ĐỒ ÁN " TÌM HIỂU BÀI TOÁN NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE " pptx

54 1,318 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 04:20

 o0o  !!" o0o "TÌM HIỂU BÀI TOÁN NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE#$%&'()*+,)')'*-.*,)'./)0! o0o TÌM HIỂU BÀI TOÁN NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE#$%&'()*+,)')'*-.*,)'./)1/)*2/3).*45*/-)+*67*8*9)**:;/<=2/3)*>?)'@A)+1B1BCDEFGHG/)*2/3)+!"!0 IH¶i Phßng - 2009MỤC LỤCBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 9BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 9TÌM HIỂU BÀI TOÁN NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE 10ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 10Ngành: Công nghệ thông tin 10BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 10TÌM HIỂU BÀI TOÁN NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE 10PHẦN GIỚI THIỆU 13Chương 1: 14TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN NHẬN DẠNG BIẾN SỐ XE 140B0BJ*</K:<.2LMNOPQ)*+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB0R0B BJ*</)/-72L)*S)@6)'T/U)GHMV+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB0R0B B0J*</)/-7WX)'@Y)'+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB0R0B B *Z)O=6/T/U)GHMV+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB0[0B\BE].GH*>?)''/Q/K:^_.T(/.=<))*S)@6)'T/U)GHMV+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB !0B\B0B>?)'./_`5S)`*<..a/U)2b)'+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB !0B\B B>?)'./_`5S)@cT/3)2(T/_)de/=:'*+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB !0BR>?)''/Q/K:^_.+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 0Chương 2: 24PHÁT HIỆN VÙNG CHỨA BIỂN SỐ XE 2400 B0E].GHf*</)/-75gTQ)+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB R B0B0e)'K:9)2LQ)*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB R B0B *>g)'`*<`.<5*@c)'>h)'.4d])'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB I B /3)2(5<5`*>g)'`*<``*<.*/-)T/3)BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB i B B0*>g)'`*<`'a9@/V).BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB i B B BJj.*:S.9`O95V+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB k B\*<.*/-)2b)'5*X9T/U)GHMVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\! B\B0B*8`*Z)*l9Q)*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\! B\B <5*T/3)+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\0 B\B\/_)de/%BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\ B\BRam5*5*n)d=6).*o)'2(.m)*'/9=d/U7BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\I B\Bp<5d8)*5*m)*M<52b)'5*X9T/U)GHMVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\i B\B0B>?5T9)dq:+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\[ BRB /3:5*m.;O-5*/L:@(/ra])'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\k BRB\/3:5*mGHfP.4.a=)'2b)'T/U)GHMVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB\"Chương 3: 40BÀI TOÁN NHẬN DẠNG KÝ TỰ 40\B0e)'K:9)2L)*S)@6)'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBR!\B0B0J*,)''/9)T/U:@/s)dH/.>t)'uf*,)''/9)@/s)@85*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBR!\B0B E,*v)*2(TQ)5*w.5x9K:<.av)*)*S)@6)'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBR0\B0B B0E,*v)*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBR0\B0B B Q)5*w.5x9K:<.av)*)*S)@6)'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBR\\B E,*v)*76)')ga=))*Z).6=BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRR\B B0E,*v)*)ga=))*Z).6=BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRR\B B E6)'ga=)BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRI\B B B0*Z)O=6/5<576)')=a=)BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRi\B B B 9/5*X5)y)'5x976)')=a=)BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBR[\B B\E6)'J=*=)V)BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBR"\B B\B0w:.az576)'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBR"\B B\B\1N@Y)'76)'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI \B BRE6)')ga=))*/L:O?`O9).a:^L))'>t5G9/GHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIR\B BRB0J/_).az576)'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIR\B BRB :w)O:^-)76)'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIR\B BRB\1N@Y)'76)'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIi\B\1N@Y)'76)')ga=)O9).a:^L))'>t5*>?)'5*=)*S)@6)'fP.4BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIi\B\B0*S)@6)'T{)'76)')ga=)O9).a:^L))'>t5*>?)'|f)5*:)'}BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIi\B\B (/d~.76)'O9).a:^L))'>t5*>?)'5*=)*S)@6)'fP.4BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI[\B\B\*S)@6)'5<5fP.4GN@Y)'76)'O9).a:^L))'>t5*>?)'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI"PHẦN KẾT LUẬN 61TÀI LIỆU THAM KHẢO 620 PHẦN GIỚI THIỆU'(^)9^.a3).*_'/?/T3)56)*2/-5.y)'.a>•)'f/)*._O(G4`*<..a/U)5x95<5)'()*f*=9*n5fj.*:S.)l/5*:)'u7(.a=)'dl)'()*5,)')'*/-`GQ)M:w.5<5`*>g)'./-)'/9=.*,)'O6/O(7]..a=)')*€)')'()*5l.H5d]`*<..a/U)545)*9)*B14`*<..a/U)w^ud>t5.*U*/-)a•a()')*w..*,)'K:9*v)*Q)*5<5`*>g)'./-)'/9=.*,)'.a3).*_'/?/)'(^7]..y)'59=2(d9@6)'B:^)*/3)ud/L:dlO6/'Z^a97].<`O45dH/2?/)*€)')'>‚/2(5gK:9)5<55w`K:Q)OPuO(75*=5,)'.<5K:Q)OP2('/<7G<.Gƒf*lf*y)*g)u„(dZ^5…)'O(7]..a=)')*€)'2w))6)•/ 97B,)'.<5K:Q)OP`*>g)'./-)'/9=.*,)')l/5*:)'2(K:Q)OP,.,uMV7<^O(2,5b)'`*X5.6`„5…)')*>5,)'.<5`*<.*/-)uMN`*6.5<5*()*2/2/`*67'/9=.*,)'u5*H)'.a]7u„Gƒ.H))*/L:.*‚/'/9)2(5,)'GX5*g)„UO(7'/Q7O>t)')*Z)O45.a=)'2/-55,)'.<5K:Q)OPuf/U7G=<.`*>g)'./-)'/9=.*,)'u.a3).*_'/?/dF)*9)*5*l)'MZ^@4)'*-.*H)''/<7G<..4d])'dH/2?/5<5`*>g)'./-)'/9=.*,)'B(5<5*-.*H)''/<7G<.dL:Ow^T/U)GHMVO(7Y5./3:'/<7G<.B-.*H)')(^dFd>t5GN@Y)'a])'aF/.:^)*/3)•/ 97dZ^2A)O(7].O†)*2457?/7‡B=dlV75*n)O(7dL.(/ˆv7*/U:*-.*H)')*S)@6)'T/U)GHMV‰2?/7Y5dm5*dU.v7*/U:)*{7.at'/z`5*=5,)'.<5'/<7G<.uK:Q)OP5<5`*>g)'./-)'/9=.*,)'7].5<5**/-:K:Qu@s@()'2()*9)*5*l)'*g)Š7./)•/ 977v)*.a=)'.>g)'O9/'q)*-.*H)')(^Gƒd>t5GN@Y)'a])'aF/BH5Y5.av)*T(^.a=)'T<=5<=5x9V7'‹7\`*q)+• Chương 1+e)'K:9)2LT(/.=<))*S)@6)'T/U)GHMV• Chương 2+*<.*/-)2b)'5*X9T/U)GHMV• Chương 3+*S)@6)'fP.40\Chương 1:TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN NHẬN DẠNG BIẾN SỐ XE1.1. Khái quát về xử lý ảnh:pNOPQ)*O(7]..a=)')*€)'7Q)'K:9).an)')*w..a=)'fj.*:S..*8'/<57<^.m)*uO(./L)dL5*=)*/L:)'*/3)5X:.*:]5O†)*245)(^B9/)*/-72Y5gTQ)5x9K:<.av)*MNOPQ)*O()Z)'59=5*w.O>t)'.*,)'./)*v)*Q)*2(MNOPGHO/-:5:)'5w`5*=5<5K:<.av)*f*<5.a=)'dl5l2/-5X)'@Y)'.*8'/<52(=d/L:f*/U)B$:<.av)*TŒ.dq:.•2/-5.*:)*S)Q)*)':‹)|.•5<5.*/_.T8.*:)*S)Q)*@6)'GH*=~5.>g)'.4}'N/d_)7<^.m)*B€O/-:Q)*d>t5O>:.a€•d8)*@6)'`*b*t`2?/K:<.av)*MNOPB'>‚/OS`.av)*Gƒ.<5d])'5<5.*:S..=<).>g)'X)'O3)@€O/-:Q)*)*{7.*9^de/5w:.az5Q)*`*b*g`2?/5<5X)'@Y)'f*<5)*9:BŽ*:^U)Q)*7(:.*()*Q)*M<7Ž>t5d‹M<75x9Q)*|/G.='a97}Ž<5T]On5f*,)''/9)•n5.:^_).m)*•n5`*/.:^_)Ž<5*T/3)dH/.>t)'1.2. Khái niệm về nhận dạng biển số xe:1.2.1 Khái niệm & ứng dụng:a) Khái niệm:-.*H)')*S)@6)'T/U)GHMVO(*-.*H)'5lf*Q)y)'`*Z).m5**v)*Q)*2(M<5d8)*T/U)GH.a3)MVu.*,)'K:92/@V=u.*/_.T8'*/*v)*2(*v)*Q)*B19:5b)'O(M<5d8)*5<5.*,)'./))*>+5*xG•*€:MVu.*V=@•/MV2?/.H5d]5*S7uBBBB*) Phân loi ứng dụng nhận dng biển số xe:•)'@Y)')*S)@6)'T/U)GHMVO(X)'@Y)'5lf*Q)y)'`*Z).m5**v)*Q)*2(M<5d8)*T/U)GHMV.•5<5*v)*Q)*5*Y`d>t5.•5<5.*/_.T8.*:*v)*B0R':‹)*v)*Q)*5*=X)'@Y)'5law.)*/L:B(`*<..a/U)u*v)*Q)*d>t5.a45./_`.*:)*S).•597Va9Ba=)'T<=5<=.H.)'*/-`5x9V75*‘@•)'O6/•7X5M<5d8)*d>t5T/U)GHMV|M<5d8)*5<55*€}.•5<5TX5Q)*Bl)*/L:5<5*.*X5f*<5)*9:dU`*Z)O=6/5<5X)'@Y)')*S)@6)'T/U)GHMVBE]..a=)')*€)'5<5*dg)'/Q)O(`*Z)O=6/X)'@Y)')*S)@6)'T/U)GHMV.*,)'K:97Y5dm5*GN@Y)'Bl.*U5*/9X)'@Y)')*S)@6)'T/U)GHMV.*()**9/O=6/G9:+Loi 1+/?/*6)2b)')*v)• q:2(=+)*.*:.a45./_`.•5<5.*/_.T8'*/)*S)Q)*fj.*:S.GHB)*d>t5'*/)*S).*>‚)'5*‘'/?/*6).a=)'2b)'5lT/U)GHMVB• ':^3)OP*=6.d])'+<5`*>g)'./-)'/9=.*,)'`*Q/5*6^2?/7]..H5d]dx5*S7dU7<^'*/)*S)*v)*Q)*5=.*U.*:d>t5Q)*2b)'T/U)GHMVB• •)'@Y)'+*€)'X)'@Y)')*S)@6)'T/U)GHMVO=6/)(^.*>‚)'d>t5@:)'.6/595.a67f/U7G=<.u5<5.a67.*:`*mu5<5TF/'N/MV.4d])'u5<5.a67'<55e)'BLoi 2+J*,)''/?/*6)2b)')*v)• q:2(=+)*dq:2(=.*:d>t5.•5<5.*/_.T8'*/*v)*.4d])'uf*,)'`*Y.*:]52(='l5d]u5<5dH/.>t)'M:)'K:9)*uQ)*f*,)'5q)TŒ.T:]55*‘5*Y`2b)'5*X9T/U)GHMVu7(5l.*UQ)*.e)'*t`)*>5*X9.*V75<5dH/.>t)')*>)'>‚/u5Z^ud>‚)'`*HBBu7/s)O(2b)'T/U)GHMV`*Q/dxa•dU5l.*U.*45*/-))*S)@6)'d>t55<5fP.4.a=)'2b)'dlB• ':^3)OP*=6.d])'+=d~5.m)*f*,)''/?/*6)2b)')*v)7(Q)*dq:2(=5l.*U.*:d>t5.•7]..*/_.T8'*/*v)*|5979a9u7<^Q)*„}B(@=dlu5,)'2/-5dq:./3)O(@c.v7.a=)'Q)*udUM<5d8)*dz)'2b)')(=O(T/U)GHMVB19:dlu.*45*/-).<5*2b)'2()*S)@6)'B:H/5b)'.b^.*:]52(=7Y5dm5*GN@Y)'7(f_.K:Q)*S)@6)'d>t5.a:^L)d/*9^O>:.a€dU`*Y52Y)*:5q:5x9)'>‚/@b)'5:H/B• •)'@Y)'+vf*,)'`*Y.*:]52(=*v)*Q)*.*:d>t5)3)5l.*U@b)'X)'@Y)'.6/)*/L:)g/)*>.6/)*€)')g/d/L:./_.'/9=.*,)'u.6/5<528.am)*6^0I5Q75x9'/9=.*,)')*>)'FT9u)'F.>d>‚)''/9=)*9:BJ/U7G=<.u`*<.*/-))*€)'*()*2/2/`*679).=()'/9=.*,)'B• &3:5q:2L.*/_.T8+ŽE<^K:’.Ž“)5*/_:Ž]`*S).*:”.<5**v)*Q)*ŽE<^.m)*Ž<5.*/_.T8f*<5.b^7Y5dm5*GN@Y)'a=)'K:<.av)*.v7*/U:uMZ^@4)'X)'@Y)'5x97v)*B•)'@Y)'7(V7*>?)'.?/.a=)'K:<.av)*MZ^@4)'O(X)'@Y)'O=6/ Bv2S^u.a=)'.=()T]T<=5<=)(^u5*‘)3:5<5*.*X5'/Q/K:^_.O(O(7G9=)*S)@6)'|On5a9}d>t55<5fP.4GH2(5*€Bb)Ứng dụng của hệ thống nhận dng biển số xe:-.*H)')*S)@6)'T/U)GHMVd>t5MZ^@4)')*{77Y5dm5*'/<7G<.uf/U7G=<.5<5`*>g)'./-)B>?/dZ^5*z)'.9dL5S`d_)7].GHX)'@Y)'`*eT/_)dH/2?/*-.*H)')*S)@6)'T/U)GHMV+•}*:`*m'/9=.*,)'+Œ`d~.*-.*H)'ˆ*S)@6)'T/U)GHMV‰.6/5<5.a67.*:`*m)*{7*•.at*=~5.4d])'*l95,)'.<5.*:`*mB•}J/U7G=<.MV.6/5<5d>‚)'T/3)'/?/+E•/K:H5'/9dL:5l)*€)'K:^d8)*a/3)'2LT/U)GHMVudU`*Y52Y5*=5,)'.<5K:Q)OP2(`*<.*/-))*€)'`*>g)'./-)'/9=.*,)'|MV}2>t.T/3)'/?/Tw.*t``*<`B/-5OŒ`*-.*H)'ˆ*S)@6)'T/U)GHMV‰.6/5<5.a67f/U7G=<.Gƒ'l``*q)*•.at5,)'.<5f/U7.a92(9))/)*K:H5'/9B•}<5.a67'<55e)'+/-5OŒ`d~.*-.*H)'ˆ*S)@6)'T/U)GHMV‰Gƒ*•.at*=~5.4d])'*l95,)'.<57•5e)'5*=MV2(=B'=(/a9u*-.*H)'5c)d>t5X)'@Y)'2(=5,)'.<55*H)'.a]7MVu5<5TF/'/€MV.4d])'ud/L:./_.'/9=.*,)'|5*–)'*6))*>*()*`*H:TO/)dFX)'@Y)'5,)')'*-ˆ*S)@6)'T/U)GHMV.4d])'‰.a=)'2/-5d/L:./_.'/9=.*,)'.*V=@6)'T/U)GH5*o)rO‡}0i1.2.2 Phân loại biển số xe:Trước tiên là quy định biển số của 64 tỉnh thành (Biển trắng chữ đen):00Ž9={)'0 Ž6)'1g)0RŽ$:Q)'/)*0Iu0iŽQ/*c)'0[Ž*</v)*0kŽ978)*0"Ž*z*n !Ž*</':^3) 0Ž&3)</ Ž:^3)$:9)' \Ž(/9)' RŽ(=9/ IŽ9/*Z: iŽ1g)9 [Ž/-)/3) kŽc9v)* "u\!u\0u\ Ž(]/\\Ž(Z^\RŽQ/>g)'\IŽ/)*v)*\iŽ*9)*l9\[Ž'*-—)\kŽ(†)*R\Ž(–)'R[ŽŒ5Œ5RkŽŒ5,)'R"ŽZ7‹)'I!d_)I"ŽB‹*mE/)*i!Ž‹)'9/i0Žv)*>g)'i Ž=)'—)i\Ž/L)/9)'iRŽ†)*=)'iIŽq)*giiŽ‹)'*<`i[Ž—)/9)'ikŽJ/3)/9)'i"Ž(E9:[!ŽZ^/)*[0Ž_)aV[ Ž(89Ž…)'(:[\Ž$:Q)'v)*[RŽ$:Q)'a8[IŽ:_[iŽ$:Q)''F/[[Žv)*8)*[kŽ*z&3)["ŽJ*<)*c9k!Ž<5dg)28f/)*._.*:]5˜|*()'f*,)'}k0Ž/99/k ŽJ=):7k\Ž1l5ay)'kRŽa(/)*kIŽ/)**:S)kiŽv)**:S)kkŽ†)**z5k"Ž>)'&3)"!Ž(97" Ž$:Q)'97"\Žv)**>?5"RŽ65/3:"IŽS:/9)'"[ŽŒ56)"kŽŒ5/9)'""ŽŒ5/)*™}Những quy định về màu sắc và chữ số đặc biệt:1. Màu xanh chữ trắng là biển xe của các cơ quan hành chính sự nghiệp: Ža45.*:]55*m)*`*x.*vO(T/U)M9)*k!0[Ž<5.‘)*.*()*.*v.*V=GH.>g)'X)'2. Màu đỏ chữ trắng là biển xe trong quân đội:—+/)*d=()0 —+$:Z)=()Ru/)*d=()5N:O=)'+T]T/)*+/)*5*x)',)'/)*+/)*5*x)'*=<*n51+/)*d=()a>‚)'1g)+/)*5*x)'.*,)'./)O/3)O65+].>O-)*T/3)`*c)'+n52/-)OY5K:Z)+n52/-)K:Z)^J—+$:Z)f*:0J+$:Z)f*: J+$:Z)f*:\J+$:Z)f*:RJ+$:Z)f*:IJ+$:Z)f*:[JJ+$:Z)f*:"+<5K:Z)^2/-)$+$:Z)5*x)'*Q/K:Z)$Ju$+$:Z)5*x)'`*c)'f*,)'f*,)'K:Z)+e)'5Y55*m)*.a8+e)'5Y5*S:5q)J+e)'5Y55,)')'*/-`K:H5`*c)'+e)'5Y5fj.*:S.E+].e)'.*977>:+/V VO3. Màu trắng 2 chữ, 5 sốbiển dành cho người nước ngoài:ŽO(MV)'=6/'/9=0k[...]... ngưỡng [6.8] để nhận dạng vùng biển số xe Từ những nhận xe t trên, chúng ta có thể đưa ra giải pháp cho bài toán nhận dạng: sử dụng phương pháp phát hiện biênbiến đổi Hough Sau đó, sử dụng hai tính chất trên biển số xe để xác định chính xác vùng con chứa biển số xe Khi đã xác định chính xác vùng con chứa biển số xe thì tiến hành nhận dạng các ký tự Để giải quyết bài toán nhận dạng biển số xe, trong báo... thuật nhận dạng ký tự Qua ba bước như trên ta có thể nhận dạng được biển số xe I c' Trong bước 3: nhận dạng ký tự em sử dụng phương pháp mạng noron truyền ngược cho việc nhận dạng ký tự 22 Trong phần tiếp theo đó là chi tiết từng bước xử lý bài toán nhận dạng biển số xe, và một số khái niệm cơ bản quen thuộc mà có liên quan đến nhận dạng biển số xe 23 Chương 2: PHÁT HIỆN VÙNG CHỨA BIỂN SỐ XE 2.1 Một số. .. biến đổi Hough để tìm ra các vùng con có khả năng chứa biển số xe Gọi tập con này là Ic • Bước 2: Xác định chính xác vùng con nào chứa biển số xe bằng hai thao tác được miêu tả ở trên đó là tiêu chí tỷ lệ chiều dài với chiểu rộng và số ký tự trong biển số xe Kết quả của bước 2 là cho ra một tập ảnh con chứa biển số xe Gọi tập con này là I c' ' • Bước 3: Giải quyết bài toán nhận dạng ký tự cho tập... chính xác vùng nào chứa biển số xe để thực hiện việc cuối cùng là nhận dạng ảnh Vì vậy, phải loại bỏ đi những vùng con trong Ic không có khả năng chứa biến số xe đồ thực hiện bài toán này: Vùng con Ic Bước ban đầu Tiêu chí về chiều rộng và cao Tiêu chí số ký tự Vùng con Ib Hình 2.6: đồ thực hiện bài toán này 36 2.3.1 Bước ban đầu: Ta biết: Biển số xe trên thực tế có hình dạng là hình chữ nhật Vì... hơn 85% chiều cao của biển số xe và luôn lớn hơn 33% chiều cao của biến xe Còn chiều rộng của ký tự không lớn hơn 20% chiều dài của biển số xe Mỗi ký tự của biển số xe được xem như là một vùng liên thông con Do đó, chúng ta có thể đếm vùng liên thông con thỏa mãn tính chất đó là ký tự Chú ý số ký tự trên biển số xe là từ 6 đến 10 ký tự Ở nước ta chỉ có số ký tự trên mỗi biển số xe nằm trong khoảng... là tổng số vùng con của I c i For(int i= 0; i< N; i++) { '' Với mỗi vùng con I c i '' - Tìm vùng liên thông của mỗi I c i - Lưu các thông số về chiều rộng, cao của mỗi vùng liên thông If(thỏa mãn ngưỡng ) thì tiến hành nhận dạng } } Kết quả nếu tìm được biển số xe đầu tiên thỏa mãn, chúng ta có thể dừng thuật toán ngay và chuyển sang bước 3 là nhận dạng ký tự Nếu tìm tất cả các biển số xe tồn tại... ta đã tìm hiểu 2 hướng giải quyết cho việc xác đinh vùng chứa biển số xe Mỗi cách giải quyết có những ưu điểm và hạn chế riêng của nó *) Một số đặc điểm về biển số xe ở Việt Nam: • Tiêu chuẩn về kích thước: Ở mỗi nước thường có tiêu chuẩn về kích thước nhất định Đối với nước ta, biển số xe qui định khá đồng đều cho mỗi loại xe, tỷ lệ chiều dài, rộng cho mỗi loại xe là như nhau Đối với loại xe có... được thu hẹp, làm cho không gian bài toán nhận dạng thu hẹp lại Vì vậy, cách giải quyết này trở nên nhanh hơn, hiệu quả hơn cách tiếp cận biến đổi Hough, không phụ thuộc nhiều vào không gian ảnh đầu vào 2.3 Xác định chính xác vùng chứa biển số xe Kết quả của bài toán trên đưa ra tập các vùng con I c có khả năng chứa biển số xe Các vùng con này là các tứ giác Tuy nhiên, số lượng các vùn con Ic là khác... đại sứ quán, tổ chức quốc tế và nhân viên người nước ngoài - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước - Cục Hàng không dân dụng Việt Nam - Kiểm toán nhà nước 19 5 Các biển A : Xe của Công An - Cảnh Sát tương ứng với các tỉnh ví dụ: 31A = xe của Công An - Cảnh Sát thành phố Hà Nội 1.3 Một số hướng giải quyết bài toán nhận dạng biển số xe: Có rất nhiều phương pháp tiếp cận Trong đó có hai cách tiếp cận phổ biến dưới... chứa biển số xe Với số vùng i con nhỏ hơn hẳn số vùng con ma ta thu được ban đầu trong biển đổi Hough 38 2.4.3 Tiêu chí số ký tự trong vùng biển số xe Với mỗi nước thì số ký tự trong biển là khác nhau Ở nước ta, số ký tự trong biển số xe thường là 6,7,8 tương ứng đối với các xe quân đội, xe máy cũ và xe ô tô, đối với xe máy bây giờ Mỗi ký tự có các đặc trưng sau: • 0.33 ≤ Height ≤ 0.85 • Width ≤ 0.22 . 9TÌM HIỂU BÀI TOÁN NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE 10ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 10Ngành: Công nghệ thông tin 10BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 10TÌM HIỂU BÀI. VÀ ĐÀO TẠO 10TÌM HIỂU BÀI TOÁN NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE 10PHẦN GIỚI THIỆU 13Chương 1: 14TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN NHẬN DẠNG BIẾN SỐ XE 140B0BJ*</K:<.2LMNOPQ)*+BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB0R0B
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN " TÌM HIỂU BÀI TOÁN NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE " pptx, ĐỒ ÁN " TÌM HIỂU BÀI TOÁN NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE " pptx, ĐỒ ÁN " TÌM HIỂU BÀI TOÁN NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE " pptx, TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN NHẬN DẠNG BIẾN SỐ XE, PHÁT HIỆN VÙNG CHỨA BIỂN SỐ XE, 2 Biên và các phương pháp phát hiện biên., 3 Phát hiện vùng chứa biển số xe, BÀI TOÁN NHẬN DẠNG KÝ TỰ, 1 Tổng quan về nhận dạng, 2 Mô hình mạng nơron nhân tạo, 3 Sử dụng mạng nơron lan truyền ngược hướng cho nhận dạng ký tự

Mục lục

Xem thêm