LUẬN VĂN: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI SACOMBANK - CẦN THƠ potx

59 625 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 06:20

Chiến lược phát triển hoạt động tín dụng DNV&N tại Sacombank- Cần Thơ GVHD: Th.s Thái Văn Đại SVTH: Trần Thị Hồng Vân 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TẠI SACOMBANK- CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện Th.s THÁI VĂN ĐẠI TRẦN THỊ HỒNG VÂN MSSV: 4031625 LỚP: QTKD-tổng hợp-K30 Cần Thơ, Năm 2008 Chiến lược phát triển hoạt động tín dụng DNV&N tại Sacombank- Cần Thơ GVHD: Th.s Thái Văn Đại SVTH: Trần Thị Hồng Vân 2 MỤC LỤC Chương 1: Giới thiệu 1 1.1. Đặt vấn đề 1 1.1.1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu 1 1.1.2. Căn cứ khoa học thực tiễn 2 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2 1.2.1. Mục tiêu chung 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2 1.3. Phạm vi nghiên cứu 2 1.3.1. Không gian 2 1.3.2. Thời gian 2 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu 3 1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu 3 Chương 2: Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5 2.1. Phương pháp luận 5 2.1.1. Giới thiệu về doanh nghiệp vừa nhỏ (DNV&N) 5 2.1.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng 7 2.1.3. Những vấn đề cơ bản về chiến lựợc 7 2.1.4. Công cụ sử dụng để lựa chọn chiến lược 12 2.2. Phương pháp nghiên cứu 13 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 13 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 13 Chương 3: Tổng quan về ngân hàng Sài Gòn Thương Tín- Cần Thơ 14 3.1.Giới thiệu về Ngân hàng Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Cần Thơ 14 3.1.1. Quá trình hình thành 14 3.1.2. Chức năng hoạt động của chi nhánh 14 3.1.3. Cơ cấu tổ chức 15 3.2. Kết quả kinh doanh của Sacombank giai đoạn 2005-2007 16 3.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2005-2007 16 3.2.2. Thuận lợi khó khăn 19 Chương 4:Phân tích hoạt động tín dụng chiến lược phát triển hoạt động tín dụng cho DNV&N tại Sacombank Cần thơ 22 Chiến lược phát triển hoạt động tín dụng DNV&N tại Sacombank- Cần Thơ GVHD: Th.s Thái Văn Đại SVTH: Trần Thị Hồng Vân 3 4.1. Thực trạng hoạt động tín dụng của DNV& N gđ 2005- 2007 22 4.1.1. Doanh số cho vay của DNV& N giai đoạn 2005-2007 22 4.1.2. Doanh số thu nợ của DNV& N giai đoạn 2005-2007 23 4.1.3. Dư nợ cho vay của DNV& N giai đoạn 2005-2007 25 4.1.4. Nợ xấu của DNV& N giai đoạn 2005-2007 26 4.1.5. Đánh giá hoạt động tín dụng của DNV& N gđ 2005-2007 27 4.2. Xây dựng chiến lược phát triển hoạt động tín dụng cho DNV&N 29 4.2.1. Xác định mục tiêu của chiến lược 29 4.2.2. Phân tích những điểm mạnh, điểm yếu 29 4.2.3. Phân tích những cơ hội thách thức 33 Chương 5:CL nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng dịch vụ cho DNV&N 45 5.1. Mở rộng quy mô hoạt động của chi nhánh 45 5.2. Tăng cường hoạt động cho vay bằng cách thắt chặt quan hệ với KH 46 5.3. Nâng cao hiệu quả huy động vốn DNV&N 48 Chương 6: Kết luận, kiến nghị 51 6.1. Kết luận 51 6.2. Kiến nghị 51 Chiến lược phát triển hoạt động tín dụng DNV&N tại Sacombank- Cần Thơ GVHD: Th.s Thái Văn Đại SVTH: Trần Thị Hồng Vân 4 DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng1 : Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2005-2007 17 Bảng 2: Doanh số cho vay DNV&N 22 Bảng 3 : Doanh số thu nợ của DNV&N 23 Bảng 4: Dư nợ cho vay của DNV&N 25 Bảng 5: Nợ xấu của DNV&N 26 Bảng 6: Đánh giá hoạt động tín dụng đối với DNV&N 27 Bảng 7: Dự kiến doanh số cho vay DNV&N 29 Bảng 8: Dự kiến dư nợ cho vay DNV&N 29 Bảng 9: Dự kiến huy động vốn của DNV&N 29 Bảng 10 : Số lượng DNV&N tại Thành Phố Cần Thơ 35 Bảng 11 :Giá trị sản xuất công nghiệp tại TP Cần Thơ 36 Bảng 12: Quy mô vốn sản xuất kinh doanh tính bình quân cho một doanh nghiệp theo thành phần kinh tế 37 Bảng 13:Dư nợ cho vay của DNV&N của các ngân hàng 40 Chiến lược phát triển hoạt động tín dụng DNV&N tại Sacombank- Cần Thơ GVHD: Th.s Thái Văn Đại SVTH: Trần Thị Hồng Vân 5 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Mô hình quản trị chiến lược toàn diện 8 Hình 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị chiến lược 9 Hình 3: Mô hình ma trận SWTO 12 Chiến lược phát triển hoạt động tín dụng DNV&N tại Sacombank- Cần Thơ GVHD: Th.s Thái Văn Đại SVTH: Trần Thị Hồng Vân 6 Chương 1 GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề 1.1.1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu Năm 2007 Thành phố Cần Thơ phát triển trong bối cảnh kinh tế cả nước đang hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, với những cơ hội xen lẫn những thách thức. Mặc dù vậy, tình hình kinh tế- xã hội TP Cần Thơ năm 2007 vẫn có những chuyển biến tích cực. Tăng trưởng GDP ở mức cao 16,27%, kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2007 đạt hơn 926,6 triệu USD ( xuất khẩu đạt 551,8 triệu USD). Giá trị xuất khẩu này chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn TP Cần Thơ. Số doanh nghiệp mới thành lập 500 doanh nghiệp- một thị trường tiềm năng của ngành ngân hàng. Với số lượng doanh nghiệp nhiều như vậy nhưng số lượng ngân hàng trên địa bàn TP Cần Thơ là không phải ít. Tính cho đến thời điểm hiện nay, Cần Thơ đã có hơn 35 tổ chức tín dụng, ngân hàng quốc doanh vẫn giữ vị trí chủ đạo trên địa bàn. Phần còn lại là số đông các ngân hàng thương mại cổ phần đang cạnh tranh nhau bằng cách phát triển mạng lưới giao dịch, gia tăng vốn điều lệ, công nghệ, nhân sự. Đặc biệt là trong 2 tháng đầu năm 2008, tình hình cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại càng gay gắt hơn trong việc huy động vốn, nhiều ngân hàng đã đưa ra mức lãi suất rất cao để thu hút tiền gởi tiết kiệm. Sacombank Cần Thơ là chi nhánh đã thành lập được sáu năm đã tạo được vị thế nhất định. Thương hiệu Sacombank đã được nhiều khách hàng biết đến sử dụng dịch vụ. Ngoài trụ sở chính SacomBank còn có 3 phòng giao dịch nằm ở vị trí khá thuận lợi ở địa bàn thành phố Cần Thơ 1 phòng giao dịch ở thị trấn Thốt Nốt. Khách hàng mục tiêu của ngân hàng trong năm 2008 vẫn là các doanh nghiệp vừa nhỏ, nhưng trong bối cảnh hiện nay tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn nên đòi hỏi Sacombank phải có những kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng mục tiêu đề ra. Vì những lý do trên nên em đã chọn đề tài “ Chiến lược phát triển hoạt động tín dụng dịch vụ cho doanh nghiệp vừanhỏ tại Sacombank Cần Thơ giai đoạn 2008-2012” để làm đề tài nghiên cứu. Chiến lược phát triển hoạt động tín dụng DNV&N tại Sacombank- Cần Thơ GVHD: Th.s Thái Văn Đại SVTH: Trần Thị Hồng Vân 7 1.1.2. Căn cứ khoa học thực tiễn Sacombank chủ yếu đẩy mạnh cho vay nhỏ lẻ, nên thị trường các doanh nghiệp vừa nhỏ là khách hàng mục tiêu của ngân hàng. Đề tàiChiến lược phát triển hoạt động tín dụng dịch vụ cho doanh nghiệp vừa nhỏ tại Sacombank- cần thơ” đẩy mạnh hoạt động tín dụng vào đối tượng khách hàng mục tiêu, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng trong thời gian tới. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung Luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động tín dụng dịch vụ đối với doanh nghiệp vừa nhỏ của ngân hàng Thương Mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh Cần Thơ trong 3 năm gần đây (2005 – 2007) để thấy rõ được xu hướng hoạt động của ngân hàng. Đồng thời kết hợp với tình hình chung của nền kinh tế và sự cạnh tranh của các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn Cần Thơ để đề ra những chiến lược phát triển hoạt động tín dụng, dịch vụ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại mới – thời kỳ kinh tế hội nhập. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Phân tích hoạt động kinh doanh của Sacombank trong 3 năm 2005-2007, đánh giá doanh thu, lợi nhuận đạt được so với chỉ tiêu đề ra. - Phân tích tình hình hoạt động cho vay của Sacombank- Cần Thơ đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ trong 3 năm 2005, 2006, 2007 thông qua các chỉ tiêu về doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn … - Phân tích SWOT để đưa ra các chiến lược nhằm phát triển hoạt động tín dụng dịch vụ cho DNV&N 1.3. Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng hoạt động tín dụng đối với DNV&N tại Sacombank Cần Thơ như thế nào? - Hạn chế trong hoạt động tín dụng đối với DNV&N ra sao? - Tình hình các DNV&N, nhu cầu vốn của DNV&N ở TP Cần Thơ? - Môi trường kinh doanh tạo ra những cơ hội nguy cơ gì cho phát triển hoạt động tín dụng DNV&N? - Những chiến lược nào nhằm phát triển hoạt động tín dụng cho DNV&N? Chiến lược phát triển hoạt động tín dụng DNV&N tại Sacombank- Cần Thơ GVHD: Th.s Thái Văn Đại SVTH: Trần Thị Hồng Vân 8 1.4. Phạm vi nghiên cứu 1.3.1. Không gian Đề tài được thực hiện trong quá trình thực tập tại Ngân Hàng Thương Mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín, trụ sở 34A2 Khu Công nghiệp Trà Nóc trực thuộc phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 1.3.2. Thời gian Thời gian thực hiện Luận văn là 2,5 tháng bắt đầu từ 14/02/2008 đến ngày 24/04/2008. Luận văn trình bày dựa trên thông tin số liệu thu thập trong 3 năm 2005, 2006, 2007 của Sacombank Cần Thơ. 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu - Hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa nhỏ tại Cần Thơ. - Tình hình phát triển của doanh nghiệp vừa nhỏ tại Cần Thơ 1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu. 1. Luận văn tốt nghiệp: ” Phân tích tình hình tín dụng một số giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng Sài Gòn Thương Tín- Cần Thơ”. Quy mô 76 trang. Sinh viên thực hiện: Vũ Thanh Xuân. Chuyên ngành: Tài chính – tín dụng K28, khoa Kinh tế, Đại Học Cần Thơ. Đề tài phân tích, đánh giá tình hình huy động vốn của ngân hàng giai đoạn 2004-2006. Người viết còn đi sâu phân tình hình tín dụng theo thời gian, theo thành phần kinh tế theo mục đích sử dụng vốn. Qua đó tác giả đã dùng các chỉ tiêu đánh giá khá chi tiết về hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Tuy nhiên, những nhiệm vụ cần làm trong thời gian tới của ngân hàng thì đề tài chưa nghiên cứu một cách cụ thể. 2. Luận văn tốt nghiệp: ”Chiến lược thâm nhập thị trường hộ kinh doanh cá thể của ngân hàng Á Châu chi nhánh Cần Thơ”.Quy mô 98 trang. Sinh viên thực hiện: Trần Thanh Bình Chuyên ngành: Tài chính- tín dụng K29, Khoa kinh tế, Đại Học Cần Thơ. Đề tài đánh giá khá tốt môi trường kinh doanh của ngân hàng, phân tích cặn kẽ các đối thủ cạnh tranh là các ngân hàng quốc doanh, các ngân hàng thương mại trực tiếp trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Các chiến lược đưa ra khá phù hợp với tình hình phát triển của loại hình kinh doanh cá thể tại thành phố Cần Thơ. Chiến lược phát triển hoạt động tín dụng DNV&N tại Sacombank- Cần Thơ GVHD: Th.s Thái Văn Đại SVTH: Trần Thị Hồng Vân 9 3. Luận văn tốt nghiệp: ”Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa nhỏ tại ngân hàng công thương –chi nhánh Cần Thơ”. Quy mô 77 trang. Sinh viên thực hiện: Lâm Hồng Sương Lớp: Tài chính- Tín dụng K28, Khoa kinh tế, Đại Học Cần Thơ. Bài viết phân tích khá tốt hoạt động tín dụng của doanh nghiệp vừa nhỏ tại ngân hàng, Tuy nhiên, đề tài chưa nghiên cứu được nhu cầu vốn của doanh nghiệp vừa nhỏ trong giai đoạn hiện nay để từ đó đưa ra các giải pháp để ngân hàng tiếp cận với doanh nghiệp nhiều hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng. Trong đề tài nghiên cứu của mình, người viết sẽ sử dụng những đề tài trên để làm cơ sở nghiên cứu. Giới hạn của đề tài là chỉ tập phân tích huy động vốn, hoạt động cho vay của đối tượng khách hàng mục tiêu là DNV&N, kết hợp với môi trường nội bộ môi trường kinh doanh của ngân hàng để đưa ra những chiến lược phát triển hoạt động tín dụng cho DNV&N. Mục tiêu của việc nghiên cứu này là làm rõ khách hàng mục tiêu của ngân hàng là các DNV&N, nhu cầu vay vốn của loại hình doanh nghiệp này là rất lớn. Vì thế phát triển hoạt động tín dụng cho DNV&N là yêu cầu cần thiết cần phải thực hiện càng sớm càng tốt. Chiến lược phát triển hoạt động tín dụng DNV&N tại Sacombank- Cần Thơ GVHD: Th.s Thái Văn Đại SVTH: Trần Thị Hồng Vân 10 Chương 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Phương pháp luận 2.1.1. Giới thiệu về doanh nghiệp vừa nhỏ (DNV&N) 2.1.1.1. Khái niệm DNV&N Nghị định 90 định nghĩa DNNVV là “các cơ sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đã đăng ký theo pháp luật hiện hành, có vốn đăng ký không quá VND 10 tỷ hoặc số lao động bình quân hàng năm không quá 300 người”. Nghị định cũng nhấn mạnh: Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, khái niệm này có thể áp dụng một trong hai tiêu chí hoặc kết hợp cả hai. Hầu hết các ngân hàng Việt Nam (theo một số khảo sát) cho biết họ tập trung vào đối tượng khách hàng là DNNVV, mà không nêu rõ các đặc điểm cụ thể của nhóm khách hàng mà họ hướng tới. Vấn dề với khái niệm phân loại doanh nghiệp đó là nó quá rộng quá mơ hồ để các Ngân hàng có thể lựa chọn làm thị trường mục tiêu. Các ngân hàng cần có các định nghĩa cụ thể thực tiễn với mục đích sử dụng của mình nhằm phân đoạn thị trường tiếp cận thị trường mục tiêu một cách có hiệu quả. 2.1.1.2. Vai trò của DNV&N DNV&N có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế, nâng cao đời sống xã hội, cụ thể trên các mặt sau: - Các DNV&N có vị trí rất quan trọng ở chỗ chúng chiếm đa số về mặt số lượng trong tổng số các cơ sở sản xuất kinh doanh ngày càng tăng mạnh - Các DNV&N góp phần làm năng động nền kinh tế trong cơ chế thị trường do lợi thế của quy mô nhỏ là: năng động, linh hoạt, sáng tạo trong kinh doanh; cùng với sự kết hợp chuyên môn hóa đa dạng hóa, mềm dẻo, hòa nhịp với đòi hỏi của nền kinh tế thị trường. DNV&N góp phần giải quyết một số lớn việc làm cho dân cư, làm tăng thu nhập cho người lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo. - Các DNV&N có vai trò to lớn trong sự tăng trưởng kinh tế, góp phần tăng GDP của đất nước. DNV&N đóng vai trò lưu thông hàng hóa cung cấp dịch vụ, là mạng lưới tiêu thụ hàng hóa cho các doanh nghiệp lớn. [...]... ng Vân Chi n lư c phát tri n ho t ng tín d ng DNV&N t i Sacombank- C n Thơ Chương 4 PHÂN TÍCH HO T HO T NG TÍN D NG CHI N LƯ C PHÁT TRI N NG TÍN D NG D CH V CHO DOANH NGHI P V A NH T I SACOMBANK- C N THƠ 4.1 Th c tr ng ho t ng tín d ng c a DNV&N 4.1.1 Doanh s cho vay Doanh s cho vay th hi n kh năng tăng trư ng trong ho t ngân hàng Doanh s cho vay c a DNV&N có nhi u bi n ng tín d ng c a ng qua... hàng ã ang th c hi n 3.2 K t qu kinh doanh c a Sacombank giai o n 200 5-2 007 3.2.1 K t qu ho t GVHD: Th.s Thái Văn ng kinh doanh giai o n 200 5-2 007 i 21 SVTH: Tr n Th H ng Vân Chi n lư c phát tri n ho t B ng1: K t qu ho t ng tín d ng DNV&N t i Sacombank- C n Thơ ng kinh doanh 200 5-2 007 Ch tiêu 2005 I T ng thu nh p 1 Thu nh p t lãi - Thu t ho t ng tín d ng - Thu lãi ti n g i t i các t ch c tín d ng... hình doanh nghi p, tuy doanh s cho vay có s lư ng khác nhau, nhưng v m t tăng trư ng doanh s cho vay tăng u t 40 % tr lên h u h t các lo i hình doanh nghi p GVHD: Th.s Thái Văn i 27 SVTH: Tr n Th H ng Vân Chi n lư c phát tri n ho t ng tín d ng DNV&N t i Sacombank- C n Thơ Năm 2007 doanh s cho vay t 32.389 tri u tăng hơn so v i năm 2007 nhưng t c ng, tuy doanh s cho vay có tăng ch m hơn giai o n 200 5-2 006... t i Sacombank Hi n t i Sacombank C n Thơ có nh ng s n ph m r t a d ng dành cho các doanh nghi p tùy t ng lo i hình doanh nghi p mà nhân viên tín d ng s tư v n cho doanh nghi p vay v i các hình th c cho vay khác nhau như cho vay h p v n, cho vay theo d án u tư, cho vay theo h n m c th u chi, cho vay t ng l n ho c là cho vay tr góp, Khách hàng s ư c tư v n k v i t ng s n ph m c a ngân hàng sao cho phù... phí 1 Chi tr lãi - Lãi i u hoà v n - Lãi huy ng 2 Chi phí ngoài lãi - D ch v thanh toán & qu - Chi các ho t ng khác - Chi i u hành - N p thu các phí III Lãi trư c thu Ngu n:Phòng k toán & qu GVHD: Th.s Thái Văn i 22 SVTH: Tr n Th H ng Vân Chi n lư c phát tri n ho t ng tín d ng DNV&N t i Sacombank- C n Thơ Phân tích t ng thu nh p K t qu ho t ng kinh doanh giai trư ng c a doanh thu chi phí là tương... thác cho vay các doanh nghi p trong khu công nghi p ng th i t n d ng ti n g i lãi su t th p PGD Cái kh cho vay góp ch cho vay cán b công nhân viên, mua xe ôtô v i lãi su t cho vay cao PGD Ninh Ki u t p trung vào các doanh nghi p thương m i, kinh doanh vàng các d ch v ki u h i d- Thuơng hi u Sacombank ã lan r ng kh p th trư ng trong nư c Vi c t ch c thành công nhi u s ki n trong năm t i TP C n Thơ. .. các doanh nghi p v a nh còn g p khó khăn không nh , nh t là các kho n vay trung h n, dài h n t các ngân hàng các t ch c tín d ng khác c bi t, các kho n vay có b o lãnh r t hi m khi dành cho các doanh nghi p v a nh ; vi c u tư vào khu v c doanh nghi p v a nh , do nh n th c chưa thông thoáng, cho nên b h n ch r t nhi u Hi n nay a s các doanh nghi p v a nh ho t mu n m r ng s n xu t kinh doanh. .. m, bãi c - Phòng Doanh Nghi p ph trách b ph n doanh nghi p, th c hi n công tác th m nh ti p th doanh nghi p - Phòng cá nhân: ph trách m ng khách hàng là cá nhân, ch c năng, nhi m v gi ng như phòng doanh nghi p nhưng i tư ng khách hàng là cá nhân -Phòng h tr : qu n lý tín d ng , th c hi n d ch v thanh toán qu c t - Phòng k toán qu : qu n lý công tác k toán an toàn kho,qu t i chi nhánh - Phòng... nhân s Thêm vào ó, l m phát tăng cao trong năm GVHD: Th.s Thái Văn i 29 t ngư ng 1 1-1 2% vào SVTH: Tr n Th H ng Vân Chi n lư c phát tri n ho t ng tín d ng DNV&N t i Sacombank- C n Thơ cu i năm 2007 vì v y các doanh nghi p g p r t nhi u khó khăn v nhi u m t, tình hình thu n c a NH g p nhi u khó khăn 4.1.3 Dư n cho vay ây chính là ch tiêu ánh giá quy mô ho t t i m t th i i m nh t ng tín d ng c a m... nh t i Sacombank- C n Thơ 4.2.1 Xác Chi n lư c nh m c tiêu c a chi n lư c ư c th c hi n trong th i gian 200 9-2 012 Sacombank C n Thơ - Ngu n v n huy n năm 2012, t ư c nh ng m c tiêu như sau: ng t các doanh nghi p năm 2012 chi m t tr ng 30% trong t ng v n huy - Dư n cho vay DNV&N t: 224,350 t ng, ng c a ngân hàng t 223,225 t ng, chi m t tr ng 47% trong t ng dư n c a toàn ngân hàng - Ti p th . tích hoạt động tín dụng và chiến lược phát triển hoạt động tín dụng cho DNV&N tại Sacombank Cần thơ 22 Chiến lược phát triển hoạt động tín dụng DNV&N. động tín dụng và dịch vụ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Sacombank Cần Thơ giai đoạn 200 8-2 012” để làm đề tài nghiên cứu. Chiến lược phát triển hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI SACOMBANK - CẦN THƠ potx, LUẬN VĂN: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI SACOMBANK - CẦN THƠ potx, LUẬN VĂN: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI SACOMBANK - CẦN THƠ potx

Từ khóa liên quan