án, đồngthời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra về nghiệp chuyên môn tài chính, kế toán của cơquan quản lý tài chính.Điều 14: Xử lý vi phạmMọi hành vi vi phạm các qui định pháp lý về kế toán, tuỳ theo tính chất vàmức độ vi phạm được xử phạt theo đúng qui định của Pháp lệnh kế toán và thốngkê, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và các văn bảnpháp quy liên quan của Nhà nước. 2. Hệ thống tài khoản sử dụngđơn vị chủ đầu tư. Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu gồm 33 tàikhoản trong Bảng cân đối kế toán và 04 tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toánđược chia làm 9 loại. Các tài khoản trong Bảng cân đối kế toán được thực hiện theo phươngpháp “Kế toán ghi kép”.Các tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán đựơc thực hiện theo phươngpháp “Kế toán ghi đơn”.Ban quản lý dự án căn cứ vào đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý dựán, phân cấp tài chính để lựa chọn và áp dụng những tài khoản phù hợp. Banquản lý dự án được mở thêm tài khoản cấp 2 (đối với những tài khoản chưa quiđịnh tài khoản cấp 2).Việc mở thêm tài khoản cấp 1 phải ý kiến chấp thuậnbằng văn bản của Bộ Tài chính.Sinh viãn thæûc hiãûn : Trần Thị Bích Hường Trang 8Đề án môn họcSinh viãn thæûc hiãûn : Trần Thị Bích Hường Trang 9Đề án môn họcHỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ Số hiệu tàikhoảnTÊN TÀI KHOẢN GHI CH Ú1111121311331361381411511521531541552112132142411111111211211122136113681381138815211522152315241525152615282141214324112412LO ẠI 1- TÀI SẢN LƯU ĐỘNGTiền mặtTiền Việt NamNgoại tệTiền gửi Ngân hàng, Kho bạcTiền Việt NamNgoại tệPhải thu khách hàngThuế giá trị gia tăng được khấu trừPhải thu nội bộPhải thu nội bộ về vốn đầu tưPhải thu nội bộ khácPhải thu khácTái sản thiếu chờ xử lýPhải thu khácTạm ứngHàng nua đang đi trên đườngNguyên liệu, vật liệuVật liệu trong khoVật liêu giao cho bên nhận thầuThiết bị trong khoThiết bị đưa đi lắpThiết bị tạm sử dụngVật liệu thiết bị đưa gia côngVật liệu khácCông cụ, dụng cụChi phí sản xuất thử dở dangThành phẩmLoại 2 – TÀI SẢN CỐ ĐỊNHTài sản cố định hữu hìnhTài sản cố định vô hìnhHao mòn tài sản cố địnhHao mòn tài sản cố định hữu hìnhHao mòn tài sản cố định vô hìnhChi phí đầu xây dựngChi phí đầu xây dưng dở dangDự án, công trình, hạng mục công trìnhhoàn thành đưa vào sử dụng chờ duyệtquyết toánChi tiết theo yêucầu quản lýChi tiết theo yêucầuÁp dụng cho dự áncó chạy thử tải,có sản xuất thửSinh viãn thæûc hiãûn : Trần Thị Bích Hường Trang 10[...]... chạy thử Chi tiết theo yêu cầu Chi tiết theo yêu cầu Trang 12 Đề án môn học Hạng mức vốn đầu PHẦN II: KẾ TOÁN CHI PHÍ ĐẦU XÂY DỰNG BẢN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU I Tài khoản sử dụng trong kế toán chi phí đầu xây dựng bản đơn vị chủ đầu Kết cấu và nội dung của tài khoản 241 – Chi phí đầu xây dựng Bên N : Chi phí xây dựng dự án thực tế phát sinh Bên C : Kết chuyển chi phí đầu xây dựng khi... toán, tình hình quyết toán vốn đầu TK này Sinh viãn thæûc hiãûn : Trần Thị Bích Hường Đề án môn học Trang 13 được mở theo từng dự án, công trình, hạng mục công trình và theo dõi chi tiết nội dung chi phí đầu xây dựng II Nguyên tắc hoạch toán chi phí đầu xây dựng bản đơn vị chủ đầu Chi phí đầu xây dựng và quyết toán vốn đầu khi dự án đầu hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đều... công, nhà tạm….vào chi phí đầu xây dựng, ghi: Nợ TK 241 -Chi phí đầu xây dựng( 2411) TK 421-Chênh lệch thu, chi chưa xử lý Trường hợp thu lớn hơn chi ghi giảm chi phí đầu xây dựng ,ghi: Nợ TK 421-Chênh lệch thu, chi chưa xử lý TK 241 -Chi phí đầu xây dựng n.Trường hợp chạy thử không tải thì toàn bộ chi phí phát sinh được tập hợp vào TK 241:Nợ TK 241 -Chi phí đầu xây dựng( 2411) Nợ TK... vào sử dụng chờ phê duyệt quyết toán) TK241 -Chi phí đầu xây dựng( 2411 -Chi phí đầu xây dựng dỡ dang) s.Trường hợp đơn vị đầu bàn giao dự án(công trình) đang đầu xây dựng dở dang cho đơn vị chủ đầu khác tiếp tục thực hiện dự án thì đơn vị phải bàn giao toàn bộ tài sản là nguồn vốn của dự án, ghi: Nợ TK 441-Nguồn vốn đầu TK 241 -Chi phí đầu xây dựng( 2411) TK 111,112,152,153,…... thành qua đầu 2.Trường hợp chủ đầu không thành lập ban quản lý dự án, kế toán quá trình đầu xây dựng ghi trên cùng hệ thống sổ kế toán của đơn vị a Hạch toán chi phí đầu xây dựng: Chi phí đầu xây dựng được tập hợp vào bên Nợ TK 241- Xây dựng bản dở dang”,cụ thể như sau: - Khi phát sinh chi phí đầu xây dựng (theo phương pháp khấu trừ thuế) Nợ TK 241-XDCB dở dang (giá chưa thuế... Hường Đề án môn học Trang 15 không chịu thuế GTGT và thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì chi phí đầu xây dựng bao gồm cả thuế GTGT đầu vào III Phương pháp hạch toán chi phí đầu xây dựng bản đơn vị chủ đầu 1.Trường hợp chủ đầu thành lập ban quản lý dự án và tổ chức công tác kế toán riêng a.Khi nhận giá trị khối lượng xây dựng hoặc lắp đặt, công tác vấn chi phí khác (chi phí thiết... toán vốn đầu tưdự án được duyệt Các khoản ghi giảm chi phí đầu xây dựng dự án Số dư bên N : Chi phí đầu xây dựng dở dang Giá trị công trình XDCB và sửa chữa lớn TSCĐ đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao đưa vào sử dụng hoặc quyết toán chưa được duyệt Tài khoản 241 2 tài khoản cấp 2 TK 2411 – Chi phí đầu xây dựng dở dang phản ánh chi phí đầu xây dựng dở dang và tình hình quyết toán vốn đầu. .. luỹ kế trong quá trình đầu đối với chủ đầu đơn vị HCSN được xử lý như sau: -Nếu TK 413 số dư Nợ khi xử lý, ghi: Nợ TK 241 -Chi phí đầu xây dựng TK 413-Chênh lệch tỷ giá -Nếu TK 413 số dư khi xử lý,ghi: Nợ TK 413-Chênh lệch tỷ giá TK 241 -Chi phí đầu xây dựng v Khi quyết toán vốn đầu dự án hoàn thành được quan thẩm quyền phê duyệt: -Kế toán quản lý dự án ghi: +Nếu... thanh toán 3 Đồng thời nếu TSCĐ được đầu bằng các quỹ chuyên dùng, thì căn cú vào nguồn vốn đã đầu XDCB để xác định, kết chuyển tăng nguồn vốn kinh doanh theo đúng giá trị TSCĐ đã hình thành Nợ TK 441, 414, 4312 TK 411 IV Ưu điểm và nhược điểm của kế toán chi phí đơn vị chủ đầu t : 1.Ưu diểm: Tấc cả các chi phí liên quan đến quá trình đầu xây dựng dự án công trình của đơn vị chủ đầu tư. .. tiếp ghi: Nợ TK 241 -Chi phí đầu xây dựng (2411) (chi tiết chi phí thiết bị, giá thiết bị thuế GTGT) TK 151,331,….(Tổng giá thanh toán) - Trường hợp thiết bị không cần lắp nhập khẩu + Nếu chi phí đầu xây dựng để tạo ra TSCĐ dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, ghi: Nợ TK 241 Chi phí đầu xây dựng (2411) (chi tiết chi phí thiết . trong kế toán chi phí đầu tư xây dựng cơ bản đơn vị chủ đầu tư Kết cấu và nội dung của tài khoản 241 – Chi phí đầu tư xây dựng Bên N : Chi phí xây dựng. kế toán chi phí đầu tư xây dựng cơ bản ở đơn vị chủ đầu tư nên em chọn đề tài này. Đề tài gồm có 3 phần:PHẦN I : KHÁI QUÁT ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯPHẦN II :
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài : KẾ TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ ppt, Đề tài : KẾ TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ ppt, Đề tài : KẾ TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ ppt, PHẦN I:KHÁI QUÁT ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN, Những qui định chung về chế độ kế toán áp dụng ở đơn vị chủ đầu tư:, Hệ thống tài khoản sử dụng ở đơn vị chủ đầu tư., PHẦN II: KẾ TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ, Trường hợp chủ đầu tư thành lập ban quản lý dự án và tổ chức công tác kế toán riêng, Trường hợp chủ đầu tư tự thực hiện dự án :, IV. Ưu điểm và nhược điểm của kế toán chi phí đơn vị chủ đầu tư:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm