QUY LUẬT LƯU THÔNG TIỀN TỆ THEO QUAN ĐIỂM CỦA KARL MARX potx

15 2,813 40
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 04:20

Tiền tệlưu thông tiền tệ GVHD: Võ Văn Hiển QUY LUẬT LƯU THÔNG TIỀN TỆ THEOQUAN ĐIỂM CỦA KARL MARX.Mục Lục: Trang. I. NỘI DUNG - YÊU CẦU CỦA QUY LUẬT LƯU THÔNG TIỀN TỆ THEO QUAN ĐIỂM CỦA KARL MARX1 1. NỘI DUNG CỦA QUY LẬT 1 2.YÊU CẦU CỦA QUY LUẬT 2 3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUY LUẬT LƯU THÔNG TIỀN TỆ 7 a. MỨC CẦU TIỀN TỆ 7 b. MỨC CUNG TIỀN TỆ 11 II. ÁP DỤNG NỘI DUNG QUY LUẬT LƯU THÔNG TIỀN TỆ CỦA KATL MARX VÀO NỀN KINH TẾ 11 1.NỀN KINH TẾ VIỆT NAM THỜI KỲ BAO CẤP 11 2. NỀN KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY 13 III. ĐỀ XUẤT VIỆC CUNG ỨNG TIỀN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỂ ĐẢM BẢO NỀN KINH TẾ ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN 131 Tiền tệlưu thông tiền tệ GVHD: Võ Văn Hiển Trong nền kinh tế tiền tệ, mọi quan hệ kinh tế đều được thực hiên thongqua công cụ tiền tệ. Vì vậy tất yếu dẫn đến các cá nhân, các doanh nghiệp, cáctổ chức kinh tế đều có nhu cầu về tiền tệ. Để thực hiện các quan hệ kinh tế.Bởi lẽ công tiền tệ là một công cụ thuận lợi nhất đẻ thực hiện các dịch vụ muabán thõa mãn nhu cầu sinh hoạt và tiêu dùng cua mọi người, cũng như thõamãn nhu cầu dự trữ nguyên liệu, mua sắm máy móc thiết bị, trả lương côngnhân cua các doanh nghiệp… và khi có nhu cầu về tiền tệ,tất nhiên dẫn đếnviệc tìm nguồn cung cấp tiền tệ đẻ thõa man nhu cầu đó. Vấn đề ở đây làchúng ta nghiên cứu xem xét đến mức cầu tiền tệ chịu những tác động của cácyếu tố nào? Và trong nền kinh tế thị trường có điều tiết của Nhà Nước, ngânhang trung ương cần phải can thiệp vào lưu thong tiền tệ như thế nào đẻ kiểmsoát cung tiền tệ, phát triển nền kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định giá trị củatiền tệ.I. Nội dung và yêu cầu của quy luật lưu thông tiền tệ theo quan điểm của Karl Marx:1. Nội dung của quy luật lưu thông tiền tệ.Khi nghiên cứu về nền kinh tế Chủ Nghĩa Tư Bản. Karl Marx đãnghiên cứu một cách có khoa học và logic về sự vận động của tiền tệ trongnền kinh tế tư bản chủ nghĩa và Karl Marx đã phát hiện rằng “khối lượngtiền cần thiết cho lưu thong được ấn định thông qua tỉ số giữa tổng giá cảhang hóa trong lưu thông và tốc độ quay vòng bình quân của tiền tệ” vàđược biểu hiện bằng công thức:2 Tiền tệlưu thông tiền tệ GVHD: Võ Văn Hiển Kc: Là khối lượng cần thiết cho lưu thông trong một thời gian. H: Là tổng giá cả hang hóa lưu thông. V: Là tốc độ quay vòng bình quân của tiền tệ trong một thời gian. 2 . Yêu cầu của quy luật lưu thông tiền tệ.Để đảm bảo cho hàng hóa lưu thông bình thường thì khối lượng tiềnthực tế có trong lưu thông phải cân đối với khối lượng tiền cần thiết cho lưuthông trong một thời gian.Nghĩa là Kt =KcVì vậy khi Kt tăng lên, trong điều kiện số lượng hàng hóa không thayđổi thì sẽ dẫn đến một sự biến động hoặc là giá cả hàng hóa gia tăng hoặc làvòng quay của tiền tệ chậm lại hoặc là cả hai: giá cả tăng và vòng quay củatiền tệ giảm để đảm bảo Kt = Kc.Ngược lại, khi khối lượng tiền tệ không tăng lên kịp thời so với tốc đọphát triển của hàng hóa, nghĩa là Kt không đổi hoặc thay đổi chậm hơn sựthay đổi của khối lượng hàng hóa theo hướng phát triển thì sẽ dẫn đến tìnhhình là hoặc giá cả hàng hóa giảm xuống, hoặc vòng quay tiền tệ sẽ tăng lênđể đảm bảo Kt = Kc.Quy luật lưu thông tiền tệ không thể hiện được đầy đủ mối quan hệ vềmặt định lượng giữa các yếu tố ảnh hưởng đến lượng tiền cần thiết cho lưuthông va do đó khả năng áp dụng công thức này trong hoạt động thực tiễn là3 Tiền tệlưu thông tiền tệ GVHD: Võ Văn Hiểnhết sức hạn chế, nhưng về phương diện lý thiết việc nghiên cứu quy luật lưuthông tiền tệ có ý nghĩa ở chỗ là:_Giúp chúng ta thấy được mối quan hệ định tính giữa các yếu tố, từđó vận dụng thực tế và điều hành sản xuất va lưu thông hàng hóa._Chỉ ra sự cần thiết phải kiểm soát khối lượng tiền và phương hướngtác động vào khối lượng tiền trong lưu thông.Lịch sử tiền tệ đã trải qua nhiều hình thái kinh tế xã hội và phát triểnqua nhiều chế độ tiền tệ khác nhau, như: tiền vàng, tiền giấy khả hoán; tiềngiấy bất khả hóa. Bởi vậy việc nghiên cứu quy luật lưu thông tiền tệ trongcác điều kiện lưu thông tiền tệ khác nhau sẽ có nội dung khác nhau.Trong điều kiện lưu thông vàng.Quy luật lưu thông tiền tệ trong điều kiện lưu thông tiền vàng đượcphát triển như sau:“Với một tổng giá cả hàng hóa nhất định và với một tốc độ tuần hoànbình quân nhất định của tiền tệ, số lượng tiền vàng trong lưu thông phụthuộc vào giá trị nội tại cua chính bản than chúng”.Vì vàng có đầy đủ giá trị nội tại nên tiền vàng có khả năng tự phátđiều chế trong lưu thông, tự phát làm chức năng cất trữ, tự phát làm chúcnăng phương tiện lưu thông, nên trong điều kiện lưu thông tiền vàng, nếu xéttrong một thời kì nhất định, yêu cầu của quy luật lưu thông tiền tệ luôn luônđược tôn trọng. Nghĩa là luôn luôn có sự cân bằng giữa khối lượng tiền thựctế và khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông trong một thời gian (Kt = Kc).Trong điều kiện lưu thông tiền giấy khả hoán4 Tiền tệlưu thông tiền tệ GVHD: Võ Văn Hiển Tiền giấy khả hoán là tiền giấy được đảm bảo bằng vàng và đượcchuyển đổi ra vàng theo hàm kim lượng do Nhà nước quy định cho một đơnvị tiền tệ.Tiền giấy khả hoán có khả năng tự phát điều tiết thông qua chuyển đổira vàng được đảm bảo.Quy luật lưu thông tiền tệ trong điều kiện lưu thông tiền giấy khảhoán được phát biểu như sau:“Ngay từ khi phát hành tiền giấy vào lưu thông đã chứa đựng nhữngkhả năng làm cho tiền giấy quay trở lại nơi phát hành”.Tiền giấy khả hoán quay trở lại nơi phát hành thông qua con đườngchuyển đổi ra vàng hoặc con đường thu nợ tín dụng.Hay nói một cách khác trong điều kiện lưu thông tiền giấy khả hoán,với một khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông nhất định, giá trị thực tế củatiền giấy phụ thuộc vào số ngjcuar vàng và giá trị tìn dụng làm đảm bảo.Do đó trong điều kiện lưu thông tiền giấy khả hoán, nếu xét trong mộtthời kì, yêu cầu của quy luật lưu thông tiền tệ luôn luôn được tôn trọng.Nghĩa là luôn luôn có sự cân bằng giữa khối lượng tiền thực tế và khốilượng tiền cần thiết cho lưu thông trong một thời gian (Kt = Kc).Trong điều kiện tiền giấy bất khả hoánTiền giấy bất khả hoán là tiền giấy không được đảm bảo bằng vàng vàkhông được tự do chuyển đổi ra vàng, vì vậy tiền giấy không có khả năng tựphát điều tiết trong lưu thông.5 Tiền tệlưu thông tiền tệ GVHD: Võ Văn HiểnQuy luật lưu thông tiền tệ trong điều kiện lưu thông tiền giấy bất khảhoán đươc phát biểu như sau:“Ngay từ khi phát hành tiền giấy vào lưu thông đã chứa đựng nhữngkhả năng không cho tiền giấy quay trở lai nơi phát hành”.Hay nói một các khác trong điều kiện lưu thông tiền giấy bất khảhoán,với một khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông nhất định, giá trị thựctế của tiền giấy phụ thuộc vào số lươnhj của chính bản thân nó lưu thông.Do đó, lưu thông tiền giấy bất khả hóa, luôn chứa đựng khả năng lạmphát, do vậy đòi hỏi phải có những biện pháp can thiệp nhằm quản lí và điềutiết phù hợp của nhà nước.Trong chương trình này,Karl Marx chi nghiên cứu khối lượng tiền cầnthiết cho lưu thông trong một thời gian để hàng hóa lưu thông bình thườngchứ Karl Marx chưa đề cập đến số cung số cầu tiền tệ của một nền kinh tế cóchịu sự tác động của những nhân tố nào? Nhưng sự nghiên cứu của KarlMarx cũng giúp ta hình dung ra là giữa khối lượng tiền cần thiết cho lưuthông và mức cung cầu về tiền tệ có một mối quan hệ mật thiết với nhau.Chẳng hạn, khi nhu cầu về tiền tệ của nền kinh tế gia tăng,tức là dânchúng giữ tiền trong tay nhiều để mua hàng hóa, thỏa mãn nhu cầu tiêu dùngva nếu lượng hàng hóa không tăng lên kịp thời để đáp ứng sức mua của dânchúng sẽ làm cho giá cả hàng hóa tăng lên,hoặc khi chính phủ thực hiệnchính sách mở rộng tiền tệ, nghĩa là tăng cung tiền tệ, nhưng dân chúngkhông có nhu cầu giữ tiền để chi tiêu, hoặc doanh nghiệp không có nhu cầuvay tiền để mua nguyên liệu, máy móc thiết bị đầu tư sản xuất, kinh doanhthì tiền trong lưu thông được coi là thừa. Do đó làm cho giá cả của tiền tệ,6 Tiền tệlưu thông tiền tệ GVHD: Võ Văn Hiển tức là lãi suất bị giảm đi và như vậy chúng ta có thể thấy khối lượng tiền cầnthiết chi lưu thông trong công thức của Karl Marx là có khác với mức cầutiền tệ của nền kinh tế.Vậy thế nào la mức cầu tiền tệ? Mức cầu tiền tệ có phải là khối lượngtiền cần thiết cho lưu thông trong một thời gian hay không? Chúng ta hãyxem xét các vấn đề sau: 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quy luật lưu thông tiền tệ:a. Cầu tiền tệ:Mức cầu tiền tệ chịu sự tác động của nhiều yếu tố khác nhau, nhưngtrước hết chúng ta cần xem xét các nguyên nhân nào dẫn đến nhu cầu tiền tệcủa nền kinh tế, hay nói khác đi chúng ta cần xem xét nền kinh tế cần tiềnđể làm gì? Các nguyên nhân dẫn đến nhu cầu tiền tệ. Nguyên nhân chi trả: Mọi chủ thể kinh tế cần tiền để chi trả cho việc muahàng hóa, trả nợ.Ở đây chúng ta không xét đến mức cầu tiền tệ, mà chỉ xét đến nhu cầutiền tệ của nền kinh tế mà thôi, vì vậy chúng ta không xét đến mỗi người,mỗitổ chức cần bao nhiêu tiền để chi trả, mà chúng ta chỉ biết rằng, do các côngdụng hữu hiệu của tiền tệ đặc biệt lá nó thuận lợi cho việc mua, bán nênngười ta đều cần đến tiền để thỏa mãn nhu cầu của cuộc sống hằng ngày củamình, cũng như nhu cầu đầu tư và sản xuất, kinh doanh. Nguyên nhân dự phòng: Các cá nhân cần dự trữ tiền tệ để dự phòng khi bấttrắc như đau ốm, thỏa mãn các nhu cầu đột xuất trong quan hệ xã hội hàng ngày,7 Tiền tệlưu thông tiền tệ GVHD: Võ Văn Hiểncác doanh nghiệp dự trữ tiền tệ để đáp ứng các nhu cầu đột xuất khi có thời cơ dựtrữ các loại nguyên liệu khan hiếm, thuê mướn them công nhân để mở rộng sảnxuất trong các cơ hội kinh doanh mà không lường trước được hoặc dữ trữ hànghóa. Nguyên nhân tích lũy tài sản: Nhiều cá nhân muốn dự trữ tiền tệ như là đểtích lũy tài sản, người có tiền không gửi vào ngân hàng, không mua các loại tài sảndược ngay vì khối lượng còn ít, không đầu tư tiền tệ vào các doanh nghiệp mà đểnó ở trong túi,trong két để tích lũy dần một món tiền lớn, sau đó đem ra sử dụngcho việc mua sắm các loại tài sản co giá trị lớn như: đất, nhà, xe hơi, vàng,…Phương thức tích lũy tài sản bằng tiền tệ ngày càng có khuynh hướnggiảm dần, vì tiền tệ có khuynh hướng mất giá so với vàng và các tái sảnkhác, nên ngày nay người ta tích lũy tài sản bằng nhiều phương thức có lợihơn như gởi tiết kiệm, mua công trái, mua bất động sản, vàng … Các yếu tố ảnh hưởng đến mức cầu tiền tệ:Trên đây chúng ta mới đề cập đến các nguyên nhân dẫn đến có nhucầu về tiền tệ, còn mức cấu tiền tệ được ấn định bởi các yếu tố nào lại là mộtvấn đề khác có tính chất kinh tế hơn. Vì rằng trong cơ chế thị trường ngườita luôn phải có tính toán nên giữ một khối tiền bao nhiêu thì có lợi nhất, cónghĩa là khi một người nhận được một khoản thu nhập bằng tiền thì ta sẽ giữlại bao nhiêu tiền mặt hoặc tiền bằng séc để phục vụ cho nhu cầu chi tiêu,nhu cầu dự phòng và nên chuyển bao nhiêu thành tiền vốn sinh lợi, tiền gửiđịnh kỳ hoặc mua cổ phiếu, mua trái phiếu…….?Các yếu tố ảnh hưởng đến mức cầu tiền tệ:- Khối lượng hàng hóa dịch vụ:Để hàng hóa được chi trả, dịch vụ được thanh toán, xã hội cần phải cómột lượng tiền tệ nhất định để đáp ứng nhu cầu đó. Khuynh hướng tiêu dùng8 Tiền tệlưu thông tiền tệ GVHD: Võ Văn Hiển càng lớn cầu tiền tệ càng cao và ngược lại. Các nhà đầu tư khi có cơ hội đầutư sẽ làm tăng mức cầu về tiền tệ, họ cần tiền để để mua sắm máy móc, thiếtbị, cần tiền để dự trữ nguyên liệu, cần tiền để chi trả cho công nhân… tấtnhiên tiền tệ ở đây luôn gắn liền với lưu thông hàng hóa và dịch vụ, gấn liềnvới sản xuất và chi dùng.Vận dụng quy luật lưu thông tiền tệ của Karl Marx, nếu giáo điều chủnghĩa chúng ta dễ dàng suy nghĩ rằng là: chỉ lúc nào có một sản phẩm thựcsự đang được lưu thông thì lúc đó mới cần một lượng tiền cần thiết để lưuthông nó? Cụ thể: khi có nhu cầu về tiền phục vụ cho sản xuất, người ta sẽcung ứng tiền để các nhà sản xuất có tiền mua sắm thiết bị, dự trữ nguyênliệu, trả lương công nhân… và đến giai đoạn hai ngân hàng lại cung ứng tiềncho lưu thông để tiêu thụ loại hàng hóa đã được sán xuất ra. Trong điều kiệnnhư vậy chỉ có những ai có tiền hay vay được tiền mới có thể tiến hành sảnxuất hoặc mua sắm chi dùng, và như vậy thì các cơ hội đầu tư sẽ bị bỏ quakhi mà nền hàng hóa đã phát triên đến mức độ cao, tiền tệ được sử dụng nhưlà một công cụ để kích thích sản xuất và lưu thông hàng hóa, quy trình đóđược vận dụng ngược lại như sau: khi một nhà đầu tư nhận được một đơnđặt hàng, nhà đầu tư đó sẽ phải sản xuất ra sản phẩm để đáp ứng nhu cầuhàng hóa của xã hội, đồng thời đối với nhà đầu tư, cầu tiền tệ sẽ phát sinh.Bởi vì nhà đầu tư phải có tiền để mua sắm máy móc thiết bị, mua sắmnguyên liệu, thuê công nhân…để tiến hành sản xuất. Để đáp ứng nhu cầutiền tệ của nhà đầu tư, hệ thống ngân hàng sẽ tìm cách cung ứng, tức là cungứng tiền cho nhà đầu tư mặc dù chưa có hàng hóa cụ thể mà nhà đầu tư sẽsản xuất ra. Khi nhà đầu tư nhận được tiền, nhà đầu tư sẽ tiến hành sản xuấtvà khi được người mua hàng thanh toán, nhà đầu tư sẽ hoàn lại số vốn lẫn lãicho hệ thống ngân hàng.Mức cầu tiền tệ chịu sự tác động của các yếu tố giao dịch, mua bánphát sinh hàng ngày trong nền kinh tế, mức cầu tiền tệ không hoàn toàn lệthuộc vào khối lượng hàng hóa đang có trong nền kinh tế và cũng chính vìvậy mà khi nhu cầu giao dịch mua bán tăng lên và khối lượng hàng hóakhông tăng kịp sẽ dẫn đến lạm phát.9 Tiền tệlưu thông tiền tệ GVHD: Võ Văn Hiển - Giá cả hàng hóa tác động đến mức cầu tiền tệ.Trong công thức: Chúng ta có thể thấy rằng khối lượng tiền cần thiết cho lưu thong trongmột thời gian (Kc) phụ thuộc vào lượng hang hóa lưu thong (h), giá cả hànghóa (g) và vòng quay của tiền (V). Ở trên chúng ta đã đề cập đến lượng hàng hóa, dịch vụ tác động đếnmức cầutiền tệ thế nào, ngoài mối quan hệ về khối lượng hàng hóa lưu thôngthì ta còn thấy cầu tiền tệ còn chịu tác động bởi yếu tố “ý muốn” mua sắm,đầu tư của người tiêu dùng và nhà đầu tư nữa và khi mà người đầu tư vàngười tiêu dùng tìm cách thực hiện ý muốn của mình mà sản lượng hàng hóavà dịch vụ không tăng lên sẽ làm cho giá cả hàng hóa tăng lên. Chính vì vậymà các nhà kinh tế đều nhất trí với nhau là phải hạn chế mức cung tiền tệ, đểhạn chế việc thực hiện “ý muốn” tiêu dùng và đầu tư nhằm hạn chế sự giatăng có giá cả. Nhưng không phải cứ hạn chế sự cung ứng tiền, là hạn chếđược sự tăng giá cả. Vì sự hạn chế cung ứng tiền như vậy sẽ hạn chế đầu tưphát triển sản xuất và sẽ dẫn đến hàng hóa sẽ khan hiếm đi và đến lúc đó giácả hàng hóa sẽ có cơ hội tăng lên. Vì vậy khi mà trong điều kiện sản xuấtđang hưng thịnh người ta phải nâng cao việc cung ứng tiền tệ để đáp ứngnhu cầu tiền tệ trong điều kiện giá cả tăng. Mức cầu tiền tệ trong điều kiệngiá cả tăng sẽ làm tăng tiền tệ về số lượng.Ví như ngày trước đây khi mua1Kg gạo ta chỉ cần 6.000đ, nhưng bây giờ giá cả tăng gấp đôi nên người tacần mua đến 12.000đo Tốc độ quay vòng bình quân của tiền tệ tác động đến mức cầu tiền tềntệ.10[...]... 2 Mức cung tiền tệ và vận dụng quy luật lưu thông tiền tệ của Karl Marx: Theo yêu cầu của quy luật lưu thông tiền tệ Kt = Kc Nghĩa là khối lượng tiền thực tế trong lưu thông phải cân đối với khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông trong một thời gian (khối lượng tiền thực tế trong lưu thông phải phù hợp với nhu cầu lưu thông hàng hóa) Trong điều kiện nền kinh tế sử dụng tiền vàng, hoặc tiền giấy khả... dụng quy luật lưu thông tiền tệ của Karl Marx vào nền kinh tế: 1 Nền kinh tế Việt Nam thời kỳ bao cấp: Vận dụng quy luật lưu thông tiền tệ của Karl Marx, trong thời kỳ thực hiện nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, các Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa đã thực hiện kế hoạch khối lường tiền cung ứng cho lưu thông dựa trên các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội nghĩa là khối lượng tiền cung ứng cho lưu thông. .. lượng tiền tệ với nền kinh tế là cơ chế điều tiết tự động: khi giá trị tiền vàng trong lưu 11 thông tiền tệ Tiền tệlưu GVHD: Võ Văn Hiển thông lớn hơn giá trị hàng hóa thì tiền vàng tự động đi vào cất trữ và khi giá trị tiền vàng trong lưu thông nhỏ hơn giá trị hàng hóa thì tiền vàn cất trữ lại tự động “chảy” vào lưu thông để cân bằng giữa khối lượng tiền thực tế trong lưu thông với khối lượng tiền. .. định chia cho khối lượng tiền thực có bình quân trong nền kinh tế Do đó khi vòng quay của tiền tệ tăng hoặc giảm đều có ảnh hưởng đến mức cầu tiền tệ Nếu vòng quay của tiền tệ tăng lên mức cầu tiền tệ giảm đi và khi vòng quay của tiền tệ giảm mức cầu tiền tiền tệ sẽ tăng lên Đối với một nhà sản xuất chẳng hạn, nếu chu kỳ sản xuất của nhà sản xuất đó ngắn thì mức cầu về tiền tệ của nhà sản xuất đó thấp.. .thông tiền tệ Tiền tệlưu GVHD: Võ Văn Hiển Vòng quay của tiền tệ là một chỉ tiêu khó tính toán và dự kiến chính xác trong toàn xã hội, cũng như trong một gia đình, hoặc ở một cá nhân nói riêng Theo công thức K= mà yêu cầu của quy luật lưu thông tiền tệ là Kt = Kc ta có thể suy ra V = Tức là vòng quay của tiền tệ là tỷ số của tổng giá cả hàng hóa và dịch vụ chu... hóa khối lượng tiền cung ứng Theo sự vận dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mức cung tiền tệ được dựa trên cơ sở sau đây: - Tỷ lệ lạm phát hàng năm - Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế - Thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế 14 thông tiền tệ Tiền tệlưu GVHD: Võ Văn Hiển - Nhu cầu thay thế tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung ứng tiền cho lưu thông theo các kênh:... hoạch hóa tập trung, sang cơ chế của nền kinh tế thị trường có điều tiết Vì vậy việc vận dụng quy luật lưu thông tiền tệ của Karl Marx để thực hiện vai trò cung ứng tiền cho nền kinh tế đều có sự thay đổi quan trọng, Trước hết là sự thay đổi mô hình hoạt động của hệ thống ngân hàng, từ ngân hàng một cấp vừa làm nhiệm vụ phát hành tiền, vừa làm nhiệm vụ kinh doanh tiền tệ, sang hệ thống ngân hàng hai... công thức của Mác là công thức đúng để tính lượng tiền cần thiết trong lưu thông nhưng thực tế không thể phát hành tiền theo cách tính như vậy được Sự điều chỉnh lượng tiền cung ứng phải dựa vào những biểu hiện của thị trường Khi chỉ số giá tiêu dùng tăng nghĩa là tiền đang mất giá, chứng tỏ thừa tiền cung ứng Vì vậy phải cắt giảm lượng cung tiền tệ Và ngược lại Ngày nay,quản lý lưu thông tiền tệ là một... thông tiền tệ là một chức năng riêng biệt của ngân hàng Trung ương và chúng ta quảntheo các nội dung: + Xây dựng cơ sở phát hành tiền vào lưu thông: + Cơ sở phát hành tiền: Dự trữ tài sản quốc gia + Phát hành phải tuân thủ qui luật và các quan hệ khác trong nền kinh tế - Kết quả bước đầu của việc thực hiện quảnlưu thông tiền tệ: + Sự ổn định giá trị của đồng tiền: Lạm phát thấp và có thể kiểm soát... 5,6-7%/năm) + Ồn định của nền kinh tế + Tăng trưởng của nền kinh tế - Hạn chế và yêu cầu tiếp tục đổi mới: + Tăng giá đột biến năm 2007 và những tháng đầu năm 2008 là một biểu hiện của lạm phát gây ảnh hưởng không có lợi cho sự tăng trưởng và phát triển của nền trong năm nay và có thể cả những năm tiếp theo 13 thông tiền tệ Tiền tệlưu GVHD: Võ Văn Hiển III Đề xuất việc cung ứng tiền của Ngân Hàng Nhà . Tiền tệ và lưu thông tiền tệ GVHD: Võ Văn Hiển QUY LUẬT LƯU THÔNG TIỀN TỆ THEO QUAN ĐIỂM CỦA KARL MARX. Mục Lục: Trang. I. NỘI DUNG - YÊU CẦU CỦA QUY. QUY LUẬT LƯU THÔNG TIỀN TỆ THEO QUAN ĐIỂM CỦA KARL MARX 1 1. NỘI DUNG CỦA QUY LẬT 1 2.YÊU CẦU CỦA QUY LUẬT 2 3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUY LUẬT LƯU
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY LUẬT LƯU THÔNG TIỀN TỆ THEO QUAN ĐIỂM CỦA KARL MARX potx, QUY LUẬT LƯU THÔNG TIỀN TỆ THEO QUAN ĐIỂM CỦA KARL MARX potx, QUY LUẬT LƯU THÔNG TIỀN TỆ THEO QUAN ĐIỂM CỦA KARL MARX potx