Giò heo bát bửu docx

2 5,349 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 03:20

TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ISSN 1859-2996 TÓM TẮT SỐ 13/8-2012 PHẦN I: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG XÂY DỰNG HÀM DẠNG CỦA PHẦN TỬ DẦM CHỊU UỐN NHIỀU VẾT NỨTỨNG DỤNG VÀO PHÂN TÍCH CÁC DẠNG DAO ĐỘNG RIÊNG CỦA KẾT CẤU HỆ THANH Trần Văn Liên1, Trịnh Anh Hào2 (1)PGS.TS, Khoa Xây dựng DD&CN, Trường Đại học Xây dựng. (2) ThS, Công ty cổ phần đầu tư, vấn thi công xây dựng Việt Nam. Tóm tắt: Việc đánh giá sự làm việc của kết cấu vết nứt cũng như việc xác định vết nứt trong kết cấu là một vấn đề quan trọng, cần thiết, thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trên thế giới ở Việt Nam. Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về việc xác định hàm dạng dao động của phần tử dầm đàn hồi chịu uốn nhiều vết nứt theo mô hình lò xo bằng phương pháp độ cứng động lực kết hợp với phương pháp ma trận chuyển. Từ đó đã xây dựng thuật toán chương trình phân tích sự thay đổi các dạng dao động riêng của kết cấu hệ thanh khi xuất hiện vết nứt. Các kết quả nghiên cứu nhận được là mới, là sở cho việc xây dựng một phương pháp hiệu quả để xác định vết nứt trong các kết cấu hệ thanh dựa trên phân tích các đặc trưng dao động. Từ khóa: Vết nứt, độ cứng động lực, tần số dao động riêng, dạng dao động riêng Abstract: Assessment of the behavior of damaged structures as well as determination of the location and the depth of cracks in multiple cracked structures are very important and have attracted attention many researchers. This article presents some results on the determination of the vibration shape function of a multiple cracked elastic beam element, which is modeled as an assembly of intact sub-segments connected by massless rotational springs, by using the combination of dynamic stiffness and transfer matrix methods. Algorithms and computer programs to analyse changes of natural mode shapes of multiple cracked beams have been determined. Numerical analysis of natural mode shapes of multiple cracked cantilever beams using the obtained expression shows a good agreement in comparison with the well-known analytical methods. The methodology approach and results presented in this article are new and are the basis for building an efficient method to identify cracks in frame structures. Keywords: cracked beam, transfer matrix, natural frequency, mode shape. TÍNH TOÁN TẤM CHỊU UỐN LÀM BẰNG VẬT LIỆU TÍNH BIẾN THIÊN ThS. Nguyễn Thị Bích Phượng1, PGS.TS Trần Minh Tú1, KS. Phạm Thị Thu Hiền2 (1) Khoa Xây dựng DD&CN, Trường Đại học Xây dựng. (2) KS, Khoa Xây dựng, Trường Đại học Thủy lợi. Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu ứng xử tĩnh của tấm chữ nhật tựa khớp trên chu vi làm bằng vật liệu tính biến thiên, chịu tác dụng của tải trọng vuông góc với mặt trung bình. Mô đun đàn hồi kéo của vật liệu biến đổi liên tục theo chiều dày tấm giả thiết dưới dạng hàm mũ, hệ số Poisson là hằng số theo chiều dày. Lý thuyết tấm cổ điển của Kirchhoff-Love được sử dụng để tìm nghiệm giải tích của độ võng ứng suất trong tấm. Kết quả số cho thấy sự tương đồng với kết quả của tấm đẳng hướng khi đưa về trường hợp riêng. Các ảnh hưởng của tỉ lệ thể tích vật liệu, tỉ số các mô đun đàn hồi kéo nén của vật liệu thành phần được khảo sát so sánh với kết quả tính theo phương pháp phần tử hữu hạn công bố trên các tạp chí uy tín. Từ khóa: vật liệu chức năng, vật liệu tính biến thiên, lý thuyết tấm cổ điển, tấm chữ nhật chịu uốn Summary: In this paper, the static response is presented for a simply supported functionally graded rectangular plate subjected to a transverse uniform load. The Young’s module of FGM plate vary continuously throughout the thickness direction according to the volume fraction of constituents defined by power-law, the Poisson’s ratios are assumed to be constant. The analytical solutions are obtained based on Kirchhoff-Love classical plate theory. The numerical illustrations show good agreements with results of isotropic plate in special cases. The influences of volume fraction distributions, Ec/Em ratio are investigated and compared with finite element results. Keywords: functionally graded materials, classical plate theory, bending of rectangular plates NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC LỢ NƯỚC MẶN ĐỂ CẤP NƯỚC ĂN UỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ MÀNG LỌC NANO (NF) TRÊN MÔ HÌNH PHÒNG THÍ NGHIỆM PGS.TS Trần Đức Hạ, ThS. Nguyễn Quốc Hòa, KS. Phạm Duy Đông, KS. Trần Hoài Sơn Viện Khoa học Kỹ thuật Môi trường,Trường Đại học Xây dựng. Tóm tắt: Nhằm lựa chọn được công nghệ xử lý nước mặn nước lợ hợp lý, góp phần giải quyết nạn khan hiếm nước sạch cũng như thích ứng với sự biến đổi khí hậu, nâng cao điều kiện sống của nhân dân vùng ven biển hải đảo, nghiên cứu ứng dụng màng lọc nano (NF) trong công nghệ xử lý nước biển thành nước cấp sinh hoạt ăn uống đang được nhóm nghiên cứu triển khai trên sở nghiên cứu thực nghiệm bằng mô hình trong phòng thí nghiệm, với nước mặn nhân tạo nồng độ muối từ 5 - 35 ‰ theo các 2 hướng công nghệ sau: Nước muối →Lọc cát →Siêu lọc →Lọc nano bậc 1 →Lọc nano bậc 2 →nước sạch Nước muối →Lọc cát →Siêu lọc→Lọc nano →Lọc trao đổi ion →nước sạch - Hướng nghiên cứu theo sơ đồ công nghệ (1) khả năng xử lý nước muối đáp ứng yêu cầu của QCVN 01:2009/BYT với nồng độ dưới 15 ‰: Hiệu suất khử muối của màng lọc nano tỷ lệ nghịch với hệ số thu hồi nước sạch áp suất làm việc của màng lọc. - Theo hướng nghiên cứu sơ đồ (2) thì khả năng của hệ làm việc được với nồng độ muối đầu vào (trước NF) không quá 12,5 ‰ nước sau xử lý đạt yêu cầu của QCVN 01:2009/BYT. Từ khóa: màng lọc nano (NF), nước mặn nước lợ, nước cấp sinh hoạt Summary: In order to select technology for brackish and salt water appropriate, to contribute to solve water scarcity as well as adapt to climate change, improving the living conditions of people in coastal and island , research on nano filtration (NF) application in salt water treatment technology into drinking water doing by researchers in laboratory, with artificial seawater salt concentration from 5 - 35 ‰ in two following processes: Salt water → sand filter → UF → NF1 →NF2 → Water Salt water → sand filter →UF → NF → ion exchange → water First results show that: Diagram (1) is able to treat salt water to meet the requirements of QCVN 01:2009/BYT to salt concentrations less than 15 ‰: Desalination performance of nano filtration is inversely proportional to the recovery of clean water and a working pressure of the membrane According to diagram (2) the system's ability to work with the influent salt concentration (before NF) less than 12.5 ‰ and water after treatment is satisfy the requirements of QCVN 01:2009/BYT. Keywords: nano filtration, brackish and salt water, drinking water NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC KẾT HỢP MÀNG VI LỌC TS. Trần Thị Việt Nga, KS. Trần Hoài Sơn, PGS.TS Trần Đức Hạ Viện Khoa học Kỹ thuật Môi trường,Trường Đại học Xây dựng. Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu là đề xuất được một công nghệ hiệu quả phù hợp để xử lý nước thải sinh họat ở các đô thị của Việt Nam, là loại nước thải được thu gom từ hệ thống thoát nước chung nồng độ chất hữu thấp (COD 120-200 mg/l) nhưng hàm lượng chất dinh dưỡng như Nitơ, Phốt pho khá cao (TN: 10-50 mg/L). Chúng tôi đã nghiên cứu vận hành chạy thử mô hình xử lý sinh học trong điều kiện thiếu khí - hiếu khí (AO) kết hợp với màng vi lọc ở quy mô mô hình phòng thí nghiệm (công suất 5-10 L/h) ở các chế độ tuần hoàn bùn khác nhau. Kết quả xử lý trong thời gian 150 ngày vận hành mô hình cho thấy chất lượng nước thải sau xử lý hàm lượng COD nhỏ hơn 20 mg/L, NH4-N nhỏ hơn 1 mg/L, NO3-N nhỏ hơn 5 mg/L. Hiệu suất xử lý chất hữu chất dinh dưỡng rất ổn định hệ thống không phải sử dụng các nguồn bổ sung chất hữu hay các hóa chất trợ lắng như các công nghệ khác đang áp dụng. Kết quả cho thấy công nghệ AO kết hợp màng vi lọc khả năng áp dụng thực tế, phù hợp với những nơi quỹ đất nhỏ, chất lượng nước sau xử lý rất cao thể phục vụ cho mục đích tái sử dụng. Từ khóa: MBR, nước thải sinh hoạt, Hà Nội, xử lý Nitơ. Summary: The study aims to investigate an appropriate wastewater treatment process to treat domestic wastewater in Hanoi city which contains low concentration of COD (120-200 mg/l) but high in nitrogen content (20-40 mg/l). An AO-MBR (Anoxic-Oxic membrane bioreactor) was operated at a flux of 5-10 L/h over a period of 150 days. The reactor was operated at different sludge recirculation rates. The MBR maintained relatively constant transmembrane pressure. During 150 days of reactor operation, treated water quality have COD of around 15-20 mg/l, NH4-N of less than 1 mg/l, NO3-N of less than 5 mg/l. The system shows good and stable removal efficiency of organic matter and nitrogen without adding an external carbon sources, alkalinity and coagulants. The research results from this study indicated that the proposed process configuration has potential to treat the low strength wastewater in Hanoi. Keywords: MBR, domestic waste water, Hanoi, nitrogen removal CƠ SỞ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THIẾT BỊ ĐẦM MẶT KHI THI CÔNG LỚP MẶT ĐƯỜNG HỖN HỢP BÊ TÔNG XI MĂNG PGS.TS Trần Văn Tuấn, KS. Nguyễn Tiến Dũng Khoa khí Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng. Tóm tắt: Bài báo trình bày mô hình nguyên lý máy đầm mặt tác dụng tạo hình, lèn chặt hỗn hợp bê tông. Xây dựng các mô hình toán học đặc trưng cho mô hình nguyên lý đã đề xuất, tìm lời giải để xác định khảo sát sự thay đổi biên độ dao động của máy kể đến sự tương tác giữa máy hỗn hợp bê tông phù hợp với các điều kiện công nghệ. Tính tin cậy của phương pháp được đánh giá qua các phép tính bằng số đặc tính kỹ thuật của máy đầm cụ thể. Kết quả nghiên cứu làm sở để tính toán, thiết kế chế tạo khai thác hiệu quả thiết bị đầm mặt khi thi công lớp mặt đường hỗn hợp bê tông xi măng. Từ khóa: Đầm mặt, lớp mặt đường, bê tông xi măng. Summary: This paper presents the principle model of surface vibrator, which can make form and consolidate the concrete mix. Mathematical model for the characterizing principle model has been established and the answer is used to identify and analyse the changing of vibrating amplitude including the mutual action between the machine and concrete mix which depending suitably on technological conditions. The believability of the method is evaluated on numerical calculation and technological characterize of the real vibrator. The results of the study are principles for designing, calculating and exploiting equipment when executing the road pavement of cement concrete. Keywords: Surface vibrator, road pavement, cement concrete. NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT CÁC THÔNG SỐ BẢN CHO MÁY ĐÚC BÓ VỈA BÊ TÔNG TỰ HÀNH TS. Lưu Đức Thạch 1, ThS. Nguyễn Anh Tuấn1, KS. Vũ Anh Tuấn1,ThS. Nguyễn Ngọc Linh2 Khoa khí Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng. Trường Cao đẳng Xây dựng số 1. Tóm tắt: Bài báo trình bày mô hình nghiên cứu vít đùn sử dụng phương trình Navie Stock để thiết lập các mối quan hệ bản của vít đùn như lưu lượng Q, áp lực pΔvới các thông số hình học động học. Kết quả số cho phép đánh giá ảnh hưởng của tốc độ vít đến lưu lượng áp lực tạo hình. Từ khóa: bêtông, bó vỉa, vít đùn Summary: This paper presents the model for screw extruder derived from the Navie Stock equation to describe the relationship of the flow rate Q, the pressure drop pΔto the geometrical and dynamical parameters. The numerical results allow to evaluate the influence of the speed of screw extruder on the flow rate and the pressure drop. Keywords: screw extruder, concrete, curb machine NGHIÊN CỨU THIẾT BỊ ÉP CỌC BÊ TÔNG GIA CỐ NỀN MÓNG CHO NHÀ DÂN DIỆN TÍCH NHỎ MẶT BẰNG THI CÔNG CHẬT HẸP TRONG NỘI THÀNH HÀ NỘI Nguyễn Tiến Nam ThS, Khoa khí Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Tóm tắt: Bài báo trình bày thiết bị ép cọc bê tông gia cố nền móng cho nhà dân diện tích nhỏ mặt bằng thi công chật hẹp trong nội thành Hà Nội, khảo sát sự phụ thuộc của lực giữ neo với chiều sâu neo, cấp đất nhằm nâng cao chất lượng gia cố nền móng, rút ngắn thời gian thi công, giảm giá thành, thi công thuận tiện. Từ khóa: Thiết bị ép cọc bê tông, neo, lực giữ. Summary: This report presents the equipment for driving concrete pile forundations for residential area of small and narrow construction in Hanoi city and examination of the dependence of the force holding the anchor with anchor depths and soil levels in order to increase quality of foundation support, shorten construction time, reduce cost and enhance construction. Keywords: Equipment for driving concrete pile, anchor, force holding NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHỤC VỤ NẠO VÉT CHO CÁC DÒNG SÔNG THOÁT NƯỚC CỦA HÀ NỘI ThS. Phạm Đình Sùng, ThS. Nguyễn Tiến Nam Khoa khí Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Tóm tắt: Việc nạo vétcác dòng sông của Hà Nội hiện nay thường được thực hiện bằng thủ công hoặc sử dụng các thiết bị tự khai thác không mang tính chuyên dụng dẫn tới hiệu quả nạo vét năng suất thấp, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe công nhân vệ sinh môi trường. Để giải quyết vấn đề trình bày trên các tác giả đã nghiên cứu đưa ra công nghệ thiết bị nạo vét chuyên dụng phù hợp với điều kiện chế tạo của Việt Nam, từ đó tiến hành tính toán, thiết kế, lựa chọn các thiết bị trong dây chuyền công nghệ nạo vét. Từ khóa: nạo vétcác dòng sông của Hà Nội, công nghệ thiết bị nạo vét Summary: The dredging in the river of Hanoi now usually done by hand or using the equipment non-exploited leading to dedicated dredging efficiency and productivity is low, causing direct effect on worker health and environmental sanitation. To solve the problems described above, the authors point out technological research and specialized dredging equipment in accordance with the conditions of Vietnam from making it to conduct calculations, design, equipment selection line of dredging technology. Keywords: The dredging in the river of Hanoi, dredging technological equipment ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN THỦY ĐIỆN CẨM THỦY 1 ĐẾN SUỐI CÁ CẨM LƯƠNG VẬN TẢI THỦY TRÊN SÔNG MÃ TS. Trần Văn Sung, PGS.TS Nguyễn Thượng Bằng Viện Khoa học Công nghệ Công trình thủy, Trường Đại học Xây dựng. Tóm tắt: Dự án thủy điện Cẩm Thủy 1 nằm trên dòng chính sông Mã, đoạn qua các xã Cẩm Lương, Cẩm Thành của huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Suối cá Cẩm Lương còn được gọi là "Suối Cá thần" là một điểm hấp dẫn khách du lịch thuộc địa bàn xã Cẩm Lương bên bờ trái sông Mã. Mục tiêu phát triển bền vững của khu vực dự án đã đặt nhiệm vụ cho nghiên cứu này. Kết quả của nghiên cứu đã tìm ra giải pháp để vừa phát triển kinh tế, du lịch, vận tải thủy vừa ổn định xã hội vừa gìn giữ môi trường khu vực dự án Cẩm Thủy 1. Từ khóa: thủy điện, suối cá Cẩm Lương, du lịch, vận tải thủy, môi trường. Summary: The Cam Thuy 1 hydro project is located in the Ma main river crossing to Cam Luong and Cam Thanh communities, Cam Thuy district, Thanh Hoa province. The Cam Luong Fish Stream or "Magic Fish Stream" in Cam Luong community (on the left site of Ma river) is a very attractive place for tourist. The sustainable development objective for the project area set up the duty for this investigation. The result of the research is a solution which at the same time copes with economic, society and environment developments for the project area. Keywords: hydropower, Cam Luong fish stream, tourism, waterway, environment. ĐÁNH GIÁ CÁC VẤN ĐỀ THỰC TRẠNG TRONG TỔ CHỨC MÔI TRƯỜNG Ở TÁI ĐỊNH CƯ DO CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Nguyễn Thị Thanh Mai TS, Khoa Kiến trúc Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng. Tóm tắt: thể thấy công tác tái định cư đi kèm theo các dự án phát triển đô thị luôn được xem là bài toán khó hết sức phức tạp đối với chính quyền thành phố. Vấn đề này không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà còn thấy ở các nước đang phát triển, trong giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ. Hiện nay, thế giới hình thành hai xu hướng rõ nét về cách thức tổ chức tái định cư, tương ứng với đặc điểm thể chế chính trị. Một là xem công tác tái định cư như nhiệm vụ quan trọng không thể thay thế của chính quyền trung ương. Hai là xem chính quyền trung ương như người chỉ đạo chung, chỉ ra đường lối tạo hành lang pháp lý cho các thành phần xã hội thực hiện. Hiện nay, Việt Nam vẫn ở xu hướng thứ nhất. Trong nhiều năm qua, nhà nước đã cố gắng hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về đất đai, đền bù tái định cư nhằm tạo thuận lợi cho công tác thực hiện. Tuy nhiên, quá trình triển khai trên thực tế vẫn còn nhiều bất cấp do cách thức thực hiện, cũng như sự bất ổn định của nền kinh tế thị trường. Kết quả là cuộc sống của người dân tái định cư vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chất lượng nơi ở chưa được cải thiện. Thông qua nghiên cứu thực trạng, khảo sát các khu tái định cư tại các thành phố lớn của Việt Nam, báo cáo tổng kết các vấn đề thực trạng trong công tác tổ chức môi trường ở tái định cư, rút ra những bất cập kiến nghị những thay đổi cần thiết trong phương pháp tiếp cận triển khai thực hiện, để thể đạt tới hiệu quả cao hơn đối với các dự án phát triển kèm theo di dân tái định cư. Từ khóa: Di dân, tái định cư, chính sách quản lý, chất lượng ở, sự tham gia của cộng đồng dân cư. Summary: Resettlement work is always considered as a difficult and complicated question with city governments. This problem occurs not only in Vietnam but also in developing countries. There are recently two trends to implement the resettlement projects that depend on political economy conditions. In the first trend, the central government plays an important role to give decision in resettlement process. Another trends, the governments considered as a directors leading community to implement under the legal framework. Currently, Vietnam is still belongs to the first trend. For years, the government has tried to change the legal documents on land compensation and on resettlement work. But in practice the conducting process remains face with constraints by the negative impacts of the market economy. This report summarizes reality issues on the resettlement work, focus on assessment of living habitat for resettler. The author would like to give recommendation to improve the way to deploy resettlement project aiming at the best results. Keywords: relocation, resettlement, community participation, urban management, living quality. CÁC NGUỒN GÂY Ô NHIỂM TRONG NHÀ Ở HIỆN ĐẠI MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý TRONG TẠO LẬP MÔI TRƯỜNG Ở Đỗ Trọng Chung, ThS. Nguyễn Hồng Hương Khoa Kiến trúc Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng. Tóm tắt: Trong quá trình tạo lập ngôi nhà ở, những người trách nhiệm không hoặc “quên” quan tâm đến những yếu tố gây ra ô nhiễm cho môi trường ở. Nhưng thật trớ trêu, phần lớn “nguyên liệu đầu vào hiện đại” đều xa lạ với cấu trúc vốn của tự nhiên đó không những không góp phần tạo ra môi trường ở tiện nghi mà còn gây ra nhiều tác động xấu đến môi trường sống của con người, đặc biệt là các loại nguyên vật liệu hay những tác động nguồn gốc hoá - lý. Nội dung của bài báo đề cập đến một số khía cạnh của những nguyên nhân sinh ra một vài cảnh báo trong việc lựa chọn các loại vật liệu xây dựng để góp thêm một tiếng nói nhỏ nhoi nhằm hướng tới việc hạn chế ô nhiễm môi trường ở để góp phần tạo lập sự phát triển bền vững. Từ khóa: ô nhiễm, nhà ở, môi trường, tiện nghi, gây ra. Summary: During the process of shaping buildings, responsible people possibly do not care about the factors causing pollution for environment properly. But the fact is most modern input materials are partly strange to the inherent structure of nature. They not only do not contribute to the amenities but also cause many adverse impacts on environment for living, especially the materials or impacts with physical - chemical origin. The content of the article would mention some certain specific aspects of causes and warnings in selecting building materials and contribute to limit pollution and establish sustainable development. Keywords: pollution, shaping buildings, environment, facilities, cause. PHẦN II: THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HỘI THẢO HỢP TÁC ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XANH CHO BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VỚI TỈNH QUẢNG NINH Nguyễn Việt Anh PGS.TS, Viện Khoa học Kỹ thuật môi trường. PHƯƠNG PHÁP THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN ĐẢM BẢO ỔN ĐỊNH CỦA CẦN TRỤC THÁP DƯỚI SỰ TÁC ĐỘNG CỦA LUỒNG GIÓ GIẬT Trần Đức Hiếu; Sorokin Pavel ThS, Khoa khí Xây dựng, Trường Đại học Xây dựng. GS.TSKH, Trường Đại học Tổng hợp Giao thông đường sắt Matxcova. . Giò heo bát bửu Mức độ: Dễ Chuẩn bị: 15 phút Chế biến: 45 phút Món giò heo mềm, thơm mùi hồi và quế, sẽ mang. cái giò heo  Nước tương  1 muỗng canh bột ngọt  5 tai vị, 1 miếng quế nhỏ giã nhuyễn  Muối, nước mắm ngon vừa đủ Các bước thực hiện: 1 Giò heo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giò heo bát bửu docx, Giò heo bát bửu docx, Giò heo bát bửu docx