Luận văn: Giải Pháp Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Đối Với Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn KV Tp Hồ Chí Minh pot

95 601 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 03:20

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN HỒNG CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2008 1 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN HỒNG CHÂU Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60 – 31 – 12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Huy Hoàng TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2008 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu mang tính độc lập của cá nhân. Luận văn được hoàn thành sau quá trình học tập, nghiên cứu thực tiễn, kinh nghiệm bản thân dưới sự hướng dẫn của thầy PGS.TS Trần Huy Hoàng. Luận văn này chưa được ai công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Tác giả Nguyễn Hồng Châu 3 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa 1 Lời cam đoan 2 Danh mục các chữ viết tắt 6 Danh mục các bảng biểu dùng trong luận văn 7 Lời mở đầu 8 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DNVVN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM 10 1.1. Những rủi ro trong hoạt động ngân hàng 10 1.2. Rủi ro tín dụng 11 1.2.1. Khái niệm 11 1.2.2. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng 12 1.2.2.1. Nguyên nhân khách quan 12 1.2.2.2. Nguyên nhân chủ quan 13 1.2.3. Tác động của rủi ro tín dụng 15 1.2.3.1. Đối với ngân hàng 15 1.2.3.2. Đối với nền kinh tế 15 1.3. Quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN 16 1.3.1 Tổng quan về DNVVN 16 1.3.1.1. Khái niệm 16 1.3.1.2. Tình hình phát triển 16 1.3.1.3. Các điều kiện hỗ trợ phát triển của DNVVN 18 1.3.1.4. Những khó khăn của DNVVN 18 1.3.1.5. Khả năng tiếp cận vốn nguồn vốn của DNVVN 21 1.3.2. Công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN 22 4 1.3.2.1. Khái niệm 22 1.3.2.2. Quy trình Quản trị rủi ro tín dụng: 22 1.3.2.3. Kinh nghiệm quốc tế trong đánh giá hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng 29 Kết luận 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DNVVN CỦA NHNo&PTNT KHU VỰC TPHCM 32 2.1. Giới thiệu NHNo&PTNT Việt Nam trên địa bàn TPHCM 32 2.1.1. Hệ thống NHNo & PTNT Việt Nam 32 2.1.2. Hệ thống NHNo & PTNT trên địa bàn TPHCM 35 2.1.2.1. Tổng quan về tình hình kinh tế TPHCM 35 2.1.2.2. Hệ thống NHNo tại TPHCM 37 2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng công tác quản trị rủi ro tín dụng của NHNo khu vực TPHCM 39 2.2.1. Công tác huy động vốn 39 2.2.2. Số liệu vốn vay từ các tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính 41 2.2.3. Kết quả kinh doanh 44 2.2.4. Công tác cho vay DNVVN 45 2.2.5. Công tác quản trị rủi ro tín dụng DNVVN tại NHNo khu vực TPHCM 48 2.2.5.1. Chính sách tín dụng 48 2.2.5.2. Về cơ cấu, mô hình quản trị rủi ro 49 2.2.5.3. Quy trình quản trị rủi ro 50 Kết luận 55 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DNVVN CỦA NHNo&PTNT TẠI TPHCM 56 3.1. Định hướng công tác quản trị rủi ro tín dụng 56 5 3.1.1. Định hướng chung. 56 3.1.2. Định hướng tín dụng: 57 3.2. Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN 3.2.1. Hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng DNVVN 61 3.2.1.1. Phương pháp nhận diện phân loại rủi ro thống nhất: 61 3.2.1.2. Xây dựng phương pháp đánh giá rủi ro theo hướng sử dụng công nghệ hiện đại 62 3.2.1.3. Kỹ thuật quản trị rủi ro 63 3.2.1.4. Báo cáo 66 3.2.2. Chuyển đổi mô hình quản trị rủi ro tín dụng 66 3.2.3. Nhóm các giải pháp liên quan 68 3.2.3.1. Hoàn thiện quy trình phân loại nợ 68 3.2.3.2. Nhân sự 69 3.2.3.3. Thông tin 70 3.2.3.4. Công nghệ quản trị rủi ro 72 3.2.3.5. Tăng cường các mối quan hệ với các hiệp hội, ban ngành 72 3.3. Kiến nghị khác 73 3.3.1. Đối với các hiệp hội nghề nghiệp 73 3.3.2. Về phía DNNVV 73 3.3.3. Đối với NHNN 74 3.3.4. Đối với Chính phủ 75 Kết luận 76 KẾT LUẬN 77 6 CÁC CHỮ VIẾT TẮT DÙNG TRONG LUẬN VĂN BĐS Bất động sản CBTD Cán bộ tín dụng DN Doanh nghiệp DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ NH Ngân hàng NHNg Ngân hàng nước ngoài NHNo Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn NHTM Ngân hàng thương mại NHTM CP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM NN Ngân hàng thương mại nhà nước TCTD Tổ chức tín dụng TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh 7 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DÙNG TRONG LUẬN VĂN Trang Bảng 1.1: Tỷ trọng DNVVN theo quy mô nguồn vốn số lượng lao động 19 Bảng 2.1: Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam TPHCM 35 Bảng 2.2: Số liệu nguồn vốn huy động NHNo khu vực TPHCM 40 Bảng 2.3: Số liệu dư nợ NHNo khu vực TPHCM 42 Bảng 2.4: Lãi suất huy động – cho vay NHNo khu vực TPHCM 44 Bảng 2.5: Tỷ trọng dư nợ cho vay DNVVN của NHNo khu vực TPHCM 46 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu nguồn vốn huy động NHNo khu vực TPHCM 41 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu dư nợ theo thời gian của NHNo khu vực TPHCM 43 8 LỜI MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Thứ nhất: Hoạt động của NHTM Việt Nam nói chung tại TPHCM nói riêng những năm qua phát triển mạnh mẽ, hỗ trợ đà phát triển kinh tế ấn tượng của Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế cũng chứng minh nền kinh tế vẫn bị tác động tiêu cực, thậm chí đi đến khủng hoảng nếu hệ thống NH hoạt động thiếu kiểm soát, không đánh giá đúng đủ các dạng rủi ro tiềm ẩn, như trường hợp ví dụ điển hình là Thái Lan gần đây là Mỹ. Thứ hai: Đặc trưng của hệ thống NHTM Việt Nam là tỷ trọng thu nhập rủi ro từ hoạt động tín dụng chiếm trên 70% trong tổng hoạt động của NH. Đặc biệt trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế phát triển nhanh chóng, hoạt động tín dụng gia tăng mạnh mẽ, thì rủi ro tín dụng càng phức tạp hơn về nguyên nhân, hình thức phạm vi tác động. Do đó, để bảo đảm an toàn tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế thành công, NHTM phải có phương pháp quản trị tốt rủi ro tín dụng NH. Thứ ba: DNVVN tại Việt Nam nói chung TPHCM nói riêng những năm qua phát triển năng động, mạnh mẽ cả về chất lẫn về lượng, đóng góp ngày càng to lớn cho nền kinh tế quốc dân. Đây là loại hình DN đang được nhà nước đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện phát triển. Với những đặc điểm riêng có về quy mô, cách thức hoạt động… phù hợp với khả năng quản định hướng hoạt động của Agribank, nên DNVVN được tập trung đầu tư tín dụng trở thành đối tượng khách hàng chủ đạo. Tổng hợp các mối quan tâm trên, đồng thời nhận định thời gian tới rủi ro tín dụng vẫn tác động mạnh mẽ đến hoạt động ngân hàng từ đó tác động mạnh đến nền kinh tế, nên tôi chọn đề tàiQuản trị rủi ro tín dụng Doanh nghiệp vừa nhỏ tại Ngân Hàng Nông Nghiệp &Phát Triển Nông Thôn khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh” làm đề tài nghiên cứu. 9 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Trên cơ sở phân tích rủi ro tín dụng đối với DNVVN tại NHNo&PTNT khu vực TPHCM, các tiêu chuẩn quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế, thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại NHNo khu vực PTHCM. Từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả, tiến tới chuẩn mực quốc tế đối với công tác quản trị rủi ro tín dụng DNVVN tại NHNo&PTNT khu vực TPHCM 3. ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU:  Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng trong cho vay DNVVN tại NHNo&PTNT khu vực TPHCM.  Phạm vi nghiên cứu: Các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN của 48 chi nhánh NHNo khu vực TPHCM một số NHTM khác tại TPHCM trong 4 năm trở lại đây. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng kết hợp với phương pháp nghiên cứu thống kê, so sánh, phân tích…đi từ cơ sở lý thuyết đến thực tiễn nhằm giải quyết làm sáng tỏ mục đích đặt ra trong luận văn. 5. KẾT CẤU LUẬN VĂN: Ngoài phần mở đầu phần kết luận, luận văn được chia làm 3 chương, cụ thể: Chương 1: Tổng quan về rủi ro công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN trong hoạt động của NHTM. Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN của NHNo khu vực TPHCM. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN của NHNo khu vực TPHCM [...]... r i ro tín d ng Qu n tr r i ro tín d ng bao g m các bư c: nh n d ng r i ro; phân tích o lư ng r i ro; ki m soát phòng ng a r i ro, tài tr r i ro; báo cáo ho t 1.3.2.2 ng qu n tr r i ro Quy trình Qu n tr r i ro tín d ng: Th nh t: Nh n di n phân lo i r i ro 23 Nh n d ng r i ro bao g m các bư c: theo dõi, xem xét, nghiên c u môi trư ng ho t ng quy trình cho vay th ng kê các d ng r i ro tín. ..10 CHƯƠNG 1 T NG QUAN V R I RO QU N TR R I RO TÍN D NG DNVVN TRONG HO T 1.1 NG C A NHTM NH NG R I RO TRONG HO T NG NGÂN HÀNG R i ro là nh ng bi n c không mong i x y ra, gây m t mát thi t h i tài s n, thu nh p c a NH trong quá trình ho t ng Bao g m các lo i: R i ro lãi su t: Là r i ro do s bi n ng c a lãi su t Lo i r i ro này phát sinh trong quan h tín d ng, theo ó NH có nh ng kho n i vay... i v i kho n vay c a DN nh cá nhân Ch m i m tín d ng ch y u d a vào thông tin phi tài chính, các thông tin c n thi t trong ơn xin vay cùng v i các thông tin khác v khách hàng do NH thu th p s qua h th ng thông tin tín d ng s phân tích, x lý b ng ph n m m cho i m K t qu ưa ra m t con s - i m tín d ng – ch m c qu k thu t này cao, giúp ích ư c nh p vào máy tính, thông r i ro tín d ng c a ngư i vay Hi... i ro tín d ng: R i ro tín d ng ư c hi u m t cách ơn gi n nh t ó là r i ro không thu h i ư c n khi n h n Xu t phát t ho t vay vi ph m các i u ki n c a h p ng tín d ng khi khách hàng ng tín d ng làm gi m hay m t giá tr c a tài s n có R i ro tín d ng phát sinh trong trư ng h p NH không thu ư c y c g cl n lãi c a kho n vay, ho c là vi c thanh toán n g c lãi không úng kỳ h n R i ro v ngo i h i: R i ro. .. Nam, n cu i 14/11/1990 ư c Vi t Nam, t cu i năm 1996, NH ư c i tên thành Ngân hàng Nông nghi p i tên thành Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam V i tên g i m i, ngoài ch c năng c a m t NHTM, NHNo ư c xác nhi m v u tư phát tri n v n trung, dài h n nh thêm i v i khu v c nông thôn thông qua vi c m r ng u tư xây d ng cơ s v t ch t k thu t cho s n xu t nông, lâm nghi p, th y h i s n góp... n pháp h u hi u phòng ng a r i ro Th hai: Tính toán, cân nh c các m c r i ro m c ch u ng t n th t khi r i ro x y ra o lư ng r i ro, c n thu th p s li u phân tích ánh giá m c trên các tiêu chu n ư c t ra Các khách hàng, kho n vay danh m c i tư ng c n ánh giá m c r i ro d a r i ro bao g m u tư ánh giá r i ro khách hàng vay: Hi p ư c Basel II cho phép NH l a ch n gi a “ ánh giá tiêu chu n” và. .. n tr r i ro t i các NHTM Vi t Nam ang là v n b c xúc c trên lý thuy t th c ti n M c ích c a qu n tr r i ro tín d ng là nh m t i a hoá l i nhu n duy trì r i ro tín d ng trong ph m vi NH có th ch p nh n ư c Qu n tr r i ro tín d ng là quá trình ti p c n r i ro tín d ng m t cách khoa h c, toàn di n có h th ng nh m nh n d ng, ki m soát, phòng ng a gi m thi u nh ng t n th t, m t mát nh ng... p khách hàng vào nhóm có nguy cơ v n cao Khách hàng có kh năng r i ro cao 1,8 < Z 3 Khách hàng không có kh năng v n : nh ư c B t kỳ công ty nào có i m s Z < 1.81 ph i ư c x p vào nhóm có nguy cơ r i ro tín d ng cao Ưu i m: K thu t o lư ng r i ro tín d ng tương i ơn gi n Như c i m: Mô hình này ch cho phép phân lo i nhóm khách hàng vay có r i ro không có r i ro Tuy nhiên trong th... -M c nh kinh doanh c a NH hi u qu trong truy n t thông tin c a các báo cáo cho c p qu n lý T ch c qu n tr r i ro - S phù h p c a cơ c u t ch c vi c ki m soát qu n tr r i ro - S phù h p c a các phương pháp v qu n tr r i ro th trư ng, tín d ng, ho t ng, pháp công ngh - K năng th c hi n quy trình giám sát các giao d ch tài chính ph c t p c a i ngũ cán b Phương pháp o lư ng r i ro - S h p lý... tích c c y u kém so v i lý thuy t tình hình chung ng, 32 CHƯƠNG 2 TH C TR NG CÔNG TÁC QU N TR R I RO TÍN D NG DNVVN C A NHNo&PTNT KHU V C TPHCM 2.1 GI I THI U NHNo&PTNT VI T NAM TRÊN A BÀN TPHCM 2.1.1 H th ng NHNo & PTNT Vi t Nam Ngân hàng Nông Nghi p Phát Tri n Nông Thôn Vi t Nam – tên ti ng Anh là Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, g i t t là Agribank NHTM qu c doanh, gi . bộ tín dụng DN Doanh nghiệp DNVVN Doanh nghiệp vừa và nhỏ NH Ngân hàng NHNg Ngân hàng nước ngoài NHNo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển. động ngân hàng và từ đó tác động mạnh đến nền kinh tế, nên tôi chọn đề tài Quản trị rủi ro tín dụng Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng Nông Nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn: Giải Pháp Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Đối Với Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn KV Tp Hồ Chí Minh pot, Luận văn: Giải Pháp Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Đối Với Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn KV Tp Hồ Chí Minh pot, Luận văn: Giải Pháp Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Đối Với Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn KV Tp Hồ Chí Minh pot

Từ khóa liên quan