Thảo luận: Xã hội học về dư luận xã hội doc

18 1,726 16
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 03:20

Th o lu n: h i h c ả ậ ộ ọTh o lu n: h i h c ả ậ ộ ọv d lu n h iề ư ậ ộv d lu n h iề ư ậ ộT : 1- l p k12- ĐH h i h cổ ớ ộ ọT : 1- l p k12- ĐH h i h cổ ớ ộ ọV n ấ đề• Thái độ của người hâm mộ sau khi kết thúc giải bóng đá vô địch quốc gia năm 2012Ph n 1: M đ uầ ở ầPh n 2: N i dung chínhầ ộPh n 3: K t thúcầ ếB ốC cụBài làmPh n 1: M đ uầ ở ầ• 1. Tính cấp thiết của đề tài-Th thao là m t lĩnh v c đ c r t nhi u ng i quan ể ộ ự ượ ấ ề ườtâm, c trong và ngoài n c. Trong đó, bóng đá đ c ả ướ ượxem là môn th thao vua và phát tri n m nh m ể ể ạ ẽ ởnhi u n c ề ướ- Vi t Nam, có r t nhi u gi i bóng đá khác nhau nh Ở ệ ấ ề ả ưgi i h ng nh t qu c gia, gi i bóng đá báo thanh niên, ả ạ ấ ố ảgi i bóng đá U17 qu c gia…Trong đó, gi i bóng đá vô ả ố ảđ ch qu c gia là gi i đ u l n nh t. ị ố ả ấ ớ ấ- Giải bóng đá này diễn ra từ ngày 31/12/2011 đến ngày 19/8/2012 bao gồm 14 đội tham gia thi đấu, 26 vòng đấu và 182 trận đấu.- Bên c nh nh ng thành qu đ t đ c, gi i vô ạ ữ ả ạ ượ ảđ ch qu c gia vi t nam đã gây nhi u th t v ng ị ố ệ ề ấ ọv i ng i hâm m trong n c t đ o đ c c a ớ ườ ộ ướ ừ ạ ứ ủc u th , công tác t ch c cho đ n c ch đi u ầ ủ ổ ứ ế ơ ế ềhành gi i đ u, gi i th ng, công tác tr ng tài ả ấ ả ưở ọvi c m t ông b u hai đ i bóng vi c th i giá c u ệ ộ ầ ộ ệ ổ ầth c a các ông b u … ủ ủ ầChính vì vậy, nhóm chúng tôi tiến hành thực hiện nghiên cứu đề tài: “Thái độ của người hâm mộ sau khi kết thúc giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam năm 2012” nhằm tìm hiểu những thái độ của người hâm mộ sau khi giải bóng đá vô địch quốc gia kết thúc. Đồng thời, đưa ra giải pháp để bóng đá việt nam ngày càng phát triển. 2. Ý nghĩa khoa h c và ọth c ti n.ự ễ2.1. Ý nghĩa khoa học.• Vấn đề thái độ của người hâm mộ giải bóng đá vô địch quốc gia năm 2012 là một đóng góp không nhỏ làm sáng tỏ một số lý thuyết: lý thuyết biến đổi hội, thuyết nhu cầu của Maslow. 2.2. Ý nghĩa thực tiễn.• hội học là một ngành khoa học thực hành vì thế nhiệm vụ này chính là nhiệm vụ tiên quyết. Các nghiên cứu hội học phải là lời giải đáp cho các câu hỏi trong cuộc sống.• Với vấn đề này, nhóm chúng tôi mong muốn lí giải được thực trạng thái độ của người hâm mộ sau khi kết thúc giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam năm 2012, từ đó đưa ra những nguyên nhân gây ra thái độ bức xúc. Đồng thời đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng đội bóng đá.3. Đ i t ng, ph m vi, ố ượ ạkhách th nghiên c u.ể ứ• 3.1. Đối tượng nghiên cứu.• Thái độ của người hâm mộ sau khi kết thúc giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam.• 3.2. Phạm vi nghiên cứu.• 3.2.1. Thời gian nghiên cứu.• Đề tài nghiên cứu từ ngày 09/01/2013 đến ngày 10/09/2013.• 3.2.2. Không gian nghiên cứu.• Nhóm chúng tôi giới hạn nghiên cứu trên các trang báo: Báo mới, giáo dục, báo thể thao, dân trí.3.3. Khách thể nghiên cứu.- Người hâm mộ bóng đá.- Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam.4. Mục đích, mục tiêu nghiên cứu.4.1. Mục đích nghiên cứu.4.2. Mục tiêu nghiên cứu.[...]... độ của người hâm mộ về một số vấn đề của giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam năm 2012 3 Thái độ của người hâm mộ về một số vấn đề của giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam năm 2012 - Về vấn đề trọng tài chỉ huy trận đấu - Về đạo đức cầu thủ - Chất lượng các đội bóng Khách quan Chủ quan 5 Giải pháp • Thứ nhất là tổ chức cuộc chơi • Thứ hai, Người tham gia cuộc chơi Phần 3 Kết luận . lý thuyết: lý thuyết biến đổi xã hội, thuyết nhu cầu của Maslow. 2.2. Ý nghĩa thực tiễn.• Xã hội học là một ngành khoa học thực hành vì thế nhiệm vụ. Th o lu n: Xã h i h c ả ậ ộ ọTh o lu n: Xã h i h c ả ậ ộ ọv d lu n xã h iề ư ậ ộv d lu n xã h iề ư ậ ộT : 1- l p k12- ĐH xã h i h cổ ớ ộ ọT
- Xem thêm -

Xem thêm: Thảo luận: Xã hội học về dư luận xã hội doc, Thảo luận: Xã hội học về dư luận xã hội doc, Thảo luận: Xã hội học về dư luận xã hội doc, Phần 1: Mở đầu, Đối tượng, phạm vi, khách thể nghiên cứu., Phần II. Nội dung chính

Từ khóa liên quan