Giáo án hóa 12 - Bài 20 Dãy điện hóa của kim loại doc

13 1,628 22
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 02:20

KIỂM TRA BÀI CŨ- Thế điện cực chuẩn của kim loại là gì? - Xác định Eº Mg2+/Mg.Biết E0 Pin (Mg – H ) là 2,37 V ? 2 TI T 36: Ế BÀI 20: DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI (tiết 3) I. KHÁI NIỆM VỀ CẶP OXI HOÁ - KHỬ:II. PIN ĐIỆN HOÁ:III.THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI: IV. DÃY THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI:- Dãy thế điện cực chuẩn của kim loại là dãy sắp xếp các kim loại theo thứ tự tăng dần thế điện cực chuẩn. Dãy thế điện cực chuẩn của kim loại là gì?Theo chiều từ trái sang phải: Tính oxi hóa của ion kim loại và tính khử của kim loại biến đổi như thế nào? Li+ K+ Ba2+ Ca2+ Na+ Mg2+ Al3+ Mn2+ Zn2+ Cr3+ Fe2+ Ni2+ Sn2+ Pb2+ 2H+ Cu2+ Fe3+ Hg 2+ Ag+ Pd 2+ Au3+ Li K Ba Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Ni Sn Pb H2 Cu Fe2+ Hg Ag Pd Au -3,01 -2,93 -2,90 -2,87 -2,70 -2,37 -1,66 -1,18 -0,76 -0,74 -0,44 -0,26 -0,14 -0,13 0,00+0,34+0,77+0,79+0,80+0,99+1,50+Tính oxi hóa của ion kim loại càng tăng. +Tính khử của kim loại càng giảm.Tính oxi hóa của ion kim loại tăng dầnTính khử của kim loại giảm dầnSo sánh sự giống và khác nhau giữa dãy điện hóa của kim loạidãy hoạt động hóa học của kim loại?  Theo chiều E0Mn+/M tăng: TI T 36:Ế BÀI 20: DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI (tiết 3) I. KHÁI NIỆM VỀ CẶP OXI HOÁ - KHỬ:II. PIN ĐIỆN HOÁ:III.THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI: IV. DÃY THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI:1.So sánh tính oxi hóa–khử: Thế điện cực chuẩn E0 Mn+/ M càng lớn thì: + Tính oxi hoá của cation Mn+càng mạnh. + Tính khử của kim loại M càng yếu và ngược lại. Dựa vào yếu tố nào để so sánh tính oxh – khử của các cặp oxh – khử với nhau? BT 1: Tính oxi hóa của ion KL nào mạnh nhất, tính khử của KL nào mạnh nhất ? biết :EºMg2+/Mg = -2,37V; EºAl3+/Al= -1,66V; Eº Cu 2+ /Cu = 0,34V Hãy rút ra quy luật so sánh tính oxi hóa – khử khi dựa vào thế điện cực chuẩn?- Dựa vào thế điện cực chuẩn của cặp oxh – khử để so sánh.Đáp án BT1: - Tính OXH mạnh nhất:Cu 2+ - Tính khử mạnh nhất: MgV. Ý NGHĨA DÃY THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI: TI T 36:Ế BÀI 20: DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI (tiết 3) I. KHÁI NIỆM VỀ CẶP OXI HOÁ - KHỬ:II. PIN ĐIỆN HOÁ:III.THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI: IV. DÃY THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI:1. So sánh tính oxi hóa–khử: 2. Xác định chiều của pứ oxi hóa –khử: Qui tắc αChiều của phản ứng xảy ra theo qui tắc α ?BT2: cho biết:EºAg+/Ag = +0,80 V; Eº Cu2+/Cu= +0,34 VViết ptpứ xảy ra giữa các cặp oxi hoá-khử. 2+ +Cu AgCu Ag αChất OXH mạnh Chất OXH yếuChất khử yếuChất khử mạnhĐáp án BT2:2Ag+ + Cu Cu 2+ + 2Ag→ TI T 36:Ế BÀI 20: DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI (tiết 3) I. KHÁI NIỆM VỀ CẶP OXI HOÁ - KHỬ:II. PIN ĐIỆN HOÁ:III.THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI: IV. DÃY THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KL:1. So sánh tính oxi hóa–khử: 2. Xác định chiều của pứ oxi hóa – khử: 3.Xác định suất điện động chuẩn của pin điện hóa: Eopin = Eo(+) – Eo (- )Chú ý: Eopin >0BT3: Tính suất điện động chuẩn của pin điện hóa Zn–Cu, biết: E0 Cu2+/Cu = +0,34 V ; EºZn2+/Zn = - 0,76VNhắc lại công thức tính suất điện động và suất điện động chuẩn của pin điện hóa.Đáp án BT3:E0pin = E0 Cu2+/Cu - Eº Zn2+/Zn = 0,34 – (–0,76) = 1,10V TI T 36:Ế BÀI 20: DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI (tiết 3) I. KHÁI NIỆM VỀ CẶP OXI HOÁ - KHỬ:II. PIN ĐIỆN HOÁ:III.THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI: IV. DÃY THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KL:1. So sánh tính oxi hóa–khử: 2. Xác định chiều của pứ oxi hóa – khử: 3. Xác định suất điện động chuẩn của pin điện hóa: 4. Xác định thế điện cực chuẩn của cặp oxihóa–khử:- Khi biết E0pin và thế điện cực chuẩn của 1 cặp oxi hóa–khử thì tính được thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa–khử còn lại.BT4: Biết suất điện động chuẩn của pin điện hóa Zn – Ag là 1,56 V và thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa – khử Ag+/Ag là +0,80 V. Hãy xác định thế điện cực chuẩn của cặp Zn2+/Zn V. Ý NGHĨA CỦA DÃY THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI:Đáp án BT4:E0pin = E0 Ag+/Ag – E0 Zn2+/Zn → E0 Zn2+/Zn = E0 Ag+ /Ag - E0pin = +0,80 – 1,56 = – 0,76 V TI T 36: Ế BÀI 20: DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI (tiết 3) I. KHÁI NIỆM VỀ CẶP OXI HOÁ - KHỬ:II. PIN ĐIỆN HOÁ:III.THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI: IV. DÃY THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI: So sánh tính oxi hóa–khử. Xác định chiều của pứ oxi hóa –khử. Xác định suất điện động chuẩn của pin điện hóa. Xác định thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa–khửV.Ý NGHĨA CỦA DÃY THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI: Theo chiều E0 Mn+/ M tăng: +Tính oxi hóa của ion kim loại càng mạnh. +Tính khử của kim loại càng yếu . Câu 1: Cho (1)E0 Fe2+/ Fe = -0,44 V; (2) E 0 Na+/ Na = -2,70 V; (3)E0 Cu2+/ Cu = +0,34 V;(4) E0 Zn2+/ Zn = -0,76 V; (5) E0 Fe3+/ Fe2+ = +0,77 V A.1, 2, 3, 4, 5.B.2, 1, 3, 4, 5. C. 2, 4, 1, 3, 5. D.5, 3, 1, 4, 2.CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM12345678910 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM12345678910A. Mg2+ + 2H+ Câu 1: Cho E0 Mg2+/ Mg = - 2, 37 V; E0 2H+/ H = 0,00 V;Mg + H2B. 2H+ + MgMg2+ + H2C. Mg + H2Mg2++ 2H+D. Mg2+ + H2Mg + 2H+2[...]...VỀ NHÀ : - Làm bài tập: Trang 112 SGK – 12 NC - Chuẩn bị: Câu 1:Tính chất chung của Kim loại Nguyên nhân? Câu 2:Suất điện động chuẩn của kim loại giống hay khác so với suất điện động của kim loại + Chuẩn bị trước phần bài tập Trang 125 ,126 SGK 12 NC BÀI TẬP: Tính thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa – khử Ni2+/ Ni Biết E0Pin( Ni-Cu) = 0,60 V và E0 Cu 2+ / Cu = +0,34 V GIẢI: Ta có: E0 Pin( Ni-Cu) = E0... BÀI TẬP: Tính thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa – khử Ni2+/ Ni Biết E0Pin( Ni-Cu) = 0,60 V và E0 Cu 2+ / Cu = +0,34 V GIẢI: Ta có: E0 Pin( Ni-Cu) = E0 Cu 2+ / Cu - E0 Ni2+/ Ni E0 Ni 2+/ Ni = E0 Cu2+/ Cu - E0 Pin( Ni-Cu) = 0,34 – 0,60 = -0 ,26 V . Au -3 ,01 -2 ,93 -2 ,90 -2 ,87 -2 ,70 -2 ,37 -1 ,66 -1 ,18 -0 ,76 -0 ,74 -0 ,44 -0 ,26 -0 ,14 -0 ,13 0,00+0,34+0,77+0,79+0,80+0,99+1,50+Tính oxi hóa của ion kim loại. LOẠI: - Dãy thế điện cực chuẩn của kim loại là dãy sắp xếp các kim loại theo thứ tự tăng dần thế điện cực chuẩn. Dãy thế điện cực chuẩn của kim loại
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa 12 - Bài 20 Dãy điện hóa của kim loại doc, Giáo án hóa 12 - Bài 20 Dãy điện hóa của kim loại doc, Giáo án hóa 12 - Bài 20 Dãy điện hóa của kim loại doc