Trac ngiem hoa_10 ppt

55 112 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 02:20

HỆ THỐNG CÂU HỎI TEST HÓA HỌC LỚP 10 PTTHTRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I: CẤU TẠO NGUYÊN TỬCÂU 1: Điền vào các chỗ trống sau bằng những từ thích hợp1. Cho đến thế kỉ 19, rất nhiều nhà bác học cho rằng: mọi chất đều được tạo nên từ những phần tử cực kì……………………….không phân chia được nữa: đó là…………………………. Là có thật và có cấu tạo phức tạp hơn là người ta vẫn tưởng2. Ngày nay người ta đã biết rằng……………………….gồm có hạt nhân mang điện dươngvà……………………… mang điện âmCÂU 2: Khoanh tròn vào chữ Đ nếu câu phát biểu là đúng, và vào chữ S nếu câu đó là sai1. Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của vật chất ở trạng thái hóa hợp và mangđiện Đ S2. Nguyên tử gồm những hạt có mang điện Đ S3. Nguyên tử là hạt đại diện cho nguyên tố hóa học và không bị chia nhỏtrong phản ứng hóa học Đ S4. Những nguyên tử của một nguyên tố hóa học thì thuộc cùng một loại vàđồng nhất như nhau Đ S5. Nguyên tử là một hệ trung hòa điện tích Đ S6. Trong một nguyên tử, khi biết điện tích hạt nhân Z (số hiệu nguyên tử) tacó thể suy ra số electron, proton và nơtron của nguyên tử ấy Đ SCÂU 3: Trong một nguyên tử ta sẽ biết số electron, proton và nơtron khi biếtA. Số electron và số nơtronB. Số proton và nơtronC. Cả 2 câu trên đều đúngCÂU 4: Giả sử rằng một tờ nhật báo loan tin người ta vừa khám phá ra một nguyên tố mới cókhối lượng nguyên tử ở giữa khối lượng nguyên tử Nitơ và Oxi. Anh chị có tin rằng nguyên tốđó có thực hay không? C KCÂU 5: Nguyên tử có cấu tạo như thế nào?A. Nguyên tử được cấu tạo bởi 3 loại hạt: proton, nơtron và electronB. Nguyên tử cấu tạo bởi hạt nhân và vỏ electronC. Nguyên tử cấu tạo bởi các điện tử mang điện âmD. Nguyên tử cấu tạo bởi hạt nhân mang điện dương và lớp vỏ electron mang điện âmHãy chọn phát biểu đúng nhất của cấu tạo nguyên tử trên đây.CÂU 6: Chọn phát biểu đúng của cấu tạo hạt nhân nguyên tử.A. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt protonB. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt nơtronC. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt proton không mang điện và các hạt nơtron mangđiện dươngD. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt proton mang điện dương và các hạt nơtron khôngmang điệnCÂU 7: Chọn định nghĩa đúng của điện tích hạt nhân nguyên tử ZA. Số electron của nguyên tử2Cl811 2H6 7 89A.171B. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tửC. Số proton trong hạt nhânD. Số nơtron trong hạt nhânE. Khối lượng của nguyên tửCÂU 8: Đường kính của nguyên tử có cỡ khoảng bao nhiêu:A. 10-6 m B. 10-8 m C. 10-10 m D. 10-20 mCÂU 9: Khối lượng của một nguyên tử vào cỡ:A. 10-6 kg B. 10-10 kg C. 10-20 kg D. 10-26 kgCÂU 10: Điện tích chung của nguyên tử là:A. Dương B. Âm C. Trung hòaCÂU 11: Hạt proton có điện tích:A. Cùng điện tích với hạt electronB. Có điện tích dương ngược dấu với điện tích của electronC. Trung hòaCÂU 12: Khoang tròn vào chữ Đ nếu câu phát biểu là đúng, và vào chữ S nếu câu đó là sai1. Điện tích của electron bằng điện tích của nơtron2. Khối lượng của proton xấp xỉ bằng khối lượng của electron3. Điện tích của proton bằng điện tích của electron về giá trị tuyệt đối4. Có thể chứng minh sự tồn tại của các electron bằng thực nghiệm5. Trong một nguyên tử trung hòa về điện, số proton bằng số electron6. Khối lượng của một nguyên tử được phân bố đều trong nguyên tửCÂU 13: Trong khoảng không gian giữa hạt nhân và electron có:A. Proton B. Nơtron C. 2 điều A và B D. Không có gìCÂU 14: Cho số hiệu nguyên tử của Clo, Oxi, Natri và Hiđro lần lượt là 17, 8, 11 và 1. Hãy xétxem kí hiệu nào sau đây không đúng.36B. 16 OC. 23 Na D. 1 HCÂU 15: Cho số hiệu nguyên tử của Cacbon, Nitơ và Flo lần lượt là 6, 7, 9. Khối lượng nguyêntử của chúng lần lượt là 12, 14, 19. Xét kí hiệu nào sau đây viết sai:A. 1B. 12 OC. 14 ND. 16 OE. 18 FCÂU 16: Chọn định nghĩa đúng nhất của đồng vịA. Đồng vị là những chất có cùng điện tích hạt nhân Z B. Đồng vị là những chất có cùng số nơtron trong nhânC. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron (N)D. Đồng vị là những nguyên tử có cùng trị số Z, nhưng khác trị số AE. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số khối AF. Đồng vị là những chất có cùng trị số của Z, nhưng khác trị số ACÂU 17: Phát biểu nào sau đây không đúng:A. Z là số proton trong hạt nhânB. Số khối A = Z + N92 921116C. Hidro1 H và Đơteri 2 H là 2 nguyên tố đồng vị1 1D. Khối lượng của nguyên tử bằng tổng khối lượng của proton, nơtron và electron có trongnguyên tửE. Khối lượng nguyên tử của các nguyên tố hóa học là khối lượng nguyên tử trung bình củahỗn hợp các đồng vị có kể đến tỉ lệ phần trăm của mỗi đồng vịCÂU 18: Nhận định 2 kí hiệu25 X và 25Y . Câu trả lời nào đúng trong các câu trả lời sau:12 11A. X và Y cùng thuộc về một nguyên tố hóa họcB. X và Y là các nguyên tử của 2 chất đồng vịC. X và Y cùng có 25 electronD. Hạt nhân của X và Y cùng có 25 hạt (proton và nơtron)E. Cả B và CCÂU 19: Chọn định nghĩa đúng của nguyên tố hóa học:A. Tất cả những nguyên tử có cùng số nơtron đều thuộc cùng một nguyên tố hóa họcB. Tất cả những nguyên tử có cùng số electron đều thuộc cùng một nguyên tố hóa họcC. Tất cả những nguyên tử có cùng số electron, proton, nơtron đều thuộc cùng một nguyêntố hóa họcD. Tất cả những nguyên tử có cùng số khối đều thuộc cùng một nguyên tố hóa họcE. Tất cả những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân Z đều thuộc cùng một nguyên tố hóahọcCÂU 20: Nhận định các tính chất:I. Các nguyên tử có cùng số electron xung quanh nhânII. Các nguyên tử có cùng số proton trong nhânIII. Các nguyên tử có cùng số nơtron trong nhânIV. Cùng có hóa tính giống nhauCác chất đồng vị có cùng các tính chấtA. I + II B. I + III C. I+ II + IV D. I + II + III E. I + II + III + IVCÂU 21: Ta có 2 kí hiệu 234Uvà 235Uthì:A. Cả hai cùng thuộc về nguyên tố Urani B. Mỗi nhân nguyên tử đều có 92 proton C. Hai nguyên tử khác nhau về số electronD. Ba câu trên đều đúngE. Chỉ có A, B đúngCÂU 22. Điền vào các chỗ trống sau bằng những từ thích hợp:1. Số khối A trong một nguyên tử là ………… proton và nơtron trong nhân2. ………………………. là những chất mà nguyên tử của chúng có cùng số Z nhưng khácsố A3. Trong nguyên tử 23 Nata có electron proton nơtron4. Nguyên tử sắt (Fe) có 26 electron, 26 proton và 30 nơtron ta có thể biểu diễn cấu tạo củanguyên tử Fe như thế nào? ………………………………5. Cho32 S tìm số electron, proton và nơtron electron proton nơtronXZ6. Nguyên tử K có 20 nơtron trong nhân, số hiệu nguyên tử của K là 19, tìm số khối của K………………………………….CÂU 23. Xét các thành phần cấu tạoI. Số proton trong nhân II. Số electron ngoài nhân III. Số nơtron trong nhân IV. Khối lượng nguyên tửCác nguyên tử trung hòa có cùng kí hiệu nguyên tố có cùng những thành phần nào sau đây:A. I và II B. I và III D. II và IVC. I, II và III E. I, II, III và IVCÂU 24. Trong kí hiệu Athì:A. A là số khối xem như gần đúng khối lượng nguyên tử XB. Z là số điện tích hạt nhân của nguyên tửC. Z là số proton trong nguyên tử XD. Z là số electron ở lớp vỏE. Z là số nơtron trong hạt nhânG. Cả A, B, C, D đều đúngCÂU 25. Khối lượng nguyên tử thường xấp xỉ với số khối A vì:A. Số nơtron trong nhân xấp xỉ với số protonB. Ta đã bỏ qua khối lượng electronC. Thực ra đó là khối lượng nguyên tử trung bình của nhiều đồng vịD. Cả 3 câu trên đều đúngE. Cả B và C đều đúngCÂU 26. Nguyên tố Oxi có 3 đồng vị 16 O , 17 O , 19 O . Vậy:8 88A. Tổng số hạt nhân Nucleon (proton và nơtron) của chúng lần lượt là 16, 17, 18B. Số nơtron của chúng lần lượt là 8, 9, 10C. Số khối của chúng lần lượt là 16, 17, 18D. Cả A, B, C đều đúngE. Cả A, B, C, D đều saiCÂU 27. Nguyên tử Hiđrô (kể cả đồng vị) là nguyên tử đơn giản nhất, nó gồm có:A. Một proton và một electronB. Một nơtron và một electronC. Hai proton và một electronD. Một proton, một nơtron và một electronCÂU 28. Các đồng vị có:A. Cùng số khối AB. Cùng số hiệu nguyên tử ZC. Cùng chiếm các ô khác nhau trong bảng HTTHD. Cùng số nơtronCÂU 29. Hai nguyên tử đồng vị có:A. Cùng khối lượngB. Cùng số electronC. Cùng số protonD. Cùng tính chất hóa họcE. Cùng số nơtronCÂU 30. Khoanh tròn vào chữ Đ nếu câu phát biểu là đúng và vào chữ S nếu sai1. Mỗi chất chỉ có một đồng vị tự nhiên, các đồng vị khác là nhữngđồng vị nhân tạo Đ S2. Nguyên tố hóa học là hỗn hợp của nhiều đồng vị tự nhiên có thànhphần không đổi Đ S3. Khoảng không gian chiếm bởi một nguyên tử, chủ yếu là không gianchiếm bởi hạt nhân của nó Đ S4. Khối lượng của một nguyên tử thực tế bằng khối lượng hạt nhân Đ SCÂU 31. Phát biểu nào sau đây sai:A. Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân nguyên tửB. Số proton trong nguyên tử bằng số nơtronC. Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tửD. Số khối của hạt nhân nguyên tử bằng tổng số hạt proton và tổng số hạt nơtronCÂU 32. Mệnh đề nào sau đây không đúng?A. Chỉ có hạt nhân nguyên tử Nitơ mới có 7 proton?B. Chỉ có hạt nhân nguyên tử Nitơ mới có 7 nơtron?C. Chỉ có trong hạt nhân nguyên tử Nitơ tỉ lệ giữa số proton và số nơtron mới là 1:1D. Chỉ có trong nguyên tử Nitơ mới có 7 electronCÂU 33. Obitan nguyên tử là:A. Khu vực không gian xung quanh hạt nhân nguyên tửB. Khối cầu nhận nguyên tử làm tâmC. Khu vực không gian xung quang hạt nhân mà ta có thể xác định được vị trí của electrontại từng thời điểmD. Tập hợp các electron quanh hạt nhân nguyên tửE. Khu vực không gian xung quanh hạt nhân trong đó khả năng có mặt electron là lớn nhấtCÂU 34. Trong obitan nguyên tử s, khả năng có mặt electron lớn nhất ở đâu?A. Trục xB. Trục yC. Trục zD. Tâm nguyên tửE. Khắp mọi hướng xuất phát từ nhânCÂU 35. Số lượng và hình dạng obitan nguyên tử phụ thuộc vào:A. Số khối A của nguyên tử ZB. Điện tích hạt nhân ZC. Lớp electronD. Đặc điểm của mỗi phân lớp electronE. Hai điều C, DCÂU 36. Obitan nguyên tử có định nghĩa đúng nhất với câu nào dưới đây:A. Khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà ta có thể xác định vị trí electron tại từngthời điểmB. Tập hợp các phân lớp trong cùng một lớp1C. Khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà ta có thể xác định được vị trí của 2 electroncùng một lúcD. Khu vực không gian xung quanh hạt nhân trong đó khả năng có mặt electron là lớn nhấtE. Khu vực không gian xung quanh hạt nhân có dạng hình cầu hoặc hình bầu dụcCÂU 37. Hình dạng của obitan nguyên tử phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây:A. Lớp electronB. Đặc điểm của mỗi phân lớp electronC. Năng lượng electronD. Điện tích hạt nhân ZE. Số khối ACÂU 38. Mỗi obitan nguyên tử chỉ chứa tối đa bao nhiêu electronA. 1B. 2C. 3D. Số electron tối đa tùy thuộc loại obitan s hay pE. Không giới hạnCÂU 39. Xét xem yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến tính chất hóa học của một nguyên tố hóahọcA. Khối lượng nguyên tửB. Điện tích hạt nhânC. Lực hút của điện tích hạt nhân với các electron ngoài cùng mạnh hay yếuD. Cả 2 điều B, CCÂU 40. Mỗi obitan nguyên tử chứa tối đa:A. 1 electronB. 2 electronC. 3 electronD. 4 electronE. Một số electron khácCÂU 41. Sự phân bố electron vào các lớp và phân lớp căn cứ vào:A. Nguyên tử lượng tăng dầnB. Điện tích hạt nhân tăng dầnC. Số khối tăng dầnD. Mức năng lượngE. Sự bão hòa của các lớp electronCÂU 42. Điều nào sau đây sai:A. Trong nhân của nguyên tử1 H có 1 nơtronB. Phân lớp s có tối đa 2 electron C. Phân lớp p có tối đa 6 electron D. Phân lớp d có tối đa 10 electronE. Phân lớp f có tối đa 14 electronCÂU 43. Dựa vào nguyên lí vững bền hãy xét xem sự sắp xếp các phân lớp nào sau đây sai:A. 1s < 2sB. 2p > 2sC. 3s < 4sD. 3d < 4sE. 3p < 3dCÂU 44. Phát biểu nào sau đây sai:A. Chuyển động của electron trong nguyên tử không theo một quỹ đạo xác địnhB. Mọi electron đều liên kết với hạt nhân đều chặt chẽ như nhauC. Những electron ở gần hạt nhân nhất ở mức năng lượng thấp nhấtD. Mỗi lớp n có n phân lớp và mỗi lớp n chứa tối đa 2n2 electronE. Hiện tại chỉ có 4 phân lớp s, p, d, f chứa electronCÂU 45. Công thức electron của nguyên tố X là 1s22s22p63s1. Biết rằng X có số khối là 24 thìtrong hạt nhân của X cóA. 24 protonB. 11 proton, 13 nơtronC. 12 proton, 12 nơtronD. 11 proton, số nơtron không định đượcE. 13 proton, 11 nơtronCÂU 46. Các nguyên tố trong bảng HTTH được sắp xếp theo thứ tự……………….tăng dần.Chọn câu đúng nhất dưới đây có thể điền vào phần ………………… cho hợp nghĩaA. Số khối AB. Nguyên tử lượngC. Năng lượngD. Điện tích hạt nhânE. Độ âm điện (khả năng của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử hút electron về phíamình)CÂU 47. Điều nào đúng trong các điều sau khi cho biết kí hiệu là 3p5A. Có 3 phân lớp pB. Phân lớp p thuộc lớp thứ 3C. Phân lớp p có nhiều nhất 5 electronD. Hai điều A, CE. Hai điều B, CCÂU 48. K có điện tích hạt nhân Z = 19 thì K có 1 electron ở lớp ngoài cùng thuộc phân lớp:A. 4s B. 3d C. 3p D.4p E. KhácHai nguyên tử X, Y đứng kế tiếp nhau trong cùng chu kì thuộc bảng HTTH có tổng số điện tíchhạt nhân là 25. Từ giả thiết trên hãy trả lời các câu hỏi thứ 49, 50, 51 sau đây.CÂU 49. Số điện tích hạt nhân của X và Y lần lượt là:A. 5 và 6 B. 7 và 8 C. 12 và 13 D. 11 và 12 E. Các kết quả trên đều saiCÂU 50. X và Y thuộc chu kì nào:A. Chu kì 1B. Chu kì 2C. Chu kì 3D. Chu kì 4E. Chu kì 5CÂU 51. X, Y thuộc các phân nhóm nào?A. X thuộc phân nhóm chính nhóm II, Y thuộc phân nhóm chính nhóm IIIB. X thuộc phân nhóm phụ nhóm II, Y thuộc phân nhóm chính nhóm III C. X thuộc phân nhóm phụ nhóm II, Y thuộc phân nhóm phụ nhóm IIID. X thuộc phân nhóm chính nhóm I, Y thuộc phân nhóm chính nhóm IIE. Tất cả đều saiĐề bài chung cho các câu 52, 53, 54Cho 5 cấu hình electron của 5 nguyên tố lần lượt là:1. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p42. 1s2 2s2 2p43. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p54. 1s15. 1s2 2s2 2p6 3s1CÂU 52. Hãy xét xem cấu hình electron nào là cấu hình electron của nguyên tố kim loại? phikimA. 1, 2, 3: kim loại 4,5: phi kimB. 1, 4: kim loại 2,3,5: phi kimC. 1, 2, 3: phi kim 4,5: kim loạiD. 1,3,4: kim loại 2,5: phi kimE. Tất cả đều saiCÂU 53. Phân nhóm của các nguyên tố trên làA. 4, 5 thuộc phân nhóm chính nhóm I B. 1, 2 thuộc phân nhóm chính nhóm VIC. 3 thuộc phân nhóm chính nhóm VII D. Cả A, B, C đều đúngE. Cả A, B, C, D đều sauCÂU 54. Chu kì của các nguyên tố trên làA. 1,3,5 ở chu kì 3; 4 ở chu kì 1; 2 ở chu kì 2B. 1,3 ở chu kì 3; 4,5 ở chu kì 1C. Cả A, B đều đúngD. Cả A, B, C đều saiCÂU 55. Hãy viết cấu hình đầy đủ cho các nguyên tử có lớp electron ngoài cùng là:A. ………………………… 2s1B. ………………………… 2s22p3C. ………………………… 2s22p6D. ………………………… 3s23p1E. ………………………… 3s23p3F. ………………………… 3s23p5G. ………………………… 3s23p6CÂU 56. Tìm công thức electron sai:A. H (Z=1) 1s1B. H+ (Z=2) 1s1C. Na (Z=11) 1s22s22p63s1D. Na+ (Z=11) 1s22s22p6E. Ca (Z=20) 1s22s22p63s23p64s2CÂU 57. Tìm phát biểu saiA. Trong chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dầnB. Trong chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiều khối luowngj nguyên tử tăng dầnC. Nguyên tử các các nguyên tố cùng chu kì có số lớp electron bằng nhauD. Cả 2 điều A, CCÂU 58. Tìm phát biểu saiA. Trong chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiều số hiệu nguyên tử tăng dầnB. Trong chu kì, số electron lớp ngoài cùng tăng từ 1 đến 8 theo chiều tăng của điện tích hạtnhânC. Chu kì nào cũng mở đầu là một kim loại điển hình và kết thúc là một phi kim điển hìnhD. Hai điều A, BCÂU 59. Mệnh đề nào sau đây không đúng:A. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng nhóm có số electron ngoài cùng bằng nhauB. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng phân nhóm có số electron ngoài cùng bằng nhauC. Nguyên tử của các nguyên tố thuộc phân nhóm chính có electron lớp ngoài cùng bằng sốthứ tự của nhómD. Số thứ tự của nhóm bằng hóa trị cao nhất đối với OxiCÂU 60. Mệnh đề nào sau đây đúngA. Tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng nhóm bao giờ cũng giống nhauB. Tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng phân nhóm chính bao giờ cũng tương tựnhauC. Tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng chu kì bao giờ cũng giống nhauD. Tính chất hóa học của các nguyên tố chỉ phụ thuộc vào cấu trúc electron trong nguyên tửkhông phụ thuộc số electron lớp ngoài cùngCÂU 61. Điền vào các chỗ trống sauĐể đặc trưng đầu đủ nguyên tử của nguyên tố Uran, người ta kí hiệu như sau: (1)…………………ý nghĩa của những chữ và số đó là (2)……………… Số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó bằng (3)………………Trong tự nhiên, tồn tại………………….nguyên tố, các nguyên tố còn lại có được bằng cách (5)…………… Những nguyên tử có điện tích hạt nhân bằng nhau nhưng lại khác nhau về khối lượng được gọi là(6)…………………… Đó là do chúng có (7)………………… khác nhauTính chất hóa học của những nguyên tử này (8)……………………… còn tính chất lí học thì(9)………………………… Sở dĩ như vậy là vì (10)…………………………… CÂU 62. Xét xem mệnh đề nào đúng:A. Khi nguyên tử lưu huỳnh nhận thêm một số electron, nguyên tố lưu huỳnh đã biến thànhnguyên tố khácB. Khi nguyên tử lưu huỳnh bớt một số electron, nguyên tố lưu huỳnh đã biến thành nguyêntố khácC. Khi nguyên tử lưu huỳnh nhận thêm một số electron, nguyên tố lưu huỳnh vẫn khôngbiến đổi thành nguyên tố khácD. Khi nguyên tử lưu huỳnh mất bớt một số electron, nguyên tố lưu huỳnh vẫn không biếnđổi thành nguyên tố khácE. Hai điều A, BF. Hai điều C, DC1 796CÂU 63. Xét xem mệnh đề nào sau đây đúng:A. Khi hạt nhân nguyên tử cacbon nhận thêm 1 proton nó vẫn là nguyên tố cacbonB. Khi hạt nhân nguyên tử cacbon nhận thêm một proton, nó đã biến thành nguyên tố khácC. Bất kì hạt nhân nguyên tử của nguyên tố nào nhận thêm 1 proton nó vẫn là nguyên tố đóD. Sản phẩm của sự tự phân rã đó là những nguyên tử của các nguyên tố có điện tích hạtnhân lớn hơnE. Một nguyên tố phóng xạ không thể do một nguyên tố phóng xạ khác sinh raCÂU 64. Phương trình nào sau đây đặc trưng cho biến đổi hạt nhânA. H + H → H2B. H2O (rắn) → H2O (lỏng) → H2O (hơi)C. 3 H + 1H → 4 He1 1 2D. 2H2 + O2 → 2H2OCÂU 65. Phương trình nào sau đây đặc trưng cho biến đổi hóa họcA. 7 Li + 2H → 2( 4 He)+ 1n3B. 121+ 1H2 0→13 NC. I2 (rắn) → I2 (hơi)D. C + 2H2 → CH4CÂU 66. Hoàn thành các phản ứng hạt nhânA. 23 Na+ 4He → + 1H11 2 1B. 9 Be+ 4He → + 1n4 2 0C. 7 Li + 1H → + 4He3 1 2CÂU 67. Nguyên tử cần tìm trong việc hoàn thành phản ứng hạt nhân trên được xác định theoquy tắc nào sau đây:A. Tổng số proton của 2 nguyên tử trước phản ứng bằng tổng số proton của 2 nguyên tử sauphản ứngB. Tổng số nơtron của 2 nguyên tử trước phản ứng bằng tổng số nơtron của 2 nguyên tử sauphản ứngC. Tổng số loại nguyên tử trước phản ứng bằng tổng số loại nguyên tử sau phản ứngD. Hai điều A, BE. Hai điều A, CQuy ước trả lời chung cho các câu từ 68 đến 73 các câu sau đây có 2 mệnh đề I và II. Hai mệnhđề này có thể đúng hoặc sai và mệnh đề II có thể là mệnh đề giải thích sự kiện nêu ra ở mệnh đềI.Hãy dùng các quy ước sau đây để trả lời các câu trắc nghiệmA. Mệnh đề I đúng. Mệnh đề II đúng. Mệnh đề II giải thích sự kiện nêu ra ở mệnh đề IB. Mệnh đề I đúng. Mệnh đề II đúng. Mệnh đề II không liên quan với mệnh đề IC. Mệnh đề I đúng. Mệnh đề II saiD. Mệnh đề I sai. Mệnh đề II đúngE. Mệnh đề I và II đều saiCÂU 68.I. Nguyên tử 12 F có 10 nơtron . 10 -6 m B. 10 -8 m C. 10 -10 m D. 10 -20 mCÂU 9: Khối lượng của một nguyên tử vào cỡ:A. 10 -6 kg B. 10 -10 kg C. 10 -20 kg D. 10 -26 kgCÂU 10: . cùngCÂU 108 .I. Bán kính nguyên tử của Cl nhỏ hơn bán kính nguyên tử của FII. Vì Cl có ít lớp electron hơn FCÂU 109 .I. Mỗi mol chất khí đều gồm 6.023 x 10 23
- Xem thêm -

Xem thêm: Trac ngiem hoa_10 ppt, Trac ngiem hoa_10 ppt, Trac ngiem hoa_10 ppt