Research " INFORMATION ENGINEERING IMPLEMENTATION ISSUES: AN INFORMATION SYSTEMS MANAGER''''S PERSPECTIVE " pdf

157 181 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan