Báo cáo "Những vấn đề cơ bản của hệ thống hoá pháp luật về an sinh xã hội ở nước ta hiện nay " ppt

9 775 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2014, 13:20

nghiên cứu - trao đổi 18 tạp chí luật học số 3/2010 Bùi Đức Hiển * 1. Thc trng quy nh v h thng hoỏ phỏp lut v an sinh xó hi Quỏ trỡnh h thng hoỏ phỏp lut v an sinh xó hi t nm 1986 tr v trc khụng nhiu, a s ch l vic tp hp cỏc vn bn phỏp lut an sinh theo nhng tiờu chớ v mc ớch nht nh ca cỏc ch th tin hnh, cũn vic phỏp in hoỏ thỡ hu nh rt ớt, ch yu ch tn ti di dng sa i, b sung cỏc sc lnh, cỏc ngh nh m thụi. Cú ba nguyờn nhõn dn n iu ny: Th nht, nn kinh t nc ta thi kỡ ú cũn da trờn th ch k hoch hoỏ tp trung, bao cp, Nh nc va l ngi qun lớ, ngi t chc sn xut v ngi phõn phi sn phm xó hi nờn hot ng m bo an sinh xó hi Vit Nam trong thi kỡ ny do Nh nc thc hin. Nh nc m nhim hai chc nng: va l ngi ban hnh chớnh sỏch va l ngi thc hin chớnh sỏch thụng qua b mỏy ca mỡnh; th hai, nguyờn nhõn trc tip l nhng vn bn phỏp lut quy nh v chớnh sỏch an sinh xó hi thi kỡ ny khụng c ban hnh nhiu; th ba, phỏp lut v an sinh xó hi thi kỡ ny ch yu quy nh nhiu v vn bo him xó hi cho ngi lao ng nhng i tng m cỏc quy nh phỏp lut iu chnh quỏ hp ch yu l cỏn b, cụng chc nh nc. i hi ng ton quc ln th VI nm 1986 ó thụng qua ng li i mi t nc, trng tõm l i mi v kinh t, chuyn t kinh t tp trung bao cp sang nn kinh t th trng, m rng giao lu hp tỏc vi tt c cỏc nc v vựng lónh th trờn th gii trờn c s hp tỏc cựng cú li. Tuy nhiờn, kinh t th trng cng t ra nhiu thỏch thc nh: phỏ sn, tht nghip l nhng nguy c luụn tim n cỏc t nn xó hi, phõn hoỏ giu nghốo l iu khú trỏnh khi iu ny lm tng nhu cu v m bo an sinh xó hi ca ngi dõn. c trng c bn ca an sinh xó hi trong nn kinh t th trng Vit Nam trong giai on ny l ó cú s chuyn giao dn cụng vic t Nh nc sang cho xó hi, cho cng ng. Nhiu vn bn phỏp lớ ó c Nh nc ban hnh nhm m bo an sinh xó hi cho nhõn dõn. Hin phỏp nm 1992 ó quy nh tm cao mi nhng quyn thuc v an sinh xó hi ca cụng dõn nh: ch bo h lao ng (iu 56), ch bo v sc khe (iu 61) Trờn c s Hin phỏp, nhiu vn bn trong lnh vc ny c ban hnh nhng h thng phỏp lut an sinh xó hi nc ta vn cũn cú nhng bt cp, hn * Vin nh nc v phỏp lut nghiên cứu - trao đổi tạp chí luật học số 3/2010 19 ch nht nh: Th nht, quy nh phỏp lut v an sinh xó hi vn cha bao quỏt ht cỏc vn m nú cn iu chnh. Vớ d: i tng tham gia BHXH cũn rt hp;(1) th hai, quy nh phỏp lut v an sinh xó hi cũn tn mn trong nhiu vn bn phỏp lut nh cỏc phỏp lnh, cỏc vn bn di lut; th ba, mt s quy nh phỏp lut cũn chung chung, thiu tớnh c th, cht ch, rừ rng, ụi khi cũn tru tng; phỏp lut v u ói vi ngi cú cụng, bo him xó hi cú nhiu yu t cha phự hp. Vớ d: quy nh v iu kin i vi ngi c hng cu tr xó hi, u ói xó hi; h thng vn bn hng dn ụi khi cũn chm, ni dung cũn cú im chng chộo. Cụng tỏc tp hp, phỏp in hoỏ ó c tin hnh nhng cha trit Cú nhiu phng thc khỏc nhau xõy dng cng nh ban hnh phỏp lut trong ú mt phng thc m theo chỳng tụi gi vai trũ quan trng ú l h thng hoỏ phỏp lut an sinh xó hi. Chỳng ta ó bit vic ban hnh cỏc quy nh phỏp lut luụn phi gn vi yờu cu thc tin, hon cnh ca t nc. Xõy dng, ban hnh cỏc vn bn phỏp lut mi luụn cn phi m bo tớnh k tha cỏc quy nh phỏp lut tin b ng thi cn nghiờn cu, sa i, b sung nhng quy nh ó li thi, lc hu. H thng hoỏ phỏp lut chớnh l phng thc giỳp m bo c nhng yờu cu trờn. Quỏ trỡnh h thng hoỏ phỏp lut an sinh xó hi nhng nm va qua cng c tin hnh thng xuyờn v nh kỡ c th: - V tp hp hoỏ, vic tp hp cỏc vn bn phỏp lut an sinh xó hi nc ta nhng nm va qua ó c tin hnh thng xuyờn vi phm vi, ch th, tiờu chớ, mc ớch khỏc nhau: + V phm vi, vic tp hp, sp xp cỏc vn bn an sinh xó hi c tin hnh i vi cỏc vn bn trong phm vi mt a phng nht nh hoc trờn phm vi c nc. Vớ d: tp hp cỏc quyt nh, ch th ca U ban nhõn dõn thnh ph H Ni v chớnh sỏch cu tr xó hi trong trng hp thiờn tai t nm 2000 n nay + V thi gian, vic tp hp cỏc vn bn phỏp lut an sinh xó hi c sp xp, tp hp theo theo tng mc thi gian nh t nm 1986 n nay hoc t 1945 n nay + V lnh vc, vic tp hp hoỏ cỏc vn bn phỏp lut an sinh xó hi c tin hnh sp xp theo lnh vc nh: tp hp cỏc vn bn phỏp lut v cu tr xó hi; vn bn phỏp lut v u ói xó hi; vn bn phỏp lut v bo him xó hi. Ph bin hn l tp hp, sp xp chung ba lnh vc ny thnh phỏp lut v an sinh xó hi Ngoi ra, quỏ trỡnh tp hp hoỏ cỏc vn bn phỏp lut an sinh xó hi cng c tin hnh bi nhiu ch th vi nhiu mc ớch khỏc nhau: ch th tin hnh tp hp vn bn phỏp lut cú th l cỏ nhõn, t chc, hc sinh, sinh viờn, ngi nc ngoi tu theo mc ớch s dng m h cú cỏch sp xp cho phự hp. Vớ d: Mt sinh viờn mun nghiờn cu phỏp lut v cu tr xó hi thỡ h s tin hnh tp hp cỏc vn bn nghiên cứu - trao đổi 20 tạp chí luật học số 3/2010 phỏp lut cú iu chnh v cu tr xó hi theo tiờu chớ nht nh nh: thi gian ban hnh v lnh vc ban hnh(2) - V phỏp in hoỏ, bờn cnh quỏ trỡnh trỡnh tp hp hoỏ cỏc vn bn phỏp lut an sinh xó hi, sau khi tin hnh s nghip i mi ỏp ng c yờu cu ca quỏ trỡnh ny v m bo an sinh xó hi trong nhõn dõn, nhiu vn bn phỏp lut trong ú cú phỏp lut v an sinh xó hi c tin hnh sa i, b sung di hỡnh thc h thng hoỏ nh: lnh vc bo him xó hi, bo him y t Vic tin hnh phỏp in hoỏ Ngh nh s 12/CP ngy 26/01/1995 ca Chớnh ph v ban hnh iu l bo him xó hi th hin qua vic sa i, b sung Ngh nh ny bng Ngh nh s 93/1998/N-CP ngy 12/11/1998. S phỏp in hoỏ ny t c tm cao hn khi Ngh nh trờn ó c sa i, b sung mt cỏch tng th kt hp vi mt s thụng t hng dn khỏc nõng lờn thnh Lut bo him xó hi nm 2006; Lut bo him y t cng c xõy dng qua vic phỏp in hoỏ Ngh nh ca Chớnh ph s 63/2005/N-CP ngy 16/5/2005 T nhng dn chng trờn chỳng ta thy rng h thng phỏp lut v an sinh xó hi nc ta ngy cng hon thin v gúp phn iu chnh cỏc quan hờ xó hi kp thi hn. Do vy y mnh hon thin h thng phỏp lut núi chung v h thng phỏp lut v an sinh xó hi núi riờng, Nh nc ta ó y mnh cụng tỏc h thng hoỏ phỏp lut, ỏnh giỏ thc trng cỏc quy nh phỏp lut v phỏp in hoỏ, nõng cp cỏc quy nh phỏp lut ỏp ng nhu cu thc tin.(3) tin hnh h thng hoỏ phỏp lut an sinh xó hi bờn cnh xem xột thc trng phỏp lut v an sinh xó hi chỳng ta cng cn xem xột n s cn thit ca vic h thng hoỏ. 2. Nhu cu khỏch quan ca h thng hoỏ phỏp lut an sinh xó hi - Nhu cu t s vn ng phỏt trin ca xó hi: Chỳng ta bit xó hi khụng ngng vn ng v phỏt trin, phỏp lut luụn lc hu hoc mt phn no ú cú tớnh vt trc trong quỏ trỡnh ny, cỏc quan h an sinh xó hi cng vy, trc õy do chin tranh nhu cu bo v cỏn b, chin s tham gia chin u, nhng ngi cú cụng vi cỏch mng c cao thỡ cỏc quy phm phỏp lut an sinh xó hi ch yu tp trung vo vn u ói vi ngi cú cụng. Tuy nhiờn, khi chin tranh ó lựi xa, trong quỏ trỡnh y mnh phỏt trin kinh t, vic chm lo bo m cuc sng cho ngi dõn trỏnh cỏc tỏc ng xu t thiờn nhiờn, kinh t, xó hi thỡ thi kỡ ny cỏc quy phm phỏp lut v an sinh xó hi li tp trung vo vn cu tr xó hi, bo him xó hi. T s phc tp v luụn bin ng ca cỏc quan h xó hi ú, Nh nc cn phi cú s iu chnh kp thi cỏc quy phm phỏp lut. ỏp ng c iu ny, Nh nc tin hnh sa i, b sung cỏc vn bn phỏp lut hin hnh, loi b nhng quy phm li thi, b sung vo nhng vn mi phỏt sinh bng vn bn phỏp lớ mi cú th l cựng loi vi nghiên cứu - trao đổi tạp chí luật học số 3/2010 21 vn bn phỏp lớ b sa i nhng cng cú th c nõng lờn tm cao hn vn bn b sa i. Vớ d: sa i, b sung mt ngh nh bng mt ngh nh khỏc, mt phỏp lnh hoc cao hn na l lut. - Xut phỏt t s chng chộo v ch th ban hnh: Lut ban hnh vn bn quy phm phỏp lut nm 2008 v Lut ban hnh vn bn quy phm phỏp lut ca hi ng nhõn dõn v u ban nhõn dõn nm 2004 quy nh rt nhiu ch th khỏc nhau t Ch tch nc cho n ch tch u ban nhõn dõn xó, phng, th trn, cỏc ban, ngnh u cú thm quyn ban hnh vn bn quy phm phỏp lut. S d nh vy bi xut phỏt t chc nng, nhim v khỏc nhau vi nhng mc ớch, li ớch khỏc nhau. Do ú h ban hnh ra nhng vn bn quy phm cú ni dung, phm vi cng nh giỏ tr hiu lc khỏc nhau thm chớ cú lỳc cú ni, vn bn ca cỏc c quan trung ng chng chộo, mõu thun nhau S tham gia ban hnh ca nhiu ch th dn ti nhu cu phi h thng hoỏ phỏp lut v an sinh xó hi nhm xỏc nh rừ thm quyn ban hnh vn bn cng nh loi vn bn c ban hnh vi tng ch th da trờn chc nng v nhim v ca h. - Xut phỏt t chớnh nhng quy nh phỏp lut an sinh xó hi cú nhiu bt cp nh quy nh cỏc vn cũn tn mn, thiu thng nht, khụng hoc cha bao quỏt ht cỏc vn m nú cn iu chnh: Mt s quy nh phỏp lut cũn chung chung, thiu tớnh c th, thiu cht ch, thiu rừ rng, ụi khi cũn tru tng, cn phi tin hnh h thng hoỏ phỏp lut v vn ny. - Xut phỏt t nhu cu ca quỏ trỡnh hi nhp. Trong cỏc vn kin cng nh trong Hin phỏp nm 1992, ng v Nh nc ta ó ch rừ y mnh quan h hp tỏc vi tt c cỏc quc gia trờn th gii khụng phõn bit dõn tc, tụn giỏo, ch chớnh tr, a dng hoỏ, a phng hoỏ cỏc quan h quc t trờn c s hp tỏc cựng cú li. Thc tin t khi tin hnh s nghip i mi nc ta ó y mnh tng cng cỏc quan h vi hu khp cỏc quc gia cng nh cỏc t chc quc t khu vc v trờn th gii, c bit l ASEAN v WTO. Tham gia vo sõn chi chung ton cu chỳng ta phi chp nhn lut chi chung ca th gii. Do vy phi sa i, b sung nhng quy nh phỏp lut núi chung, cỏc quy nh phỏp lut an sinh xó hi núi riờng ca nc ta cho phự hp vi phỏp lut ca th gii. Quỏ trỡnh ny c thc hin thụng qua nhiu phng thc(4) trong ú cú h thng hoỏ phỏp lut (tp hp cỏc vn bn phỏp lut v phỏp in hoỏ phỏp lut an sinh xó hi). - Xut phỏt t ũi hi minh bch hoỏ, tớnh ng b ca h thng phỏp lut an sinh. Nhng quy nh phỏp lut an sinh xó hi khụng ch do Quc hi, Chớnh ph hay B lao ng, thng binh v xó hi ban hnh m cũn do nhiu c quan khỏc ban hnh cú liờn quan n an sinh xó hi, iu ú cú th dn n mõu thun, chng chộo, thiu ng b gia cỏc quy nh phỏp lut. Mt khỏc quỏ trỡnh thc hin cỏc chớnh sỏch xó hi ũi hi phi nhanh chúng, hiu nghiên cứu - trao đổi 22 tạp chí luật học số 3/2010 qu, mun lm c iu ú thỡ quy nh phỏp lut phi rừ rng (tc l phi minh bch) l ũi hi quan trng. Do vy trong quỏ trỡnh y mnh minh bch hoỏ phỏp lut núi chung v phỏp lut an sinh xó hi núi riờng thỡ h thng hoỏ phỏp lut úng vai trũ quan trng. Thụng qua quỏ trỡnh tp hp, sp xp cỏc vn bn quy phm phỏp lut giỳp phỏt hin c nhng bt cp, thiu sút ca cỏc quy phm phỏp lut an sinh xó hi t ú tin hnh phỏp in hoỏ, loi b nhng quy nh phỏp lut lc hu, chng chộo, thờm nhng quy phm phỏp lut mi v vn bn phỏp lut mi ra i m bo c s minh bch, ng b, hp lớ trong cỏc quy nh phỏp lut. - Xut phỏt t vic thc hin cú hiu qu quyn li ca nhng i tng c hng an sinh xó hi: Bt c quy phm phỏp lut no trc khi ban hnh cn phi cn c vo thc tin, vi mc ớch to iu kin thun li cho nhõn dõn trong quỏ trỡnh thc hin. Cựng vi s phỏt trin ca khoa hc, k thut, ca kinh t thỡ yờu cu phc v nhõn dõn ngy cng phi c nõng cao v cỏc nh lm lut phi nhn thc c nhng iu ú th ch hoỏ vo cỏc quy nh phỏp lut thụng qua quỏ trỡnh tp hp hoỏ v phỏp in hoỏ. - Xut phỏt t yờu cu ca vic xõy dng nh nc phỏp quyn ũi hi h thng phỏp lut trong ú cú phỏp lut an sinh xó hi cn phi c hon chnh v con ng h thng hoỏ phỏp lut l mt trong nhng phng thc t c iu ny 3. Tiờu chớ h thng hoỏ phỏp lut an sinh xó hi tin hnh cụng tỏc h thng hoỏ phỏp lut núi chung v h thng hoỏ phỏp lut an sinh xó hi núi riờng thỡ vn khụng kộm phn quan trng c t ra l h thng hoỏ chỳng lm gỡ? Bit rng h thng hoỏ phỏp lut nhm to iu kin cho cỏc ch th d dng trong vic tỡm kim, thun li cho vic phỏt hin ra nhng yu kộm v sa i chỳng. Tuy nhiờn, nu ch núi vy e rng s mang tớnh hỡnh thc, bi chỳng ta thy rng t phự hp nú rt tru tng. Do vy cn phi t ra nhng tiờu chớ c th trong quỏ trỡnh h thng hoỏ cỏc vn bn ny v trong quỏ trỡnh h thng hoỏ cỏc vn bn phỏp lut, c th l trong vic sa i, xõy dng cỏc quy nh phỏp lut mi chỳng ta cn phi ỏp dng quy trỡnh RIA (quy trỡnh ỏnh giỏ tỏc ng ca vn bn n i sng xó hi).(5) - Tớnh ng b: th nht, gia cỏc vn bn cựng cp hiu lc, cựng giỏ tr phỏp lớ quy nh khụng c mõu thun, chng chộo nhau. Vớ d: Ngh nh do B lao ng, thng binh v xó hi son tho khụng c mõu thun, chng chộo vi ngh nh do B y t son tho gõy khú khn cho quỏ trỡnh trin khai thc hin cỏc quy nh phỏp lut ny m cn phi cú s thng nht v b tr cho nhau; th hai, s ng b cũn c th hin qua cỏc vn bn ca cp di ban hnh phi phự hp vi vn bn ca cp trờn thng nht trong phm vi c nc, d nhiờn l tr mt s nghiên cứu - trao đổi tạp chí luật học số 3/2010 23 trng hp c bit do phỏp lut quy nh. Tiờu chớ ny giỳp m bo s tng thớch phự hp gia cỏc quy nh phỏp lut trỏnh mõu thun, chng chộo sau khi ó tin hnh h thng hoỏ phỏp lut. - Tớnh minh bch: Theo nh ngha ca Ngõn hng th gii thỡ minh bch l s ph bin thụng tin cú tớnh cht rng rói vi giỏ r. Cũn minh bch trong phỏp lut l nhng quy nh phỏp lut trong ú cú phỏp lut an sinh xó hi phi rừ rng, mt ngha ng thi nú phi c cụng khai n qung i qun chỳng. Chỳng ta s khụng th núi l minh bch nu vn bn phỏp lut c ban hnh li khụng c cụng khai rng rói trong nhõn dõn, khụng c nhiu ngi bit n. Ngc li vn bn phỏp lut mc dự c cụng khai nhng quy nh trong ú li cú th c hiu theo nhiu cỏch khỏc nhau thỡ ú cng khụng th gi l minh bch. Do ú trong quỏ trỡnh h thng hoỏ phỏp lut an sinh xó hi, chỳng ta cn phi c bit lu ý n vn ny (tc nhõn dõn phi c bit v c gúp ý vo cỏc vn bn phỏp lut ang trong quỏ trỡnh xõy dng). iu ny s cú nh hng tớch cc n quỏ trỡnh thc hin phỏp lut. - Tớnh ton din: m bo quỏ trỡnh thc thi phỏp lut c hiu qu, vn rt quan trng l phỏp lut ú phi iu chnh mt cỏch ton din. Phỏp lut v an sinh xó hi cng vy, phi iu chnh ton din cỏc vn v bo him xó hi, u ói xó hi v cu tr xó hi. Do vy trong quỏ trỡnh son tho, ban hnh vn bn quy phm phỏp lut, c bit l quỏ trỡnh h thng hoỏ phỏp lut an sinh xó hi vi nhiu vn rng ln v phc tp thỡ vic m bo tớnh ton din trong cỏc quy nh phỏp lut luụn l yu t c lu tõm hng u. Bi h thng hoỏ phỏp lut cú hỡnh thc phỏp in hoỏ, õy l giai on khụng ch l tp hp, sp xp cỏc vn bn quy phm phỏp lut m c quan nh nc cú thm quyn cũn tin hnh nghiờn cu b sung cỏc quy phm mi nhm to ra vn bn phỏp lut mi cú giỏ tr v cp hiu lc phỏp lớ cao hn, do vy tớnh ton din l mt trong nhng tiờu chớ quan trng thc hin quỏ trỡnh ny. - Tớnh h thng, c th hin qua hai khớa cnh c bn: Th nht, s thng nht gia cỏc phn, cỏc chng, mc trong vn bn vi nhau c sp xp, b trớ theo mt trỡnh t nht nh; th hai, s thng nht cũn c th hin qua cỏc quy nh ca cỏc vn bn trong h thng phỏp lut an sinh xó hi vi nhau nh phỏp lut v u ói xó hi, cu tr xó hi, bo him xó hi v bo bo tớnh h thng ca phỏp lut an sinh xó hi trong h thng phỏp lut Vit Nam. Do vy trong quỏ trỡnh h thng hoỏ phỏp lut cỏc ch th tin hnh cng cn ht sc lu tõm n tiờu chớ ny. - Tớnh d tip cn v d bỏo v vn bn quy phm phỏp lut: Quỏ trỡnh h thng hoỏ phỏp lut k c quỏ trỡnh tp hp hoỏ cng nh phỏp in hoỏ vn bn luụn cn phi m bo c tớnh d tip cn i vi a s qun chỳng nhõn dõn (tc l phi m bo c hai yu t l tớnh minh bch trong cỏc nghiên cứu - trao đổi 24 tạp chí luật học số 3/2010 quy nh phỏp lut v m bo c tớnh cụng khai n mi ngi, mi ngi d tip cn c nú). Vn na l cỏc vn bn quy phm phỏp lut liờn quan n i a s nhõn dõn, nhng quy nh ca nú phi phự hp vi thc tin v d hiu. õy cú l l mt trong nhng tiờu chớ tng hp trong quỏ trỡnh h thng hoỏ phỏp lut, bi trong ú cú bao hm nhiu yu t v cụng khai, minh bch v thm chớ l c tớnh ng b, thng nht ca vn bn phỏp lut. Cỏc quy nh phỏp lut an sinh xó hi trong quỏ trỡnh h thng hoỏ cn phi ỏp ng c tiờu chớ ny. 4. Phng hng y mnh h thng hoỏ phỏp lut an sinh xó hi 4.1. Hng hon thin chung - V nhn thc, cn phi nhn thc thụng sut t cỏc cp lónh o n cỏc c quan t chc, cỏ nhõn v tm quan trng ca cụng tỏc h thng hoỏ phỏp lut v quy nh thnh chớnh sỏch t ú to tin cho vic xõy dng, c th hoỏ thnh phỏp lut v vn ny. - V ch th tin hnh h thng hoỏ phỏp lut. Núi chung v tp hp hoỏ, r soỏt vn bn quy phm phỏp lut cú l chỳng ta khụng cn bn nhiu v vn ch th tin hnh thc hin, bi ch th no cng cú th lm vic ny cn c vo mc ớch ca mỡnh a ra tiờu chớ v tin hnh tp hp. Tuy nhiờn, vn ỏng phi bn õy l h thng vn bn nc ta rt s, tp hp nú ó khú nhng kim tra xem vn bn no cũn hiu lc hay ht hiu lc thỡ khụng phi l vn n gin. Mt khỏc, quỏ trỡnh h thng hoỏ phỏp lut khụng ch cú vic tp hp, sp xp vn bn m cũn bao gm c quỏ trỡnh phỏp in hoỏ. Do vy theo quan im ca chỳng tụi thỡ vic tp hp ỏnh giỏ thc trng quy nh phỏp lut cú th do cỏc c quan t chc, cỏ nhõn trong hoc ngoi nh nc tin hnh v a ra xut sa i, trờn c s nhu cu thc tin c quan nh nc cú thm quyn s tin hnh phỏp in hoỏ. Tuy nhiờn, m bo kt qu quỏ trỡnh tin hnh r soỏt phi tuõn theo nhng tiờu chớ nht nh v phi c kim soỏt cht ch. Nu s dng kt qu tp hp hoỏ ú phi c c quan nh nc cú thm quyn ỏnh giỏ da trờn cỏc tiờu chun nht nh v tớnh chớnh xỏc Quỏ trỡnh tp hp hoỏ cú th vy nhng quỏ trỡnh phỏp in hoỏ l quỏ trỡnh loi b cỏc quy phm lc hu, b sung thờm nhng quy nh phỏp lut mi thỡ bt buc phi do c quan Nh nc tin hnh. Vớ d tp hp hoỏ vn bn phỏp lut v an sinh xó hi cú th do t chc, cỏ nhõn bờn ngoi tin hnh, hoc B lao ng, thng binh v xó hi tin hnh song n quỏ trỡnh phỏp in hoỏ thỡ phi do B lao ng, thng binh v xó hi thc hin vic ny. Vic tp hp, r soỏt cỏc vn bn quy phm phỏp lut phi c giao cho cỏc c quan thuc b qun lớ theo ngnh, lnh vc hoc cỏc t chc, cỏ nhõn bờn ngoi tin hnh (c c quan nh nc cú thm quyn tha nhn) v nhng quy nh phỏp lut liờn quan n ngnh mỡnh v ch ra c th vn bn no cũn hiu nghiên cứu - trao đổi tạp chí luật học số 3/2010 25 lc, vn bn no ht hiu lc mt phn a ra xut phỏp in hoỏ v c quan tng hp, cui cựng giao cho B t phỏp m c th l Cc kim tra vn bn quy phm phỏp lut, bi Cc ny cú chc nng kim tra vic ban hnh vn bn quy phm phỏp lut t trung ng n a phng nờn s thun li hn rt nhiu cho quỏ trỡnh tin hnh h thng hoỏ. - V ti chớnh, Nh nc cng nh cỏc t chc cỏ nhõn cn m bo ti chớnh cho hot ng ny c tin hnh ỳng tin , vic cung cp ti chớnh ny c th hin c th qua nhng hng mc cụng vic c th cú s giỏm sỏt cht ch t Nh nc ỏnh giỏ nghiờm tỳc i vi kt qu h thng hoỏ phỏp lut núi chung cng nh phỏp lut an sinh xó hi núi riờng. - V thụng tin, y mnh cụng b thụng tin trờn cỏc phng tin thụng tin i chỳng nh phỏt thanh, bỏo in, truyn hỡnh, Internet khụng ch v cỏc vn bn lut ó c phỏp in hoỏ m c cỏc vn bn c h thng hoỏ di hỡnh thc tp hp hoỏ theo nhng tiờu chớ nht nh phc v cho hot ng nghiờn cu, tỡm hiu ca nhõn dõn v cỏc chớnh sỏch an sinh xó hi cú hiu qu. 4.2. Gii phỏp hon thin c th Th nht, y mnh hn na cụng tỏc r soỏt, tp hp hoỏ cỏc vn bn phỏp lut an sinh xó hi ca c trung ng v a phng. Trong quỏ trỡnh ny cn c bit cao vai trũ ca cỏc c quan kim tra vn bn nh Cc kim tra vn bn quy phm phỏp lut ca B t phỏp v cỏc phũng kim tra vn bn thuc cỏc s t phỏp a phng trong vic phỏt hin v x lớ, xut x lớ cỏc vn bn cú ni dung, chng chộo, mõu thun nhau Th hai, trong quỏ trỡnh tin hnh h thng hoỏ phỏp lut an sinh xó hi di hỡnh thc phỏp in hoỏ phi m bo nhng nguyờn tc c bn, c thự ca an sinh xó hi nh: mi thnh viờn trong xó hi u cú quyn c hng an sinh xó hi; nh nc thng nht qun lớ vn an sinh xó hi; kt hp hi ho gia chớnh sỏch kinh t vi chớnh sỏch xó hi; bỡnh ng, dõn ch, cụng khai v cụng bng xó hi; nguyờn tc hng th theo úng gúp kt hp vi ly s ụng bự s ớt; a dng hoỏ, xó hi hoỏ cỏc hot ng an sinh xó hi nhm m bo kh nng thc thi sau quỏ trỡnh phỏp in hoỏ. Th ba, xõy dng chớnh sỏch tng th cho vn an sinh xó hi v th ch hoỏ chớnh sỏch ú trong mt o lut v an sinh xó hi hn l a ra cỏc chớnh sỏch n l cho tng mng nh ca an sinh xó hi v gii quyt tng mng nh ú trong tng o lut hn ch. Trong quỏ trỡnh phỏp in hoỏ ny, theo chỳng tụi cn ỏp dng trit quy trỡnh RIA (quy trỡnh ỏnh giỏ tỏc ng vn bn). Th t, v c ch thc hin: c ch thc hin phỏp lut núi chung v an sinh xó hi núi riờng ũi hi h thng phỏp lut xõy dng trờn c s phự hp vi thc tin. Khi phỏp lut an sinh xó hi cũn nhiu vn nghiên cứu - trao đổi 26 tạp chí luật học số 3/2010 cn gii quyt thỡ: - Trc mt, tin hnh phỏp in hoỏ phỏp lut an sinh xó hi theo tng lnh vc nh: cu tr xó hi, u ói xó hi v bo him xó hi, ỏnh giỏ thc trng quy nh phỏp lut tng lnh vc v tin hnh loi b cỏc quy phm li thi, lc hu ng thi a vo ú nhng quy phm mi tin b hn, nõng chỳng nờn thnh phỏp lnh, cao hn na l lut. Hin nay, chỳng ta ó phỏp in hoỏ thnh cụng Lut bo him xó hi nm 2006, Lut bo him y t nm 2008. V vn cu tr xó hi ngy cng tr lờn quan trng do mt trỏi ca kinh t th trng v s bt thng t nhiờn nhiờn thỡ sp ti cn phi phỏp in hoỏ Ngh nh s 07/2000/N-CP; cỏc thụng t hng dn v chớnh sỏch cu tr xó hi thnh Lut cu tr xó hi iu chnh nhng quan h ny c ton din hn. - V lõu di, chỳng ta ó bit phỏp lut v an sinh xó hi c cu thnh bi ba h thng phỏp lut nh ú l phỏp lut v bo him xó hi; phỏp lut u ói xó hi; phỏp lnh v cu tr xó hi, do vy cú th phỏp in hoỏ nhng quy nh phỏp lut ca cỏc ngnh lut ny thnh Lut v an sinh xó hi.(6) (1). Theo bỏo cỏo ca BHXH Vit Nam thỡ c nc hin cú khong 39 triu lao ng, trong ú cú khong 9 triu lao ng cú quan h lao ng nhng mi cú khong 6 triu ngi thuc din tham gia BHXH bt buc (chim khong 14% lc lng lao ng xó hi). Trong s ú ch cú khong 4,4 triu ngi úng BHXH m ch yu l lao ng thuc khu vc Nh nc, s lao ng lm vic cỏc c s sn xut kinh doanh ngoi quc doanh (k c liờn doanh) tham gia BHXH cũn thp, khong gn 5.000 doanh nghip vi s lng ngi lao ng khong gn 400.000 ngi, con s ny ch chim khong 20% tng s lao ng ngoi quc doanh thuc din tham gia BHXH bt buc. Nh vy, cũn li mt s lng ln lao ng cha c tham gia BHXH, c bit l trong cỏc ngnh nụng, lõm, ng nghip, tiu th cụng nghip ngoi quc doanh. (2).Xem: Vn bn phỏp lut an sinh xó hi, Trung tõm dch v v thụng tin phỏp lut DHL, H Ni 2006. õy l l mt tp vn bn v phỏp lut an sinh xó hi c tp hp hoỏ theo 3 lnh vc ú l: 1) Cỏc vn bn phỏp lut v bo him xó hi; 2) Cỏc vn bn phỏp lut v u ói xó hi; 3) Cỏc vn bn v cu tr xó hi (3). Nh nc ó giao cho B t phỏp thc hin cụng tỏc r soỏt, ỏnh giỏ thc trng h thng phỏp lut nc ta cú bin phỏp phỏp in hoỏ sa i, b sung cỏc quy nh ó li thi, lc hu v thay vo ú nhng quy nh tin b hn v nõng cp cỏc quy nh ú thnh vn bn cú giỏ tr phỏp lớ cao hn. (4). Chỳng ta cng cú th s dng phng thc mt lut sa nhiu lut ỏp ng c nhu cu nhanh chúng ca quỏ trỡnh hi nhp quc t v trong quỏ trỡnh hon thin phỏp lut gia nhp WTO, chỳng ta cng ó ỏp dng gii phỏp ny. (5). RIA thc ra l quy trỡnh ỏnh giỏ, d bỏo tỏc ng ca phỏp lut i vi kinh t xó hi, i vi nhng i tng chu tỏc ng ca vn bn phỏp lut ú T ú giỳp chỳng ta tr li c nhng cõu hi nh: Cú cn thit phi ban hnh lut ú khụng? Nu ban hnh thỡ chỳng ta phi quy nh tng vn nh th no? Tỏc ng ca nú khi ra i s ra sao, tt hay xu Quy nh ny ó c ỏp dng tt c cỏc nc thuc OECD, Hn Quc Vit Nam, hin nay chỳng ta cha cú mt quy trỡnh RIA y trong xõy dng, ban hnh vn bn quy phm phỏp lut m chỳng ta mi ch cú ỏnh giỏ tớnh cn thit ca vic xõy dng vn bn quy phm phỏp lut. (6). Vn ny ó tng c thc hin cú hiu qu M vi s ra i ca o lut an sinh xó hi nm 1935. . thiờn tai t nm 2000 n nay + V thi gian, vic tp hp cỏc vn bn phỏp lut an sinh xó hi c sp xp, tp hp theo theo tng mc thi gian nh t nm 1986 n nay hoc. cng nh ban hnh phỏp lut trong ú mt phng thc m theo chỳng tụi gi vai trũ quan trng ú l h thng hoỏ phỏp lut an sinh xó hi. Chỳng ta ó bit vic ban hnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo "Những vấn đề cơ bản của hệ thống hoá pháp luật về an sinh xã hội ở nước ta hiện nay " ppt, Báo cáo "Những vấn đề cơ bản của hệ thống hoá pháp luật về an sinh xã hội ở nước ta hiện nay " ppt, Báo cáo "Những vấn đề cơ bản của hệ thống hoá pháp luật về an sinh xã hội ở nước ta hiện nay " ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn