Danh sách tất cả những từ tận cùng bằng PHOBIA pot

13 772 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 05:20

Danh sách tất cả những từ tận cùng bằng PHOBIAMột “…phobia” là một chứng sợ hãi thái quá về điều gì (hoặc cái gì, con gì) đó. Thường thì người bản xứ có học cũng chỉ biết tên một số “phobia” thông dụng. Nếu bạn nhớ được hết tất cả những "phobia” trong danh sách này, chắc chắn bạn là siêu nhân! Sau đây là toàn bộ những “phobia” . Thứ tự ABC được dựa vào từ mang tên "cái đượcsợ" trong chữ " phobia". Ví dụ: Bạn thấy   FEAR OF : !"#$%&%'''#$(%%)#$*  A- +#,#+& .++$+//++##++%+#+0.1++#0+#&2+$+$+++++$3+$%44#-+$/&+5+0.$+./+.$$+.$$+$6+$+#$$*+#$0  B- 777&1&7&$17+#7&17.&#$4#$4.5&8&7#4#/$.7&&7+07..7&*7%07&#9&:$7&($($($7#&6.6.6#7&.&*$*7&.4&4&.;7&.&4&.-7.$7.7%77%77#&&#07/$$,4#-47&07&4$<.7#&,#&77#77##7#$(7#$&./%&:7#&$  C- &+$+#+#6#=<<+$$$#&$#$%>$0%+%&&4$&>&4$&&0#1#;%&1&##:<%$&11%+%#6%$%$?#&/##&&=&,$4.&$$1.1.#1.&#6.6.6#./@/;#%$$$$$#/%$#.9&#$&40.$0.$$/&$00.%0$1$A$%./.(5&..&#$4#$8&$6#9:#+.-$/&&#%$%+/&$6-$*#9:#..  D- -$$#B#&(.--%.-%;.-%+#0.:-/&.6-.#1-&.-&&-.$:-,$%&-&-4A%-4$&&4$&&-4$.#&.$ $-$-$-$-#.*&---&:-7---&--$40.$0.$-$$&/0$.-98.8#-.&.9+#$.-$1-&#C1-&90-0-,%&.+#$#-8-&#&+-55/%&/2.-55/--2-&&4$D(.(-.-1&-#--4++$-$/*$-$*-%--#/$-#%$&1$-.@-#+$A-#+$-#..1 &  E- 6//164&::6//416#$*6.66+60&60&$#6.111$16.*$$*$$6.E*  F- ==#+.A%=+=#A=4##,4&.#=%&.41=$4:=$A=$6#====&1.=&8.=+1.=$(=2.=:=#$0=&+=/++=#+#=.++1$=($#=&::=&=@=#@=/&F@.=(.=&%/&&4..=4+5==##=<<=&$6#=&.!"1%&%=7=$&.=1=#/%,#E446=#%4$-  G- H- ((.(/:$(&(&/<($&./%&>&$#:(&($(*#G(++7(.(.((&:.:(&.1(.(($6($##&#*%($#($##&6($#.4$$#($(6B#(($(#$##&*%(##-$(#&&;(.5&4(. I- 24124$&.2&2&2&+52$4+2.&7724$&0.$0.$29.+2F.2F#.#$2.&/;.2.-$02+6$22/&22#+2+ J- HH##HH#.3H/H#&H$$.+%.H#$4$&/&H#-% K- L- ;%;$;0;#<;/#;;:;4&&>F4&4&.:;.;;;1&#1;1;I:;&#&7A#;1#;B#&&$$#(.;%&&;%F/#;446$6$;%#++;#&;.;#6;.0:$;41 M- 000&$;.0.1.0<$0$(.0&.:00&%>&#1$0&$#(.&.0&.&*0$0$0&#$&./%&:0+&+($0#00#$&(.&.000000#0#:#0700&1.04$60070/&-$6*0#&$B#&(.0.$$0:0/1000$$AA0$%0#$*0##&J+K+0#$0.0#00.4$0. N- $$*$$$/:/+&+$7/.AA//,&/6#&%.+##&;.%#&1+#&6../AA.#/#$##&.<.$#&#$)*#$!"%&%#$+$#$ O- P- 1+1*&.*&.11.111/:1##%44$#+#.1110&111,%#2.10&$#1+1.:1&4$&&4$&&1.1111444###1&&7161,%&&1&%$.;.11/&&#+1+1/:171#4(&1.01&F+$121&1$.111111.11&1$1$&4.&*1&(111.*1#&.&...1#$I01#$.&#$4.5&8&1#$11#1#1#1. Q- R- [...]...Rabies- Cynophobia, Hydrophobophobia, Hydrophobia, Kynophobia, or Lyssophobia Radiation or x-rays- Radiophobia Railroads or train travel- Siderodromophobia Rain- Ombrophobia or Pluviophobia Rape- Virginitiphobia Razors- Xyrophobia Rat, great mole- Zemmiphobia Rectum or rectal diseases- Proctophobia or Rectophobia Red color or blushing- Erythrophobia, Erytophobia or Ereuthophobia Relatives- Syngenesophobia... Harpaxophobia Rooms, empty- Cenophobia or Centophobia Rooms- Koinoniphobia Ruin- Atephobia Running water- Potamophobia Russians- Russophobia STTapeworms- Taeniophobia Taste- Geumaphobia or Geumophobia Technology- Technophobia Teenagers- Ephebiphobia Teeth- Odontophobia Telephones, noises or voices, or speaking aloud- Phonophobia Telephones- Telephonophobia Termites- Isopterophobia Tests, taking- Testophobia... Cymophobia or Kymophobia Wax statues- Automatonophobia Weakness- Asthenophobia Wealth- Plutophobia Weapons, nuclear- Nucleomituphobia Weight, gaining- Obesophobia or Pocrescophobia Wet dreams- Oneirogmophobia Whirlpools or dizzyness- Dinophobia White, the color- Leukophobia Wild animals- Agrizoophobia Wind- Ancraophobia or Anemophobia Wine- Oenophobia Witches and Witchcraft- Wiccaphobia Women- Gynephobia... Tetanophobia Theaters- Theatrophobia Theology- Theologicophobia Things, many- Polyphobia Things, large- Megalophobia Things or places, narrow- Stenophobia Things, small- Microphobia or Mycrophobia Thinking- Phronemophobia Thunder- Ceraunophobia Thunder and lightning- Astraphobia, Astrapophobia, Brontophobia or Keraunophobia Tickled by feathers or feathers- Pteronophobia Tied or bound up- Merinthophobia... clocks- Chronophobia Toads- Bufonophobia Tombstones- Placophobia Tornadoes and hurricanes- Lilapsophobia Touched, being touched- Aphenphosmphobia, Haphephobia or Haptephobia or Chiraptophobia Trains, railroads or train travel- Siderodromophobia Travel or road travel- Hodophobia Trees- Dendrophobia Trembling- Ttremophobia Trichinosis- Trichinophobia Tuberculosis- Phthisiophobia or Tuberculophobia Tyrants-... Religion or gods- Theophobia Religious ceremonies- Teleophobia Reptiles- Herpetophobia Responsibility or duty, neglecting- Paralipophobia Responsibility- Hypengyophobia or Hypegiaphobia Ridiculed, being- Catagelophobia or Katagelophobia Riding in a car- Amaxophobia Right side, things on the right side of the body- Dextrophobia Rivers- Potamphobia or Potamophobia Road travel or travel- Hodophobia Robbers or... Gynephobia or Gynophobia Women, beautiful- Caligynephobia or Venstraphobia Wooden objects or forests- Xylophobia Words- Logophobia or Verbophobia Words, long- Hippopotomonstrosesquippedaliophobia or Sesquipedalophobia Work or functioning; surgeon's fear of operating- Ergasiophobia Work- Ergophobia or Ponophobia Worms- Scoleciphobia Worms, being infested with- Helminthophobia Wrinkles, getting- Rhytiphobia Writing-... Parthenophobia Vision: double vision- Diplophobia Voices or noises, speaking aloud or telephones- Phonophobia Voids or empty spaces- Kenophobia Vomiting secondary to airsickness- Aeronausiphobia Vomiting- Emetophobia WWaits, long- Macrophobia Walking, standing up and- Stasibasiphobia Walking- Ambulophobia, Basistasiphobia or Basostasophobia Washing- Ablutophobia Wasps- Spheksophobia Water- Hydrophobia... Tyrants- Tyrannophobia UUgliness- Cacophobia Undressing in front of someone- Dishabillophobia Urine or urinating- Urophobia VVaccination- Vaccinophobia Vegetables- Lachanophobia Venereal disease or prostitutes- Cypridophobia, Cypriphobia, Cyprianophobia, or Cyprinophobia Ventriloquist's dummy- Automatonophobia Vertigo or dizziness when looking down- Illyngophobia Virginity, losing one's- Primeisodophobia Virgins... Ergasiophobia Work- Ergophobia or Ponophobia Worms- Scoleciphobia Worms, being infested with- Helminthophobia Wrinkles, getting- Rhytiphobia Writing- Graphophobia Writing in public- Scriptophobia XX-rays or radiation- Radiophobia YYellow color- Xanthophobia Z- . Danh sách tất cả những từ tận cùng bằng PHOBIA Một “ phobia là một chứng sợ hãi thái quá về điều gì (hoặc. số phobia thông dụng. Nếu bạn nhớ được hết tất cả những " ;phobia trong danh sách này, chắc chắn bạn là siêu nhân! Sau đây là toàn bộ những phobia
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh sách tất cả những từ tận cùng bằng PHOBIA pot, Danh sách tất cả những từ tận cùng bằng PHOBIA pot, Danh sách tất cả những từ tận cùng bằng PHOBIA pot

Từ khóa liên quan