Bài tập Hoá vô cơ docx

15 1,714 13
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 06:20

Bộ môn Hoá & Đại cơng Bi tập Hoá Bi tập hoá - phần I Chơng 1 1. Dựa vo phơng pháp Slater hãy tính năng lợng tổng của các e trong nguyên tử Li v ion Li+ từ đó tính năng lợng ion hoá thứ nhất của Li (I1 của Li) Đáp số: -203eV; -196,8eV; 5,7eV (coi ai(1s) = 0,31) 2. Nguyên tố Z = 19 thể viết cấu hình e: 1s22s22p63s23p63d1 (I) hay 1s22s22p63s23p64s1 (II). Hãy chứng minh công thức II l hợp lý (dựa vo việc tính Z từ đó tính Ee (3d1) v Ee (4s1). 3. Năng lợng ion hoá I1 của các nguyên tố chu kỳ 2 Li Be B C N O F Ne 5,4 9,32 8,32 11,26 14,53 13,6 17,42 21,5 eV a. Năng lợng ion hoá tăng từ đầu đến cuối chu kỳ. Vì sao? b. I1 giá trị cực đại nhỏ ở Be, ở N; cực tiểu nhỏ ở B, ở O. Giải thích. c. Tính Z đối với electron hóa trị năng lợng cao nhất. Đáp số: c: 1,26; 1,66; 1,56; 1,82; 2,07; 2,00; 2,26; 2,52. 4. a. Ae(Si) = -134KJ.mol-1 P nằm bên phải Si nhng Ae(P) = -72 KJ.mol-1. Hãy giải thích sự bất thờng đó. b. Những yếu tố gì ảnh hởng lên bán kính nguyên tử v ion? Cho ví dụ minh hoạ. d. Độ tăng bán kính ở nhóm IA (bảng 4): r = r(n + 1) - rn 0,2 0,42 0,1 0,12 Li (1) Na (2) K (3) Rb (4) Cs Có sự giảm mạnh ở đoạn (3). Tại sao? 5. a. TínhH, biết DHF = 565; DF2 = 151 kJ.mol-1; DH2 = 432 kJ.mol-1 b. Tính năng lợng liên kết Cl F, biết Cl = 3,09; DCl2 = 239 kJ.mol-1 chơng 2 1.a. Tính năng lợng mạng lới NaCl theo phơng pháp Born-Landé. Biết +Nar = 0,95Ao; Clr= 1,81Ao; aNaCl = 1,7475. b. Hãy so sánh với kết quả tính theo phơng pháp KapusTinsKíi v với kết quả tính theo chu trình Born-Haber, biết Hso (NaCl) = -411,14 kJ.mol-1, Hnco (Na) = 108,44 kJ.mol-1, I1(Na) = 495,7 KJ.mol-1, ECl-Cl = -240 kJ.mol-1, Ae(Cl) = -349kJ.mol-1. Hãy cho nhận xét về 3 kết quả tính đợc. Đáp số: BL: -768,63; Kp: -758,84; B-H: -756,28 2. ở thể hơi v trạng thái tan trong dung môi hữu nhôm clorua tồn tại trạng thái ở dạng Al2Cl6. Nghĩa l dime hoá 2 AlCl3 Al2Cl6. Hãy cho biết CHHH của AlCl3 v Al2Cl6. Bộ môn Hoá & Đại cơng Bi tập Hoá 3. Viết công thức cộng hởng của NO2 để chứng minh nó cũng hiện tợng dime hoá 2NO2 N2O4. Biết trong N2O4 tồn tại liên kết N-N. 4. Dựa vo qui tắc Gillespie AXmEn, khi q = m + n = 4 v m = 4;3;2. thì hợp chất CHHH thế no cho thí dụ minh hoạ. 5. Xác định % đặc tính ion v điện tích thực của liên kết ở cácphân tử sau: HF ( = 1,83D, l = 0,092 nm); HCl ( = 1,08D, l = 0,127 nm); HI ( = 0,44D, l = 0,161 nm). 6. Bi tập 3.4. Tính năng lợng trung bình của liên kết O H v O O trong phân tử H2O2 dựa vo các số liệu (kJ.mol-1) sau: Hos(H2O, k) = -241,8; Hos(H, k) = 218; Hos(H2O, k) = 249,2; Hos(H2O2, k) = -136,3. Đáp số: EO H = 463,5 kJ mol-; EO O = 143,7 kJ mol-1 7) Bi tập 3.5. Tính tổng entanpi hidrat hoá của các ion Mg2+ v Cl- theo phản ứng sau: Mg2+(k) + 2Cl-(k) + aq Mg2+.aq + 2Cl-.aq Biết rằng entanpi ho tan v năng lợng mạng ;ới ion của MgCl2 (t.t) lần lợt l -160 v 2480 kJ.mol-1. Đáp số: Hh = -2640 kJ. 8) Bi tập 3.10. ở thể khí HF liên hợp với nhau bằng liên kết hidro tạo thnh vòng sáu cạnh (HF)6 theo phản ứng sau: 6HF(k) (HF)6 (k) Tính năng lợng liên kết hidro trong (HF)6, biết rằng ở các nhiệt độ 273K v 311K hằng số Kp lần lợt l 9,55.10-12 v 1,023.10-15. Đáp số: Khoảng 28302 J mol-1. Chơng 3 1. trong dung dịch các axit HX (X = F I), độ mạnh của các axit đợc căn cứ vo phản ứng sau: HXaq H+aq + X-aq ở 25oC để tính Ka thì phải theo công thức Go = -RTlnKa; Go = Ho -TSo. Cho bảng số liệu: (kJ.mol-1) Hoh (HX) Elk (HX) I (H) Ae (X) Hoh (H+) Hoh (X-) TS HF - 48,15 -563,54 1318,84 - 343,32 -1109,76 - 485,54 - 25 HCl -17,58 - 432 1315,84 -364,25 -1109,76 - 351,46 - 17,6 a. Tính pKa của HF v HCl (pKa = -lgKa). b. Cho biết các đại lợng no ảnh hởng mạnh lên tính axit của HX. 2. Bi tập 4.10. Cân bằng sau xảy ra trong dung dịch nớc ở 25oC: Bộ môn Hoá & Đại cơng Bi tập Hoá Pb(OH)2 + 2I- PbI2 + 2OH- a. Hỏi chiều của phản ứng ở điều kiện chuẩn? b. kết tủa PbI2 không nếu dung dịch bão ho Pb(OH)2 chứa KI 0,1M? c. Tính nồng độ tối thiểu của HNO3 để Pb(OH)2 bắt đầu phản ứng với H+theo phản ứng: Pb(OH)2 + 2H+ Pb2+ + H2O Cho biết 15)(10.42=OHPbTt v 910.82=PbITt Đáp số: a) Chiều nghịch; b) kết tủa; c) [H+] > 5.10-10M. 3. a. Tính Go298 của phản ứng PbCl2 + 2I- PbI2+ 2Cl- Biết TPbCl2 = 1,6.10-5; TPbI2 = 8.10-9. b. Trong cốc sẵn 0,16 mol PbCl2. Cho vo đó 1 lít dung dịch KI 0,005M hỏi tạo ra kết tủa PbI2 không? 4. Cân bằng e của các phản ứng sau: a. Cu + HNO3 loãng Cu(NO3)2 + NO + b. K2Cr2O7 + KNO2 + H2SO4 Cr2(SO4)3 + KNO3 + c. As3S3 + HNO3 (d) H3AsO4 + H2SO4 + NO + d. [Cr(OH)6]3- + H2O2 CrO42- + OH- e. Al + HNO3 + N2O + g. Fe3O4 + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + 5. Bi tập 4.4. Cân bằng sau xảy ra trong dung dịch nớc ở 25oC: 2Cr2+ + Cd2+ 2Cr3+ + Cd (t.t.) Biết: o(Cr3+/Cr2+) = -0,41V; o(Cd2+/Cd) = -0,40V; a. ở điều kiện chuẩn phản ứng xảy ra theo chiều no? b. Trộn 25cm3 dung dịch Cr(NO3)3 0,4M với 50cm3 dung dịch Cr(NO3)2 0,02M; 25cm3 dung dịch Cd(NO3)2 0,04M v bột Cd. Hỏi chiều phản ứng trên trong điều kiện ny? Đáp số: a) Chiều thuận: b) Chiều nghịch 6. Bi tập 4.5. ở 25oC o(H2O2/H2O) = 1,77V; o(O2/H2O) = 1,23V a. Tính o của cặp O2/H2O2. b. Tính hằng số cân bằng K của phản ứng sau trong dung dịch nớc: 2H2O2 2H2O + O2 Đáp số: a. o(O2/H2O2) = 0,69V b. K 4,07.1036. 7. Bi tập 4.9. Giản đồ thế khử chuẩn của mangan, sắt v thiếc nh sau: MnO4- MnO42- MnO2 Mn3+ Mn2+ Mn Fe3+ Fe2+ Fe; Sn4+ Sn2+ Sn 0.56V 2,26V 0.95V 1.51V -1.18V -0.44V 0.77V 0.15V -0.14V Bộ môn Hoá & Đại cơng Bi tập Hoá Hãy dự đoán sản phẩm của các phản ứng sau: a) MnO4- + Fe2+ + H+ (kể cả khi d MnO4-) Đáp số: b) Sn + Fe3+ (kể cả khi d Sn) a) Mn2+ + Fe3+ ; Nếu d MnO4- thì sản phẩm l MnO2 v Fe3+. b) Sn4+ + Fe2+ ; Nếu d Sn thì sản phẩm l Sn2+ + Fe2+. 8. 1,21V 1,64V 1,63V 1,36V ClO3- HClO2 HClO Cl2 Cl- oBr2/Br- = 1,07. a. Dự đoán sản phẩm của phản ứng: ClO3- + Br- + H+ Br2 + b. ở pH bằng mấy thì phản ứng trên không diễn ra. 9. Thế khử chuẩn của kim loại kiềm đợc tính theo công thức sau: oM+/M = 44,4nFGGGhIa++ (Xem hoá học - Lê Mậu Quyền, trang 163) Goa = Go nguyên tử hoá; GoI = Go ion hoá; Goh = Go hydrat hoá, J.mol-1 Tính oNa+/Na v oLi+/Li v cho biết vì sao oLi+/Li < oNa+/Na Cặp M+/M Goa (M) GoI (M) Goh (M+) Li+/Li 128030 521745 - 509611 Na+/Na 77822 797477 -410032 Đáp số: oLi+/Li = - 2,99V; oNa+/Na = - 2,73V. chơng 4 1. Tính nhiệt ho tan của tinh thể các muối sau: a. U Hh (M+) Hh (X-) LiF - 1021,58 - 531,36 - 485,34 KJ.mol-1 NaF - 904,35 - 422,59 - 485,34 KF - 808,00 - 338,9 - 485,34 Cho biết nếu căn cứ vo nhiệt ho tan thì theo chiều từ LiF đến KF độ ho tan tăng hay giảm. b. U Hh (Ag+) Hh (X-) kJ.mol-1 AgF - 954,59 - 489,53 - 485,34 AgCl - 904,35 - 489,53 - 351,46 AgBr - 895,975 - 489,53 - 317,98 Cho biết nếu căn cứ vo độ ho tan thì theo chiều từ AgF đến AgBr độ ho tan tăng hay giảm. c. Hãy so sánh kết quả tính toán với thực nghiệm để rút ra các nhận xét về các yếu tố ảnh hởng tính tan của hợp chất ion: Thực nghiệm cho biết: Bộ môn Hoá & Đại cơng Bi tập Hoá LiF NaF KF AgF AgCl AgBr Độ ho tan 0,1mol/l 1,1mol/l 15,9mol/l Tan dễ Tt = 10-10 Tt = 5.10-13 2. Bi tập 5.8 trang 33 sách bi tập. Nhiệt sinh chuẩn của CaCl2(t.t), CaCl2.6H2O (t.t) v H2O(l) lần lợt l -796,1; -2608,9 v -285,8 kJ.mol-1. a. Tính entanpi chuẩn hidrat hoá: CaCl2(t.t) + 6H2O(l) CaCl2.6H2O(t.t) b. Tính entanpi chuẩn ho tan CaCl2(t.t) v CaCl2.6H2O(t.t) trong nớc biết rằng nhiệt sinh chuẩn của Ca2+.aq v Cl-.aq lần lợt l -543 v -167,1 kJ.mol-1. Đáp số: a. -98kJ.mol-1. b. Hoht(CaCl2, t.t) = -81,1 kJ.mol-1 Hoht(CaCl2.6H2O, t.t) = 16,9 kJ.mol-1 4. Bi tập 5.6 trang 32 sách bi tập. Thế no l chất thuận từ, nghịch từ. Momen từ của CuSO4.5H2O v MnSO4.4H2O lần lợt l 1,95B v 5,86B. Hai chất đó l thuận từ hay nghịch từ? Tính số electron độc thân trong phân tử mỗi chất trên. Bộ môn Hoá & Đại cơng Bi tập Hoá MnO4- + 3e + 4H+ MnO2(r) + 2H2O (1) 1 = 1,7VCo3+ + 1e Co2+ (3) = 1,8VH2O(r) H2O(l) = 6,01kJ.mol-1H2O (l,-10oC) H2O (t.t,-10oC)H2O (l,-10oC) H2O (l, 0oC)H2O (l, 0oC) H2O (t.t, 0oC)H2O (t.t, 0oC) H2O (t.t,-10oC)[Co(NH3)6]3+ + 1e [Co(NH3)6]2+ (2) = 0,1Vphần Ii Chơng 1: hydrô v h2O 1. Các câu hỏi 6.1 ; 6.2; 6.4; 6.5; 6.6 trang 34 sách bi tập 6.1: Trình by tính chất hoá học của hidrô. Lấy ví dụ chứng minh rằng hidrô mới sinh hoạt động hoá học mạnh hơn hidrô thờng. Giải thích. 6.2: Trình by các phơng pháp điều chế hidrô trong công nghiệp v trong phòng thí nghiệm. Tại sao điều chế hidrô trong phòng thí nghiệm ngời ta thờng dùng kẽm tác dụng với dung dịchH2SO4 loãng v thêm vo đó ít giọt dung dịch CuSO4? thể thay thế H2SO4 loãng bằng H2SO4 đặc bằng HNO3 hoặc HCl không? Tại sao? 6.4: Giải thích tính chất lí học bất thờng của nớc so với các chất lỏng khác: khối lợng riêng lớn nhất ở 4oC, nhiệt dung riêng cao bất thờng. 6.5: Giải thích tại sao nớc vừa tính chất ôxi hoá vừa tính chất khử v các tính chất ny đều phụ thuộc vo pH. 6.6: Những muối no khi tan trong nớc bị thuỷ phân v môi trờng của dung dịch các muối đó l gì? Lấy ví dụ minh họa. 2. Cho các cặp ôxi hoá khử sau: a. Lập biểu thức - pH của cặp ôxi hoá khử trên khi [MnO4-] = 10-2M v cho biết ở pH = 6 H2O rất ít bị ôxi hoá bởi MnO4- tại sao? b. Viết phản ứng xảy ra (nếu có) khi tồn tại phức [Co(NH3)6]2+ trong nớc. Nếu phản ứng xảy ra thì H2O đóng vai trò? c. Viết phản ứng xảy ra khi cho dung dịch H2SO4 loãng vo Co(OH)3? Vai trò của H2O. 3. Bi tập 6.8 trang 36 sách bi tập Tính nhiệt độ nóng chảy của nớc đá ở áp suất 1500atm, biết rằng khối lợng riêng của nớc đá l 917 kg.m-3 v nhiệt nóng chảy của nó l 319,7kJ.kg-1. Đáp số: T 261,65K hay -11,5oC. 4. Quá trình tan của nớc đá: Tính Go278K của quá trình, cho biết nguyên nhân lm cho quá trình tự xảy ra. Coi Ho, So không đổi theo T trong khoảng 0oC đến 5oC. 5. Bi tập 6.11 trang 37 sách bi tập Tính Go của quá trình theo hai phơng pháp sau: a. Tính từ Ho v So của các giai đoạn sau: Bộ môn Hoá & Đại cơng Bi tập Hoá b. Thiết lập phơng trình HoT = f(T) dựa vo công thứcopoC)H(T= v Go theo công thức: 2oToTHTGT= Ho đông đặc của nớc ở 0oC l -6kJ.mol-1, nhiệt dung mol của nớc đá CoP = 75,5 JK-1.mol-1. Đáp số: a. Go263 -212,24 J.mol-1. b. Go263 -211,92 J.mol-1. Chơng ii: halogen 1. Vì sao ái lực e của F: Ae(F) = -328 kJ.mol-1 > Ae(Cl) = -342 kJ.mol-1 nhng thế khử chuẩn: oF2/F- = 2,85V > o Cl2/Cl- = 1,36V ? 2. Câu 7.1 trang 39 sách bi tập Tại sao Flo không số ôxi hoá dơng v chỉ hoá trị một, trong khi đó các nguyên tố còn lại trong nhóm lại cả số ôxi hoá dơng v nhiều hoá trị khác nahu 1, 3, 5 v 7. 3. Câu 7.3 trang 39 sách bi tập Lấy các ví dụ minh hoạ tính ôxi hoá mạnh của Halogen v tính ny giảm dần từ trên xuống trong nhóm, còn tính khử của chúng lại tăng dần theo chiều trên, trừ Flo. 4. Viết phản ứng xảy ra khi điện phân dung dịch NaCl trong các trờng hợp sau: a. mng ngăn b. Không mng ngăn c. Dung dịch NaCl nóng > 80oC, không mng ngăn. 5. Câu 7.5 trang 39 sách bi tập So sánh tính chất của HF với các HX khác trong cùng nhóm. Thông thờng một axit phản ứng với một ôxit bazơ, m không phản ứng với một ôxit axit, nhng axit flohiđric lại phản ứng đợc với cả ôxit axit SiO2. Giải thích trờng hợp ny. 6. Câu 7.8 trang 40 sách bi tập Sục khí clo vo dung dịch NaOH, sau đó đun nóng cho tới khô. Tiếp tục đun đến khi phân huỷ hon ton. Viết các phơng trình phản ứng xảy ra. 7. Câu 7.9 trang 40 sách bi tập Viết các phơng trình phản ứng sau dới dạng ion (nếu có) v phân tử, kèm theo cách xác định hệ số chất ôxi hoá v chất khử: Bộ môn Hoá & Đại cơng Bi tập Hoá I2 + I- 3I3- a. F2 + SiO2 i. Cl2 + KOH(nguội v nóng)b. X2 + H2O (X: halogen) k. NaOCl + KI + H2SO4(loãng) c. Cl2 + HX (X: Br, I) l. CaOCl2 + HCl(đặc) d. MnO2(KMnO4;r) + HCl(đặc, nóng) m. KClO3 + KI + H2SO4(loãng)e. H2SO4(đặc, nóng) + HX n. KClO3(r) (có v không xúc tác MnO2)g. Fe2(SO4)3 + KI(dd) o. KIO3 + KI + H2SO4(loãng) h. HF + SiO2 8. oNO3-/HNO2 = 0,94V; o I3-/I- = 0,54V a. ở điều kiện chuẩn, 25oC phản ứng sau diễn ra theo chiều no? 2NO3- + 9I- + 6H+ 3I3- + 2HNO2 + 2H2O b. Nếu chỉ thay đổi pH thì ở pH bằng mấy phản ứng sẽ đổi chiều? c. Chỉ ra giá trị của pH ở đó cùng tồn tại cả 4 chất của 2 cặp ôxi hoá khử trên. 9. Cho oI2(rắn)/I- = 0,53V; o I2(dd)/I- = 0,62V a. Tính độ ho tan (So(mol/l)) của I2 trong nớc nguyên chất v cho biết pha đợc dung dịch I2 0,1M không. b. Tính hằng số cân bằng của phản ứng Biết o I3-/I- = 0,54V d. Tính độ ho tan (S) của I2 trong dung dịch KI 0,2M 10. Bi tập 7.14 trang sách bi tập Sục khí clo (P = 1atm) vo nớc nguyên chất ở 25oC xảy ra phản ứng sau: Cl2(k) + H2O HClO + H+ + Cl- a. Tính hằng số cân bằng K của phản ứng, nồng độ các ion, phân tử trong cân bằng v pH của dung dịch. b. Tính nồng độ Cl2.aq trong dung dịch do phản ứng: Cl2(k) + aq Cl2.aq c. Tính độ ho tan của Cl2(mol.l-1) trong nớc. d. Tính độ ho tan của Cl2(mol.l-1) trong các dung dịch sau: + NaCl 1M + HCl 1M Cho biết o (Cl2(k)/Cl-) = 1,36V; o (Cl2.aq/Cl-) = 1,40V; o (HClO/Cl-) = 1,49V Chơng iii: nhóm via 1. Viết cấu hình e của phân tử O2 theo phơng pháp MO_LCAO v cấu hình e của nguyên tử Ôxi dới dạng ô lợng tử từ đó hãy cho biết tại sao O2 thuận từ O3 nghịch từ. 2. a. Năng lợng phá vỡ liên kết của O2 l 498,7kJ.mol-1. Tính max (nm) của phôtôn thể gây ra sự phân ly O2 thnh O, để nhờ đó Ôzôn đợc tạo thnh ở tầng bình lu. Bộ môn Hoá & Đại cơng Bi tập Hoá b. Viết phản ứng tạo thnh v phân ly Ôzôn ở tầng bình lu. Nó ý nghĩa gì cho cuộc sống của sinh vật trên trái đất? c. Các chất CFC (ví dụ: Fréon 12 - CF2Cl2) tác dụng gì lên O3 ở tầng bình lu? 3. Trớc đây công thức cấu tạo của Ôzôn đợc viết l (1) sau ny ngời ta viết theo công thức cấu tạo (2) a. Công thức no đúng? Căn cứ vo đâu để biết đợc. b. Từ công thức (2) hãy viết công thức cộng hởng của O3 v nhờ đó tính đợc điện tích hình thức của từng ôxi; tính đợc bậc liên kết trong O3. 4. Câu 8.5 sách bi tập trang 49. Lực axit của hydrôxit axit phụ thuộc vo nhữngc yếu tố gì? Viết công thức cấu tạo của các phân tử sau: a. Các axit mạnh H2SeO4 v HClO4. b. Các axit trung bình H3PO3 v H3PO2. c. Các axit yếu H6TeO6 v H3AsO3. 5. Viết phản ứng minh hoạ các chất sau: H2S; SO2; H2SO4 thể hiện tính khử, tính ôxi hoá? Nêu nhận xét chung về tính ôxi hoá khử của một nguyên tố trong hợp chất. 6. Câu 8.12 sách bi tập trang 50. Tại sao khi ho tan một sufua tan đợc trong axit (FeS, MnS, ZnS trong HCl) ngoi H2S đợc tạo thnh ta thấy luôn một lợng S kết tủa. 7. Câu 8.13 sách bi tập trang 50. Viết các phơng trình phản ứng sau dới dạng ion (nếu có) v phân tử: a. O3 + PbS b. O3 + KI (dd) c. O3 + KI + H2SO4 (loãng) d. H2O2 + KI (dd) e. H2O2 + KI + H2SO4 (loãng) g. PbS + H2O2 (dd) h. H2O2 + KMnO4 + H2SO4 (loãng) i. H2S + O2 (ghi điều kiện) k. Fe + H+ + SO42- 8. ở 800K hằng số cân bằng của phản ứng (1) l kp = 1,21.105. 2SO2(k) + O2(k) 2SO3(k) Đốt Pyrit FeS2 trong không khí ngời ta thu đợc hỗn hợp khí (A) thnh phần theo thể tích: 7%SO2; 10%O2; 83%N2. Tiếp theo SO2 đợc ôxi hoá thnh SO3 (có mặt chất xúc tác). Nếu xuất phát từ 100mol khí A thì phản ứng đạt cân bằng ở 800K, đợc hỗn hợp khí (B). Cho ton bộ khí B hấp thụ vo nớc đợc 69,2lít dung dịch C. Tính pH của dung dịch C, coi SO2 không bị hấp thụ bởi dung dịch H2SO4. 9. Bi tập 8.21 sách bi tập trang 57. Một bình cầu dung tích 500cm3 chứa hỗn hợp khí O2 v O3 ở điều kiện chuẩn (0oC v 1atm). Cho một lợng d dung dịch KI vo bình cầu v lắc mạnh, sau đó trung ho kiềm bằng OOO(1)OOO(2)Bộ môn Hoá & Đại cơng Bi tập Hoá toP, Pt, 800oC dung dịch H2SO4. Iot tạo ra phản ứng vừa đủ với 37,6cm3 dung dịch Na2S2O3 0,1M. Tính phần trăm số mol O3 trong hỗn hợp khí. 10. Bi tập 8.22 sách bi tập trang 57. Tính độ ho tan (mol.l-1) của ZnS trong dung dịch HCl 0,1M v 2M, biết rằng K1 v K2 của H2S l 10-7 v 10-14, tích số tan của ZnS l 10-23 v nồng độ bão ho của H2S trong dung dịch l 0,1M. Chơng iv. Nhóm VA 1. Câu 9.12 sách bi tp Tại sao môi trờng của dung dịch Na2HPO4 l kiềm còn dung dịch NaH2PO4 l axit? Dùng các số liệu hằng số điện ly axit của H3PO4 để giải thích. 2. Cho 2,24l (ktc) khí NO2 hp th ht vo 1l dung dch NaOH 0,1M c dung dch A. Tính pH ca dung dch A. Coi th tích không i. 3. Câu 9.13 sách bi tập Viết các phơng trình phản ứng sau dới dạng ion (nếu có) v phân tử: a. NaNO2 + NH4Cl (dd bão ho) d. CO2 + NH3 (d) e. NH3(k) + CO2(k) g. NH3(k) + O2(k) h. NH3(k) + O2 i. NH3 + Cl2 k. NaNO2 + KI + H2SO4 loãng l. NaNO2 + KMnO4 + H2SO4 loãng m. HNO2 n. HNO3 p. HNO3 đặc + S s. Au + HNO3 + HCl t. NH4HCO3(r) z. HNO3 (loãng) + M (M: P, As, Sb, Bi) . NaBiO3 (R) + MnSO4 + H2SO4 (dd) . Na3AsO4 + KI + H2SO4 loãng . SbCl3 + H2O . Bi(NO3)3 + H2O 4. (môi trng axit) a. Vit phn ng phân hu ca HNO2 v tính hng s cân bng ca phn ng. b. pKa = 3,3. Hãy cho bit pH bng my thì trong dung dch - [HNO2] > [NO2-] - [NO2-] > [HNO2] c. Hp cht N(III) th tn ti dng HNO2 hay NO2-. Nu ch thay pH thì pH bng bao nhiêu hp cht N(III) s bn. Coi PNO = 1atm. Bit vi cp N(V)/N(III) = NO3-/HNO2(NO2-) ngi ta ó lp c quan h - pH nh sau: pH < 3,3 1= 0,94 0,09 pH pH > 3,3 2= 0,84 0,06 pH. Khi gii dùng công thc ]Kh[]Oxh[lgn06,0o+= NO3- HNO2 NO 0,94V 1,00VHNO2 H+ + NO2-[...]... SiO2) để nung chảy Al đợc không? 4 Bi tập 11.12 sách bi tập Nồng độ H+ sinh ra trong dung dịch Al3+ chủ yếu do phản ứng sau: Al3+ + HOH Al(OH)2+ + H+ ; Ka = 10-5 Tính nồng độ ban đầu của Al3+ khi Al(OH)3 bắt đầu kết tủa v pH của dung dịch ny, biết rằng tích số tan của Al(OH)3 l 10-32 Nhóm IIA, IA 1 Câu 12.3 sách bi tập Bộ môn Hoá & Đại cơng Bi tập Hoá Cho bột Mg vo nớc nóng thuốc thử... suất áp suất B H L R 5,2atm 1atm C O H A 0,01oC Nhiệt độ Giản đồ pha H2O -78oC -57oC Nhiệt độ Giản đồ pha CO2 4 Bi tập 10.20 sách bi tập Dự đoán các sản phẩm phản ứng sau: b Sn + Hg2+ a Sn + H+ Biết rằng giản đồ thế khử chuẩn của các chất nh sau: Bộ môn Hoá & Đại cơng Bi tập Hoá Sn4+ = 0,15V Sn2+ = 0,14V Sn Hg2+ = 0,92V Hg22+ = 0,79V Hg H+ = 0,00V 5 Ge tạo ra 2 oxyt GeO, GeO2 2Ge(r)...Bộ môn Hoá & Đại cơng Bi tập Hoá 5 Dung dch bão ho Mg(OH)2 pH = 10,36 pKb(NH3) = 4,744 a Trn 500ml dung dch MgCl2 0,1M vi 500ml dung dch NH3 0,2M Hi trong dung dch thu c to ra kt ta Mg(OH)2 không? b Nu kt... dung dịch Na2CO3 ứng với điểm tơng đơng thứ nhất V b Đặt x = ; V l số ml HCl cho vo dung dịch Na2CO3 Lập biểu thức pH = f(x) khi Ve x = 0; 0 < x < 1; 1 < x < 2; x = 2 v x > 2 Bộ môn Hoá & Đại cơng Bi tập Hoá Chơng vI Nhóm iIIA 1 Câu 11.6 sách b i tp Viết các phơng trình phản ứng sau dới dạng ion (nếu có) v phân tử: a M + O2 (M: các đơn chất nhóm IIIA) c B + HNO3 (đặc, nóng) b B2O3 +... bị một dung dịch đệm pH = 7,38 cần phải ho tan bao nhiêu gam NaH2PO4.H2O trong 1 lít dung dịch Na2HPO4 0,1M P = 31, O = 16, H = 1, Na = 23 Đáp số: a pH = 7,21 b khoảng 9,33g Bộ môn Hoá & Đại cơng Bi tập Hoá Chơng v Nhóm iVA 1 Câu 10.10 sách b i tp Viết các phơng trình phản ứng sau dới dạng ion (nếu có) v phân tử: b CO2(k) + Ca g Na2CO3 + H2O c CO2(k) + aq i Si + HF + HNO3(dd) d KHCO3(r)... t1/2 = 5730 năm Năm 1960 nh Hoá học Mỹ Williard Frank Libby đã đợc tặng giải thởng Nobel nhờ công trình Định niên đại bằng cácbon phóng xạ (Radiocarbon dating) (cho các vật khảo cổ nguồn gốc hữu cơ) a sở khoa học của phơng pháp: Radocarbon đaling l gì? b Hãy tính tuổi của một mẩu gỗ khảo cổ độ phóng xạ bằng 70% độ phóng xạ của mẩu gỗ hiện đại (xem bi tập 10.12 sách bi tập) 3 Quan sát giản đồ pha... dịch NH4Cl đặc thì thấy bọt sủi lên nhiều Giải thích 2 Bi tập 12.12 sách bi tập Dung dịch MgCl2 10-2M ở 25oC bắt đầu kết tủa Mg(OH)2 ở pH = 9,5: a Tính tích số tan của Mg(OH)2 b Tính thế khử của cặp Mg2+/Mg khi pH = 11, biết rằng thế khử chuẩn của nó l -2,36V c Tại sao Mg ghép vo các thiết bị bằng thép thể bảo vệ đợc thép khỏi bị ăn mòn điện hoá? 3 Một mẫu nớc chứa 0,0045 mol CaCl2 v 0,005 mol NaHCO3... hoá? 3 Một mẫu nớc chứa 0,0045 mol CaCl2 v 0,005 mol NaHCO3 tính cho một lít nớc a Xác định xem mẫu nớc trên phải nớc cứng không? Nếu phải thì độ cứng gì? b Nêu phơng pháp lm mềm 4 Câu 13.7 sách bi tập Viết các phơng trình phản ứng sau dới dạng ion (nếu có) v phân tử: a Li + N2(k) e Na2O2 + CO2 b Li + C g KO2 + H2O h KO2 + CO2 c M + H2 (M: kim loại kiềm) d Na2O2 + H2O i KO2 + CO2 + H2O ; MOH + . Bộ môn Hoá Vô cơ & Đại cơng Bi tập Hoá vô cơ Bi tập hoá vô cơ - phần I Chơng 1 1. Dựa vo phơng pháp. axit của HX. 2. Bi tập 4.10. Cân bằng sau xảy ra trong dung dịch nớc ở 25oC: Bộ môn Hoá Vô cơ & Đại cơng Bi tập Hoá vô cơ Pb(OH)2 + 2I-
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập Hoá vô cơ docx, Bài tập Hoá vô cơ docx, Bài tập Hoá vô cơ docx