ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN 1 – NĂM 2013 MÔN SINH HỌC potx

17 423 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 04:20

SỞ GD ĐT NGHỆ ANTRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1MÃ ĐỀ THI: 134ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN 1 NĂM 2013 MÔN SINH HỌCThời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệmHọ, tên thí sinh: Lớp : … Số báo danh: ………Câu 1: Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám là trội hoàntoàn so với alen a quy định thân đen, gen B quy định cánhdài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Hai cặpgen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. GenD quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy địnhmắt trắng. Gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thểgiới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Phép lai:abABXDXd × abABXDY cho F1 có kiểu hình thân đen,cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 15%. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ ruồiđực F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ làA. 5%. B. 2,5%. C. 15%. D. 7,5%.Câu 2: Một nhà chọn giống chồn vizon cho các con chồn củamình giao phối ngẫu nhiên với nhau. Ông ta đã phát hiện ramột điều là tính trung bình, thì 9% số chồn của mình có lôngráp. Loại lông này bán được ít tiền hơn. Vì vậy ông ta chútrọng tới việc chọn giống chồn lông mượt bằng cách khôngcho các con chồn lông ráp giao phối. Tính trạng lông ráp là doalen lặn trên nhiễm sắc thể thường qui định. Tỷ lệ chồn cólông ráp mà ông ta nhận được trong thế hệ sau theo lý thuyếtlà bao nhiêu %? Biết rằng tình trạng lông ráp không làm ảnhhưởng đến sức sống và khả năng sinh sản của chồn.A. 1.2% B. 7.3% C. 2.5% D. 5.3%Câu 3: Một nhà hoá sinh học đã phân lập và tinh sạch đượccác phân tử cần thiết cho quá trình sao chép ADN. Khi ngườinày bổ sung thêm ADN, sự sao chép diễn ra, nhưng mỗiphân tử ADN bao gồm một mạch bình thường kết cặp vớinhiều phân đoạn ADN có chiều dài gồm vài trăm nuclêôtit.Nhiều khả năng là người này đã quên bổ sung vào hỗn hợpthành phần gì?A. Các nuclêôtit. B. Primase.C. ADN ligase. D. ADN polymerase.Câu 4: Ở một loài bướm, màu cánh được xác định bởi mộtlocút gồm ba alen:C (cánh đen) > c1 (cánh xám) > c2 (cánhtrắng). Trong một đợt điều tra một quần thể bướm lớn, ngườita thu được tần số các alen như sau: C= 0,5; c1 = 0,4, và c2= 0,1. Nếu quần thể bướm này tiếp tục giao phối ngẫu nhiên,tần số các cá thể bướm có kiểu hình cánh đen, cánh xám vàcánh trắng ở thế hệ sau sẽ là:A. Cánh đen: 0,75 ; Cánh xám: 0,15 ; Cánh trắng: 0,1.B. Cánh đen: 0,75 ; Cánh xám: 0,24 ; Cánh trắng: 0,01.C. Cánh đen: 0,24 ; Cánh xám: 0,75 ; Cánh trắng: 0,01.D. Cánh đen: 0,25 ; Cánh xám: 0,16 ; Cánh trắng: 0,01.Câu 5: Ở người nhóm máu ABO do các gen IA, IB, IO quyđịnh. Gen IA quy định nhóm máu A đồng trội với gen IB quyđịnh nhóm máu B vì vậy kiểu gen IAIB quy định nhóm máuAB, gen lặn IO quy định nhóm máu O. Trong một quần thểngười người ta thấy xuất hiện 1% có nhóm máu Ovà 28% nhóm máu AB. Tỉ lệ người có nhóm máu A và B củaquần thể đó là:A. 56%,15% B. 49%;22%. C. 63%;8%. D. 62%;9%.Câu 6: Trong một quần thể cân bằng di truyền xét 1 gen cócác alen A và a. Quần thể có 51% cá thể là kiểu hình trội. Độtnhiên điều kiện sống thay đổi làm chết tất cả các cá thể cókiểu hình lặn trước khi trưởng thành; sau đó, điều kiện sốnglại trở lại như cũ. Tần số của alen a sau một thế hệ ngẫu phốilàA. 0,41 B. 0,3 C. 0,7 D. 0,58Câu 7: Ở một loài côn trùng, tính trạng mắt đỏ trội so với tínhtrạng mắt trắng, tính trạng cánh dài trội so với tính trạng cánhngắn. Hai cặp gen quy định hai cặp tính trạng này phân li độclập. Một quần thể của loài ở trạng thái cân bằng Hacđi–Vanbec có 68% cá thể mắt đỏ và 48% cá thể cánh dài. Tỉ lệcá thể có kiểu hình mắt trắng, cánh ngắn trong quần thể làA. 64,16%. B. 84%. C. 16,64%. D. 36,64%.Câu 8: Để phát hiện ra đột biến chuyển đoạn người ta căncứ vào:A. Tỷ lệ sống sót của thế hệ con cháuB. Tỷ lệ tế bào sinh dục hữu thụC. Sự tiếp hợp của nhiễm sắc thể tương đồng ở giảm phânD. Kiểu hình của con cháuCâu 9: Ở một loài thú quy định màu lông gồm 3 alen và theothứ tự trội hoàn toàn như sau: A > a’ > a, trong đó: A quy địnhlông đen, a’ quy định lông xám, a quy định lông trắng. Mộtquân thể có tỉ lệ kiểu hình là 0,51 lông đen; 0,24 lông xám;0,25 lông trắng. Tần số tương đối của alen A bằng baonhiêu?A. 0,3 B. 0,2 C. 0,4 D. 0,5Câu 10: Nguyên nhân làm cho tính trạng do gen nằm trongtế bào chất di truyền theo một cách thức rất đặc biệt làA. ADN trong tế bào chất thường là dạng mạch vòng.B. Gen nằm trong tế bào chất của giao tử cái luôn trội hơnso với gen trong giao tử đực.C. Giao tử cái đóng góp lượng gen nằm trong tế bào chất cho hợp tử nhiều hơn so với giao tử đực.D. Giao tử đực không đóng góp gen nằm trong tế bào chất cho hợp tử.Câu 11: Một phân tử mARN dài 2040Å được tách ra từ vikhuẩn E. coli có tỉ lệ các loại nuclêôtit A, G, U và X lần lượt là20%, 15%, 40% và 25%. Người ta sử dụng phân tử mARNnày làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một đoạn ADN có chiềudài bằng chiều dài phân tử mARN. Tính theo lí thuyết,sốlượng nuclêôtit mỗi loại cần phải cung cấp cho quá trìnhtổng hợp một đoạn ADN trên là:A. G = X = 320, A = T = 280. B. G = X = 240, A = T = 360.C. G = X = 360, A = T = 240. D. G = X = 280, A = T = 320.Câu 12: Một nhóm tế bào sinh tinh chỉ mang đột biến cấutrúc ở hai nhiễm sắc thể thuộc hai cặp tương đồng số 8 và số10. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường và khôngxảy ra trao đổi chéo. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tửkhông mang nhiễm sắc thể đột biến trong tổng số giao tử làA. 1/2 B. 1/4 C. 1/16 D. 1/8Câu 13: Cho các thông tin sau:(1) Trong tế bào chất của một số vi khuẩn không cóplasmit.(2) Vi khuẩn sinh sản rất nhanh, thời gian thế hệ ngắn.(3) Ở vùng nhân của vi khuẩn chỉ có một phân tử ADNmạch kép, có dạng vòng nên hầu hết cácđột biến đều biểu hiện ngay ở kiểu hình.(4) Vi khuẩn có thể sống kí sinh, hoại sinh hoặc tự dưỡng.Những thông tin được dùng làm căn cứ để giải thích sựthay đổi tần số alen trong quần thể vi khuẩn nhanh hơn sovới sự thay đổi tần số alen trong quần thể sinh vật nhân thựclưỡng bội là:A. (2), (3). B. (1), (4). C. (3), (4). D. (2), (4).Câu 14: Một quần thể người ở trạng thái cân bằng di truyền,có tỉ lệ nhóm máu O là 25%, nhóm máu A là 24%, nhóm máuB là 39% và nhóm máu AB là 12%. Tần số các alen IA, IB và Iocủa quần thể này lần lượt làA. 0,3; 0,2; 0,5. B. 0,2 ; 0,3; 0,5.C. 0,2; 0,5; 0.3. D. 0,1; 0,4; 0,5.Câu 15: Trong một hòn đảo biệt lập có 5800 người sống,trong đó có 2800 nam giới. Trong số này có 196 nam bị mùmàu xanh đỏ. Kiểu mù màu này do 1 alen lặn m nằm trênNST giới tính X. Kiểu mù màu này không ảnh hưởng đến sựthích nghi của cá thể. Khả năng có ít nhất 1 phụ nữ của hònđảo này bị mù màu xanh đỏ là bao nhiêu?A. 1 0,99513000B. (0,07 x 5800)3000C. 0,073000D. 3000 x 0,0056 x 0,99442999Câu 16: Kiểu gen abAB Cc XDXd. Trong giảm phân có xảy rahoán vị gen giữa A và B với tần số 20%, tạo loại giao tử Ab cXd chiếm tỷ lệ là bao nhiêu?A. 20%. B. 10%. C. 2,5%. D. 5 %.Câu 17: Trong một quần thể thực vật, trên nhiễm sắc thể sốII các gen phân bố theo trình tự là ABCDEFGH, do đột biếnđảo đoạn nhiễm sắc thể, người ta phát hiện thấy các genphân bố theo các trình tự khác nhau là1. ABCDEFGH. 2. AGCEFBDH 3. ABCGFEDH 4. AGCBFEDHMối liên hệ trong quá trình phát sinh các dạng đột biếnđảo đoạn ở trên làA. 1→4→3→2. B. 1→2→3→4.C. 1→3→4→2. D. 1←3←4→2.Câu 18: Loài lúa mỳ hoang dại có gen qui định khả năngkháng bệnh “gỉ sắt” trên lá. Loài lúa mì trồng lại có gen mẫncảm với bệnh gỉ sắt. Hai loài này có họ hàng gần gũi nên cóthể lai được với nhau và cho ra một số ít con lai có khả năngsinh sản. Hãy cho biết làm thế nào người ta có thể tạo rađược giống lúa mỳ trồng có gen kháng bệnh gỉ sắt từ lúa mỳhoang dại nhưng lại có đầy đủ các đặc điểm của lúa mỳtrồng?A. Gây đột biến đa bội ở con lai khác loài rồi tiến hành chọn lọc.B. Cho cây lai F1 lai trở lại với lúa mì trồng rồi tiến hành chọn lọc nhiều lần.C. Gây đột biến chuyển đoạn ở cây lai F1 rồi lai trở lại với lúa mì trồng và tiến hành chọn lọc, các thế hệ sau lại lai trở lại vớilúa mì trồng và tiếp tục chọn lọc.D. Lai tế bào xôma rồi tiến hành chọn lọc.Câu 19: Để nhân nhanh các giống cây quý hiếm từ một câycó kiểu gen quý tạo nên một quần thể cây trồng đồng nhất vềkiểu gen người ta dùng công nghệ tế bào nào?A. Nuôi cấy hạt phấn.B. Tạo giống bằng chọn dòng tế bào xôma có biến dị.C. Nuôi cấy tế bào.D. Dung hợp tế bào trần.Câu 20: Một quần thể ngẫu phối có cấu trúc di truyền ở thếhệ ban đầu: 0,36 AA + 0,48 Aa + 0,16 aa = 1.Do điều kiện sông bất lợi nên từ thế hệ này trở đi CLTNloại bỏ hoàn toàn kiểu gen aa khi vừa mới sinh ra. Sau 9 thếhệ cấu trúc di truyền của quần thể là:A. 0,8519AA + 0,1481 AaB. 0,8336 AA + 0,1588 Aa + 0,0076aa.C. 0,8464AA + 0,1472 Aa + 0,0064 aa .D. 0,8464 AA + 0,1472AaCâu 21: Hóa xơ nang là bệnh di truyền do gen lặn nằm trênnhiễm sắc thể thường qui định. Nếu cả 2 bố mẹ là dị hợp tửvề gen này có 3 người con thì xác suất 2 trong 3 người conbình thường là bao nhiêuA. 3/8 B. 27/64 C. 9/32 D. 9/64Câu 22: Ở ngô ,tính trạng chiều cao do 3 cặp gen khôngalen tác động theo kiểu cộng gộp (A1, a1, A2, a2, A3, a3),chúng phân ly độc lập và cứ mỗi gen trội khi có mặt trongkiểu gen sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm, cây cao nhất có chiềucao 210cm. Cho các cây dị hợp tử về 3 cặp gen nói trên laivới nhau thì tỷ lệ số cây có chiều cao 90 cm là bao nhiêu?A. 1/4 B. 1/32 C. 1/64 D. 1/8Câu 23: Quan sát tế bào sinh dưỡng của 1 con châu chấubình thường người ta đếm được 23 NST . Con châu chấu sẽcho bao nhiêu loại giao tử khác nhau . Nếu các cặp NSTđồng dạng có cấu trúc khác nhau giả sử không xảy ra traođổi chéo trong quá trình giảm phânA. Không có giao tử do giảm phân bất thường B. 1024C. 2048 D. 4096Câu 24: Đối với quá trình tiến hóa nhỏ, chọn lọc tự nhiênA. tạo ra các alen mới, làm tần số alen thay đổi theo một hướng xác địnhB. là nhân tố làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác địnhC. cung cấp các biến dị di truyền làm phong phú vốn gen của quần thểD. là nhân tố làm thay đổi tần số alen theo một hướng xácđịnhCâu 25: Ở ruồi giấm alen lặn a quy định mắt có màu hạt lựu,liên kết với gen b quy định cánh xẻ. Các tính trạng tươngphản là mắt đỏ và cánh bình thường. Cho lai ruồi giấm mắtđỏ cánh bình thường với ruồi giấm mắt đỏ cánh xẻ thu đượckết quả sau: * Ruồi đực F1: 7,5% mắt đỏ cánh bình thường :7,5% mắthạt lựu cánh xẻ: 42,5% mắt đỏ cánh xẻ : 42,5% mắt hạt lựucánh bình thường. * Ruồi cái F1: 50%mắt đỏ cánh bình thường: 50% mắt đỏcánh xẻ.Tần số hoán vị gen là:A. 20 %. B. 7,5 %. C. 30 % D. 15 %Câu 26: Ở cà chua, alen trội A quy định tính trạng thân cao,alen lặn a quy định tính trạng thân thấp, gen trội B quy địnhtính trạng quả tròn, alen lặn b quy định tính trạng quả bầudục. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể.Lai cà chua thân cao, quả tròn dị hợp tử về hai cặp gen vớicà chua thân cao, quả bầu dục có kiểu gen abAb, F1 thuđược tỉ lệ: 47,5% thân cao, quả tròn : 27,5% thân cao, bầudục : 2,5% thân thấp, quả tròn: 22,5% thân thấp, quả bầudục. Khoảng cách giữa gen quy định chiều cao của thân vàgen quy định hình dạng quả trên cặp nhiễm sắc thể là:A. 5cM. B. 15cM. C. 10cM. D. 20cM.Câu 27: Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bìnhthường, 1 gen quy định 1 tính trạng và gen trội là trội hoàntoàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdHh x AaBbDdHh sẽcho kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn ở đờicon chiếm tỉ lệA. 27/64 B. 27/256 C. 81/256 D. 9/64Câu 28: Ở thực vật để duy trì, củng cố ưu thế lai người ta cóthể sử dụng phương phápA. cho F1 tự thụ phấn.B. lai luân phiên.C. lai hữu tính giữa các cơ thể F1.D. nhân giống bằng hình thức sinh sản sinh dưỡng.Câu 29: Kiểu cấu tạo giống nhau của các cơ quan tươngđồng phản ánh nguồn gốc chung của chúng, nhưng sai khácvề chi tiết là doA. Thực hiện các chức năng khác nhau .B. Chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo các hướng khác nhau.C. Sự thoái hoá trong quá trình phát triển .D. Chúng phát triển trong các điều kiện sống khác nhau.Câu 30: Một cơ thể có tế bào chứa cặp nhiễm sắc thể giớitính XAXa. Trong quá trình giảm phân phát sinh giao tử, ở mộtsố tế bào, cặp nhiễm sắc thể này không phân li trong lầnphân bào II. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ cơ thể trênlàA. XAXA , XaXa, XA, Xa, O B. XAXa, O, XA , XAXAC. XAXA, XAXa, XA, Xa, O D. XAXa, XaXa, XA, Xa, OCâu 31: Ở người A - phân biệt được mùi vị > a- không phânbiệt được mùi vị. Nếu trong 1 cộng đồng TS alen a=0,4 thìxác suất của một cặp vợ chồng đều phân biệt được mùi vị cóthể sinh ra 3 con trong dó 2 con trai phân biệt được mùi vị và1 con gái ko phân biệt được mùi vị là?A. 52% B. 1,72%C. 1,97% D. 9,44%Câu 32: Khi lai 2 thứ đậu thơm thuần chủng hoa đỏ và hoatrắng với nhau được F1 toàn hoa đỏ. Cho F1 tiếp tục giaophấn nhau được F2 có 176 cây hoa đỏ và 128 cây hoa trắng.Xác suất để ở F2 xuất hiện 3 cây trên cùng một lô đất có thểgặp ít nhất một cây hoa đỏ làA. 0,9163 B. 3/4 C. 9/16 D. 6/16Câu 33: Xét 4 gen ở một quần thể ngẫu phối lưỡng bội: gen1 quy định màu hoa có 3 alen A1; A2; a với tần số tương ứnglà 0,5; 0,3; 0,2; gen 2 quy định chiều cao cây có 2 alen (B vàb), trong đó tần số alen B ở giới đực là 0,6, ở giới cái là 0,8và tần số alen b ở giới đực là 0,4, ở giới cái là 0,2; gen 3 vàgen 4 đều có 4 alen. Giả thiết các gen nằm trên NST thường.Lấy ngẫu nhiên 2 cây thân cao trong quần thể ở trạng tháicân bằng cho lai với nhau. Biết rằng alen B quy định cây caotrội hoàn toàn so với alen b quy định cây thấp. Xác suất xuấthiện cây thấp ở đời con (theo lý thuyết ) là:A. 0,060025. B. 0,0441. C. 0,0533 D. 0,02205.Câu 34: Đột biến giả trội là dạng đột biếnA. Chuyển alen lặn trên nhiễm sắc thể X sang nhiễm sắc thể Y nên thể đột biến chỉ cần một gen lặn cũng biểu hiện ra kiểu hình.B. Biến cặp gen dị hợp hoặc đồng hợp lặn thành cặp gen đồng hợp trội nên thể đột biến biểu hiện kiểu hình trội.C. Biến gen lặn thành gen trội nên thể đột biến biểu hiện kiểu hình trội.D. Mất đoạn nhiễm sắc thể mang gen trội nên alen lặn trên nhiễm sắc thể tương đồng biểu hiện kiểu hình.Câu 35: Quá trình tổng hợp sắc tố đỏ ở cánh hoa của mộtloài cây xảy ra theo sơ đồ sau: Chất có màu trắng → sắc tốxanh → sắc tố đỏ. Để chất màu trắng chuyển đổi được thànhsắc tố xanh cần có enzym do gen A qui định. Alen a không cókhả năng tạo ra enzym có hoạt tính. Để chuyển sắc tố xanhthành sắc tố đỏ cần có gen B qui định enzym có chức năng,còn alen b không thể tạo ra được enzym có chức năng. GenA và B nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau. Cây hoa xanhthuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng có kiểu genaaBB cho ra các cây F1. Sau đó các cây F1 cho tự thụ phấntạo ra cây F2. Tỉ lệ phân li kiểu hình nào dưới đây sẽ là tỉ lệphân li kiểu hình ở đời đời F2 ?A. 9/16 đỏ : 7/16 xanh.B. 9/16 đỏ : 7/16 trắng.C. 9/16 đỏ : 4/16 xanh: 3/16 trắng.D. 9/16 đỏ : 4/16 trắng: 3/16 xanh.Câu 36: Đột biến được coi là một nhân tố tiến hóa cơ bản vìA. đột biến có tính phổ biến ở tất cả các loài sinh vậtB. đột biến làm thay đổi tần số tương đối của các alen trong quần thểC. đột biến là nguyên liệu quan trọng cho chọn lọc tự nhiênD. đột biến là nguyên nhân chủ yếu tạo nên tính đa hình về kiểu gen trong quần thểCâu 37: Xét một gen có 2 alen A và alen a. Một quần thể sóc gồm 180 cá thể trưởng thành sống ở một vườn thực vật có tần số alen A là 0,9. Một quần thể sóc khác sống ở khu rừng bên cạnh có tần số alen này là 0,5. Do thời tiết mùa đông khắc nghiệt đột ngột 60 con sóc trưởng thành từ quần thể rừng di cư sang quần thể vườn thực vật để tìm thức ăn và hòa nhập vào quần thể sóc trong vườn thực vật.Tính tần số alen A và alen a của quần thể sóc sau sự di cư được mong đợi là bao nhiêu?A. A = 0,925; a = 0,075. B. A = 0,2; a = 0,8 C. A = 0,3 a = 0,7. D. A = 0,8; a = 0,2 Câu 38: Làm thế nào người ta xác định đượcADN đượcnhân đôi theo nguyên tắc nào?A. Dùng phương pháp khuếch đại gen trong ống nghiệm.B. Dùng phương pháp nhiễu xạ rơn gen.C. Đếm số lượng các đoạn Okazaki của ADN khi nhân đôi.D. Dùng các nucleotit đánh dấu phóng xạ theo dõi kết quảnhân đôi ADN.Câu 39: Bộ NST của một loài: 2n=4, kí hiệu là AaBb (A,B làNST của bố, a,b là NST của mẹ). Có 300 tế bào sinh tinhgiảm phân bình thường tạo giao tử, , trong đó có 40% tế bàosinh tinh xẩy ra trao đổi chéo 1 điểm ở cặp Bb, còn cặp Aathì không bắt chéo . Các tế bào còn lại đều có hiện tượng bắtchéo tại 1 điểm cả 2 cặp NST Aa và Bb. Số tế bào tinh trùng chứa hoàn toàn NST của bố khôngmang gen trao đổi chéo của mẹ là:A. 75 B. 105 C. 120. D. 210Câu 40: Cho biết các tính trạng trội là trội hoàn toàn, trongphép lai giữa hai cá thể ♂AaBbCcDdEe x ♀aaBbccDdee, tỉ lệđời con có kiểu hình giống mẹ là bao nhiêu? Biết các genphân li độc lập và mỗi gen qui định 1 tính trạngA. 9/128 B. 1/32 C. 9/16 D. 1/8Câu 41: Trên một phân tử ADN đang nhân đôi có 6 đơn vị táibản, ở mỗi đơn vị đã tổng hợp được 20 phân đoạn Okazaki,khi đó tổng số các đoạn mồi đã được tổng hợp là:A. 132 đoạn . B. 110 đoạn .C. 100 đoạn . D. 123 đoạn .Câu 42: Phả hệ dưới đây ghi lại sự di truyền của một bệnhrất hiếm gặp ở người do một gen đột biến gây nên. Điều giảithích nào dưới đây là đúng về sự di truyền của bệnh trên phảhệ? A. Bệnh do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định.B. Bệnh do gen trội nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định.C. Bệnh do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể X qui định.D. Bệnh do gen trội nằm trên nhiễm sắc thể X qui định.Câu 43: Trong việc tạo ưu thế lai, lai thuận và lai nghịch giữacác dòng thuần chủng có mục đíchA. Tránh hiện tượng thoái hóa giống.B. Xác định vai trò của các gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính.C. Đánh giá vai trò của tế bào chất lên sự biểu hiện tính trạng để tìm tổ hợp lai có giá trị kinh tế cao nhất.D. Phát hiện ra các đặc điểm được tạo ra từ hiện tượng hoán vị gen để tìm tổ hợp lai có giá trị kinh tế cao nhất.Câu 44: Thành tựu nào sau đây không phải là thành tựu củatạo giống biến đổi gen?A. Chuyển gen trừ sâu bệnh từ vi khuẩn vào cây bông, tạo đưộc giống bông kháng sâu bệnhB. Tạo giống nho và dưa hấu tam bội có năng suất l cao, không có hạt.C. Tạo cừu biến đổi gen tạo prôtêin người trong sữaD. Tạo chuột nhắt chứa hoocmôn sinh trưởng của chuột cốngCâu 45: Đột biến được coi là một nhân tố tiến hóa cơ bản vìA. đột biến là nguyên nhân chủ yếu tạo nên tính đa hình về kiểu gen trong quần thểB. đột biến là nguyên liệu quan trọng cho chọn lọc tự nhiênC. đột biến làm thay đổi tần số tương đối của các alen trong quần thểD. đột biến có tính phổ biến ở tất cả các loài sinh vậtCâu 46: Ở một loài động vật, khi cho giao phối một con cáivới một con đực qua nhiều lần đẻ đã thu được tổng số 512cá thể con có kiểu gen khác nhau. Khi phát sinh giao tử ởcon cái đã xẩy ra hoán vị gen tại một điểm trên một cặpnhiễm sắc thể tương đồng, ở con đực không xẩy ra hoán vịgen. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n của loài là:A. 2n = 8 B. 2n = 16 C. 2n = 32 D. 2n = 10Câu 47: Một quần thể đông vật ở thế hệ xuất phát (P), khichưa xẩy ra ngẫu phối có: Tần số của alen A ở phần đựctrong quần thể là 0,8; tần số của alen a ở phần đực trongquần thể là 0,2 ; tần số của alen A ở phần cái trong quần thểlà 0,4; tần số của a ở phần cái trong quần thể là 0,6 ( Biếtrằng các alen này nằm trên nhiễm sắc thể thường). Nếuquần thể này thực hiện ngẫu phối thì cấu trúc di truyền ởtrạng thái cân bằng di truyền sẽ là :A. 0,48AA + 0,36Aa + 0,16aa = 1B. 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = 1C. 0,49AA + 0,42Aa + 0,09aa = 1D. 0,36AA + 0,16Aa + 0,48aa = 1Câu 48: Dựa vào phân tích kết quả thí nghiệm, Menđen chorằng màu sắc và hình dạng hạt đậu di truyền độc lập vìA. F2 xuất hiện các biến dị tổ hợp.B. Tỷ lệ mỗi kiểu hình ở F2 bằng tích xác suất của các tínhtrạng hợp thành nó.C. Tỷ lệ phân ly từng cặp tính trạng đều 3 trội: 1 lặn.D. F2 có 4 kiểu hình.Câu 49: Ở người bệnh mù màu do gen lặn a và bệnh máukhó đông do alen lặn b nằm trên NST giới tính X quy định,alen A và B quy định nhìn bình thường và máu đông bìnhthường , không có alen tương ứng trên Y. Bệnh bạch tạng lạido một gen lặn d nằm trên NST thường qui định, alen D quyđịnh da bình thường . Tính trạng màu da do 3 gen, mỗi gengồm 2alen nằm trên NST thường tương tác cộng gộp vớinhau quy định. Số kiểu gen tối đa trong quần thể người đốivới 6 gen nói trên làA. 1053 B. 1296 C. 1377. D. 1134Câu 50: Tại sao gen đột biến lặn trên nhiễm sắc thể X củangười lại dễ được phát hiện hơn so với gen đột biến lặn nằmtrên nhiễm sắc thể thường?A. Vì chỉ có một trong hai nhiễm sắc thể X của nữ giới hoạt động.B. Vì tần số đột biến gen trên nhiễm sắc thể X thường caohơn so với trên nhiễm sắc thể Y.C. Vì gen đột biến trên nhiễm sắc thể X thường là gen trội.D. Vì phần lớn các gen trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên Y. HẾT SỞ GD ĐT NGHỆ ANTRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1MÃ ĐỀ THI: 201ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN 1 NĂM 2013 MÔN SINH HỌCThời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệmHọ, tên thí sinh: Lớp : … Số báo danh: ………Câu 1: Nguyên nhân làm cho tính trạng do gen nằm trong tếbào chất di truyền theo một cách thức rất đặc biệt làA. Giao tử đực không đóng góp gen nằm trong tế bào chất cho hợp tử.B. Gen nằm trong tế bào chất của giao tử cái luôn trội hơnso với gen trong giao tử đực.C. Giao tử cái đóng góp lượng gen nằm trong tế bào chất cho hợp tử nhiều hơn so với giao tử đực.D. ADN trong tế bào chất thường là dạng mạch vòng.Câu 2: Xét một gen có 2 alen A và alen a. Một quần thể sóc gồm 180 cá thể trưởng thành sống ở một vườn thực vật có tần số alen A là 0,9. Một quần thể sóc khác sống ở khu rừng bên cạnh có tần số alen này là 0,5. Do thời tiết mùa đông khắc nghiệt đột ngột 60 con sóc trưởng thành từ quần thể rừng di cư sang quần thể vườn thực vật để tìm thức ăn và hòa nhập vào quần thể sóc trong vườn thực vật.Tính tần số alen A và alen a của quần thể sóc sau sự di cư được mong đợi là bao nhiêu?A. A = 0,925; a = 0,075. B. A = 0,2; a = 0,8 C. A = 0,3 a = 0,7. D. A = 0,8; a = 0,2 Câu 3: Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám là trội hoàntoàn so với alen a quy định thân đen, gen B quy định cánhdài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Hai cặpgen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. GenD quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy địnhmắt trắng. Gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thểgiới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Phép lai:abABXDXd × abABXDY cho F1 có kiểu hình thân đen,cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 15%. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ ruồiđực F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ làA. 5%. B. 7,5%. C. 2,5%. D. 15%.Câu 4: Ở ruồi giấm alen lặn a quy định mắt có màu hạt lựu,liên kết với gen b quy định cánh xẻ. Các tính trạng tươngphản là mắt đỏ và cánh bình thường. Cho lai ruồi giấm mắtđỏ cánh bình thường với ruồi giấm mắt đỏ cánh xẻ thu đượckết quả sau: * Ruồi đực F1: 7,5% mắt đỏ cánh bình thường :7,5% mắthạt lựu cánh xẻ: 42,5% mắt đỏ cánh xẻ : 42,5% mắt hạt lựucánh bình thường. * Ruồi cái F1: 50%mắt đỏ cánh bình thường : 50% mắtđỏ cánh xẻ.Tần số hoán vị gen là:A. 7,5 %. B. 30 % C. 15 % D. 20 %.Câu 5: Ở ngô ,tính trạng chiều cao do 3 cặp gen không alentác động theo kiểu cộng gộp (A1, a1, A2, a2, A3, a3), chúngphân ly độc lập và cứ mỗi gen trội khi có mặt trong kiểu gensẽ làm cho cây thấp đi 20 cm, cây cao nhất có chiều cao210cm. Cho các cây dị hợp tử về 3 cặp gen nói trên lai vớinhau thì tỷ lệ số cây có chiều cao 90 cm là bao nhiêu?A. 1/4 B. 1/32 C. 1/8 D. 1/64Câu 6: Dựa vào phân tích kết quả thí nghiệm, Menđen chorằng màu sắc và hình dạng hạt đậu di truyền độc lập vìA. F2 có 4 kiểu hình.B. F2 xuất hiện các biến dị tổ hợp.C. Tỷ lệ phân ly từng cặp tính trạng đều 3 trội: 1 lặn.D. Tỷ lệ mỗi kiểu hình ở F2 bằng tích xác suất của các tínhtrạng hợp thành nó.Câu 7: Kiểu cấu tạo giống nhau của các cơ quan tươngđồng phản ánh nguồn gốc chung của chúng, nhưng saikhác về chi tiết là doA. Chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo các hướng khác nhau.B. Chúng phát triển trong các điều kiện sống khác nhau.C. Sự thoái hoá trong quá trình phát triển .D. Thực hiện các chức năng khác nhau .Câu 8: Ở người bệnh mù màu do gen lặn a và bệnh máukhó đông do alen lặn b nằm trên NST giới tính X quy định,alen A và B quy định nhìn bình thường và máu đông bìnhthường , không có alen tương ứng trên Y. Bệnh bạch tạnglại do một gen lặn d nằm trên NST thường qui định, alen Dquy định da bình thường . Tính trạng màu da do 3 gen, mỗigen gồm 2alen nằm trên NST thường tương tác cộng gộpvới nhau quy định. Số kiểu gen tối đa trong quần thể ngườiđối với 6 gen nói trên làA. 1296 B. 1053 C. 1134 D. 1377.Câu 9: Quan sát tế bào sinh dưỡng của 1 con châu chấubình thường người ta đếm được 23 NST . Con châu chấusẽ cho bao nhiêu loại giao tử khác nhau . Nếu các cặp NSTđồng dạng có cấu trúc khác nhau giả sử không xảy ra traođổi chéo trong quá trình giảm phânA. 2048 B. 4096C. Không có giao tử do giảm phân bất thường D. 1024Câu 10: Xét 4 gen ở một quần thể ngẫu phối lưỡng bội:gen 1 quy định màu hoa có 3 alen A1; A2; a với tần sốtương ứng là 0,5; 0,3; 0,2; gen 2 quy định chiều cao cây có2 alen (B và b), trong đó tần số alen B ở giới đực là 0,6, ởgiới cái là 0,8 và tần số alen b ở giới đực là 0,4, ở giới cái là0,2; gen 3 và gen 4 đều có 4 alen. Giả thiết các gen nằmtrên NST thường. Lấy ngẫu nhiên 2 cây thân cao trongquần thể ở trạng thái cân bằng cho lai với nhau. Biết rằngalen B quy định cây cao trội hoàn toàn so với alen b quyđịnh cây thấp. Xác suất xuất hiện cây thấp ở đời con (theolý thuyết ) là:A. 0,02205. B. 0,0441.C. 0,0533 D. 0,060025.Câu 11: Đột biến giả trội là dạng đột biếnA. Mất đoạn nhiễm sắc thể mang gen trội nên alen lặn trên nhiễm sắc thể tương đồng biểu hiện kiểu hình.B. Biến gen lặn thành gen trội nên thể đột biến biểu hiệnkiểu hình trội.C. Chuyển alen lặn trên nhiễm sắc thể X sang nhiễm sắc thể Y nên thể đột biến chỉ cần một gen lặn cũng biểu hiện ra kiểu hình.D. Biến cặp gen dị hợp hoặc đồng hợp lặn thành cặp gen đồng hợp trội nên thể đột biến biểu hiện kiểu hình trội.Câu 12: Loài lúa mỳ hoang dại có gen qui định khả năngkháng bệnh “gỉ sắt” trên lá. Loài lúa mì trồng lại có gen mẫncảm với bệnh gỉ sắt. Hai loài này có họ hàng gần gũi nêncó thể lai được với nhau và cho ra một số ít con lai có khảnăng sinh sản. Hãy cho biết làm thế nào người ta có thểtạo ra được giống lúa mỳ trồng có gen kháng bệnh gỉ sắt từlúa mỳ hoang dại nhưng lại có đầy đủ các đặc điểm của lúamỳ trồng?A. Gây đột biến đa bội ở con lai khác loài rồi tiến hành chọn lọc.B. Cho cây lai F1 lai trở lại với lúa mì trồng rồi tiến hành chọn lọc nhiều lần.C. Gây đột biến chuyển đoạn ở cây lai F1 rồi lai trở lại với lúa mì trồng và tiến hành chọn lọc, các thế hệ sau lại lai trở lạivới lúa mì trồng và tiếp tục chọn lọc.D. Lai tế bào xôma rồi tiến hành chọn lọc.Câu 13: Đối với quá trình tiến hóa nhỏ, chọn lọc tự nhiênA. tạo ra các alen mới, làm tần số alen thay đổi theo một hướng xác địnhB. là nhân tố làm thay đổi tần số alen theo một hướng xácđịnhC. cung cấp các biến dị di truyền làm phong phú vốn gen của quần thểD. là nhân tố làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác địnhCâu 14: Ở một loài động vật, khi cho giao phối một con cáivới một con đực qua nhiều lần đẻ đã thu được tổng số 512cá thể con có kiểu gen khác nhau. Khi phát sinh giao tử ởcon cái đã xẩy ra hoán vị gen tại một điểm trên một cặpnhiễm sắc thể tương đồng, ở con đực không xẩy ra hoán vịgen. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n của loài là:A. 2n = 8 B. 2n = 16 C. 2n = 32 D. 2n = 10Câu 15: Ở cà chua, alen trội A quy định tính trạng thân cao,alen lặn a quy định tính trạng thân thấp, gen trội B quy địnhtính trạng quả tròn, alen lặn b quy định tính trạng quả bầudục. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể.Lai cà chua thân cao, quả tròn dị hợp tử về hai cặp gen vớicà chua thân cao, quả bầu dục có kiểu gen abAb, F1 thuđược tỉ lệ: 47,5% thân cao, quả tròn : 27,5% thân cao, bầudục : 2,5% thân thấp, quả tròn : 22,5% thân thấp, quả bầudục. Khoảng cách giữa gen quy định chiều cao của thân vàgen quy định hình dạng quả trên cặp nhiễm sắc thể là:A. 5cM. B. 20cM. C. 15cM. D. 10cM.Câu 16: Đột biến được coi là một nhân tố tiến hóa cơ bản vìA. đột biến là nguyên nhân chủ yếu tạo nên tính đa hình về kiểu gen trong quần thểB. đột biến làm thay đổi tần số tương đối của các alen trong quần thểC. đột biến là nguyên liệu quan trọng cho chọn lọc tự nhiênD. đột biến có tính phổ biến ở tất cả các loài sinh vậtCâu 17: Hóa xơ nang là bệnh di truyền do gen lặn nằm trênnhiễm sắc thể thường qui định. Nếu cả 2 bố mẹ là dị hợp tửvề gen này có 3 người con thì xác suất 2 trong 3 người conbình thường là bao nhiêuA. 9/64 B. 27/64 C. 3/8 D. 9/32Câu 18: Trong một quần thể thực vật, trên nhiễm sắc thể sốII các gen phân bố theo trình tự là ABCDEFGH, do đột biếnđảo đoạn nhiễm sắc thể, người ta phát hiện thấy các genphân bố theo các trình tự khác nhau là1. ABCDEFGH. 2. AGCEFBDH 3. ABCGFEDH 4. AGCBFEDHMối liên hệ trong quá trình phát sinh các dạng đột biếnđảo đoạn ở trên làA. 1→2→3→4. B. 1←3←4→2.C. 1→3→4→2. D. 1→4→3→2.Câu 19: Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bìnhthường, 1 gen quy định 1 tính trạng và gen trội là trội hoàntoàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdHh x AaBbDdHhsẽ cho kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn ởđời con chiếm tỉ lệA. 27/256 B. 81/256 C. 27/64 D. 9/64Câu 20: Trên một phân tử ADN đang nhân đôi có 6 đơn vịtái bản, ở mỗi đơn vị đã tổng hợp được 20 phân đoạnOkazaki, khi đó tổng số các đoạn mồi đã được tổng hợp là:A. 132 đoạn . B. 110 đoạn .C. 100 đoạn . D. 123 đoạn .Câu 21: Để phát hiện ra đột biến chuyển đoạn người tacăn cứ vào:A. Tỷ lệ tế bào sinh dục hữu thụB. Kiểu hình của con cháuC. Sự tiếp hợp của nhiễm sắc thể tương đồng ở giảm phânD. Tỷ lệ sống sót của thế hệ con cháuCâu 22: Cho các thông tin sau:(1) Trong tế bào chất của một số vi khuẩn không cóplasmit.(2) Vi khuẩn sinh sản rất nhanh, thời gian thế hệ ngắn.(3) Ở vùng nhân của vi khuẩn chỉ có một phân tử ADNmạch kép, có dạng vòng nên hầu hết cácđột biến đều biểu hiện ngay ở kiểu hình.(4) Vi khuẩn có thể sống kí sinh, hoại sinh hoặc tựdưỡng.Những thông tin được dùng làm căn cứ để giải thích sựthay đổi tần số alen trong quần thể vikhuẩn nhanh hơn so với sự thay đổi tần số alen trongquần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội là:A. (1), (4). B. (2), (3). C. (3), (4). D. (2), (4).Câu 23: Một nhóm tế bào sinh tinh chỉ mang đột biến cấutrúc ở hai nhiễm sắc thể thuộc hai cặptương đồng số 8 và số 10. Biết quá trình giảm phândiễn ra bình thường và không xảy ra trao đổi chéo.Tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử không mang nhiễmsắc thể đột biến trong tổng số giao tử làA. 1/4 B. 1/8 C. 1/2 D. 1/16Câu 24: Để nhân nhanh các giống cây quý hiếm từ mộtcây có kiểu gen quý tạo nên một quần thể cây trồng đồngnhất về kiểu gen người ta dùng công nghệ tế bào nào?A. Nuôi cấy hạt phấn.B. Tạo giống bằng chọn dòng tế bào xôma có biến dị.C. Nuôi cấy tế bào.D. Dung hợp tế bào trần.Câu 25: Kiểu gen abAB Cc XDXd. Trong giảm phân có xảyra hoán vị gen giữa A và B với tần số 20%, tạo loại giao tửAb c Xd chiếm tỷ lệ là bao nhiêu?A. 5 %. B. 2,5%. C. 10%. D. 20%.Câu 26: Một nhà hoá sinh học đã phân lập và tinh sạchđược các phân tử cần thiết cho quá trình sao chép ADN.Khi người này bổ sung thêm ADN, sự sao chép diễn ra,nhưng mỗi phân tử ADN bao gồm một mạch bình thườngkết cặp với nhiều phân đoạn ADN có chiều dài gồm vàitrăm nuclêôtit. Nhiều khả năng là người này đã quên bổsung vào hỗn hợp thành phần gì?A. ADN polymerase. B. Primase.C. Các nuclêôtit. D. ADN ligase.Câu 27: Cho biết các tính trạng trội là trội hoàn toàn, trongphép lai giữa hai cá thể ♂AaBbCcDdEe x ♀aaBbccDdee, tỉ lệđời con có kiểu hình giống mẹ là bao nhiêu? Biết các genphân li độc lập và mỗi gen qui định 1 tính trạngA. 9/128 B. 1/32 C. 9/16 D. 1/8Câu 28: Bộ NST của một loài: 2n=4, kí hiệu là AaBb (A,B làNST của bố, a,b là NST của mẹ). Có 300 tế bào sinh tinhgiảm phân bình thường tạo giao tử, , trong đó có 40% tế bàosinh tinh xẩy ra trao đổi chéo 1 điểm ở cặp Bb, còn cặp Aathì không bắt chéo . Các tế bào còn lại đều có hiện tượng bắtchéo tại 1 điểm cả 2 cặp NST Aa và Bb. Số tế bào tinh trùng chứa hoàn toàn NST của bố khôngmang gen trao đổi chéo của mẹ là:A. 105 B. 210 C. 120. D. 75Câu 29: Một quần thể đông vật ở thế hệ xuất phát (P), khichưa xẩy ra ngẫu phối có: Tần số của alen A ở phần đựctrong quần thể là 0,8; tần số của alen a ở phần đực trongquần thể là 0,2 ; tần số của alen A ở phần cái trong quần thểlà 0,4; tần số của a ở phần cái trong quần thể là 0,6 ( Biếtrằng các alen này nằm trên nhiễm sắc thể thường). Nếuquần thể này thực hiện ngẫu phối thì cấu trúc di truyền ởtrạng thái cân bằng di truyền sẽ là :A. 0,49AA + 0,42Aa + 0,09aa = 1B. 0,36AA + 0,16Aa + 0,48aa = 1C. 0,48AA + 0,36Aa + 0,16aa = 1D. 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = 1Câu 30: Ở người nhóm máu ABO do các gen IA, IB, IO quyđịnh. Gen IA quy định nhóm máu A đồng trội với gen IB quyđịnh nhóm máu B vì vậy kiểu gen IAIB quy định nhóm máuAB, gen lặn IO quy định nhóm máu O. Trong một quần thểngười người ta thấy xuất hiện 1% có nhóm máu Ovà 28% nhóm máu AB. Tỉ lệ người có nhóm máu A và B củaquần thể đó là:A. 62%;9%. B. 63%;8%.C. 56%,15% D. 49%;22%.Câu 31: Quá trình tổng hợp sắc tố đỏ ở cánh hoa của mộtloài cây xảy ra theo sơ đồ sau: Chất có màu trắng → sắc tốxanh → sắc tố đỏ. Để chất màu trắng chuyển đổi được thànhsắc tố xanh cần có enzym do gen A qui định. Alen a không cókhả năng tạo ra enzym có hoạt tính. Để chuyển sắc tố xanhthành sắc tố đỏ cần có gen B qui định enzym có chức năng,còn alen b không thể tạo ra được enzym có chức năng. GenA và B nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau. Cây hoa xanhthuần chủng lai với cây hoa trắng thuần chủng có kiểu genaaBB cho ra các cây F1. Sau đó các cây F1 cho tự thụ phấntạo ra cây F2. Tỉ lệ phân li kiểu hình nào dưới đây sẽ là tỉ lệphân li kiểu hình ở đời đời F2 ?A. 9/16 đỏ : 7/16 trắng.B. 9/16 đỏ : 4/16 trắng: 3/16 xanh.C. 9/16 đỏ : 4/16 xanh: 3/16 trắng.D. 9/16 đỏ : 7/16 xanh.Câu 32: Làm thế nào người ta xác định đượcADN đượcnhân đôi theo nguyên tắc nào?A. Dùng phương pháp nhiễu xạ rơn gen.B. Dùng phương pháp khuếch đại gen trong ống nghiệm.C. Dùng các nucleotit đánh dấu phóng xạ theo dõi kết quảnhân đôi ADN.D. Đếm số lượng các đoạn Okazaki của ADN khi nhân đôi.Câu 33: Phả hệ dưới đây ghi lại sự di truyền của một bệnhrất hiếm gặp ở người do một gen đột biến gây nên. Điều giảithích nào dưới đây là đúng về sự di truyền của bệnh trênphả hệ? A. Bệnh do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định.B. Bệnh do gen trội nằm trên nhiễm sắc thể X qui định.C. Bệnh do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể X qui định.D. Bệnh do gen trội nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định.Câu 34: Ở một loài côn trùng, tính trạng mắt đỏ trội so vớitính trạng mắt trắng, tính trạng cánh dài trội so với tínhtrạng cánh ngắn. Hai cặp gen quy định hai cặp tính trạngnày phân li độc lập. Một quần thể của loài ở trạng thái cânbằng Hacđi–Vanbec có 68% cá thể mắt đỏ và 48% cá thểcánh dài. Tỉ lệ cá thể có kiểu hình mắt trắng, cánh ngắntrong quần thể làA. 64,16%. B. 36,64%. C. 16,64%. D. 84%.Câu 35: Trong một quần thể cân bằng di truyền xét 1 gencó các alen A và a. Quần thể có 51% cá thể là kiểu hìnhtrội. Đột nhiên điều kiện sống thay đổi làm chết tất cả cáccá thể có kiểu hình lặn trước khi trưởng thành; sau đó, điềukiện sống lại trở lại như cũ. Tần số của alen a sau một thếhệ ngẫu phối là A. 0,41 B. 0,3 C. 0,7 D. 0,58Câu 36: Khi lai 2 thứ đậu thơm thuần chủng hoa đỏ và hoatrắng với nhau được F1 toàn hoa đỏ. Cho F1 tiếp tục giaophấn nhau được F2 có 176 cây hoa đỏ và 128 cây hoatrắng. Xác suất để ở F2 xuất hiện 3 cây trên cùng một lô đấtcó thể gặp ít nhất một cây hoa đỏ làA. 3/4 B. 0,9163 C. 6/16 D. 9/16Câu 37: Một quần thể ngẫu phối có cấu trúc di truyền ở thếhệ ban đầu: 0,36 AA + 0,48 Aa + 0,16 aa = 1.Do điều kiện sông bất lợi nên từ thế hệ này trở đi CLTNloại bỏ hoàn toàn kiểu gen aa khi vừa mới sinh ra. Sau 9thế hệ cấu trúc di truyền của quần thể là:A. 0,8519AA + 0,1481 AaB. 0,8464AA + 0,1472 Aa + 0,0064 aa .C. 0,8464 AA + 0,1472AaD. 0,8336 AA + 0,1588 Aa + 0,0076aa.Câu 38: Một nhà chọn giống chồn vizon cho các con chồncủa mình giao phối ngẫu nhiên với nhau. Ông ta đã pháthiện ra một điều là tính trung bình, thì 9% số chồn của mìnhcó lông ráp. Loại lông này bán được ít tiền hơn. Vì vậy ôngta chú trọng tới việc chọn giống chồn lông mượt bằng cáchkhông cho các con chồn lông ráp giao phối. Tính trạng lôngráp là do alen lặn trên nhiễm sắc thể thường qui định. Tỷ lệchồn có lông ráp mà ông ta nhận được trong thế hệ sautheo lý thuyết là bao nhiêu %? Biết rằng tình trạng lông rápkhông làm ảnh hưởng đến sức sống và khả năng sinh sảncủa chồn.A. 1.2% B. 7.3% C. 2.5%D. 5.3%Câu 39: Một cơ thể có tế bào chứa cặp nhiễm sắc thể giớitính XAXa. Trong quá trình giảm phân phát sinh giao tử, ởmột số tế bào, cặp nhiễm sắc thể này không phân li tronglần phân bào II. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ cơ thểtrên làA. XAXa, O, XA , XAXAB. XAXa, XaXa, XA, Xa, OC. XAXA, XAXa, XA, Xa, O D. XAXA , XaXa, XA, Xa, OCâu 40: Trong một hòn đảo biệt lập có 5800 người sống,trong đó có 2800 nam giới. Trong số này có 196 nam bị mùmàu xanh đỏ. Kiểu mù màu này do 1 alen lặn m nằm trênNST giới tính X. Kiểu mù màu này không ảnh hưởng đến sựthích nghi của cá thể. Khả năng có ít nhất 1 phụ nữ của hònđảo này bị mù màu xanh đỏ là bao nhiêu?A. 0,073000B. (0,07 x 5800)3000C. 3000 x 0,0056 x 0,99442999D. 1 0,99513000Câu 41: Ở người A - phân biệt được mùi vị > a- không phânbiệt được mùi vị. Nếu trong 1 cộng đồng TS alen a=0,4 thìxác suất của một cặp vợ chồng đều phân biệt được mùi vị cóthể sinh ra 3 con trong dó 2 con trai phân biệt được mùi vị và1 con gái ko phân biệt được mùi vị là?A. 1,97% B. 9,44% C. 1,72% D. 52%Câu 42: Ở một loài bướm, màu cánh được xác định bởi mộtlocút gồm ba alen:C (cánh đen) > c1 (cánh xám) > c2 (cánhtrắng). Trong một đợt điều tra một quần thể bướm lớn, ngườita thu được tần số các alen như sau: C= 0,5; c1 = 0,4, và c2= 0,1. Nếu quần thể bướm này tiếp tục giao phối ngẫu nhiên,tần số các cá thể bướm có kiểu hình cánh đen, cánh xám vàcánh trắng ở thế hệ sau sẽ là:A. Cánh đen: 0,25 ; Cánh xám: 0,16 ; Cánh trắng: 0,01.B. Cánh đen: 0,75 ; Cánh xám: 0,15 ; Cánh trắng: 0,1.C. Cánh đen: 0,75 ; Cánh xám: 0,24 ; Cánh trắng: 0,01.D. Cánh đen: 0,24 ; Cánh xám: 0,75 ; Cánh trắng: 0,01.Câu 43: Trong việc tạo ưu thế lai, lai thuận và lai nghịch giữacác dòng thuần chủng có mục đíchA. Tránh hiện tượng thoái hóa giống.B. Phát hiện ra các đặc điểm được tạo ra từ hiện tượng hoán vị gen để tìm tổ hợp lai có giá trị kinh tế cao nhất.C. Đánh giá vai trò của tế bào chất lên sự biểu hiện tính trạng để tìm tổ hợp lai có giá trị kinh tế cao nhất.D. Xác định vai trò của các gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính.Câu 44: Đột biến được coi là một nhân tố tiến hóa cơ bản vìA. đột biến là nguyên nhân chủ yếu tạo nên tính đa hình về kiểu gen trong quần thểB. đột biến là nguyên liệu quan trọng cho chọn lọc tự nhiênC. đột biến có tính phổ biến ở tất cả các loài sinh vậtD. đột biến làm thay đổi tần số tương đối của các alen trong quần thểCâu 45: Thành tựu nào sau đây không phải là thành tựu củatạo giống biến đổi gen?A. Chuyển gen trừ sâu bệnh từ vi khuẩn vào cây bông, tạo đưộc giống bông kháng sâu bệnhB. Tạo giống nho và dưa hấu tam bội có năng suất l cao , không có hạt.C. Tạo cừu biến đổi gen tạo prôtêin người trong sữaD. Tạo chuột nhắt chứa hoocmôn sinh trưởng của chuột cốngCâu 46: Một phân tử mARN dài 2040Å được tách ra từ vikhuẩn E. coli có tỉ lệ các loại nuclêôtit A, G, U và X lần lượtlà 20%, 15%, 40% và 25%. Người ta sử dụng phân tửmARN này làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một đoạnADN có chiều dài bằng chiều dài phân tử mARN. Tính theolí thuyết, sốlượng nuclêôtit mỗi loại cần phải cung cấp choquá trình tổng hợp một đoạn ADN trên là:A. G = X = 240, A = T = 360.B. G = X = 320, A = T = 280.C. G = X = 280, A = T = 320.D. G = X = 360, A = T = 240.Câu 47: Ở thực vật để duy trì, củng cố ưu thế lai người tacó thể sử dụng phương phápA. cho F1 tự thụ phấn.B. lai luân phiên.C. nhân giống bằng hình thức sinh sản sinh dưỡng.D. lai hữu tính giữa các cơ thể F1.Câu 48: Tại sao gen đột biến lặn trên nhiễm sắc thể X củangười lại dễ được phát hiện hơn so với gen đột biến lặnnằm trên nhiễm sắc thể thường?A. Vì chỉ có một trong hai nhiễm sắc thể X của nữ giới hoạt động.B. Vì tần số đột biến gen trên nhiễm sắc thể X thường cao hơn so với trên nhiễm sắc thể Y.C. Vì gen đột biến trên nhiễm sắc thể X thường là gen trội.D. Vì phần lớn các gen trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên Y.Câu 49: Một quần thể người ở trạng thái cân bằng ditruyền, có tỉ lệ nhóm máu O là 25%, nhóm máu A là 24%,nhóm máu B là 39% và nhóm máu AB là 12%. Tần số cácalen IA, IB và Io của quần thể này lần lượt làA. 0,2; 0,5; 0.3. B. 0,2 ; 0,3; 0,5.C. 0,1; 0,4; 0,5. D. 0,3; 0,2; 0,5.Câu 50: Ở một loài thú quy định màu lông gồm 3 alen vàtheo thứ tự trội hoàn toàn như sau: A > a’ > a, trong đó: Aquy định lông đen, a’ quy định lông xám, a quy định lôngtrắng. Một quân thể có tỉ lệ kiểu hình là 0,51 lông đen; 0,24lông xám; 0,25 lông trắng. Tần số tương đối của alen Abằng bao nhiêu?A. 0,2 B. 0,4C. 0,5 D. 0,3 HẾT SỞ GD ĐT NGHỆ ANTRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1MÃ ĐỀ THI: 356ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN 1 NĂM 2013 MÔN SINH HỌCThời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệmHọ, tên thí sinh: Lớp : … Số báo danh: ………Câu 1: Làm thế nào người ta xác định đượcADN được nhânđôi theo nguyên tắc nào?A. Dùng các nucleotit đánh dấu phóng xạ theo dõi kết quảnhân đôi ADN.B. Dùng phương pháp nhiễu xạ rơn gen.C. Dùng phương pháp khuếch đại gen trong ống nghiệm.D. Đếm số lượng các đoạn Okazaki của ADN khi nhân đôi.Câu 2: Cho biết các tính trạng trội là trội hoàn toàn, trongphép lai giữa hai cá thể ♂AaBbCcDdEe x ♀aaBbccDdee, tỉ lệđời con có kiểu hình giống mẹ là bao nhiêu? Biết các genphân li độc lập và mỗi gen qui định 1 tính trạngA. 1/32 B. 9/128 C. 9/16 D. 1/8Câu 3: Một nhóm tế bào sinh tinh chỉ mang đột biến cấu trúcở hai nhiễm sắc thể thuộc hai cặp tương đồng số 8 và số 10.Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường và không xảy ratrao đổi chéo.Tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử không mang nhiễm sắcthể đột biến trong tổng số giao tử làA. 1/8 B. 1/16 C. 1/4 D. 1/2Câu 4: Đột biến được coi là một nhân tố tiến hóa cơ bản vìA. đột biến có tính phổ biến ở tất cả các loài sinh vậtB. đột biến làm thay đổi tần số tương đối của các alen trong quần thểC. đột biến là nguyên liệu quan trọng cho chọn lọc tự nhiênD. đột biến là nguyên nhân chủ yếu tạo nên tính đa hình về kiểu gen trong quần thểCâu 5: Quan sát tế bào sinh dưỡng của 1 con châu chấubình thường người ta đếm được 23 NST . Con châu chấu sẽcho bao nhiêu loại giao tử khác nhau . Nếu các cặp NSTđồng dạng có cấu trúc khác nhau giả sử không xảy ra traođổi chéo trong quá trình giảm phânA. 1024 B. 4096C. Không có giao tử do giảm phân bất thường D. 2048Câu 6: Một quần thể ngẫu phối có cấu trúc di truyền ở thế hệban đầu: 0,36 AA + 0,48 Aa + 0,16 aa = 1.Do điều kiện sông bất lợi nên từ thế hệ này trở đi CLTNloại bỏ hoàn toàn kiểu gen aa khi vừa mới sinh ra. Sau 9 thếhệ cấu trúc di truyền của quần thể là:A. 0,8464AA + 0,1472 Aa + 0,0064 aa .B. 0,8464 AA + 0,1472AaC. 0,8336 AA + 0,1588 Aa + 0,0076aa.D. 0,8519AA + 0,1481 AaCâu 7: Một nhà hoá sinh học đã phân lập và tinh sạch đượccác phân tử cần thiết cho quá trình sao chép ADN. Khi ngườinày bổ sung thêm ADN, sự sao chép diễn ra, nhưng mỗiphân tử ADN bao gồm một mạch bình thường kết cặp vớinhiều phân đoạn ADN có chiều dài gồm vài trăm nuclêôtit.Nhiều khả năng là người này đã quên bổ sung vào hỗn hợpthành phần gì?A. Primase. B. ADN ligase.C. ADN polymerase. D. Các nuclêôtit.Câu 8: Đột biến giả trội là dạng đột biếnA. Chuyển alen lặn trên nhiễm sắc thể X sang nhiễm sắc thể Y nên thể đột biến chỉ cần một gen lặn cũng biểu hiện ra kiểu hình.B. Biến gen lặn thành gen trội nên thể đột biến biểu hiệnkiểu hình trội.C. Biến cặp gen dị hợp hoặc đồng hợp lặn thành cặp gen đồng hợp trội nên thể đột biến biểu hiện kiểu hình trội.D. Mất đoạn nhiễm sắc thể mang gen trội nên alen lặn trên nhiễm sắc thể tương đồng biểu hiện kiểu hình.Câu 9: Đột biến được coi là một nhân tố tiến hóa cơ bản vìA. đột biến là nguyên liệu quan trọng cho chọn lọc tự nhiênB. đột biến có tính phổ biến ở tất cả các loài sinh vậtC. đột biến làm thay đổi tần số tương đối của các alen trong quần thểD. đột biến là nguyên nhân chủ yếu tạo nên tính đa hìnhvề kiểu gen trong quần thểCâu 10: Kiểu gen abAB Cc XDXd. Trong giảm phân có xảyra hoán vị gen giữa A và B với tần số 20%, tạo loại giao tửAb c Xd chiếm tỷ lệ là bao nhiêu?A. 10%. B. 2,5%. C. 20%. D. 5 %.Câu 11: Trong một hòn đảo biệt lập có 5800 người sống,trong đó có 2800 nam giới. Trong số này có 196 nam bị mùmàu xanh đỏ. Kiểu mù màu này do 1 alen lặn m nằm trênNST giới tính X. Kiểu mù màu này không ảnh hưởng đếnsự thích nghi của cá thể. Khả năng có ít nhất 1 phụ nữ củahòn đảo này bị mù màu xanh đỏ là bao nhiêu?A. 1 0,99513000B. (0,07 x 5800)3000C. 0,073000D. 3000 x 0,0056 x 0,99442999Câu 12: Để nhân nhanh các giống cây quý hiếm từ mộtcây có kiểu gen quý tạo nên một quần thể cây trồng đồngnhất về kiểu gen người ta dùng công nghệ tế bào nào?A. Dung hợp tế bào trần.B. Nuôi cấy hạt phấn.C. Nuôi cấy tế bào.D. Tạo giống bằng chọn dòng tế bào xôma có biến dị.Câu 13: Quá trình tổng hợp sắc tố đỏ ở cánh hoa của mộtloài cây xảy ra theo sơ đồ sau: Chất có màu trắng → sắctố xanh → sắc tố đỏ. Để chất màu trắng chuyển đổi đượcthành sắc tố xanh cần có enzym do gen A qui định. Alen akhông có khả năng tạo ra enzym có hoạt tính. Để chuyểnsắc tố xanh thành sắc tố đỏ cần có gen B qui định enzymcó chức năng, còn alen b không thể tạo ra được enzym cóchức năng. Gen A và B nằm trên các nhiễm sắc thể khácnhau. Cây hoa xanh thuần chủng lai với cây hoa trắngthuần chủng có kiểu gen aaBB cho ra các cây F1. Sau đócác cây F1 cho tự thụ phấn tạo ra cây F2. Tỉ lệ phân li kiểuhình nào dưới đây sẽ là tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời đời F2 ?A. 9/16 đỏ : 4/16 trắng: 3/16 xanh.B. 9/16 đỏ : 7/16 trắng.C. 9/16 đỏ : 4/16 xanh: 3/16 trắng.D. 9/16 đỏ : 7/16 xanh.Câu 14: Bộ NST của một loài: 2n=4, kí hiệu là AaBb (A,B làNST của bố, a,b là NST của mẹ). Có 300 tế bào sinh tinhgiảm phân bình thường tạo giao tử, , trong đó có 40% tếbào sinh tinh xẩy ra trao đổi chéo 1 điểm ở cặp Bb, còncặp Aa thì không bắt chéo . Các tế bào còn lại đều có hiệntượng bắt chéo tại 1 điểm cả 2 cặp NST Aa và Bb. Số tế bào tinh trùng chứa hoàn toàn NST của bố khôngmang gen trao đổi chéo của mẹ là:A. 75 B. 105 C. 120. D. 210Câu 15: Dựa vào phân tích kết quả thí nghiệm, Menđen chorằng màu sắc và hình dạng hạt đậu di truyền độc lập vìA. Tỷ lệ mỗi kiểu hình ở F2 bằng tích xác suất của các tínhtrạng hợp thành nó.B. Tỷ lệ phân ly từng cặp tính trạng đều 3 trội: 1 lặn.C. F2 xuất hiện các biến dị tổ hợp.D. F2 có 4 kiểu hình.Câu 16: Xét một gen có 2 alen A và alen a. Một quần thể sóc gồm 180 cá thể trưởng thành sống ở một vườn thực vật có tần số alen A là 0,9. Một quần thể sóc khác sống ở khu rừng bên cạnh có tần số alen này là 0,5. Do thời tiết mùa đông khắc nghiệt đột ngột 60 con sóc trưởng thành từ quần thể rừng di cư sang quần thể vườn thực vật để tìm thức ăn và hòa nhập vào quần thể sóc trong vườn thực vật.Tính tần số alen A và alen a của quần thể sóc sau sự di cư được mong đợi là bao nhiêu?A. A = 0,925; a = 0,075. B. A = 0,2; a = 0,8 C. A = 0,3 a = 0,7. D. A = 0,8; a = 0,2 Câu 17: Ở thực vật để duy trì, củng cố ưu thế lai người ta cóthể sử dụng phương phápA. lai luân phiên.B. nhân giống bằng hình thức sinh sản sinh dưỡng.C. lai hữu tính giữa các cơ thể F1.D. cho F1 tự thụ phấn.Câu 18: Hóa xơ nang là bệnh di truyền do gen lặn nằm trênnhiễm sắc thể thường qui định. Nếu cả 2 bố mẹ là dị hợp tửvề gen này có 3 người con thì xác suất 2 trong 3 người conbình thường là bao nhiêuA. 9/64 B. 3/8 C. 27/64 D. 9/32Câu 19: Ở một loài thú quy định màu lông gồm 3 alen vàtheo thứ tự trội hoàn toàn như sau: A > a’ > a, trong đó: A quyđịnh lông đen, a’ quy định lông xám, a quy định lông trắng.Một quân thể có tỉ lệ kiểu hình là 0,51 lông đen; 0,24 lôngxám; 0,25 lông trắng. Tần số tương đối của alen A bằng baonhiêu?A. 0,3 B. 0,4 C. 0,2 D. 0,5Câu 20: Một quần thể đông vật ở thế hệ xuất phát (P), khichưa xẩy ra ngẫu phối có: Tần số của alen A ở phần đựctrong quần thể là 0,8; tần số của alen a ở phần đực trongquần thể là 0,2 ; tần số của alen A ở phần cái trong quần thểlà 0,4; tần số của a ở phần cái trong quần thể là 0,6 ( Biếtrằng các alen này nằm trên nhiễm sắc thể thường). Nếuquần thể này thực hiện ngẫu phối thì cấu trúc di truyền ởtrạng thái cân bằng di truyền sẽ là :A. 0,49AA + 0,42Aa + 0,09aa = 1B. 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = 1C. 0,36AA + 0,16Aa + 0,48aa = 1D. 0,48AA + 0,36Aa + 0,16aa = 1Câu 21: Kiểu cấu tạo giống nhau của các cơ quan tươngđồng phản ánh nguồn gốc chung của chúng, nhưng sai khácvề chi tiết là doA. Sự thoái hoá trong quá trình phát triển .B. Chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo các hướng khác nhau.C. Chúng phát triển trong các điều kiện sống khác nhau.D. Thực hiện các chức năng khác nhau .Câu 22: Một cơ thể có tế bào chứa cặp nhiễm sắc thể giớitính XAXa. Trong quá trình giảm phân phát sinh giao tử, ở mộtsố tế bào, cặp nhiễm sắc thể này không phân li trong lầnphân bào II. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ cơ thểtrên làA. XAXA, XAXa, XA, Xa, O B. XAXa, XaXa, XA, Xa, OC. XAXA , XaXa, XA, Xa, O D. XAXa, O, XA , XAXACâu 23: Nguyên nhân làm cho tính trạng do gen nằm trongtế bào chất di truyền theo một cách thức rất đặc biệt làA. ADN trong tế bào chất thường là dạng mạch vòng.B. Gen nằm trong tế bào chất của giao tử cái luôn trội hơn so với gen trong giao tử đực.C. Giao tử cái đóng góp lượng gen nằm trong tế bào chất cho hợp tử nhiều hơn so với giao tử đực.D. Giao tử đực không đóng góp gen nằm trong tế bào chất cho hợp tử.Câu 24: Loài lúa mỳ hoang dại có gen qui định khả năngkháng bệnh “gỉ sắt” trên lá. Loài lúa mì trồng lại có gen mẫncảm với bệnh gỉ sắt. Hai loài này có họ hàng gần gũi nêncó thể lai được với nhau và cho ra một số ít con lai có khảnăng sinh sản. Hãy cho biết làm thế nào người ta có thểtạo ra được giống lúa mỳ trồng có gen kháng bệnh gỉ sắt từlúa mỳ hoang dại nhưng lại có đầy đủ các đặc điểm của lúamỳ trồng?A. Cho cây lai F1 lai trở lại với lúa mì trồng rồi tiến hành chọn lọc nhiều lần.B. Gây đột biến chuyển đoạn ở cây lai F1 rồi lai trở lại với lúa mì trồng và tiến hành chọn lọc, các thế hệ sau lại lai trở lại với lúa mì trồng và tiếp tục chọn lọc.C. Gây đột biến đa bội ở con lai khác loài rồi tiến hành chọn lọc.D. Lai tế bào xôma rồi tiến hành chọn lọc.Câu 25: Cho các thông tin sau:(1) Trong tế bào chất của một số vi khuẩn không cóplasmit.(2) Vi khuẩn sinh sản rất nhanh, thời gian thế hệ ngắn.(3) Ở vùng nhân của vi khuẩn chỉ có một phân tử ADNmạch kép, có dạng vòng nên hầu hết cácđột biến đều biểu hiện ngay ở kiểu hình.(4) Vi khuẩn có thể sống kí sinh, hoại sinh hoặc tựdưỡng.Những thông tin được dùng làm căn cứ để giải thích sựthay đổi tần số alen trong quần thể vikhuẩn nhanh hơn so với sự thay đổi tần số alen trongquần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội là:A. (2), (3). B. (3), (4).C. (2), (4). D. (1), (4).Câu 26: Trong một quần thể thực vật, trên nhiễm sắc thểsố II các gen phân bố theo trình tự là ABCDEFGH, do độtbiến đảo đoạn nhiễm sắc thể, người ta phát hiện thấy cácgen phân bố theo các trình tự khác nhau là1. ABCDEFGH. 2. AGCEFBDH 3. ABCGFEDH 4. AGCBFEDHMối liên hệ trong quá trình phát sinh các dạng đột biếnđảo đoạn ở trên làA. 1→2→3→4. B. 1→3→4→2.C. 1→4→3→2. D. 1←3←4→2.Câu 27: Tại sao gen đột biến lặn trên nhiễm sắc thể X củangười lại dễ được phát hiện hơn so với gen đột biến lặnnằm trên nhiễm sắc thể thường?A. Vì tần số đột biến gen trên nhiễm sắc thể X thường cao hơn so với trên nhiễm sắc thể Y.B. Vì chỉ có một trong hai nhiễm sắc thể X của nữ giới hoạt động.[...]... - HẾT ĐÁP ÁN THI THỬ LẦN 1 NĂM HỌC 2 012 -2 013 MÔN SINH HỌC Câu 13 4 210 357 486 Câu 13 4 210 357 486 1 2 3 4 5 A D C B C A D A C D A B C B B D B C B C 26 27 28 29 30 C A D B A D A A D B B D B D A B B C A B 6 7 8 9 10 A C C A D D A C B C D B D C B D B D C C 31 32 33 34 35 B A C D D B C B C A D C D A D D A D C B 11 12 13 14 15 B B A B A A C B A D A C A B A B B C A A 36... trên cùng một lô đất có thể gặp ít nhất một cây hoa đỏ là A 0, 916 3 B 9 /16 C 3/4 D 6 /16 - HẾT SỞ GD ĐT NGHỆ AN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN 1 NĂM 2 013 TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1ĐỀ THI: 483 MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm Họ, tên thí sinh: Lớp : … Số báo danh: ……… Câu 1: Làm thế nào người ta xác định đượcADN được nhân đôi theo... A 13 77 B 12 96 C 10 53 D 11 34 Câu 32: Ở ngô ,tính trạng chiều cao do 3 cặp gen không alen tác động theo kiểu cộng gộp (A1, a1, A2, a2, A3, a3), chúng phân ly độc lập và cứ mỗi gen trội khi có mặt trong kiểu gen sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm, cây cao nhất có chiều cao 210 cm Cho các cây dị hợp tử về 3 cặp gen nói trên lai với nhau thì tỷ lệ số cây có chiều cao 90 cm là bao nhiêu? A 1/ 32 B 1/ 4 C 1/ 64 D 1/ 8... cây hoa trắng thuần chủng có kiểu gen aaBB cho ra các cây F1 Sau đó các cây F1 cho tự thụ phấn tạo ra cây F2 Tỉ lệ phân li kiểu hình nào dưới đây sẽ là tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời đời F2 ? A 9 /16 đỏ : 4 /16 xanh: 3 /16 trắng B 9 /16 đỏ : 7 /16 trắng C 9 /16 đỏ : 4 /16 trắng: 3 /16 xanh D 9 /16 đỏ : 7 /16 xanh Câu 29: Quan sát tế bào sinh dưỡng của 1 con châu chấu bình thường người ta đếm được 23 NST Con châu... T = 320 Câu 14 : Ở ngô, tính trạng chiều cao do 3 cặp gen không alen tác động theo kiểu cộng gộp (A1, a1, A2, a2, A3, a3), chúng phân ly độc lập và cứ mỗi gen trội khi có mặt trong kiểu gen sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm, cây cao nhất có chiều cao 210 cm Cho các cây dị hợp tử về 3 cặp gen nói trên lai với nhau thì tỷ lệ số cây có chiều cao 90 cm là bao nhiêu? A 1/ 64 B 1/ 8 C 1/ 32 D 1/ 4 Câu 15 : Ở ruồi giấm,... thể đột biến trong tổng số giao tử là A 1/ 8 B 1/ 2 C 1/ 4 D 1/ 16 Câu 6: Ở người A - phân biệt được mùi vị > a- không phân biệt được mùi vị Nếu trong 1 cộng đồng TS alen a=0,4 thì xác suất của một cặp vợ chồng đều phân biệt được mùi vị có thể sinh ra 3 con trong dó 2 con trai phân biệt được mùi vị và 1 con gái ko phân biệt được mùi vị là? A 9,44% B 52% C 1, 97% D 1, 72% Câu 7: Dựa vào phân tích kết quả thí... trắng: 0, 01 D Cánh đen: 0,75 ; Cánh xám: 0 ,15 ; Cánh trắng: 0 ,1 Câu 27: Một quần thể ngẫu phối có cấu trúc di truyền ở thế hệ ban đầu: 0,36 AA + 0,48 Aa + 0 ,16 aa = 1 Do điều kiện sông bất lợi nên từ thế hệ này trở đi CLTN loại bỏ hoàn toàn kiểu gen aa khi vừa mới sinh ra Sau 9 thế hệ cấu trúc di truyền của quần thể là: A 0,8336 AA + 0 ,15 88 Aa + 0,0076aa B 0,8 519 AA + 0 ,14 81 Aa C 0,8464AA + 0 ,14 72 Aa... hệ trong quá trình phát sinh các dạng đột biến đảo đoạn ở trên là A 1 → 4 → 3 → 2 B 1 ← 3 ← 4 → 2 C 1 → 2 → 3 → 4 D 1 → 3 → 4 → 2 Câu 23: Cho biết các tính trạng trội là trội hoàn toàn, trong phép lai giữa hai cá thể ♂AaBbCcDdEe x ♀aaBbccDdee, tỉ lệ đời con có kiểu hình giống mẹ là bao nhiêu? Biết các gen phân li độc lập và mỗi gen qui định 1 tính trạng A 9 /16 B 1/ 32 C 9 /12 8 D 1/ 8 Câu 24: Ở người nhóm... sắc thể Lai cà chua thân cao, quả tròn dị hợp tử về hai cặp gen với cà chua thân cao, quả bầu dục có kiểu gen Ab , F1 ab thu được tỉ lệ: 47,5% thân cao, quả tròn: 27,5% thân cao, bầu dục : 2,5% thân thấp, quả tròn: 22,5% thân thấp, quả bầu dục Khoảng cách giữa gen quy định chiều cao của thân và gen quy định hình dạng quả trên cặp nhiễm sắc thể là: A 20cM B 5cM C 10 cM D 15 cM Câu 10 : Ở thực vật để duy trì,... gen tối đa trong quần thể người đối với 6 gen nói trên là A 13 77 B 11 34 C 10 53 D 12 96 Câu 31: Trong một hòn đảo biệt lập có 5800 người sống, trong đó có 2800 nam giới Trong số này có 19 6 nam bị mù màu xanh đỏ Kiểu mù màu này do 1 alen lặn m nằm trên NST giới tính X Kiểu mù màu này không ảnh hưởng đến sự thích nghi của cá thể Khả năng có ít nhất 1 phụ nữ của hòn đảo này bị mù màu xanh đỏ là bao nhiêu? . 0, 916 3 B. 9 /16 C. 3/4 D. 6 /16 HẾT SỞ GD – ĐT NGHỆ AN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN 1 – NĂM 2 013 TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 MÃ ĐỀ THI: 483MÔN SINH HỌCThời. ứng trên Y. HẾT SỞ GD – ĐT NGHỆ ANTRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 MÃ ĐỀ THI: 2 01 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN 1 – NĂM 2 013 MÔN SINH HỌCThời gian làm bài:
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN 1 – NĂM 2013 MÔN SINH HỌC potx, ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN 1 – NĂM 2013 MÔN SINH HỌC potx, ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG LẦN 1 – NĂM 2013 MÔN SINH HỌC potx

Từ khóa liên quan