ĐỀ ÔN TỔNG HỢP MÔN VẬT LÝ docx

35 282 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 04:20

ĐỀ ÔN TỔNG HỢP SỐ 1 Câu 1: n ( 1)n  .  A. ( 1)hcen. B. ( 1)hc nen. C. hcen. D. ( 1)hc ne. Câu 2: chưa chính xác: A.  B.  C.  D. dao  Câu 3:  A.  B.  C.  D.  Câu 4:  A.  B.  C.  D.  Câu 5: 400g 0t  210 A. )()6/cos(10 cmtx. B. )()3/2cos(5 cmtx. C. )()3/cos(10 cmtx. D. )()3/2cos(5 cmtx. Câu 6: 1, C2 1 > C21 và C2 50MHz1 và C2 là 24MHz1  A. 25 MHz. B. 35 MHz. C. 30 MHz. D. 40 MHz. Câu 7: 100g 100 /Nm210 A. 1/30 s. B. 1/60 s. C. 1/20 s. D. 1/15 s. Câu 8: 12V96.10qC 33i mA4mH A. 25.105 rad/s. B. 5.104 rad/s. C. 5.105 rad/s. D. 25.104 rad/s. Câu 9:  A.  B.  C.  D.  Câu 10: Trong thí -1S2 1 và S2 1S2 a S1S2 thêm 2 a  là: A.  B.  C.  D.  Câu 11: 2cos100 ( )u U t V/3 50W100 3UV0R  A. 50. B. 100 . C. 200 . D. 73,2 . Câu 12: không  A.  B.  C.  D.  Câu 13: 25 /rad s th0,1A. K A. 0,1 A. B. 0,05 A. C. 0,2 A. D. 0,4 A. O W(J) t(s) 0,015 0,02 1/6 Câu 14:  A.  B.  C.  D.   Câu 15:  A.  B.  C.  D.  Câu 16:        -           1400 ;nm 23500 ; 750nm nmsáng? A. 4. B. 7. C. 5. D. 6. Câu 17: Sóng ngang không  A.  B.  C.  D.  Câu 18: -500nm1,5mm, màn 2,4m A. 0,6 mm. B. 0,8 mm. C. 0,4 mm. D. 0,3 mm. Câu 19: 11cos( )x A t và 22cos( )x A tkhông chính xác 0A: A. 02AA, khi 21/2  . B. 0(2 3)AA, khi 21/6  . C. 0AA, khi 212 /3  . D. 03AA, khi 21/3  . Câu 20: 2cos(100 )u U t V100 2R 125/ ( )CF và 2125/3 ( )CF  A. 100/3 ( )CF. B. 50/ ( )CF. C. 20/ ( )CF. D. 200/3 ( )CF. Câu 21:  A.  B.  C. khi  D.  Câu 22: 11,75ts và 22,5ts16 /cm s0t  là A. -8 cm B. -4 cm C. 0 cm D. -3 cm Câu 23: 100g2 s1,0025 N210 /g m s, 210 A. 25. 10-3 J. B. 25. 10-4 J. C. 125.10-5 J. D. 125. 10-4 J. Câu 24: 0E  A. 003/2; 3/2EE. B. 00/2; 3/ 2EE. C. 00/2; /2EE. D. 00;EE. Câu 25: 1,2m0452dn , 3tn  A. 15,6 cm. B. 17cm. C. 60 cm. D. 12,4 cm. Câu 26: Eur Bur hòa A. cùng pha. B. vuông pha. C.  D.  Câu 27:                       1240 ( )u u acos t cm30 /cm slà: A. 3,3 cm. B. 6 cm. C. 8,9 cm. D. 9,7 cm. Câu 28: 60R                          12cos(100 /12)( )i t A và 22cos(100 7 /12)( )i t A. N  A. 2 2cos(100 /3)( )i t A B. 2cos(100 /3)( )i t A C. 2 2cos(100 /4)( )i t A D. 2cos(100 /4)( )i t A A. 039,45. B. 041,35. C. 078,9. D. 082,7. Câu 29: 200 gam10 N/m0,110cm210 /g m s. là: A. 2 mJ. B. 20 mJ. C. 50 mJ. D. 48 mJ. Câu 30: 0cos100 ( )u U t V80CRU U V/6 dây là /3 A. 117,1UV. B. 160UV. C. 109,3UV. D. 80 2UV. Câu 31: -0,38 0,76mm  không cho vân  A. 0,65 m. B. 0,675 m. C. 0,54 m. D. 0,45 m. Câu 32: 4,8mm 300máy phát ra sóng có 240m  A. 6,0mm. B. 7,5mm. C. 2,7mm. D. 1,2mm. Câu 33: 2S=100 cm 0,45R 100 /rad s 0,1BT 1000 òngv là: A. 1,39J. B. 0,35J. C. 7J. D. 0,7J. Câu 34: T/3 A và 2Anhau là: A. /2T. B. T. C. /3T. D. /4T. Câu 35: 60 cm8/msf 80 Hz 120 Hz A. 15. B. 6. C. 7. D. 8. Câu 36:  A.  B.  C.  D.  Câu 37: 120 2cos100 ( )u t V 1/LH 160 Vvà 56 Vdây là A. 128r . B. 332r . C. 75r . D. 24r . Câu 38: 25l cm10mg410qC22cm88UV210 /g m s A. 0,389Ts. B. 0,659Ts. C. 0,957Ts. D. 0,983Ts. C©u 39:  0 0 1 = 18,0 cm và l2 1 A. 0,55s. B. 0,5s. C. 0,28s. D. 0,25s. C©u40  đúng? A.  B.  C. EB D.  C©u 41:  A. 2. B. 2. C.  D. 2. C©u 42 :  A.  B.  C.  D.  C©u 43 : cmtx32cos10372 2 A.  B.  C.  D.  C©u 44 02 = 10). A. 21031s. B. 3.10-4s. C. 21061s D. 31061s C©u45: 0 A. F = - kx B. F = - k(x - x0) C. F = - k(x0 - x) D. F = - k(x + x0) C©u 46: 112212 A. 35 KHz. B. 50 KHz. C. 48 KHz. D. 24 KHz. C©u 47:  A. 3,1 m/s. B. 3,3 m/s. C. 3,0 m/s. D. 2,9 m/s. C©u 48:  A. 60 cm. B. 30 cm. C. 40 cm. D. 50 cm. C©u 49: m/s2 A. 24,5 m/s2. B. 2,45 m/s2. C. 2,45 cm/s2. D. 24,5 cm/s2. C©u 50  :  A.  B.  C.  D.  C©u 51: Z. 0- A. .610cos2 cmtx B. .3210cos2 cmtx C. .3210cos2 cmtx D. .6510cos2 cmtx C©u 52:  A.  B.  C.  D.  C©u 53: T A. 7,5 cm/s. B. 15,0 m/s. C. 20,0 m/s. D. 15,0 cm/s. C©u 54: -6  A. 107 rad/s. B. 106 rad/s. C. 105 rad/s. D. 104 rad/s. C©u 55: cmtx210cos21 và x2 cmtx10cos322 là A. .6510cos322cmtx B. .4310sin22cmtx C. .610cos42cmtx D. .310sin322cmtx C©u 56: M 0là A. q = 20CU. B. q = 20UC. C. q = 30UC. D. q = 20CU. C©u 57: HZ A. Z. B. Z. C. Z. D. Z. C©u 58: A B  A. LB = LA  4 dB. B. LB = 2AL dB. C. LB = LA  6 dB. D. LB = 4AL dB. C©u 59:  cmtx 10cos4220 A. .4011s B. .401s C. .405s D. .403s C©u 60:  A. 3%. B. 6%. C. 9%. D. 4,5%. A. đđWW0 = 1,125. B. 0đđWW = 2. C. 0đđWW = 1,125. D. đđWW0 = 2. C©u 61:  2Ax 2Ax  A. .3T B. .6T C. .4T D. .12T C©u 62: sai? A.  B.  C.  D.  C©u 63: 121, S2))(240cos(41mmtuS, ))(240cos(42mmtuS1S2 A. 11. B. 8. C. 10. D. 9. C©u 64: cmtx22cos8s38 A. 86,9 cm/s. B. 32,6 cm/s. C. 80,0 cm/s. D. 55,8 cm/s. C©u 64: 0 = 6 HZZ. 2 A. 72 N/m. B. 144 N/m. C. 136 N/m. D. 216 N/m. C©u 65:  A.  B.  C.  D.  C©u 66: ,)220cos(4sin2 cmtxu A. 40 cm/s. B. 60 cm/s. C. 80 cm/s. D. 100 cm/s. C©u 67: F.  A. 4,0 V. B. 0,2 V. C. 1,6 V. D. 0,4 V. C©u 68: hi c   thêm A. 30 dB. B. 40 dB. C. 20 dB. D. 100 dB. C©u 69: sai?. A.  B.  C.  D.  C©u 70: cmtAx2cos A. -A. B.  C.  D.  ĐỀ ÔN TỔNG HỢP SỐ 2 Câu 1: )V(t100cos.200u . , UC  A. 200V. B. 100V. C. 50V. D. 150V. Câu 2:  A.  B.  C.  D.  Câu 3:  A.  B.  C.  D. sóng. Câu 4:  A.  B.  C.  D.  Câu 5:  A. 1000m B. 500m C. 2000m D. 1500m Câu 6:  A.  B.  C.  D.  Câu 7: 2/A  A. 250mJ B. 90mJ C. 160mJ D. 320mJ Câu 8: 1 2  A. smtv /)12/7100cos(34 B. smtv /)3/100cos(34 C. smtv /)3/100cos(24 D. smtv /)12/7100cos(24 Câu 9:     40 3 ,R   -3   I0 -60(V). Tìm I0? A. 1,5(A). B. 1,2(A). C. 1(A). D. 2(A). Câu 10: 1 + Z2 A. 0,21H B. 0,15H C. 0,42H D. 0,51H Câu 11: 22s. -2 A. 5m/s2 B. 5m/s2. C. 2/35 sm D. 2/310 sm Câu 12: 1 22  A.  B.  C.  D.  Câu 13:  A. 1,02A B. 1,28A C. 5,00A D. 1,25A Câu 14:            1  2 =  A. 2cm B. 4cm. C. cm8,2 D. cm7,1 Câu 15:  A. 2Hz B. 0,5 Hz. C. 0,75Hz D. 1Hz Câu 16:  A.  B.  C.  D.  Câu 17:            0,12cm2-8   A. 97,6% B. 98% C. 98,7% D. 97%. Câu 18:    A. V28 B.  C. 4V D. V24 Câu 19:  A.  B.  C. Có công  D.  Câu 20: -40 4,19.103  A. 672 s B. 67,2 s C. 1344 s D. 138,5 s Câu 21:     A. 4N B. 6N C. 2N D. 10N Câu 22:  A.  B.  C.  D.  Câu 23: AN = 200V; UMB AN và uMB   A. 100W B. 120W C. 602W D. 1202W Câu 24:  A.  B.   C.  D.  Câu 25: /1H, C = 100/ Ftcos2100u  20012  A. 50(rad/s). B. 150(rad/s). C. 300(rad/s). D. 100(rad/s). Câu 26:  A.  B.  C.  D.  K L C2 C1 Câu 27:  0 A. 7,68W B. 1,62 mW C. 4,144mW D. 4,144W Câu 28: không  A.  B.  C.  D.  Câu 29: 1 = 0,26m và 2 = 0,32m 1 và v2 2 = 0,75v10  A. 0,45 m. B. 0,46 m. C. 0,35 m. D. 0,38 m. Câu 30:  A.   B.  C.  D.  Câu 31: 0 A. 30,430 B. 49,460. C. 51,30. D. 40,710. Câu 32: 320; C = 10-3V3120     Câu 33: c  A. 19,2mJ; 1,6cm B. 1,92mJ; 1,6cm C. 19,2mJ; 2,4cm D. 2,19mJ; 2,4cm Câu 34:  khí là A. 330m/s B. 340m/s C. 348m/s D. 367m/s Câu 35:   A. 0,5. B. 3/2. C. 2/2. D. 1/4. Câu 36: sai  B. Khi    Câu 37:  A. 19 B. 25 C. 21 D. 17 Câu 38:     3  3 Câu 391 = 1kg; m2 = 4kg; k = 625N/m. 1  2  A. cmA 8 B. cmA 10 C. cmA 6,1 D. cmA 4,6 Câu 401- 2 = -  A. 5Hz B. 10Hz C. 5Hz D. 10Hz Câu 41, L = 2/H và C = 2.10 - 4/c.  A. f > 12,5Hz B. f  12,5Hz C. f< 12,5Hz D. f < 25Hz Cõu 421, k2 1= 1052 = 2301, k2 l A. 100N/m, 200N/m B. 200N/m, 300N/m C. 100N/m, 400N/m D. 200N/m, 400N/m Cõu 43= 0,41 bh A. 6% B. 9% C. 18% D. 25% Cõu 441= 0,45m v 2= 0,75 A. 9k(mm); k Z B. 10,5k(mm); k Z C. 13,5k(mm); k Z D. 15k (mm); k Z Cõu 451 v C21 2 1 2 A. 10s B: 4,8s C. 14s D. 3,14s Cõu 46: 0,4u = U2cost(V). Khi C = C1 = 410.2F thỡ UCmax = 1005(V). Khi C = 2,5 C1 4 A. 50V B. 100V C. 1002V D. 505V Cõu 47:thẳng đứng A. mgAk B MmAk C. ()MmAk D. MgAk Cõu 48: Cõu49: Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính cảm kháng, khi tăng tần số của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất của mạchA. không thay đổi. B. tăng. C. giảm. D. bằng 1. Cõu50: 30R.4,0HL FC4103 Khi cho srad/50 srad/50 [...]... A 7,5 (MHz) B 10 (MHz) C 8 (MHz) D 9 (MHz) ĐỀ ƠN TỔNG HỢP SỐ 6 Câu 1: Nhận xét nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc lò xo? A.Thế năng của vật dưới tác dụng của lực đàn hồi chính là thế năng đàn hồi của lò xo B Cơ năng của vật bảo tồn khi vật chỉ chịu tác dụng của các lực thế C Vật chỉ dao động điều hồ trong mơi trường khơng có lực cản D.Khi vật dao động điều hồ thì động năng và thế năng... một đầu gắn với vật có khối lượng m Vật dao động có ma sát trên mặt phẳng nằm ngang với hệ số ma sát  Ban đầu vật ở O và lò xo có chiều dài l0 Kéo vật theo phương của trục lò xo ra xa B cách O một đoạn A và thả tự do Nhận xét nào sau đây về sự thay đổi vị trí của vật trong q trình chuyển động là đúng? A Dao động của vật là tắt dần, điểm dừng lại cuối cùng của vật ln tại O B Dao động của vật là tắt dần,... một đầu gắn với vật có khối lượng m Vật dao động có ma sát trên mặt phẳng nằm ngang với hệ số ma sát  Ban đầu vật ở O và lò xo có chiều dài l0 Kéo vật theo phương của trục lò xo ra xa B cách O một đoạn A và thả tự do Nhận xét nào sau đây về sự thay đổi vị trí của vật trong q trình chuyển động là đúng? A Dao động của vật là tắt dần, điểm dừng lại cuối cùng của vật ln tại O B Dao động của vật là tắt dần,... trong mạch giảm Câu 50: Vật nhỏ của một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, với biên độ A và tần số góc  Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng Khi tỉ số giữa động năng và thế năng của vật là A  A 2 B 2A 2 C Wd  3 thì gia tốc của vật có độ lớn là Wt 2A 4 ĐỀ ƠN TỔNG HỢP SỐ 7 Câu 1: Nhận xét nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc lò xo? A.Thế năng của vật dưới tác dụng của... định nào sau đây là đúng? A Động năng và thế năng của vật đều biến thiên điều hồ với chu kỳ bằng 1,0 s B Động năng và thế năng của vật bằng nhau sau những khoảng thời gian bằng 0,125 s C Động năng và thế năng của vật đều biến thiên điều hồ với chu kỳ bằng 0,5 s D Động năng và thế năng của vật ln khơng đổi Câu 37: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 100 cm dao động ngược pha, cùng... B 45,8 W C 43,3 W D 38,5 W  Câu 14: Một con lắc đơn có khối lượng m=50g đặt trong điện trường đều có véc tơ E hướng thẳng đứng lên trên, độ lớn E = 5000V/m Khi chưa tích điện cho vật, chu kỳ dao động của vật T=2s Tích điện cho vật thì chu kỳ dao động của vật là T’=/2( s) Cho g=2=10m/s2 Điện tích q của vật là A 6.10-6(C) B -6.10-5(C) C -6.10-6(C) D 6.10-5(C) Câu 15: Đặt một điện áp u  U 0 sin(2ft... B 45,8 W C 43,3 W D 38,5 W  Câu 14: Một con lắc đơn có khối lượng m=50g đặt trong điện trường đều có véc tơ E hướng thẳng đứng lên trên, độ lớn E = 5000V/m Khi chưa tích điện cho vật, chu kỳ dao động của vật T=2s Tích điện cho vật thì chu kỳ dao động của vật là T’=/2( s) Cho g=2=10m/s2 Điện tích q của vật là A 6.10-6(C) B -6.10-5(C) C -6.10-6(C) D 6.10-5(C) Câu 15: Đặt một điện áp u  U 0 sin(2ft... của vật là tắt dần, điểm dừng lại cuối cùng của vật ln tại O B Dao động của vật là tắt dần, khoảng cách gần nhất giữa vật và B là l0 - A C Dao động của vật là tắt dần, điểm dừng lại cuối cùng của vật ở cách O xa nhất là x0  D Dao động của vật là tắt dần, điểm dừng lại cuối cùng của vật ở cách O xa nhất là x0   mg k 2 mg k Câu 9: Cho đoạn mạch AB gồm ba đoạn mạch AM, MN và NB mắc nối tiếp Đoạn... đo gia tốc rơi tự do khi vật ở trạng thái khơng trọng lượng B.Có thể dùng con lắc đơn để đo gia tốc của xe chuyển động thẳng biến đổi đều C Có thể dùng con lắc đơn để thăm dò địa chất D Có thể dùng con lắc lò xo để đo khối lượng của vật ở trạng thái khơng trọng lượng Câu 12: Một dao động cơ đã tắt Nếu tác dụng lên vật một ngoại lực Fn  F0cost thì D 10 3 (A) A ngay lập tức vật chuyển sang trạng thái... xo giống nhau cùng có khối lượng vật nặng m = 10 g, độ cứng lò xo là k = 2 N/cm, dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề liền nhau (vị trí cân bằng hai vật đều ở cùng gốc tọa độ) Biên độ của con lắc thứ hai lớn gấp ba lần biên độ của con lắc thứ nhất Biết rằng lúc hai vật gặp nhau chúng chuyển động ngược chiều nhau Khoảng thời gian giữa hai lần hai vật nặng gặp nhau liên tiếp là A . ĐỀ ÔN TỔNG HỢP SỐ 1 Câu 1: n (.  D.  ĐỀ ÔN TỔNG HỢP SỐ 2 Câu 1: )V(t100cos.200u
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÔN TỔNG HỢP MÔN VẬT LÝ docx, ĐỀ ÔN TỔNG HỢP MÔN VẬT LÝ docx, ĐỀ ÔN TỔNG HỢP MÔN VẬT LÝ docx