Vấn đề: Phát triển đô thị bền vững và những chiến lược phát triển đô thị hóa trong tương lai docx

18 1,128 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 03:20

BÀI THẢO LUẬNTổ 2- Nhóm IVấn đề: Phát triển đô thị bền vững những chiến lược phát triển đô thị hóa trong tương laiĐô thị bền vữngĐô thị hóa trong tương laiNỘI DUNG CHÍNH1Phần 1:Đặt vấn đề2Phần 2: Nội Dung- Các khái niệm- Đặc điểm đô thị- Thực trạng - Kết luận3Phần 3:Phần 3:Kết luậnKết luậnPhần I: Đặt vấn đề•Quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên khắp thế giới với hàng loạt đô thị lớn nhỏ• Quá trình đô thị hóa chứa nhiều mâu thuẫn nội tại• Sự phức tạp, đa chiều kích của đô thị hóa làm tăng thêm các vấn đề của xã hội• Chính vì vậy phát triển đô thi bền vững đang là dấu chấm hỏi lớn cho tất cả các quốc gia, lãnh thổLà một quá trình phát triển đô thị ở một quốc gia là quá trình làm tăng tỉ lệ dân cư thị trong tổng số dân cư quốc gia, khu vực…. Đô thịPhát triển bền vữngPhát triển đô thị bền vững Đô thị hóaLà tên gọi chung của thành phố, thị xã, được hiểu là nơi tập trung dân cư đông đúc… Phần II: Nội dung1. Các khái niệmLà những thế hệ hiện tại cần đáp ứng những nhu cầu của mình sao cho không làm hại đến thế hệ tương laiDùng để chỉ sự phát triển của 3 lĩnh vực ( kinh tế, xã hội, môi trường ) Chiến lượcChiến lượcLà hệ thống các mục tiêu cơ bản nhất, bao trùm nhất của một tổ chức gồm các chính sách, giải pháp cơ bản quyết định sử dụng nguồn 2. Đặc điểm đô thị•Số dân tương đối đông, mật độ dân số không thuần nhấtĐa số làm nghề phi nông nghiệp dịch vụTập trung nhiều các nhà máy xí nghiệp[...]... đô thi sinh thái, đảm bảo sự cân bằng hài hào giữa tự nhiên xã hội • Trình độ dân trí của dân đô thị được nâng cao • Tỷ lệ nghèo ở đô thị có xu hướng giảm 4 Chiến lược phát triển đô thi Việt nam đến năm 2020 1 2 3 Quan điểm của Đảng nhà nước về vấn đề phát triển đô thị Các mục tiêu chiến lược cụ thể Định hướng phát triển hệ thống đô thị quốc gia Phần 3: Kết luận Bài trình bày của tổ đến đây kết...• Tốc độ tăng trưởng kinh tế tại các đô thị trên thế giới khá ổn định, đặc biệt là ở các đô thị lớn của các nước Châu Á • Hình thành quy hoạch các khu đô thị sinh thái đảm bảo sự cân bằng giữa tự nhiên xã hội 3.1 Trên thế giới 3 Thực trạng phát triển đô thị • Trình độ dân trí của cư dân các đô thị khác trên thế giới được nâng cao • Đầu tư vào các lĩnh vực như y tế, giáo dục mạnh các trang... Dân cư đô thị tăng lên nhanh chóng - Mạng lưới đô thị không ngừng được mở rộng với trên 754 đô thị năm 2009 - Kinh tế tăng trưởng ĐIỂM YẾU -Công tác quy hoạch còn thiếu chậm chạp so với thực tiễn - Nảy sinh các vấn đề trong môi trường đô thị - Dân số tăng nhanh gây sức ép về kinh tế - Nguồn đầu tư cho hoạt động kiểm soát o nhiễn môi trường rất ít • • • CƠ HỘI Tạo cơ hội đầu tư trong nước ngoài... đô thị hiện đại THÁCH THỨC • • • • • Kinh tế còn kém phát triển Sức ép về dân số tiếp tục gia tăng Tình trạng thiếu việc làm còn phổ biến Trình độ khoa học mới chỉ đạt mức trung bình Chất lượng môi trường tự nhiên còn kém KẾT LUẬN • Tốc độ tăng trưởng kinh tế tại các khu đô thị lớn của việt nam khá ỏn định • Thực trạng phát triển kinh tế hài hòa với các lĩnh vực khác của đời sống • Quy hoạch các đô . Nhóm I Vấn đề: Phát triển đô thị bền vững và những chiến lược phát triển đô thị hóa trong tương lai Đô thị bền vững Đô thị hóa trong tương lai NỘI. của Đảng và của Đảng và nhà nước về nhà nước về vấn đề phát vấn đề phát triển đô thị triển đô thị 3Định hướng phát triển hệ thống đô thị quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề: Phát triển đô thị bền vững và những chiến lược phát triển đô thị hóa trong tương lai docx, Vấn đề: Phát triển đô thị bền vững và những chiến lược phát triển đô thị hóa trong tương lai docx, Vấn đề: Phát triển đô thị bền vững và những chiến lược phát triển đô thị hóa trong tương lai docx, Phần I: Đặt vấn đề, Đặc điểm đô thị, Tập trung nhiều các nhà máy xí nghiệp

Từ khóa liên quan