LUẬN VĂN: Tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Hà Tây pptx

66 233 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2014, 01:20

LUẬN VĂN: Tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Công ThươngTây LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam là một nước đông dân, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh trong khi hệ thống NHTM lại mới phát triển, tiềm lực còn yếu, nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư còn lớn, đây là thị trường hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời, theo cam kết khi gia nhập WTO, đến năm 2010 Việt Nam sẽ mở cửa nền kinh tế về mọi mặt đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, các Ngân Hàng lớn trên thế giới hoạt động tại Việt Nam, tạo môi trưòng cạnh tranh bình đẳng giữa các Ngân Hàng trong và ngoài nước. Vì vậy, mỗi Ngân Hàng cần phải xây dựng cho mình chính sách phát triển tối ưu trong thời gian tới. Đặc biệt là giải pháp để khai thác hiệu quả nguồn vốn trong nước, tăng cường khả năng cạnh tranh cũng như góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Không đứng ngoài xu hướng đó, trong những năm qua NHCT Tây đã không ngừng đổi mới và hoàn thiện chính sách phát triển cho phù hợp với từng thời kỳ. Lượng vốn huy động hàng năm tăng đáp ứng nhu cầu cho vay không chỉ trên địa bàn Tỉnh mà còn ở các vùng lân cận thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát và ổn định đời sống nhân dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác huy động vốn của NHCT Tây còn bộc lộ những hạn chế như: lượng vốn tăng nhưng tốc độ còn chậm, nguồn huy động thời gian dài còn chưa đáp ứng được nhu cầu của các tổ chức cá nhân trên địa bàn, cơ cấu giữa đồng nội tệ và ngoại tệ chưa hợp lý. Vì vậy, sau một thời gian thực tập và tiếp cận với các hoạt động của NHCT Tây, vấn đề “Tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Tây” được chọn làm đề tài nghiên cứu.  Đối tượng nghiên cứu: vấn đề huy động vốn  Mục tiêu: tăng cường huy động vốn (tìm kiếm biện pháp nhằm tăng khả năng huy động vốn cả về số lượng lẫn chất lượng)  Phạm vi nghiên cứu: chi nhánh NHCT Tây  Phương pháp nghiên cứu: dựa trên phương pháp tổng hợp, so sánh và phân tích số liệu, kết hợp giữa lý thuyết va thực tế để đưa ra nhận định và những giải pháp cần thiết.  Kết cấu đề tài: đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về huy động vốn của NHTM Chương 2: Thực trạng huy động vốn của NHCT Tây giai đoạn (2005 – 2007) Chương 3: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại NHCT Tây CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 1.1. Vốn và vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM 1.1.1. Khái niệm Vốn là lượng tiền được dùng để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra lợi nhuận sau một khoảng thời gian nhất định. Đối với hàng hóa thông thường được lưu thông trên thị trường, người sở hữu hàng hóa bán quyền sở hữu hàng hóa của mình, còn “hàng hóa” vốn thì được lưu thông, mua bán trên thị trường vốn và người sở hữu vốn không bán quyền sở hữu mà bán quyền sử dụng vốn. Sau một thời gian nhất định, người mua quyền sử dụng vốn phải trả cho người sở hữu vốn một khoản tiền nhất định. Đối với ngân hàng, vốn là những giá trị tiền tệ do ngân hàng tự tạo lập hoặc từ đi vay, từ huy động, được dùng vào họat động cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác. 1.1.2. Vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM Đặc trưng của hoạt động Ngân hàng là “Kinh doanh tiền tệ”, vì thế vốn kinh doanh không chỉ là phương tiện kinh doanh mà còn là đối tượng kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng. Một ngân hàng không có vốn thì không thể thực hiện được các nghiệp vụ kinh doanh của mình. Vốn quyết định đến quy mô hoạt động tầm cỡ của một ngân hàng, vốn lớn là lợi thế đầu tiên trong việc chấp hành luật pháp, tạo thế mạnh và thuận lợi trong kinh doanh tiền tệ. Ngân hàng có lượng vốn lớn thể hiện khả năng thanh toán tốt, tạo được niềm tin của khách hàng, vốn lớn là điệu kiện để gây dựng vị thế của ngân hàng trên thị trường, tạo khả năng cạnh tranh. Vốn lớn và đa dạng tạo sự thuận lợi cho việc sử dụng tổng hòa các loại vốn. 1.2. Nghiệp vụ huy động vốn của NHTM Ngân hàng kinh doanh tiền tệ dưới hình thức huy động, cho vay, đầu tư và cung cấp các dịch vụ khác. Huy động vốn – hoạt động tạo nguồn vốn cho ngân hàng thương mại – đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của ngân hàng. 1.2.1. Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu được hình thành bằng nhiều cách khác nhau. Với ngân hàng tư nhân, vốn ban đầu thuộc sở hữu cá nhân. Để phân biệt với các khoản tiền của chủ thể khác mà ngân hàng đang nắm giữ (các khoản nợ), chủ ngân hàng còn gọi vốn mình ứng ra trong kinh doanh là vốn tự có. Với chức năng trung gian tài chính, chủ ngân hàng không ngừng huy động tiền của chủ thể khác để đầu tư, do vậy dần dần vốn của chủ ngân hàng chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng vốn. Một số ngân hàng trung ương qui định giới hạn tỷ lệ vốn chủ trên tổng tiền gửi nhằm tăng đảm bảo an toàn cho người gửi tiền. Tuy chiếm tỷ trọng nhỏ, song VCSH có vai trò rất quan trọng, góp phần xác định qui mô và cơ cấu của ngân hàng, tăng khả năng mở rộng cho vay và đầu tư, đặc biệt là trung và dài hạn cũng như tạo rat rang thiết bị và công nghệ ngân hàng hiện đại. Sau đây là các bộ phận cấu thành VCSH:  Vốn chủ sở hữu ban đầu Tùy theo tính chất của mỗi ngân hàng mà nguồn hình thành vốn ban đầu khác nhau. Nếu là ngân hàng thuộc sở hữu Nhà nước, ngân sách Nhà nước cấp (vốn của Nhà nước) Nếu là ngân hàng cổ phần, các cổ đông đóng góp thông qua mua cổ phần hoặc cổ phiếu. Ngân hàng liên doanh do các bên liên doanh góp, ngân hàng tư nhân là vốn thuộc sở hữu tư nhân. VCSH ban đầu phải tuân thủ các qui định của Nhà nước. Các qui định thường nêu rõ số vốn tối thiểu – vốn pháp định mà chủ ngân hàng cần phải có khi bắt đầu hoạt động. Vốn pháp định có thể được qui định cho từng loại ngân hàng trong từng điều kiện cụ thể. VCSH không phải hoàn trả. Chủ ngân hàng có thể tăng, giảm hoặc thay đổi cơ cấu VCSH, quyết định chính sách phân phối lợi nhuận.  Vốn bổ sung trong quá trình hoạt động Trong quá trình hoạt động, ngân hàng gia tăng vốn của chủ theo nhiều phương thức khác nhau tùy thuộc vào điều kiện cụ thể: - Nguồn từ lợi nhuận: Trong điều kiện thu nhập ròng lớn hơn không, chủ ngân hàng có xu hướng gia tăng vốn của chủ bằng cách chuyển một phần thu nhập ròng thành vốn đầu tư. Tỷ lệ tích lũy tùy thuộc vào cân nhắc của chủ ngân hàng về tích lũy và tiêu dùng. Những ngân hàng lâu năm, thu nhập ròng lớn, nguồn vốn tích lũy từ lợi nhuân sẽ cao so với vốn của chủ hình thành ban đầu. Đối với ngân hàng thuộc sở hữu Nhà nước, lợi nhuận sau thuế sau khi trừ đi thua lỗ năm trước và các chi phí đặc biệt, được trích bổ sung VCSH theo qui định của Nhà nước. Nhiều ngân hàng trong điều lệ hoạt động của mình đều qui định mức vốn điều lệ (tối thiểu là bằng vốn pháp định), và thường xuyên bổ sung vốn điều lệ bằng trích lợi nhuận - Nguồn bổ sung từ phát hành thêm cổ phần, góp thêm, cấp thêm… để mở rộng quy mô hoạt động, hoặc để đổi mới trang thiết bị, hoặc để đáp ứng yêu cầu gia tăng vốn của chủ do Ngân hàng Nhà nước quy định… Đặc điểm của hình thức huy động này là không thường xuyên, song giúp cho ngân hàng có được lượng vốn sở hữu lớn tăng cường năng lực tài chính vào lúc cần thiết. Trong những trường hợp cần duy trì thị giá cổ phiếu, hoặc duy trì quyền lãnh đạo của những cổ đông quan trọng, Ngân hàng có thể mua lại một số cổ phiếu đã phát hành hoặc tăng tỷ lệ lợi nhuận chia cho cổ phiếu. - Các quĩ: ngân hàng có nhiều quỹ, mỗi quỹ đều có mục đích riêng: + Kinh doanh của Ngân hàng luôn gắn liền với rủi ro, nhiều tài sản của Ngân hàng đã sinh lãi một thời gian dài sau đó có thể bị tổn thất. Do vậy, các Ngân hàng trích lập các khoản dự trữ nhằm bù đắp tổn thất (nếu có) gọi là quĩ dự phòng tổn thất. Nếu tổn thất thực của ngân hàng nhỏ hơn số trích lập, VCSH sẽ gia tăng và ngược lại. Một số Ngân hàng không hạch toán quĩ này vào VCSH mà vào các khoản nợ do nguồn gốc của quĩ là trích từ thu nhập trước thuế như một khoản chi phí, và khi cần sẽ được chi ra để bù đắp tổn thất. Như vậy độ lớn của quĩ phụ thuộc vào tổn thất ròng, thu nhập của ngân hàng, và tỷ lệ trích lập quỹ. + Trong môi trường lạm phát, VCSH bị giảm giá, để đảm bảo giá trị, các Ngân hàng có thể tích lập quỹ bảo toàn vốn tính theo tỷ lệ lạm phát. Quĩ này làm gia tăng VCSH. + Trong quá trình hoạt động, có thể thị giá cổ phiếu của ngân hàng lớn hơn mệnh giá. Khi ngân hàng phát hành cổ phiếu mới, phần chênh lệch giữa thị giá và mệnh giá cổ phiếu được ghi lại dưới tên gọi thặng dư của vốn. + Do giá trị các tài sản và nợ của ngân hàng thường xuyên thay đổi theo giá thị trường, đặc biệt là các chứng khoán, và bất động sản. Mặc dù chưa bán, ngân hàng thường xuyên đánh giá lại chúng theo giá thị trường. Những chênh lệch do đánh giá lại được đưa vào Quĩ đánh giá lại. Quĩ này thường xuyên biến động gắn liền với thay đổi thị giá, cho phép nhà quản lý đánh giá giá trị thị trường của VCSH. Ngân hàng thường trích lập các quĩ từ lợi nhuận sau thuế như: quĩ khen thưởng, quĩ phúc lợi, quĩ đào tạo, quĩ nghiên cứu và phát triển sản phẩm phần lớn các quĩ này được sử dụng trong kỳ, và khả năng sử dụng các quỹ này vào kinh doanh tùy thuộc vào mục đích sử dụng của quỹ.  Nguồn vay nợ có thể chuyển đổi thành cổ phần Một số ngân hàng coi cổ phần ưu đãi có thời hạn, các khoản vay dài hạn bằng giấy nợ có thể chuyển đổi thành cổ phiếu cũng thuộc VCSH mặc dù chúng mang một số tính chất của một khoản nợ, tuy nhiên phần này thường bị giới hạn và bị kiểm soát chặt chẽ. Việc gia tăng loại vốn này có nhiều ưu điểm đối với quản lý ngân hàng như không làm thay đổi quyền kiểm soát, hạn chế giảm cổ tức… 1.2.2. Nguồn tiền gửi và các nghiệp vụ huy động tiền gửi Tiền gửi của khách hàng là nguồn tài nguyên quan trọng nhất của ngân hàng thương mại. Khi một ngân hàng bắt đầu hoạt động, nghiệp vụ đầu tiên là mở các tài khoản tiền gửi để giữ hộ và thanh toán hộ cho khách hàng, bằng cách đó ngân hàng huy động tiền gửi của các doanh nghiệp, các tổ chức và dân cư. Tiền gửi là nguồn tiền quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn tiền cuẩ ngân hàng. Đặc điểm chung của tiền gửi là chúng phải được thanh toán khi khách hàng yêu cầu ngay cả khi đó là tiền gửi có kỳ hạn chưa đến hạn. Sự thay đổi, đặc biệt là tiền gửi ngắn hạn, làm thay đổi cầu thanh khoản của ngân hàng. Để gia tăng tiền gửi trong môi trường cạnh tranh và để có được nguồn tiền có chất lượng ngày càng cao, các ngân hàng đã đưa ra và thực hiện nhiều hình thức huy động khác nhau.  Tiền gửi thanh toán (tiền gửi giao dịch hoặc tiền gửi thanh toán) Đây là tiền của doanh nghiệp hoặc cá nhân gửi vào ngân hàng để nhờ ngân hàng giữ và thanh toán hộ. Trong phạm vi số dư cho phép, các nhu cầu chi trả của doanh nghiệp và cá nhân đều được ngân hàng thực hiện. Các khoản thu bằng tiền của doanh nghiệp và cá nhân đều có thể được nhập vào tiền gửi thanh toán theo yêu cầu. Nhìn chung lãi suất của khoản tiền này rất thấp (hoặc bằng không), thay vào đó chủ tài khoản có thể được hưởng các dịch vụ ngân hàng với mức phí thấp. Tiền gửi có kỳ hạn có thể được gửi ở một trong hai tài khoản sau: - Tài khoản séc: tài khoản này chỉ có thể sử dụng số thực có của mình nghĩa là tài khoản của khách hàng phải luôn dư có. Do tính thuận lợi của tài khoản này (có thể chuyển đổi thành tiền mặt 100% an toàn, thuận lợi trong thanh toán) nên nó là hình thức hấp dẫn đối với khách hàng, đồng thời thông qua việc giữ tài khoản cho một số đông khách hàng, ngân hàng có thể thu được một lượng tiền gửi rất lớn. - Tài khoản vãng lai: đây cũng là một loại tài khoản séc nhưng khác ở chỗ tài khoản này có thể phát séc vượt quá dư của mình đến một mức độ nhất định (đã được thỏa thuận trước với ngân hàng). Đối với tài khoản vãng lai có hai lãi suất đồng thời: lãi suất mà đơn vị trả cho ngân hàng (nếu dư nợ trên tài khoản) và lãi suất ngân hàng trả cho đơn vị (nếu dư có trên tài khoản). Lãi suất này do chủ tài khoản và ngân hàng thỏa thuận trước và lãi suất trả cho số dư nợ luôn lớn hơn lãi trả cho số dư có. Chính vì sự phân biệt đó mà khách hàng phải tìm mọi cách gửi tiền vào tài khoản nhằm làm giảm dư nợ đến mức thấp nhất, từ đó làm tăng nguồn vốn của ngân hàng.  Tiền gửi có kỳ hạn của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội Nhiều khoản thu bằng tiền của các doanh nghiệp và tổ chức xã hội sẽ được chi trả sau một khoảng thời gian xác định. Tiền gửi thanh toán tuy rất thuận tiện cho hoạt động thanh toán song lãi suất lại thấp. Để đáp ứng nhu cầu tăng thu của người gửi tiền, ngân hàng đã đưa ra hình thức tiền gửi có kỳ hạn. Người gửi không được sử dụng các hình thức thanh toán đối với tiền gửi thanh toán để đáp dụng đối với loại tiền gửi này. Nếu cần chi tiêu, người gửi tiền phải đến ngân hàng để rút tiền ra. Tuy không thuận lợi cho tiêu dùng bằng hình thức tiền gửi thanh toán, song tiền gửi có kỳ hạn được hưởng lãi suất cao hơn tùy theo độ dài của kỳ hạn.  Tiền gửi tiết kiệm của dân cư Các tầng lớp dân cư đều có các khoản thu nhập tạm thời chưa sử dụng (các khoản tiết kiệm). Trong điều kiện có khả năng tiếp cận với ngân hàng, họ đều có thể gửi tiết kiệm nhằm thực hiện các mục tiêu bảo toàn và sinh lời đối với các khoản tiết kiệm, đặc biệt là nhu cầu bảo toàn. Nhằm thu hút ngày càng nhiều tiết kiệm, các ngân hàng đều cố gắng khuyến khích dân cư thay đổi thói quen giữ vàng vầ tiền mặt tại nhà bằng cách mở rộng mạng lưới huy động, đưa ra các hình thức huy động đa dạng và lãi suất cạnh tranh hấp dẫn (ví dụ như tiền gửi với các kỳ hạn khác nhau, tiết kiệm bằng ngoại tệ, bằng vàng ). Ngân hàng có thể mở cho mỗi người tiết kiệm nhiều sổ tiết kiệm cho mỗi kỳ hạn và mỗi lần gửi khác nhau. Sổ tiết kiệm này không dùng để thanh toán tiền hàng và dịch vụ song có thể thế chấp để vay vốn nếu được ngân hàng cho phép.  Tiền gửi của các ngân hàng khác Nhằm mục đích nhờ thanh toán hộ và một số mục đích khác, ngân hàng thương mại này có thể gửi tiền tại ngân hàng khác. Tuy nhiên, quy mô nguồn này thường không lớn. Đặc điểm nguồn tiền gửi: Đặc điểm chung của tiền gửi là chúng phải được thanh toán khi khách hàng yêu cầu ngay cả khi đó là tiền gửi có kỳ hạn nhưng chưa đến hạn. Sự thay đổi, đặc biệt là tiền gửi ngắn hạn làm thay đổi cầu thanh khoản của ngân hàng. Qui mô của tiền gửi rất lớn so với các nguồn khác. Thông thường nguồn này chiếm trên 50% tổng nguồn vốn và là mục tiêu tăng trưởng hàng năm của các ngân hàng. Tiền gửi là đối tượng phải chịu dự trữ bắt buộc, do vậy chi phí tiền gửi thường cao hơn trả lãi cho tiền gửi. Ở nhiều nước, ngân hàng phải mua bảo hiểm cho tiền gửi. Một đặc điểm ưu việt của loại hình tiết kiệm là phát hành thường xuyên và khách hàng không bắt buộc phải đến ngân hàng làm thủ tục đổi sổ mà khi hết hạn sẽ tự động nhập gốc và ngân hàng sẽ tính lãi kỳ hạn tiếp theo cho khách hàng. Hiện nay, để giảm bớt thiệt thòi cho khách hàng rút tiền khi thời gian đã quá nửa kỳ hạn, nhiều ngân hàng áp dụng lãi suất bậc thang cho khách hàng, nếu khách hàng gửi kỳ hạn một năm nhưng đã quá ba tháng thì sẽ được hưởng lãi suất kỳ hạn ba tháng cho đến sáu tháng, chín tháng như vậy khách hàng sẽ không cần phải làm thủ tục vay chiết khấu hoặc không bị áp dụng lãi suất không kỳ hạn khi rút trước hạn. 1.2.3. Nguồn vốn vay và nghiệp vụ vay vốn của NHTM Tiền gửi là nguồn chiếm tỷ trọng lớn nhất của ngân hàng thương mại, tuy nhiên trong nhiều trường hợp nguồn tiền gửi không đáp ứng được nhu cầu thanh toán của ngân hàng buộc các ngân hàng phải đi vay bằng nhiều cách khác nhau như: a. Vay ngân hàng nhà nước (vay ngân hàng trung ương) Đây là khoản vay nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách trong chi trả của ngân hàng thương mại như thiếu hụt dự trữ bắt buộc, dự trữ thanh toán. Hình thức cho vay chủ yếu của ngân hàng nhà nước là tái chiết khấu, các thương phiếu đã được ngân hàng thương mại chiết khấu trở thành tài sản của ngân hàng. Khi cần tiền, [...]... Sơn Bình được tách ra thành 2 tỉnh Tây và Hòa Bình, cùng với đó là quyết định của thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc giải thể ngân hàng công thương tỉnh Sơn Bình phải thành lập chi nhánh ngân hàng công thương Hà Tây, bàn giao chi nhánh Hòa Bình cho ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý Cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, ngân hàng Công thương Tây. .. tiếp từ ngân hàng công thương Việt Nam - Ngày 1 tháng 7 năm 2006, các chi nhánh cấp hai: Sông Nhuệ, Quang Trung, Nguyễn Trãi được tách khỏi ngân hàng công thương Tây, trở thành ngân hàng cấp một và phụ thuộc ngân hàng Công thương Việt Nam - Ngày 1 tháng 2 năm 2007, phòng giao dịch Xuân Mai thuộc ngân hàng công thương Tây được ngân hàng công thương Việt Nam nâng cấp thành chi nhánh cấp một Do quá... áp dụng vào hoạt động kinh doanh của mình 2.1.2 Khái quát về Ngân hàng Công thương Tây Ngân hàng Công thương Việt Nam được thành lập theo nghị định 53/CP và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 1988 Ngân hàng Công thương Sơn Bình là một chi nhánh của ngân hàng Công thương Viêt Nam, là đơn vị hạch toán độc lập có trụ sở chính tại thị xã Đông và một chi nhánh trực thuộc tại thị xã Hòa Bình.. .ngân hàng mang những thương phiếu này lên tái chi t khấu tại ngân hàng nhà nước Nghiệp vụ này làm thương phiếu của ngân hàng thương mại giảm đi và dự trữ (tiền mặt hoặc tiền gửi tại ngân hàng nhà nước) tăng lên Việc tái chi t khấu này có thể làm lượng tiền trong lưu thông tăng lên trong khi ngân hàng nhà nước không muốn tiền đưa vào lưu thông quá nhiều sẽ gây tình trạng lạm phát Do đó ngân hàng nhà... doanh ngân hàng Xuất phát từ vai trò của ngân hàng thương mại đối với hoạt động của nền kinh tế và vốn đối với hoạt động ngân hàng thương mại nên vốn nói chung và vốn huy động nói riêng phải không ngừng mở rộng qui mô, nâng cao hiệu quả là tiền đề quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển hoạt động ngân hàng Vì vậy, việc tăng cường huy động vốn là sự cần thiết trong quá trình hoạt động của các ngân. .. nộp, lương chưa trả… là nguồn vốn tạm thời có thể sử dụng của các ngân hàng thương mại Sử dụng nguồn này không có ảnh hưởng đáng kể tới nguồn vốn cũng như huy động vốn của ngân hàng 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại Nguồn tiền gửi là nguồn có tỷ trọng lớn, có thể gấp hàng chục lần vốn tự có của ngân hàng, tạo tiền đề cho ngân hàng mở rộng nghiệp vụ tín dụng... trị ngân hàng công thương Tây quyết định sáp nhập 2 phòng giao dịch số 2 và số 3 trực thuộc ngân hàng công thương tỉnh Tây thành chi nhánh cấp hai Sông Nhuệ - Tháng 12 năm 2004, sáp nhập phòng giao dịch số 2 và số 4, nâng cấp thành chi nhánh cấp hai Quang Trung - Tháng 8 năm 2005, thực hiện hiện đại hóa ngân hàng giai đoạn một : mọi giao dịch, bút toán đều được hạch toán trực tiếp từ ngân hàng. .. ngành ngân hàng đã thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng và linh hoạt nhằm kiềm chế lạm phát đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Năm 2007, NHCT tây gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, sau khi thực hiện chủ trương của Ngân hàng công thương Việt nam về chia tách và nâng cấp các chi nhánh cấp II thành cấp I phụ thuộc Ngân hàng công thương Việt nam Mạng lưới huy động, các khách hàng tốt,... cả ngân hàng - Hai là: Ngân hàng công thương Tây nằm ở trung tâm của tỉnh Tây, tuy địa bàn trung tâm tỉnh nhỏ nhưng đã có rất nhiều các tổ chức tính dụng khác hoạt động như: Ngâ hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngân hàng Đầu tư, và nhiều NHTMCP khác, do vậy phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ phía các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn - Ba là: Điều kiện kinh tế xã hội của Tây. .. làm gia tăng nguồn vốn của ngân hàng *Nguồn trong thanh toán Các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt có thể hình thành nguồn trong thanh toán (séc trong quá trình chi trả, tiền kí quĩ để mở L/C ) Đây là nguồn vốn ngắn hạn của ngân hàng, mang tính chất không thường xuyên Những ngân hàngngân hàng đầu mối trong đồng tài trợ nên có thể kết chuyển số dư từ tiền của các ngân hàng thành viên chuyển . LUẬN VĂN: Tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Hà Tây LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam là một nước đông dân, tốc độ tăng. tập và tiếp cận với các hoạt động của NHCT Hà Tây, vấn đề Tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Hà Tây được chọn làm đề tài nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN VĂN: Tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Hà Tây pptx, LUẬN VĂN: Tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Hà Tây pptx, LUẬN VĂN: Tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Hà Tây pptx

Từ khóa liên quan