Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại NHNo&PTNT Bắc Hà Nội

107 1,512 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2012, 08:14

Tài liệu tham khảo tài chính ngân hàng Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại NHNo&PTNT Bắc Hà Nội BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT C. phí : Chi phíD. thu : Doanh thu DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước KHCB : Khấu hao cơ bản KHTSCĐ : Khấu hao tài sản cố địnhL/C : Thư tín dụngNHNo&PTNT : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. NHTM : Ngân hàng Thương mạiQPTKD : Quỹ phát triển kinh doanh SX : Sản xuất T. chính : Tài chínhTNHH : Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ : Tài sản cố địnhTSLĐ : Tài sản lưu độngUBND : Uỷ ban nhân dânXDCB : Xây dựng cơ bảnXNK : Xuất nhập khẩu MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . 1 Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU 3 1.1. DỰ ÁN ĐẦU TƯ. 3 1.1.1. Khái niệm. 3 1.1.2. Vai trò của dự án đầu tư. . 3 1.1.3. Chu trình của dự án. 3 1.2. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ. . 5 1.2.1. Khái quát về thẩm định dự án đầu tư. . 5 1.2.1.1. Khái niệm. . 5 1.2.1.2. Vai trò của thẩm định dự án đầu . 5 1.2.1.3. Yêu cầu khi thẩm định. 6 1.2.2. Căn cứ và quy trình thẩm định dự án đầu tư. 7 1.2.2.1. Căn cứ để thẩm định dự án đầu . 7 1.2.2.2. Quy trình thẩm định dự án đầu tư. 7 1.2.3. Nội dung thẩm định dự án đầu . 8 1.2.3.1. Thẩm định khách hàng vay vốn 8 1.2.3.2. Thẩm định dự án đầu . 12 1.2.3.3. Lập tờ trình kết quả thẩm định 28 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI TẠI NHNO&PTNT BẮC NỘI 30 2.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNo & PTNT BẮC NỘI . 30 2.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh 30 2.1.1.1. Sự ra đời của chi nhánh 30 2.1.1.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động : . 31 2.1.1.3.Dịch vụ & Sản phẩm: . 33 2.1.2. Tình hình hoạt động của ngân hàng 39 2.1.2.1. Thuận lợi và khó khăn của ngân hàng . 39 2.1.2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh 40 2.1.2.3. Tình hình huy động vốn 41 2.1.2.4. Hoạt động tín dụng 43 2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI TẠI NHNO& PTNT BẮC NỘI 44 2.2.1. Đặc điểm dự án xây dựng nhà máy sản xuât thức ăn chăn nuôi và yêu cầu đối với công tác thẩm định 44 2.2.1.1 Yêu cầu đối với công tác thẩm định dự án đầu nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi . 45 2.2.1.2 Phương pháp thẩm định được áp dụng vào hoạt động thẩm dịnh dự án sản xuất thức ăn chăn nuôi tại ngân hàng . 45 2.2.2. Các văn bản có tính pháp lý trong công tác thẩm định dự án đầu tại NHNo&PTNT Bắc Nội 46 2.2.3. Quy trình thẩm định dự án nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc tại NHNo&PTNT Bắc Nội 46 2.2.4. Ví dụ minh họa 47 2.2.5. Nhận xét việc thẩm định dự án nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi trên tại NHNo&PTNT Bắc Nội 65 2.2.5.1 Về thẩm định khách hàng 65 2.2.5.2. Về thẩm định dự án đầu . 65 2.3. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI TẠI NHNO&PTNT BẮC NỘI . 69 2.3.1. Những kết quả đạt được . 69 2.3.1.1. Về kỹ thuật thẩm định 69 2.3.1.2. Về cơ cấu tổ chức 70 2.3.1.3. Về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ 70 2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại 70 2.3.3. Nguyên nhân 73 2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan 73 2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan 75 Chương 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TẠI NHN0 & PTNT BẮC NỘI . 77 3.1. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA NHNo&PTNT BẮC NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI. . 77 3.1.1. Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh của ngân hàng đến năm 2010 77 3.1.2. Định hướng công tác thẩm định dự án đầu của chi nhánh trong thời gian tới 79 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI TẠI NHN0 & PTNT BẮC NỘI 79 3.2.1. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu 79 3.2.1.1. Nhân tố bên trong . 80 3.2.1.2. Nhân tố bên ngoài . 82 3.2.2. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại chi nhánh NHno&PTNT Bắc Nội . 83 3.2.2.1. Về quy trình thẩm định 83 3.2.2.2. Xây dựng nội dung, hệ thống chỉ tiêu thẩm định các DA ĐT trong lĩnh vực sản xuất chế biến 87 3.2.2.3. Thu thập, xử lý đánh giá tốt thông tin . 88 3.2.2.4. Đào tạo và đào tạo lại cán bộ thẩm định. . 90 3.2.2.5. Trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ 91 3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ . 92 3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ 92 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước . 94 3.3.3. Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam . 96 3.3.4. Kiến nghị với NHNo&PTNT thành phố Nội . 97 3.3.5. Kiến nghị với các bộ ngành liên quan 97 KẾT LUẬN . 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 101 1LỜI MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiViệt Nam đang trong tiến trình thực hiện công cuộc công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước nhằm phát triển toàn diện nền kinh tế và hội nhập với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới. Cùng với công cuộc phát triển này, hoạt động đầu không kém phần sôi động, hàng loạt các dự án đầu lớn nhỏ ra đời. Một dự án đầu được coi là thành công phải đảm bảo nhiều yêu cầu cũng như phải chịu tác động của nhiều nhân tố khác nhau, trong đó thẩm định dự án đầu là yếu tố quan trọng nhất, là tiền đề quyết định việc cho vay và hiệu quả vốn đầu tư. Bất kỳ một dự án đầu nào trước khi ra quyết định tài trợ đều phải thẩm định, do vậy cần thiết phải có một quy trình thẩm định dự án đầu hoàn chỉnh cả về phương pháp luận lẫn thực tiễn để ngày càng phù hợp với pháp luật và tình hình thực tế của nước ta hiện nay. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để đạt được điều đó? Do vậy em đã chọn đề tài “Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại NHNo&PTNT Bắc Nội” để làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.2. Mục đích nghiên cứu của đề tàiNghiên cứu lý luận chung về công tác thẩm định dự án đầu Nghiên cứu thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tại chi nhánh NHNo&PTNT Bắc Nội Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tại NHNo&PTNT Bắc Nội.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tàiĐối tượng nghiên cứu: Khoá luận chủ yếu tập trung nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến công tác thẩm định dự án đầu tư.Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu công tác thẩm định dự án đầu tại NHNo&PTNT Bắc Nội trong 2 năm 2007, 2008.4. Phương pháp nghiên cứu.Trong quá trình nghiên cứu, khoá luận chủ yếu sử dụng phương pháp: duy vật biện chứng, kết hợp phương pháp khái quát hoá, cụ thể hoá, phương pháp hệ thống hoá, phương pháp điều tra thống kê, phương pháp phân tích tổng hợp, so sánh … 25. Nội dung và kết cấu khoá luận.Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, khoá luận được chia làm 3 chương:Chương 1: Những vấn để chung về dự án đầu thẩm định dự án đầu tư.Chương 2: Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại chi nhánh NHNo&PTNT Bắc Nội Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại NHNo&PTNT Bắc Nội Do đây là một đề tài rộng và khó, thời gian thực tập chỉ 3 tháng cùng với hạn chế về kiến thức lý luận nên bài viết không tránh khỏi những sai sót. Em mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô và các cô chú tại chi nhánh NHNo&PTNT Bắc Nội để bài viết của em được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn!3Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ1.1. DỰ ÁN ĐẦU TƯ. 1.1.1. Khái niệm.Về bản chất, dự án đầu là tập hợp những đề xuất về việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những đối tượng nhất định nhằm đạt được mục tiêu nhất định trong một khoảng thời gian xác định.Xét về mặt hình thức, dự án đầu là một tập hợp hồ sơ số liệu trình bày một cách chi tiết, đầy đủ, khoa học và toàn diện một dự kiến dự án trong tương lai. Đây cũng là phương tiện chủ yếu mà chủ đầu sử dụng để thuyết phục nhằm nhận được sự ủng hộ về mặt tài chính của các nhà tài trợ.1.1.2. Vai trò của dự án đầu tư.Xét trên góc độ quản lý thì dự án đầu là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước xem xét, phê duyệt cấp giấy phép đầu tư, là căn cứ quan trọng để đánh giá và đưa ra những điều chỉnh kịp thời những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện và khai thác dự án; và là cơ sở pháp lý để xem xét, xử lý khi có tranh chấp giữa các bên tham gia liên doanh đầu tư.Còn đứng trên phương diện kế hoạch hoá, dự án đầu là một công cụ thể hiện kế hoạch chỉ tiêu của một công cuộc đầu sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, làm tiền đề cho các quyết định đầu tài trợ.1.1.3. Chu trình của dự án.Một công cuộc đầu được xem như bắt đầu từ khi có ý định về dự án đầu tư. Từ ý định về dự án đầu đến việc xây dựng, thực hiện và kết thúc dự án là cả một quá trình. Quá trình này có thể chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giai đoạn thực hiện đầu giai đoạn vận hành kết quả đầu tư. Trong mỗi giai đoạn diễn ra nhiều bước với nhiều công việc. Cụ thể là:* Giai đoạn chuẩn bị đầu gồm các bước chính như sau:- Nghiên cứu sự cần thiết phải đầu và quy mô đầu 4- Tiến hành tiếp xúc, thăm dò thị trường trong nước và ngoài nước để xác định nhu cầu tiêu thụ, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, tìm nguồn cung ứng thiết bị, vật cho sản xuất, xem xét khả năng về nguồn vốn đầu và lựa chọn hình thức đầu tư.- Tiến hành điều tra, khảo sát và chọn địa điểm xây dựng.- Lập dự án đầu tư. - Gửi hồ sơ dự án và văn bản trình đến người có thẩm quyền quyết định đầu tư, tổ chức cho vay vốn và cơ quan thẩm định dự án đầu tư.* Giai đoạn thực hiện đầu gồm các bước chính sau:- Xin giao đất hoặc thuê đất (đối với dự án có sử dụng đất)- Xin giấy phép xây dựng và giấy phép khai thác tài nguyên (nếu có)- Thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng, thực hiện kế hoạch định cư và phục hồi, chuẩn bị mặt bằng xây dựng (nếu có).- Dự kiến mua thiết bị, công nghệ, vật kỹ thuật.- Tổ chức đấu thầu, chọn thầu, giao nhận thầu.- Thi công theo đúng thiết kế.- Tiến hành chạy thử.- Bàn giao công trình vào khai thác.* Giai đoạn vận hành kết quả đầu gồm các bước chính sau:- Bàn giao công trình vào khai thác.- Thực hiện việc kết thúc xây dựng công trình.- Vận hành công trình và hướng dẫn sử dụng công trình- Bảo hành công trình.- Quyết toán vốn đầu tư. - Phê duyệt quyết toán.- Hoàn trả vốn đầu tư. - Kết thúc dự án. - Đánh giá sau dự án.Như vậy, thẩm định dự án đầu là một khâu trong cả chu trình, nhưng nó có vai trò hết sức quan trọng và được xem là có tính quyết định đối với sự thành bại của một dự án đầu tư.[...]... sao cho sỏt ỳng i vi cỏc d ỏn u t l c lp nhau thỡ chn d ỏn cú NPV > 0 Cũn i vi d ỏn cú nhiu phng phỏp thỡ d ỏn no cú NPV cao nht thỡ c la chn (2) Ch tiờu t sut hon vn ni b (Internal Rate of Return - IRR) T sut hon vn ni b IRR l mt ch tiờu c dựng ph bin nht hin nay ú l mc lói sut m nu dựng nú lm h s chit khu tớnh chuyn cỏc khon thu chi ca d ỏn v mt bng thi gian hin ti thỡ tng thu s cõn bng vi khon chi,... sau: - Tỡnh hỡnh tiờu th sn phm cựng loi trong thi gian qua trờn a bn doanh nghip d kin s xõm nhp chim lnh - S chp thun ca sn phm ú trờn th trng hin nay, nhu cu ca ngi tiờu dựng ang cp no S chp nhn v mc tho món ca ngi tiờu dựng i vi sn phm ca mỡnh v so vi nhng sn phm cựng loi trờn th trng v sn phm cú th thay th - D bỏo nhu cu sn phm trong tng lai v mc ỏp ng sn phm ú trờn th trng, cỏc kờnh ỏp ng... ht vn, do ú h cú th quyt nh nờn u t hay khụng Nhng d ỏn cú thi gian hon vn cng ngn thỡ kh nng c la chn l cng cao u im ca ch tiờu ny l: - D xỏc nh - tin cy tng i cao Nhc im ca ch tiờu ny l: - Khụng cho bit thu nhp ln sau khi hon vn ụi khi mt phng ỏn cú thi gian hon vn di nhng thu nhp v sau li cao hn thỡ vn cú th l phng ỏn tt - Ph thuc vo lói sut chit khu, nu lói sut cng ln thỡ thi gian hon vn cng di... Doanh thu ho vn: y0 = f p pv Nu im ho vn cng thp (tc x0 hoc y0 cng nh) thỡ kh nng thu li nhun ca d ỏn cng cao, ri ro thua l cng thp Thi gian phõn tớch ho vn thng c tớnh cho tng nm hot ng, cho mt nm i din no ú hoc cho c thi gian hot ng ca d ỏn đồ thị đIểm hoà vốn Doanh thu Chi phí xp xv+ f E xv f Sản lượng (5) Phõn tớch nhy ca d ỏn 25 Mt d ỏn thng cú tui th di nhng cỏc tớnh toỏn trong d ỏn li da trờn... lut l cú nh hng n s an tõm ca nh u t - Tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t v xó hi ca t nc, ca a phng, tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh ca ngnh, ca a phng (tc tng trng GDP, t l u t vi GDP, quan h gia tớch lu v tiờu dựng, GDP/u ngi, t sut li nhun sn xut kinh doanh) cú nh hng n quỏ trỡnh thc hin v s phỏt huy hiu qu ca d ỏn - Tỡnh hỡnh ngoi hi (cỏn cõn thanh toỏn quc t, d tr ngoi t, n nc ngoi v tỡnh hỡnh thanh toỏn... l lói sut nh mc (gii hn), thng l lói sut vay vn thc t Nu cỏc d ỏn c lp nhau thỡ d ỏn cú IRR r s c la chn Nu cỏc d ỏn loi tr nhau thỡ chn d ỏn cú IRR cao nht u im ca ch tiờu ny l biu th c t l sinh li ln nht m bn thõn d ỏn t c hay tớnh toỏn c mc lói vay cao nht m bn thõn d ỏn chp nhn c Nhc im ch tiờu ny l khụng cp ti ln, quy mụ ca d ỏn u t (3) Ch tiờu thi gian hon vn (Payback Period - PP) Thi gian... nhỏnh ngõn hng cho vay vic thc hin th chp, cm c ti sn hoc tr n thay cho doanh nghip thnh viờn nu trong thi hn bo lónh NHNo&PTNT Vit Nam phỏt hin bờn bo lónh khụng cú kh nng thc hin ngha v bo lónh + Bo lónh bng ti sn hỡnh thnh t vn vay: khỏch hng phi cú tớn nhim vi ngõn hng (theo quy nh ca NHNo&PTNT Vit Nam: khỏch hng ti thiu c xp loi B), cú mc vn ti thiu theo quy nh, cú phng ỏn sn xut iu kin cú hiu qu,... ng ny c nõng cao, cn phi xem xột ht sc k lng ng thi nhiu yu t phỏt huy cỏc mt tớch cc v hn ch cỏc mt tiờu cc ca cỏc nhõn t nh hng ny Cỏc nhõn t nh hng ch yu l: Con ngi, phng phỏp thm nh d ỏn u t, cht lng thu thp thụng tin, t chc qun lý, tỡnh hỡnh ca doanh nghip, cỏc yu t mụi trng v mụ nh phỏp lut, kinh t 30 Chng 2: THC TRNG CễNG TC THM NH D N U T XY DNG NH MY SN XUT THC N CHN NUễI TI NHNO&PTNT BC... NHNo & PTNT BC H NI 2.1.1 S lc v quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca chi nhỏnh 2.1.1.1 S ra i ca chi nhỏnh Thỏng 5 nm 2001, Chi nhỏnh NHNo&PTNT Bc H Ni chớnh thc bc chõn vo th trng ti chớnh, tin t Vit Nam L chi nhỏnh ra i u tiờn theo ch trng m rng mng li hot ng ca HQT NHNo&PTNT Vit Nam ng vng v khng nh v th ca mt chi nhỏnh ra i hot ng kinh doanh trờn a bn thnh ph tp trung cỏc nh u t ti chớnh ln trong... khi ch u t cú ớt nht 50% vn t cú tham gia vo d ỏn 21 * Thm nh chi phớ, doanh thu, li nhun hng nm ca d ỏn Cn xỏc nh giỏ thnh d kin ca tng loi sn phm, ỏnh giỏ cỏc khon mc chi phớ to nờn giỏ thnh sn phm cao hay thp, cú hp lý khụng? Vỡ sao? So sỏnh vi giỏ thnh cỏc sn phm cựng loi trờn th trng Cn xỏc nh doanh thu d kin hng nm theo vũng i ca d ỏn Doanh thu tng dn theo vũng i ca d ỏn Xem doanh thu ú c hỡnh . tài Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại NHNo&PTNT Bắc Hà Nội . Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại NHNo&PTNT Bắc Hà Nội Do đây
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại NHNo&PTNT Bắc Hà Nội, Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại NHNo&PTNT Bắc Hà Nội, Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư Xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại NHNo&PTNT Bắc Hà Nội, Vai trò của dự án đầu tư. Chu trình của dự án., Thẩm định dự án đầu tư, Thẩm định lợi ích kinh tế - xã hội Lợi ích kinh tế xã hội thể hiện qua:, Về cơ cấu tổ chức, Về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, Những hạn chế còn tồn tại, Nguyên nhân khách quan, Nguyên nhân chủ quan, TÓM TẮT 2, Nhân tố bên trong, Nhân tố bên ngoài, Về quy trình thẩm định, Khi thẩm định dự án vay vốn NHN, Kiến nghị đối với Chính phủ, Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước, Kiến nghị với NHNoPTNT Việt Nam, Kiến nghị với NHNoPTNT thành phố Hà Nội Kiến nghị với các bộ ngành liên quan

Từ khóa liên quan