GIÁO TRÌNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

55 2,885 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 01:45

GIÁO TRÌNHNUÔI TRỒNG THỦY SẢN GIÁO TRÌNHNUÔI TR NG TH Y S NỒ Ủ Ả(Dành cho sinh viên: KTTS và CBTS)PGs. Ts. Nguy n Thanh Ph ngễ ươTs. Võ Nam S nơPGs. Ts. D ng Nh t Long ươ ựKHOA TH Y S NỦ ẢCollege of Aquaculture & FisheriesC u trúc: Giáo trìnhấCH NƯƠG TÊN CH NGƯƠ1 HI N TR NG NUÔI TR NG TH Y S N C A TH GI I VÀ ệ ạ ồ ủ ả ủ ế ớVI T NAMệ2 CÁC Đ NH NGHĨA VÀ NGUYÊN LÝ TRONG NUÔI ịTR NG TH Y S NỒ Ủ Ả3 K THU T NUÔI TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) ỹ ậ4 K THU T NUÔI TÔM CÀNG XANH (ỹ ậ MACROBRACHIUM ROSENBERGII)5 K THU T NUÔI CÁ N C Lỹ ậ Ướ ợ6 K THU T NUÔI CÁ TRA (ỹ ậ PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) THÂM CANH TRONG AO7 K THU T NUÔI CÁ Đ NG THÂM CANH TRONG AOỹ ậ ồ8 K THU T NUÔI CÁ TRÊN RU NG TR NG LÚAỹ ậ ộ ồ9 K THU T NUÔI CÁC LÒAI KHÁCỹ ậKHOA TH Y S NỦ ẢCollege of Aquaculture & FisheriesCh ng 1: ươHI N TR NG NUÔI TR NG TH Y S N Ệ Ạ Ồ Ủ ẢC A TH GI I VÀ VI T NAMỦ Ế Ớ ỆI. L ch s và phát tri n nuôi tr ng th y ị ử ể ồ ủs n ảII. Các đ i t ng và mô hình nuôi th y ố ượ ủs nảIII. Tr ng i và đ nh h ng phát tri nở ạ ị ướ ểKHOA TH Y S NỦ ẢCollege of Aquaculture & Fisheries1.1 L ch s và phát tri nị ử ể•B t đ u t kho ng 500 năm tr c công ắ ầ ừ ả ướnguyên t i Trung Qu c v i loài cá chép ạ ố ớ(Cyprinus carpio). •Loài cá n c l đ c nuôi đ u tiên là loài ướ ợ ượ ầcá Măng (Chanos chanos) vào th k 15 ế ỷt i Indonesia. ạ• Vi t Nam, ngh nuôi th y s n truy n Ở ệ ề ủ ả ềth ng đ c b t đ u t nh ng năm 1960. ố ượ ắ ầ ừ ữKHOA TH Y S NỦ ẢCollege of Aquaculture & Fisheries01000000020000000300000004000000050000000600000007000000080000000900000001000000001950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007S n l ng (t n)ả ượ ấGiá tr (USD)ịS n l ng và giá tr s n ph m nuôi tr ng th y s n th gi i (FAO ả ượ ị ả ẩ ồ ủ ả ế ớ2009)1.2 S n l ng NTTSả ượKHOA TH Y S NỦ ẢCollege of Aquaculture & Fisheries0204060800204060801001984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005Production Quantities (million tonnes)Production Value ( US$ bil.)YearWorld VolumeWorld Value1.2 S n l ng NTTSả ượKHOA TH Y S NỦ ẢCollege of Aquaculture & FisheriesCá bi nể3%Đ ng v t ộ ậkhác1%Cá n c lướ ợ6%Giáp xác9%Nhuy n thễ ể27%Cá n c ướng tọ54%Cá n c ướng tọ37%Đ ng v t ộ ậkhác2%Cá bi nể8%Cá n c lướ ợ15%Giáp xác23%Nhuy n thễ ể15%C c u s n l ng ơ ấ ả ượnăm 2006 (FAO, 209)C c u giá tr năm 2006 ơ ấ ị(FAO, 2009)1.2 S n l ng NTTSả ượKHOA TH Y S NỦ ẢCollege of Aquaculture & FisheriesProduction of aquaculture by regions010203040506070195019551960196519701975198019851990199520002005Production quantity (mil. tons)YearChinaRest of Asia and the Pacific regionRest of World1.2 S n l ng NTTSả ượKHOA TH Y S NỦ ẢCollege of Aquaculture & FisheriesChinaIndiaVietNamIndonesiaThailandBangladeshJapanChileNorwayRestNh ng qu c gia NTTS chínhữ ố1.2 S n l ng NTTSả ượKHOA TH Y S NỦ ẢCollege of Aquaculture & FisheriesAquaculture production in Vietnam (from 1950)(FAO Fishery Statistic)1.2 S n l ng NTTS c a VNả ượ ủ[...]... College of Aquaculture & Fisheries 1.4 Loài nuôi KHOA THỦY SẢN College of Aquaculture & Fisheries 1.4 Loài nuôi KHOA THỦY SẢN College of Aquaculture & Fisheries 1.4 Loài nuôi Đối tượng nuôi quan trọng, có giá trị kinh tế thuộc 2 nhóm chính Chọn đối tượng nuôi KHOA THỦY SẢN College of Aquaculture & Fisheries Chương 2: CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ KHÁI NIỆM TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 1 Định nghĩa và khái niệm trong nuôi trồng thủy sản 2 Các khái... quản lý hệ thống nuôi (thay nước, sục khí,…) Siêu thâm canh: chủ yếu nuôi trong bể nước tuần hoàn hay nước chảy tràn, (chủ động điều khi KHOA THỦY SẢN ển hoàn toàn hệ thống nuôi) • College of Aquaculture & Fisheries KHOA THỦY SẢN College of Aquaculture & Fisheries 1.1 Định nghĩa và khái niệm … c) Hình thức nuôi Nuôi ao: nuôi các loài thủy sản trong ao đất Nuôi bè: nuôi các loài thủy sản trong các bè,... khơi KHOA THỦY SẢN College of Aquaculture & Fisheries 1.4 Loài nuôi • Theo Pillay (1990) thì đã có 465 loài thực vật thủy sinh - rong tảo là đối tượng nuôi trồng • FAO liệt kê 107 loài cá, 21 loài giáp xác, và 43 loài nhuyễn thễ đã được nuôi từ năm 1994 KHOA THỦY SẢN College of Aquaculture & Fisheries 1.4 Loài nuôi KHOA THỦY SẢN College of Aquaculture & Fisheries 1.4 Loài nuôi KHOA THỦY SẢN College of Aquaculture & Fisheries... thủy sản 2 Các khái niệm về sinh trưởng và sinh khối động vật thủy sản 3 Định nghĩa và khái niệm về sinh lý động vật thủy sản 4 Dinh dưỡng và thức ăn động vật thủy sản 5 Đặc điểm chung của môi trường thủy sản KHOA THỦY SẢN College of Aquaculture & Fisheries 1.1 Định nghĩa và khái niệm … a) Phân loại các loài thủy sản: Sự phân lại các loài thủy sản được dựa theo đặc điểm cấu tạo loài, tính ăn và môi trường... m3/bè) Nuôi lồng: nuôi các loài thủy sản trong các lồng làm bằng lưới có kích cỡ rất khác nhau từ dưới 10 m3/lồng đến hơn 1.000 m3/lồng hay lồng làm bằng gỗ, tre/nứa,… kích thước thường nhỏ Nuôi đăng quầng: nuôi trong các quầng lưới hay đăng tre có kích thước rất khác nhau tùy theo loài nuôi KHOA THỦY SẢN College of Aquaculture & Fisheries 1.1 Định nghĩa và khái niệm … c) Hình thức nuôi Nuôi bãi triều: nuôi. .. quả kinh tế và xã hội chấp KHOA THỦY SẢN nhận College of Aquaculture & Fisheries 2.2 Các khái niệm về sinh trưởng và sinh khối động vật thủy sản Đường tăng trưởng thông thường của cá thể hay quần thể động vật thủy sản KHOA THỦY SẢN College of Aquaculture & Fisheries 2.2 Các khái niệm về sinh trưởng và sinh khối động vật thủy sản Năng suất (yield/productivity) Theo người sản xuất hay người làm kinh tế:...1.2 Sản lượng NTTS của VN KHOA THỦY SẢN College of Aquaculture & Fisheries 1.2 Sản lượng NTTS của VN 2,100 1,900 Catfish production (mt) Production 1,700 Total aquaculture production (mt) 1,500 1,300 1,100 ) m 0 , 1 x ( n i t c u d o r P 900 Tổng sản lượng NTTS và sản lượng cá tra 700 500 300 100 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sản lượng tôm biển KHOA THỦY SẢN College of Aquaculture & Fisheries... biển Nuôi giàn/dây treo: nuôi các loài nhuyển thể (2 mảnh vỏ) Giàn có thể là dạng cố định bằng cọc cấm xuống bãi triều hoặc dạng phao nổi để treo các chuỗi hay túi lưới đựng các loài nuôi bên trong như nuôi hầu, vẹm xanh, KHOA THỦY SẢN College of Aquaculture & Fisheries 1.1 Định nghĩa và khái niệm … d) Các khái niệm khác Qui tắc thực hành nuôi tốt (Good Aquaculture Practices – GAP) nhằm sản xuất ra sản. .. nuôi đang đối mặt với nhiều thách thức lớn như: • • • • • KHOA THỦY SẢN ô nhiễm môi trường suy thoái nguồn lợi dịch bệnh thủy sản an toàn vệ sinh thực phẩm phân cách và mâu thuẫn xã hội College of Aquaculture & Fisheries 1.3 Trở ngại và định hướng • Các mô hình chiến lược sẽ được phát triển trong thời gian tới có thể gồm: • Nuôi thâm canh với hệ thống hoàn chỉnh • nuôi tuần hoàn • nuôi kết hợp • nuôi. .. phi, cá trê, KHOA THỦY SẢN College of Aquaculture & Fisheries 1.1 KHOA THỦY SẢN College of Aquaculture & Fisheries Định nghĩa và khái niệm … 1.1 Định nghĩa và khái niệm … iii) Phân loại theo khí hậu (nhiệt độ) •Nhóm thủy sản nước lạnh (cold water species): Nhóm loài nước lạnh có khả năng chịu được nhiệt độ nước rất thấp và có thể sống qua mùa đông (như cá hồi, cá tầm,…) •Nhóm thủy sản nhiệt đới (tropical
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO TRÌNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, GIÁO TRÌNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, GIÁO TRÌNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, Chương 1: HIỆN TRẠNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CỦA THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM, 1 Lịch sử và phát triển, 2 Sản lượng NTTS của VN, Chương 2: CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ KHÁI NIỆM TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, 1 Định nghĩa và khái niệm …., f) Độ kiềm và cứng

Từ khóa liên quan