Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty Artexport Việt Nam trong giai đoạn hậu khủng hoảng kinh tế thế giới

79 483 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2012, 16:21

Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty Artexport Việt Nam trong giai đoạn hậu khủng hoảng kinh tế thế giới MỤC LỤCDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . 5 1.1 MỘT VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ARTEXPORT . 11 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 11 1.1.1.1 Giai đoạn 1964 - 1975 . 11 1.1.1.2 Giai đoạn 1976 – 1991 12 1.1.1.3 Giai đoạn 1991 – nay 13 1.1.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty 14 1.1.2.1 Nhiệm vụ 14 1.1.2.2 Quyền hạn . 15 1.1.3 Cơ cấu tổ chức kinh doanh và tổ chức bộ máy quản trị 16 1.1.4 Các lĩnh vực kinh doanh . 20 1.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh . 20 1.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2006 – 2009 23 1.2.1 Theo cơ cấu mặt hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu . 24 1.2.1.1 Hàng thêu ren, dệt may . 25 1.2.1.2 Hàng sơn mài, mỹ nghệ, đồ gỗ . 26 1.2.1.3 Hàng cói, mây tre 27 1.2.1.4 Gốm sứ, đất nung 28 1.2.1.5 Các mặt hàng khác 30 1.2.2 Theo cơ cấu thị trường xuất khẩu 30 1.2.2.1 Tây Bắc Âu 32 1.2.2.2 Châu Á – Thái Bình Dương 33 1.2.2.3 Đông Âu . 35 1.2.2.4 Thị trường khác . 36 1.2.3 Theo hình thức xuất khẩu . 37 1.2.3.2 Xuất khẩu trực tiếp và khác 38 1.2.3.1 Xuất khẩu nhận uỷ thác . 40 1.3 CÁC BIỆN PHÁP CÔNG TY ĐÃ SỬ DỤNG ĐỂ THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ . 40 1.3.1 Các biện pháp mở rộng và phát triển thị trường . 40 1.3.2 Công tác xúc tiến xuất khẩu . 41 1.3.3 Công tác huy động hàng xuất khẩu 41 1.3.3.1 Nhận uỷ thác xuất khẩu . 42 1.3.3.2 Liên doanh, liên kết để sản xuất hàng xuất khẩu . 42 1.3.3.3 Phương thức mua hàng xuất khẩu 43 1.3.4 Phát triển nguồn nhân lực . 44 1.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CỦA CÔNG TY 44 1.4.1 Thành tựu 44 1.4.2 Hạn chế . 47 1.4.3 Nguyên nhân của những hạn chế . 48 1.4.3.1 Nguyên nhân khách quan 48 1.4.3.2 Nguyên nhân chủ quan 49 2.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CỦA CÔNG TY ARTEXPORT TRONG THỜI GIAN TỚI 52 2.1.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 52 2.1.2 Chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011 - 2015 . 53 2.2 CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÔNG TY KHI XUẤT KHẨU 2HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ RA THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 54 2.2.1 Cơ hội 54 2.2.1.1 Tiếp cận với nhiều thị trường mới 55 2.2.1.2 Cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm 55 2.2.2 Thách thức . 56 2.2.2.1 Áp lực cạnh tranh từ các doanh nghiệp nước ngoài . 56 2.2.2.1 Tình trạng vi phạm bản quyền, sao chép mẫu mã, tranh chấp bản quyền . 56 2.2.2.2 Thiếu thông tin hỗ trợ thị trường 57 2.2.2.3 Đạt được các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm tại các thị trường khó tính . 58 2.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CHO CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 60 2.3.1 Nhóm giải pháp phát triển thị trường 60 2.3.2 Nhóm giải pháp đổi mới công nghệ, cải tiến mẫu mã sản phẩm 61 2.3.3 Nhóm giải pháp hoàn thiện công tác marketing 62 2.3.4 Nhóm giải pháp phát triển chất lượng nhân lực trong Công ty 64 2.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC . 66 2.4.1 Quy hoạch lại ngành sản xuất thủ công mỹ nghệ 66 2.4.2 Hỗ trợ xuất khẩu ngành hàng theo quy định của WTO 69 2.4.3 Đẩy mạnh vai trò xúc tiến thương mại của Nhà nước 71 2.4.4 Hoàn thiện công tác bảo hộ sở hữu kiểu dáng công nghiệp . 72 2.4.5 Tạo điều kiện cho Hiệp hội thủ công mỹ nghệ hoạt động có hiệu quả 73 KẾT LUẬN 75 3DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 4DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTTCMN Thủ công mỹ nghệKNXK Kim ngạch xuất khẩuXK Xuất khẩuXNK Xuất nhập khẩuXTTM Xúc tiến thương mạiTBCN Tư bản chủ nghĩaXHCN Xã hội chủ nghĩa5DANH MỤC BẢNGBảng 1.1 – Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 212006-2009 .21Bảng 1.2 - KNXK theo cơ cấu nhóm hàng giai đoạn 2006-2009 24Bảng 1.3 - KNXK hàng thêu ren, dệt may giai đoạn 2006-2009 .25Bảng 1.4 - KNXK hàng sơn mài – gỗ mỹ nghệ giai đoạn 2006-2009 .27Bảng 1.5 KNXK hàng cói, mây tre giai đoạn 2006-2009 28Bảng 1.6 - KNXK hàng gốm sứ giai đoạn 2006-2009 .29Bảng 1.7 - KNXK các mặt hàng khác giai đoạn 2006-2009 30Bảng 1.8 - KNXK theo thị trường giai đoạn 2006-2009 31Bảng 1.9 - KNXK sang Tây Bắc Âu giai đoạn 2006-2009 32Bảng 1.10 - KNXK sang châu Á-Thái Bình Dương giai đoạn 2006-2009 .34Bảng 1.11 - KNXK sang Đông Âu giai đoạn 2006-2009 35Bảng 1.12 - KNXK sang thị trường khác giai đoạn 2006-2009 36Bảng 1.13 - KNXK theo hình thức xuất khẩu giai đoạn 2006-2009 .37Bảng 1.14 - KNXK trực tiếp và khác giai đoạn 2006-2009 .38Bảng 1.15 - KNXK nhận ủy thác giai đoạn 2006-2009 .40Bảng 2.1 – Kế hoạch chuẩn bị chi tiết khi đi tham dự hội chợ, triển lãm .636DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1 – Tổng doanh thu của Công ty giai đoạn 2006 - 2009 21 Biểu đồ 1.2 – Lợi nhuận của Công ty giai đoạn 2006 - 2009 22 Biểu đồ 1.3 – Thu nhập bình quân người/tháng của Công ty giai đoạn 2006 - 2009 .23Biểu đồ 1.4 – Cơ cấu KNXK theo mặt hàng giai đoạn 2006-2009 .25Biểu đồ 1.5 - KNXK hàng thêu ren, dệt may giai đoạn 2006-2009 26 Biểu đồ 1.6 – Cơ cấu KNXK theo thị trường giai đoạn 2006-2009 .31 Biểu đồ 1.7 - Kim ngạch xuất khẩu sang Tây Bắc Âu giai đoạn 2006-2009.33 Biểu đồ 1.8 – Cơ cấu KNXK theo hình thức XK giai đoạn 2006-2009 .38Biểu đồ 1.9 - KNXK trực tiếp và khác giai đoạn 2006-2009 .39DANH MỤC HÌNHHình 1.1 – Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty .19 7 LỜI MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiTrong xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ, những mối quan hệ kinh tế ngày càng được mở rộng, việc hội nhập vào kinh tế khu vực và thể giới để phát triển là nhu cầu tất yếu khách quan của mỗi quốc gia. Việt Nam không thể đứng ngoài luồng xoáy của sự vận động kinh tế thế giới đang diễn ra từng ngày, từng giờ này. Bước sang thế kỉ 21, Việt nam đang đứng trước rất nhiều thời cơ cũng như thách thức đối với quá trình phát triển nền kinh tế của mình.Với mục tiêu đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước hướng về xuất khẩu trong giai đoạn hiện nay thì việc tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước để phát triển những mặt hàng xuất khẩu là vấn đề hết sức cần thiết. Trong chiến lược này, Đảng và Nhà nước ta đã xác định thủ công mỹ nghệmột trong những mặt hàng xuất khẩu chiến lược, có khả năng tăng trưởng cao, không chỉ mang lại lợi ích kinh tế thiết thực mà còn có ý nghĩa chính trị xã hội rộng lớn. Chính sách mở cửa nền kinh tế đã và đang mở ra nhiều cơ hội cho ngành xuất khẩu thủ công mỹ nghệ của Việt Nam. Mặt hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam đã có mặt trên 120 nước trên thế giới, tuy nhiên, hiện đang gặp những khó khăn không nhỏ trong vấn đề sản xuấtđẩy mạnh lượng hàng xuất khẩu trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay. Xuất phát từ thực tại trên, trong quá trình thực tập tại công ty Artexport, qua việc tìm hiểu và thu thập thông tin, em đã quyết định chọn đề tài: “Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty Artexport Việt Nam trong giai đoạn hậu khủng hoảng kinh tế thế giới” làm đề tài cho 8chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu- Phân tích và đánh giá thực trạng xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty Artexport sang các thị trường nước ngoài. Từ đó, rút ra những thành tựu Công ty đã đạt được trong hoạt động xuất khẩu thủ công mỹ nghệ của mình, cũng như những tồn tại và những nguyên nhân của những tồn tại đó.- Trên cơ sở dự báo về tình hình thị trường xuất khẩu thủ công mỹ nghệ, phân tích những cơ hội và thách thức đối với công ty Artexport khi xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ sang thị trường nước ngoài. Từ đó, đề xuất các giải pháp cho Công ty và các kiến nghị đối với nhà nước nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty trong thời gian tới.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu: Hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty ArtexportPhạm vi nghiên cứu:- Về mặt hàng: tất cả các mặt hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu của Công ty Artexport- Về thời gian: từ năm 2006 đến năm 20094. Phương pháp nghiên cứuBài viết sử dụng phương pháp duy vật lịch sử biện chứng và phương pháp phân tích tổng hợp.5. Kết cấu của chuyên đề thực tậpNgoài danh mục chữ viết tắt, danh mục bảng biểu hình vẽ, lời mở đầu, kết 9luận và danh mục tài liệu tham khảo, bài viết được kết cấu gồm 2 chương như sau:Chương 1 – Thực trạng xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty Artexport trong thời gian quaChương 2 – Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại Công ty Artexport trong giai đoạn hậu khủng hoảng kinh tế thế giớiĐể hoàn thành được bài viết này, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo GS. TS. Đỗ Đức Bình, tập thể phòng Tổ chức hành chính, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ ARTEXPORT đã trực tiếp hướng dẫn, cung cấp tài liệu và giúp đỡ em nhiệt tình trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài.Do còn hạn chế về kiến thứckinh nghiệm thực tế cũng như nguồn tài liệu nên bài viết này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để bài viết này được hoàn thiện hơn.10[...]...11 Chương 1 THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CỦA CÔNG TY ARTEXPORT TRONG THỜI GIAN QUA 1.1 MỘT VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ARTEXPORT 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty • Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦ CÔNG MỸ NGHỆ • Tên tiếng Anh: HANDICRAFT AND ART ARTICLES EXPORT IMPORT JOINT STOCK COMPANY • Tên viết tắt: ARTEXPORT VIETNAM • Địa chỉ: 2A Phạm Sư Mạnh... quyết định nhiệm vụ của Công ty Artexport Vietnam như sau: • Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh nhằm thực hiện được mục đích của Công ty:  Tổ chức sản xuất, chế biến, gia côngthu mua hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩumột số mặt hàng khác được Bộ cho phép  Xuất khẩu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm do liên doanh, liên kết tạo ra và các mặt hàng khác được Bộ cho phép... nền kinh tế trong nước khá cao (năm 2008 mức lạm phát của Việt Nam xấp xỉ 20%), vì vậy mức thu nhập bình quân đầu người thực tế tăng không đạt được 4 triệu, như vậy là đời sống của cán bộ công nhân viên chưa hề được cải thiện hơn so với các năm trước đó 1.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2006 – 2009 24 1.2.1 Theo cơ cấu mặt hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Trong. .. phải giành lấy thị phần tại một số thị trường đã mất từ tay các công ty đối thủ trong và ngoài nước 1.2.2.3 Đông Âu Đông Âu đã từng là khu vực truyền thống cho hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam nói chung và của Công ty Artexport nói riêng trong một thời gian khá dài Trong thời gian đó, xuất khẩu của Công ty sang thị trường này chủ yếu theo nghị định thư giữa Việt Nam với các nước trong khu vực Đông Âu... tách ra từ Tổng Công ty xuất nhập khẩu Tạp phẩm (TOCONTAP) và được thành lập theo quyết định số 617/BNgT-TCCB ngày 23/12/1964 của Bộ Ngoại thương (nay là bộ Công thương) với tên gọi là: Tổng Công ty xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệsở vật chất ban đầu còn rất nghèo nàn, cán bộ quản lý kiêm nghiệp vụ chỉ có 36 Chỉ sau một năm thành lập Công ty đã có kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ đạt 600.000... Công ty 1.2.2.1 Tây Bắc Âu Khu vực thị trường Tây Bắc Âu của Công ty bao gồm hầu hết là các nước có nền kinh tế phát triển ổn định, thu nhập bình quân đầu người cao Đâymột thị trường tiềm năng rất lớn đối với Công ty nói riêng và đối với toàn ngành xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam nói chung Chỉ khi có thu nhập cao thì người tiêu dùng mới có nhu cầu sử dụng các mặt hàng thủ công mỹ nghệ. .. tảiXuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 1.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã gặp phải rất nhiều khó khăn thử thách Song bằng sự nỗ lực vươn lên, Công ty đã gặt hái được những thành quả nhất định Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong một vài năm qua được thể hiện trong bảng sau: 21 Bảng 1.1 – Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2006-2009... mạnh mẽ: từ thế độc quyền chuyển hẳn sang cạnh tranh bình đẳng với nhiều thành phần kinh tế khác trong tổ chức sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, cuộc khủng hoảng tài chính khu vực châu Á 1997, suy thoái kinh tế thế giới năm 2001 sau sự kiện ngày 11/9…Từ năm 2005 đến nay, Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần hóa Trên cơ sở những thành quả đã đạt được trong 40 năm... Hồng Kông, Singapore, Pháp, Ý, Tây Đức 1.1.1.2 Giai đoạn 1976 – 1991 Đây là thời kỳ hòa bình thống nhất đất nước nhưng cũng là giai đoạn Công ty chủ yếu xuất khẩu trả nợ và xuất khẩu theo đơn hàng đã ký theo Nghị Định Thư hàng năm giữa các nước xã hội chủ nghĩa Tổng Công ty đã hướng dẫn tay nghề làm hàng thủ công mỹ nghệ và đưa công ăn việc làm đến với người dân ở những vùng mới giải phóng, đồng thời... khoáng sản, hàng công nghệ phẩm, dệt may, hàng da, sản xuất và gia công chê biến các sản phẩm gỗ mỹ nghệ, thêu ren, các hàng hoá tiêu dùng • Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng và nhà ở, kho bãi, nhà xưởng sản xuấtKinh doanh dịch vụ đại lý bán hàng hoá cho các nhà sản xuất, thương mại, tổ chức hội chợ, triển lãm thủ công mỹ nghệtrong và ngoài nước theo quy định của pháp luật • Kinh doanh . đề tài: Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty Artexport Việt Nam trong giai đoạn hậu khủng hoảng kinh tế thế giới làm. trạng xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Công ty Artexport trong thời gian quaChương 2 – Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty Artexport Việt Nam trong giai đoạn hậu khủng hoảng kinh tế thế giới, Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty Artexport Việt Nam trong giai đoạn hậu khủng hoảng kinh tế thế giới, Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty Artexport Việt Nam trong giai đoạn hậu khủng hoảng kinh tế thế giới

Từ khóa liên quan