Báo cáo khoa học " TẠO BĂNG GIA TỐC NỀN TỪ PHỔ PHẢN ỨNG GIA TỐC ĐÀN HỒI SỬ DỤNG CHUỖI FOURIER " doc

6 374 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 03:20

TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ISSN 1859-2996 TÓM TẮT SỐ 10/9-2011 PHẦN I: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG TẠO BĂNG GIA TỐC NỀN TỪ PHỔ PHẢN ỨNG GIA TỐC ĐÀN HỒI SỬ DỤNG CHUỖI FOURIER TS. Đinh Văn Thuật Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng. Tóm tắt: Băng gia tốc nền nhân tạo được sử dụng là dữ liệu đầu vào cần thiết cho phân tích kết cấu động phi tuyến theo thời gian trong trường hợp thiếu các dữ liệu ghi chép động đất. Bài báo này trình bày một phương pháp sử dụng kỹ thuật biến đổi chuỗi gần đúng Fourier để tạo giả các băng gia tốc nền có biên độ phổ phản ứng gia tốc đàn hồi sát với phổ phản ứng gia tốc được qui định trong tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 375:2006 và có góc pha dao động biến đổi khác nhau. Phương pháp này đã được xây dựng thành chương trình tính và được minh hoạ qua ví dụ xét đến các điều kiện địa chấn và nền đất ở Hà Nội. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng các băng gia tốc nền nhân tạo được sử dụng hiệu quả trong phân tích kết cấu động phi tuyến theo thời gian. Summary: Artificial ground accelerations are used as required input data for the nonlinear inelastic dynamic time-history analyses of structures in the case of lacking of real earthquake records. This paper presents a method using the Fourier transform techniques for generation of artificial earthquake ground motions whose elastic response acceleration spectra are identical to those specified in the design code TCXDVN 375:2006 and phrase angles are varied. The method was programmed and reflected by examples taking into consideration of the seismic and geoglogical conditions in Hanoi. The results show that the generated motion accelerations were effectively used for nonlinear dynamic response analyses of structures. THIẾT KẾ TỐI ƯU DẦM LIÊN HỢP THÉP - BÊ TÔNG CỐT THÉP TS. Vũ Anh Tuấn; ThS. Hàn Ngọc Đức Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng. Tóm tắt: Bài báo trình bày quá trình tự động hóa thiết kế tối ưu dầm liên hợp thép bê tông sử dụng tiết diện chữ I tổ hợp theo tiêu chuẩn thiết kế Eurocode 4. Hàm mục tiêu là tối thiểu hóa trọng lượng dầm thép. Một ví dụ minh họa được lấy từ tài liệu tham khảo đã được sử dụng để kiểm chứng và chứng minh khả năng của phương pháp trong việc tối ưu hóa thiết kế dầm liên hợp. Giải pháp thiết kế tối ưu đề cập trong bài báo này cho trọng lượng thép kết cấu nhỏ hơn so với ví dụ tham khảo. Xét đến các tiêu chí về thời gian, chất lượng và tính hiệu quả, thì phương pháp thiết kế tối ưu sử dụng thuật toán tiến hóa vi phân hoàn toàn có thể thay thế phương pháp thiết kế truyền thống vào bài toán thiết kế thực tế. Summary: This paper presents an automatization of optimal design process of steel-reinforced concrete composite beams under the Eurocode 4 norm. The target function is the weight of built-up I sections. A design example taken from the literature was used in order to validate the design results and to demonstrate its capabilities in optimizing composite beams. An optimized composite beam in this paper generated optimization solution better than the reference example. Taking the criteria regarding the design time, quality and efficiency into consideration, the automatization of optimal design with the Differential Evolution Algorithms can completely replace conventional method in practical design. KHẢO SÁT SỰ LÀM VIỆC CỦA MÁI LƯỚI HỆ THANH KHÔNG GIAN BẰNG THÉP CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TẢI TRỌNG NGANG ThS. Trần Mạnh Dũng Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng. Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả khảo sát sự làm việc của kết cấu mái lưới hệ thanh không gian bằng thép chịu các tác động tải trọng, đặc biệt là tác động theo phương ngang. Hệ kết cấu khảo sát gồm 2 dạng mái lưới hệ thanh không gian (dạng hai mái dốc và dạng vỏ trụ) có 3 lớp. Ở mỗi dạng mái lưới, tác giả đã tiến hành tính toán cho 4 sơ đồ có nhịp 30 m; chiều dài nhà là 12 m, 24 m, 36 m và 48 m; và mỗi sơ đồ có từ 4 đến 7 loại tiết diện; như vậy mỗi sơ đồ gồm 22 bài toán phân tích và mỗi bài toán có từ 1004 đến 3800 phần tử. Bằng cách sử dụng phần mềm chuyên dụng SAP2000v.10.0.1 và lập phần mềm xử lý số liệu trong môi trường Exel, kết quả tính toán đã chỉ ra rằng: (1) Ảnh hưởng của tải trọng gió theo phương dọc nhà là rất đáng kể đối với các công trình mái lưới hệ thanh không gian đặc biệt là dạng hai mái dốc có nhịp tương đối lớn (từ L = 30 m trở lên), đồng thời khi chiều dài nhà càng lớn (≥ 1,5 L) thì ảnh hưởng của tải trọng gió dọc càng lớn; và (2) Ở các vùng có tải trọng gió lớn và tỷ lệ giữa tải trọng gió trên tải trọng tĩnh lớn (mái nhẹ), nên sử dụng mái phẳng dạng hai mái dốc sẽ an toàn và tiết kiệm hơn. Summary: The paper presents the investigation results of behaviours of space grid roof steel structures subject to loads, especially leteral loading. The investigation structures included two types of space grid roof steel structures (dual pitch and barrel vault space grid roofs) with three layers. For each structure type, the author conducted analyses of 4 models with the spans of 30 m; the structure lengths of 12 m, 24 m, 36 m and 48 m; and each model has from 4 to 7 section types; thus each structure type has 22 analyses and each analysis has from 1004 to 3800 elements. By using the professional software SAP2000v.10.0.1 and solving analytical data in the Excel environment, the following main results were obtained: (1) The effects of wind loads impacted in the longitudinal directions of the structures were considerable for space grid roof steel structures, especially, for those with dual-pitch roofs with rather large spans (over L = 30 m), and also when the structure length is much larger (≥ 1,5 L); and (2) In areas of strong wind loads and high ratios of wind loads to dead loads (ligh steel roofs), it is recommended to use the type of dual-pitch roofs in order to ensure safety and economical efficiency of construction of space grid steel structures. NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC BẬC THANG THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM PGS.TS Vũ Hữu Hải; ThS. Lương Ngọc Giáp Khoa Xây dựng Công trình thủy, Trường Đại học Xây dựng. Tóm tắt: Sông Đà có tiềm năng thủy điện lớn nhất nước ta với trữ năng kinh tế chiếm khoảng 45% trong tổng trữ năng kinh tế của các hệ thống sông Việt Nam và công suất chiếm khoảng 44.4% tổng công suất của hệ thống thuỷ điện. Trên dòng chính sông Đà đã nghiên cứu và phê duyệt sơ đồ khai thác 3 bậc, gồm 3 công trình: Lai Châu 1200 MW, Sơn La 2400 MW và Hoà Bình 1920 MW. Với quy mô lớn, đặc biệt là hồ chứa thủy điện Sơn La và thủy điện Hòa Bình đều là hồ chứa điều tiết năm, nên có thể huy động và nâng cao đáng kể hiệu quả khai thác thủy năng trong quá trình phát triển và vận hành hệ thống điện. Xuất phát từ thực tế trên đây, bài báo đề xuất nghiên cứu đánh giá vai trò và mức độ ảnh hưởng của bậc thang sông Đà trong bài toán tối ưu vận hành hệ thống điện và tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác nguồn thủy năng sông Đà giai đoạn sau năm 2015-2020. Summary: Da River has the largest hydropower potential of our country, in which the economic energy storage accounts for 45% of the total economic energy of Vietnam river systems and the power accounts for approximately 44.4% of the total capacity of the hydropower system. Da river has its researched and approved scheme with 3 cascades, including three hydropower projects: Lai Chau 1200 MW, Son La 2400 MW and Hoa Binh 1920 MW. With large scales, especially Son La and Hoa Binh hydropower reservoirs with annual regulation ones, they can mobilize and significantly improve the efficiency of exploitation of hydropower in development and operation of electrical systems. From the above mentioned fact, the paper is to evaluate the role and the influence of the 3 cascades in problem of optimal electrical system operation and looking for effective solutions to improve the exploitation of Da hydropower plants in the year 2015-2020. XÂY DỰNG THUẬT TOÁN VÀ CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN NĂNG LƯỢNG GIÓ Ở VIỆT NAM VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PGS.TS Nguyễn Thượng Bằng; KS. Phạm Đức Cường Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thủy, Trường Đại học Xây dựng. Tóm tắt: Việt Nam là một nước có tiềm năng về điện gió. Hiện nay, việc khai thác nguồn năng lượng này đã được đưa vào chương trình năng lượng Quốc gia. Tuy nhiên, nghiên cứu sâu sắc và toàn diện công nghệ khai thác năng lượng gió chưa được phổ cập. Bài báo này tóm tắt một số kết quả nghiên cứu về tiềm năng, quy hoạch, công nghệ khai thác và hướng tiếp cận để đánh giá hiệu quả đầu trạm phong điện ở Việt Nam. Summary: Vietnam is a country with high potential of wind power. Currently, the exploitation of this energy resource has been included in the National energy program. However, insight and comprehensive research on exploiting of wind energy technology has not been popularized. The article summarizes some findings on the potential, planning, technology and approaches to assess the investment efficiency of wind power stations in Vietnam. ẢNH HƯỞNG CỦA HÌNH DẠNG CỬA RA TỚI KHẢ NĂNG THÁO CỦA CÔNG TRÌNH THÁO SÂU PGS.TS Huỳnh Bá Kỹ Thuật; ThS. Nguyễn Công Thành Khoa Xây dựng Công trình thuỷ, Trường Đại học Xây dựng. Tóm tắt: Trong tính toán khả năng tháo của công trình tháo sâu, có hai yếu tố cần xác định đó là hệ số lưu lượng μ và cột nước tác dụng Z(Z0). Hệ số lưu lượng thì chỉ phụ thuộc vào hình dạng cửa vào, hệ số ma sát, các hệ số tổn thất cục bộ của lỗ tháo sâu. Trong khi đó thì cột nước tác dụng Z(Z0) lại phụ thuộc vào hình dạng mặt cong cửa ra và chế độ nối tiếp dòng chảy (vấn đề này ít đuợc đề cập đến). Việc xác định đúng đắn giá trị cột nước tác dụng Z(Z0) sẽ cho kết quả khả năng tháo của công trình phù hợp tháo sâu phù hợp với lý thuyết. Summary: In calculation of discharge capacity of under sluices, there are two factors to be determined: discharge coefficient and water head Z(Z0). The discharge coefficient μ depends on the entrance shape, friction coefficient and partial loss coefficient of under sluices. Whereas, the water head Z(Z0) depends on the shape of outlet section and regime of flow at downstream outlet (this problem is rarely mentioned). The determination of the proper water head value Z(Z0) would result in the suitable discharge capacity accordingly. XÂY DỰNG THUẬT TOÁN VÀ CHƯƠNG TRÌNH TÍNH SÓNG DƯƠNG TRONG KÊNH CỦA TRẠM THỦY ĐIỆN ThS. Phạm Thành Nam; KS. Nguyễn Đức Hạnh Khoa Công trình thủy, Trường Đại học Xây dựng. Tóm tắt: Bài báo trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu xây dựng thuật toán và chương trình tính sóng dương (chế độ không ổn định thay đổi gấp) trong kênh của trạm thủy điện. Thuật toán và chương trình tính toán này là công cụ hữu ích trợ giúp các giảng viên, sinh viên và kỹ ngành Xây dựng công trình thủy trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và thiết kế công trình. Summary: This paper summarizes resutls on the algorthm and programme development for calculation of positive surge in channels of hydro power project (the rapidly change unsteady flow in open channel). The algorthm and programme will help engineers, lectures and students of the hydraulic structure department in trainning works, investigation and the design. QUY HOẠCH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM TIỂU VÙNG TẠI CÁC HUYỆN TRUNG DU BẮC BỘ TS. Phạm Đình Tuyển Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng. Tóm tắt: Trung tâm tiểu vùng (TTTV) là mô hình kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay và lâu dài tại các huyện vùng trung du Bắc Bộ. Việc nghiên cứu đề xuất các giải pháp quy hoạch xây dựng TTTV sẽ là cơ sở, tiền đề cho việc xây dựng và hình thành một khu vực phát triển kinh tế - xã hội nông thôn mới, theo hướng hiện đại, phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Summary: Sub - regional centre is a social - economic model consistent with short and long term social - economic conditions in the Northern midland districts. The proposed planning solutions will be the basis, prerequisite for the development and formation of a new development - towards a modern society, in accordance with the process of industrialization, modernization and economic development strategy in 2020, contributing to The National Target Program on Developing new countryside. XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ CƠ BẢN THIẾT BỊ PHÂN LY KIỂU ROTOR PGS.TS Vũ Liêm Chính1; KS. Nguyễn Tiến Dũng1; KS. Vũ Văn Hậu2 Khoa Cơ khí Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng, Công ty cổ phần Lilama 69-3 Tóm tắt: Bài báo giới thiệu một số kết quả nghiên cứu, thuật toán và chương trình tính toán, lựa chọn thông số cơ bản các thiết bị phân ly kiểu rotor, đồng thời bước đầu đã xây dựng được mối liên hệ giữa chương trình 2D đã thiết lập với chương trình 3D có sẵn phục vụ việc thiết kế thiết bị này. Kết quả thu được từ chương trình cho sai số chấp nhận được so với thiết bị thực tế tại nhà máy xi măng Sông Thao. Summary: The paper presents some reseach results, caculation program and algorithm, selection of basic specificiation of rotor cage separators and development of a connection between the previously developed 2D program and the existing 3D program used for the design of these equipments. The obtained results from the program showed an acceptable deviation compared with actual equipments used at the Song Thao cement plant. XÁC ĐỊNH CHIỀU SÂU VÙNG HOẠT ĐỘNG CỐ KẾT THEO THỜI GIAN TRONG ĐẤT YẾU DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG NỀN ĐẮP VÀ CÁC ỨNG DỤNG GS.TS Dương Ngọc Hải; ThS Nguyễn Đức Nghiêm Khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng. Tóm tắt: Báo cáo này trình bầy các kết quả nghiên cứu về cách thức xác định chiều sâu vùng hoạt động cố kết (HĐCK) theo thời gian dưới tải trọng đắp để áp dụng vào việc tính toán độ lún cố kết và độ ổn định của nền đắp đường ôtô trên đất yếu. Summary: This paper presents the results of research on the determination of consolidation active depths with changing follow times under embenkment loads which are used for settlement and stabilization analyses of highway embenkments on soft ground. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÙNG CỬA SÔNG VÀ BIỂN VEN BỜ ĐỂ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XỬ LÝ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CẤP NƯỚC SINH HOẠT PGS.TS Trần Đức Hạ; ThS.NCS Nguyễn Quốc Hòa Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Tóm tắt: Nhu cầu cấp nước sinh hoạt ngày càng gia tăng nhưng nguồn nước ngọt vùng ven biển Việt Nam ngày càng khan hiếm do ô nhiễm bởi các hoạt động kinh tế xã hội ở đây và nguồn thải từ đất liền vận chuyển ra. Sự biến đổi khí hậu cũng ảnh hưởng rõ rệt đến sự khan hiếm nguồn nước này. Bài báo đánh giá chất lượng nước và khả năng sử dụng nước từ các vùng cửa sông và ven biển để cấp nước sinh hoạt. Nội dung nghiên cứu công nghệ màng lọc xử lý nước lợ và nước mặn vùng cửa sông và ven biển để cấp nước sinh hoạt cũng được đề cập đến trong bài báo. Summary: The municipal water demand is increasing but the freshwater resourcies in coastal area in Vietnam increasingly scarce due to marine pollution from social - economic activities and from wastewater dischaged to a sea. The climate change impacts are also significant to the water resourcies. This paper assesses the water quality and the ability to use water resourcies from the estuaries and coastal areas for municipal water supply. The issue of study on membrane filter treatment technology of brackish and saline water in estuaries and coastal areas for domestic water supply is also mentioned in the paper. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ MẦM BỆNH, HƯỚNG TỚI SỬ DỤNG AN TOÀN CHẤT THẢI TỪ CÔNG TRÌNH VỆ SINH ThS. Đỗ Hồng Anh, PGS.TS Nguyễn Việt Anh Viện Khoa học và kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng. Tóm tắt: Vệ sinh môi trường ở nông thôn Việt Nam hiện nay đang là vấn đề bức xúc đối với sức khỏe cộng đồng. Chất thải từ người và vật nuôi thải ra tự nhiên và không được thu gom và xử lý đúng cách sẽ là nguyên nhân chủ yếu phát tán mầm bệnh tới nguồn nước, đất cùng với các hoạt động của con người sẽ xâm nhập vào thực phẩm và trở lại chính con người. Việc tái sử dụng phân cho mục đích nông nghiệp và ngư nghiệp là một tập quán lâu đời ở vùng nông thôn Việt Nam và phát triển mạnh trong thời gian gần đây. Với mục đích tái sử dụng an toàn chất thải và để nâng cao hiệu quả xử lý mầm bệnh tại các công trình vệ sinh tại chỗ, nhóm nghiên cứu đã thực hiện một số đánh giá bước đầu quá trình phân hủy diễn ra trong các công trình vệ sinh tại một số địa phương vùng đồng bằng Sông Hồng. Nghiên cứu cho thấy hầu hết các công trình vệ sinh tại chỗ đều chưa được xây dựng và vận hành đúng quy cách, phân ủ được lấy ra sớm hơn hướng dẫn, tùy theo nhu cầu canh tác. Bài báo đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý mầm bệnh trong phân nhằm mục tiêu giảm rủi ro phơi nhiễm mầm bệnh với thời gian ủ phân ngắn, phân tích các tiêu chí để đánh giá các giải pháp, đồng thời đề xuất các định hướng áp dụng cho các vùng sinh thái ở Việt Nam. Summary: Environmental Sanitation in Vietnam’s rural areas is becoming more and more challenging due to uncollected and untreated human and animal excreta which later on can enter again into the food chain. Besides, reuse of excreta in agriculture and aquaculture is a traditional way, and it is becoming more and more popular due to intensive cropping. The study team has been conducting surveys on decomposition and reuse of excreta from on-site sanitation facilities in some areas of the Red River delta aiming at enhancing excreta treatment for safe reuse. Initial results of the study show most of on-site sanitation facilities at households are not being used properly, whereas excreta is often withdrawn earlier than time suggested by the Ministry of Health (6 - 12 months) and WHO (1 - 2 years). The authors propose some measures aiming at enhancing the treatment of excreta, and die-off of the pathogens in the conditions of short excreta storage. The authors have also proposed criteria for the solutions evaluation and implementation in the different ecological regions of Vietnam. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ THIẾT BỊ THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC VÀ BÌNH GAS DÂN DỤNG TRONG CHUNG CƯ CAO TẦNG ThS. Hoa Văn Ngũ1; ThS. Nguyễn Kiếm Anh1 ; TS. Lưu Đức Thạch1; ThS. Nguyễn Duy Thái1; KS. Nguyễn Thanh Tuấn2 Khoa Cơ khí xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hitech, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tóm tắt: Nội dung bài báo nêu ra các bất cập trong công tác thu gom và vận chuyển rác cũng như vận chuyển bình gas dân dụng hiện nay trong các chung cư cao tầng ở Việt Nam. Trên cơ sở phân tích ưu nhược điểm của các hệ thống thiết bị thu gom, vận chuyển rác, bình gas trên thế giới và ở trong nước, nhóm tác giả đã đề xuất một giải pháp công nghệ trong đó có hệ thống thiết bị thu gom, vận chuyển rác và bình gas mang tính cơ giới hóa và tự động hóa cao đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn và tiện lợi. Summary: The article presents inadequacies in the collection and transportation of garbage as well as transporting gas in the current residential condominiums in Vietnam. Based on the analysis of advantages and disadvantages of the systems and equipment for collecting and transporting garbage, gas in the world and in the country, the authors proposed a technology solution including systems receiving equipment collection and transportation of waste, gas and nature of mechanization and automation at the same time in order to ensure environmental hygiene, safety and convenience. PHẦN II: THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÓNG CỌC KHOAN NHỒI BẰNG CÔNG NGHỆ THỔI RỬA SAU – MỘT ỨNG DỤNG ĐẠT HIỆU QUẢ CAO TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI ThS. Nguyễn Văn Khánh Công ty vấn Đại học Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng. CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ CẤP BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ CHO HỆ THỐNG VÀ QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CHỖ KỴ KHÍ KẾT HỢP HIẾU KHÍ PGS. TS Nguyễn Việt Anh Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng. CÔNG TY TADITS PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG HỆ SÀN RỖNG CHỊU LỰC HAI PHƯƠNG CDECK TRÊN CƠ SỞ CẢI TIẾN HỆ SÀN BUBBLEDECK CỦA CÔNG TY BDI (ĐAN MẠCH) ThS. Đỗ Đức Thắng Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng. . BĂNG GIA TỐC NỀN TỪ PHỔ PHẢN ỨNG GIA TỐC ĐÀN HỒI SỬ DỤNG CHUỖI FOURIER TS. Đinh Văn Thuật Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây. Bài báo này trình bày một phương pháp sử dụng kỹ thuật biến đổi chuỗi gần đúng Fourier để tạo giả các băng gia tốc nền có biên độ phổ phản ứng gia tốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo khoa học " TẠO BĂNG GIA TỐC NỀN TỪ PHỔ PHẢN ỨNG GIA TỐC ĐÀN HỒI SỬ DỤNG CHUỖI FOURIER " doc, Báo cáo khoa học " TẠO BĂNG GIA TỐC NỀN TỪ PHỔ PHẢN ỨNG GIA TỐC ĐÀN HỒI SỬ DỤNG CHUỖI FOURIER " doc, Báo cáo khoa học " TẠO BĂNG GIA TỐC NỀN TỪ PHỔ PHẢN ỨNG GIA TỐC ĐÀN HỒI SỬ DỤNG CHUỖI FOURIER " doc

Từ khóa liên quan