Đề tài: Nhà ở cho người thu nhập thấp ở đô thị Thanh Hóa pptx

16 884 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 03:20

Nhà cho người thu nhập thấp đô thị Thanh Hóa Nội dung :1.Đặt vấn đề1.Đặt vấn đề1.Đặt vấn đề1.Đặt vấn đề2. Thực trạng nhà dành cho ngườithu nhập thấp2. Thực trạng nhà dành cho ngườithu nhập thấp 2. Thực trạng nhà dành cho ngườithu nhập thấp2. Thực trạng nhà dành cho ngườithu nhập thấp 3. Nguyên nhân3. Nguyên nhân 3. Nguyên nhân3. Nguyên nhân4. Giải pháp4. Giải pháp4. Giải pháp4. Giải pháp5. Kết luận5. Kết luận 5. Kết luận5. Kết luận 1.Đặt vấn đềKinh tế phát triểnNhiều khu công hình thànhNhà cho công nhânNhà cho CBCNVC 2. Thực trạng nhà dành cho ngườithu nhập thấp2. Thực trạng nhà dành cho ngườithu nhập thấp Quyết định 67/2009/QĐ-TTg về cơ chế,chính sáchphát triển nhà ởcho ngườithu nhập thấp tại khu vực đô thịThông tư 10/2009/TT-BXD Hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà sinh viênNhà công nhân khu công nghiệp và nhà thu nhập thấpThông tư 15/2009/TT-BXD xác định giá cho thuê nhà sinh viên,nhà công nhân,và nhà cho người thu nhập thấp và giá bán,giá thuê mua nhà cho ngườithu nhập thấp thuộc các thành phần kinh tế thâm gia đầu tưThông tư 36/2009/TT-BXD hướng dẫn việc bán và cho thuê cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà cho ngườithu nhập thấp ở khu vực đô thị2.1 Các văn bản pháp quy nhà nước 2.2 Các văn bản quy định của UBND tỉnh Thanh HóaQuyết định số 3657/2009/QĐ-UBND ngày 16/10/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa .về chương trình phát triển nhà đô thị tỉnh Thanh Hoá đến năm2015 và định hướng đến năm 2020 2.3 Các đối tượng áp dụngCán bộ, công chức, viên chức …Người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập…… UBND Tỉnh Thanh HóaChưa có nhà ở Có nhà bình quân dưới 5m2 sử dụng/người …….Hộ khẩu thường trú tại Thanh HóaThu nhấp dưới quy định…Giá bán nhà thu nhập thấp được ghi trong hợp đồng do chủ đầu tư dự án đề xuất Đối với trường hợp thuê thì người thuê trả tiền hàng tháng theo hợp đồng 2.4 Thực trạng nhà cho người thu nhập thấp tại Thanh Hóa.•Khu nhà trên đường Phan Chu Trinh Khu nhà trên đường Dương Đình Nghệ Chung cư Đông Phát Chung cư Phú Sơn[...]... cho ngườithu nhập thấp Thanh Hóa đang có nhu cầu rất lớn, số lượng nhà dành cho ngườithu nhấp mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu của người thu nhập thấp, bên cạnh đó cũng còn rất nhiều người thu nhập thấp có nhu cầu mua nhà để  Tỉnh ta đã đưa ra nhiều kế hoạch để đầu tư phát triển nhà cho người thu nhập thấp, để thực hiện được kế hoạch trên cần có sự tham gia của các bên với một... triển nhà cho người thu nhập thấp hiện nay tại Thanh Hóa:  Đầu tư mới theo 2 giai đoạn  Xây dựng tại Nghi Sơn,Sầm Sơn,Bỉm Sơn 3 Nguyên nhân Điều kiện KT Thiếu kinh Nhiệm 3 Nguyên nhân Cơ chế quản lý 4 Giải pháp Hỗ trợ đối tượng mua nhà Hỗ trợ đối với doanh nghiệp Quy hoạch Phù hợp Tăng cường Quỹ đất 5 Kết luận  Như vậy, ta có thể thấy hiên nay nhà cho ngườithu nhập thấp Thanh Hóa đang . có thu nhập thấp 2. Thực trạng nhà ở dành cho người có thu nhập thấp 2. Thực trạng nhà ở dành cho người có thu nhập thấp 2. Thực trạng nhà ở dành cho người. Nhà ở cho người thu nhập thấp ở đô thị Thanh Hóa Nội dung :1.Đặt vấn đề 1.Đặt vấn đề 1.Đặt vấn đề 1.Đặt vấn đề 2. Thực trạng nhà ở dành cho người
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Nhà ở cho người thu nhập thấp ở đô thị Thanh Hóa pptx, Đề tài: Nhà ở cho người thu nhập thấp ở đô thị Thanh Hóa pptx, Đề tài: Nhà ở cho người thu nhập thấp ở đô thị Thanh Hóa pptx, 4 Thực trạng nhà ở cho người thu nhập thấp tại Thanh Hóa., 5 Kế hoạch phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp hiện nay tại Thanh Hóa:

Từ khóa liên quan