Xác định qui mô mẫu ppt

47 303 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 05:20

Xác định qui mẫu Độ chính xác Ch 13 2  Độ chính xác (Sample accuracy): mức độ thống kê trên mẫu gần với giá trị của tổng thể mà nó đại diện như thế nào.  Những điểm quan trọng: Qui mẫu không liên quan đến tính đại diện của mẫu. Qui mẫu liên quan đến mức độ chính xác. Qui mẫu và độ chính xác Ch 13 3  Mẫu xác suất lớn và mẫu xác suất nhỏ: mẫu nào chính xác hơn?  Mẫu xác suất càng lớn thì mức độ chính xác càng cao (ít sai số mẫu). "Một bức tranh có thể nói thay cho 1,000 từ” Ch 13 4 Sample Size and Accuracy0%2%4%6%8%10%12%14%16%502003505006508009501100125014001550170018502000Sample SizeAccuracy± Độ chính xác của mẫu xác suất có thể được tính với công thức đơn giản, và biểu diễn dưới dạng ± %. n 550 - 2000 = 1,450 4% - 2% = ±2% Làm thế nào để diễn giải độ chính xác của mẫu Ch 13 5  Từ một báo cáo… Mẫu chính xác với ± 7% ở độ tin cậy 95%…  Từ một bài báo tin tức Độ chính xác của cuộc điều tra này là ± 7%… Làm thế nào để diễn giải độ chính xác của mẫu Ch 13 6  Diễn giải Kết quả: 60% nhận biết được thương hiệu của công ty Vì thế tỉ lệ phần trăm tổng thể nhận biết được thương hiệu của công ty là từ 53% (60%-7%) đến 67% (60%+7%). Những điều cần biết về qui mẫu Ch 13 7  Để xác định được qui mẫu phù hợp, cần hiểu những điều sau:  Chỉ có duy nhất một mẫu chính xác đó là tổng thể mục tiêu.  Mẫu xác suất luôn có sai số (sai số lấy mẫu).  Mẫu xác suất càng lớn, thì mức độ chính xác càng cao (ít sai số lấy mẫu hơn).  Độ chính xác của mẫu xác suất có thể được tính toán với một công thức đơn giản và được biểu diễn dưới dạng +- %.  Bạn có thể dùng bất kỳ kết quả nào của cuộc điều tra, lặp lại cuộc điều tra với cùng qui mẫu, và bạn sẽ có được kết quả nằm trong khoảng +- của kết quả ban đầu. Những điều cần biết về qui mẫu Ch 13 8  Trong hầu hết các trường hợp, độ chính xác (sai số mẫu) của một mẫu xác suất độc lập với qui mẫu.  Bạn có thể dùng bất kỳ kết quả nào của cuộc điều tra, lặp lại cuộc điều tra với cùng qui mẫu, và bạn sẽ có được kết quả nằm trong khoảng +- của kết quả ban đầu.  Trong hầu hết các trường hợp, độ chính xác (sai số mẫu) của một mẫu xác suất độc lập với qui mẫu.  Tuy nhiên, mẫu xác suất có thể chiếm một tỉ lệ phần trăm của tổng thể rất nhỏ nhưng lại rất chính xác (ít sai số mẫu). Qui mẫuqui tổng thể Ch 13 9  N? Qui tổng thể e=±3% Qui mẫu e=±4% Qui mẫu 10,000 ____ ____ 100,000 ____ ____ 1,000,000 ____ ____ 100,000,000 ____ ____ 1,067 600 1,067 600 1,067 600 1,067 600 Trong hầu hết các trường hợp, độ chính xác (sai số mẫu) của một mẫu xác suất độc lập với qui mẫu. Qui mẫuqui tổng thể Ch 13 10  Qui tổng thể có tác động đến qui mẫu hay sai số mẫu không? Tuy nhiên, mẫu xác suất có thể chiếm một tỉ lệ phần trăm của tổng thể rất nhỏ nhưng lại rất chính xác (ít sai số mẫu). Qui tổng thể e=±3% Qui mẫu Qui mẫu chiếm % của tổng thể 10,000 ____ ___% 100,000 ____ ___% 1,000,000 ____ ___% 100,000,000 ____ ___% 1,067 1% 1,067 .1% 1,067 .01% 1,067 .0001% [...]... qui mẫu 11   Qui mẫu xác suất phụ thuộc vào mức độ chính xác mong muốn của khách hàng cùng với chi phí thu thập dữ liệu đối với qui mẫu như vậy Có một cách duy nhất để xác định qui mẫu là nhà nghiên cứu phải xác định trước mức độ chính xác của kết quả thu được trên mẫu Ch 13 12 Phương pháp khoảng tin cậy của việc xác định qui mẫu Ch 13 Phương pháp khoảng tin cậy của việc xác định qui. .. loại sai số:  Sai số không lấy mẫu: liên quan đến nguồn sai số khác ngoài phương pháp chọn mẫuqui mẫu  Sai số lấy mẫu: liên quan đến việc chọn mẫuqui mẫu Ch 13 Phương pháp khoảng tin cậy của việc xác định qui mẫu 15  Công thức tính sai số mẫu: Ch 13 Phương pháp khoảng tin cậy của việc xác định qui mẫu 16  Mối quan hệ giữa qui mẫu và sai số mẫu Ch 13 Tính toán 17 1.96 ez... tính qui mẫu 30  Công thức tính qui mẫu chuẩn khi ước tính tỉ lệ phần trăm: Ch 13 Những điều thực tế cần xem xét khi xác định qui mẫu 31  Làm thế nào để ước lượng độ biến thiên trong tổng thể (pxq) Lường trước trường hợp xấu nhất (p=50; q=50)  Ước tính độ biến thiên: nghiên cứu có trước? Thực hiện nghiên cứu thử nghiệm (pilot study)?  Ch 13 Những điều thực tế cần xem xét khi xác định qui mô. .. việc xác định qui mẫu 13  Phương pháp này dựa trên khoảng tin cậy và định lí giới hạn trung tâm…  Khoảng tin cậy: khoảng mà hai điểm cuối của nó xác định tỉ lệ phần trăm câu trả lời đối với một câu hỏi Ch 13 Phương pháp khoảng tin cậy của việc xác định qui mẫu 14  Cách tiếp cận khoảng tin cậy: ứng dụng khái niệm mức chính xác, độ biến thiên, và độ tin cậy để có được qui mẫu phù hợp  Hai... xem xét khi xác định qui mẫu 32  Làm thế nào để xác định sai số mẫu mong muốn Người nghiên cứu nên làm việc với nhà quản trị để đưa ra quyết định này Nhà quản trị sẽ chấp nhận mức sai số là bao nhiêu?  Thông thường là + hoặc – 5%  Quyết định càng quan trọng thì sai số mẫu càng nhỏ  Ch 13 Những điều thực tế cần xem xét khi xác định qui mẫu 33  Làm thế nào để xác định độ tin cậy mong muốn Nhà... Mức độ chính xác mong muốn/sai số mẫu chấp nhận được  Qui mẫu Ch 13 Công thức tính qui mẫu 29  Những nhà thống kê đã đưa ra công thức giữa trên mối quan hệ này  Công thức yêu cầu chúng ta phải  Cụ thể hóa mức tin cậy mà chúng ta muốn  Ước lượng phương sai của tổng thể  Cụ thể hóa mức chính xác mà chúng ta muốn  Khi cụ thể hóa được những điều trên, công thức cho ta biết qui mẫu n cần có... 500 ±4.4% 100 ±9.8% Ch 13 Độ tin cậy của mẫu có nghĩa là gì? 19  Độ tin cậy 95%  Tính toán kết quả từ mẫu: p%  Tính toán độ chính xác của mẫu: ± e%  95% bạn tin tưởng rằng phần trăm của tổng thể nằm trong khoảng: p% ± e% Ch 13 Độ chính xác của mẫu có nghĩa là gì? 20  Ví dụ  Qui mẫu là 1,000  Kết quả: 40% đáp viên thích thương hiệu của công ty  Độ chính xác là ± 3% (theo công thức)  Vì vậy... thương hiệu của công ty Ch 13 Phương pháp khoảng tin cậy để xác định qui mẫu 21  Độ biến thiên: nói đến mức độ tương tự hoặc khác biệt trong các câu trả lời cho một câu hỏi cụ thể  P: phần trăm  Q: 100%-P  Cần nhớ: sự biến thiên trong tổng thể càng nhiều, thì qui mẫu phải càng lớn để đạt được độ chính xác cần thiết Ch 13  Với dữ liệu định danh (ví dụ: Có, Không), chúng ta có thể khái quát hóa... Dựa vào đó, chúng ta tin chắc khoảng 95% rằng giá trị tổng thể rơi vào khoảng này Ch 13 Phương pháp khoảng tin cậy để xác định qui mẫu 26  1.96 x s.d xác định hai điểm biên của phân phối Ch 13  Chúng ta cũng biết rằng, với một mức biến 27 thiên biết trước trong tổng thể, qui mẫu sẽ tác động đến độ rộng của khoảng tin cậy Ch 13 Đến đây chúng ta đã học được gì? 28  Có mối quan hệ giữa:  Độ tin... cậy mong muốn Nhà nghiên cứu nên làm việc với nhà quản trị để đưa ra quyết định này Độ tin cậy càng cao thì qui mẫu phải càng lớn  Thông thường là 95% (z=1.96)  Quyết định càng quan trọng thì nhà quản trị muốn độ tin cậy càng cao độ tin cậy 99% , z=2.58  Ch 13 Ví dụ Ước lượng tỉ lệ phần trăm trong tổng thể 34  Qui mẫu cần là bao nhiêu?    Năm năm trước một cuộc điều tra cho thấy 42% người . chính xác (sai số mẫu) của một mẫu xác suất độc lập với qui mô mẫu. Qui mô mẫu và qui mô tổng thể Ch 13 10  Qui mô tổng thể có tác động đến qui mô mẫu. Qui mô mẫu không liên quan đến tính đại diện của mẫu. Qui mô mẫu liên quan đến mức độ chính xác. Qui mô mẫu và độ chính xác Ch 13 3  Mẫu xác
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định qui mô mẫu ppt, Xác định qui mô mẫu ppt, Xác định qui mô mẫu ppt