BÁO CÁO " XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA " pot

5 769 4
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2014, 02:20

Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012 1 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO HÌNH DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA ESTABLISH PROGRAM OF TRAINING AND DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCE FOR SMALL BUSINESS AND MEDIUM MODEL SVTH: Lê Nguyễn Minh Thư Lớp 10A1,Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, Trường CĐ Công nghệ Thông tin, ĐHĐN GVHD: Lê Hà Như Thảo Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, Trường CĐ Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng TÓM TẮT Quá trình phát triển của xã hội sự hội nhập của nền kinh tế hiện nay đặt ra yêu cầu cho các doanh nghiệp luôn đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm để có thể cạnh tranh mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong ngoài nước. Để có thể tồn tại phát triển sản xuất thì doanh nghiệp cần có một đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao để có thể giúp phát triển. Mục đích của bài báo cáo này là hệ thống hóa về mặt lý luận công tác đào tạo phát triển Nguồn nhân lực trên cơ sở lý thuyết, đánh giá lại toàn bộ công tác đào tạo phát triển Nguồn nhân lực của một Doanh nghiệp nhỏ vừa, từ đó đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo phát triển Nguồn nhân lực của hình Doanh nghiệp nhỏ vừa. Từ khóa: doanh nghiệp nhỏ vừa, lý thuyết, phát triển, đào tạo, nguồn nhân lực. ABSTRACT During the developement of society and intergration of current economy, there are requirement of innovation to improve product quality for competition and expansion of international and domestic market. Therefore many companies have to pay attention to the quality of human resource. For sustainable and productivity development, a high-tech labour force is essential to promote company development.The purpose of this document is systematizing on philosophy of human resource training and development basing on theory, assessment the whole human resource training and developement of a small and medium company. Hence, approach to complete HR training and development in small and medium bussiness is proposed. Key words: small and medium business, theory, development, training, human resource. 1. Đặt vấn đề Trong môi trường cạnh tranh cao phức tạp như hiện nay, không ít doanh nghiệp đã quan tâm hơn đến lĩnh vực đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Vì nguồn nhân lực là cơ sở cho sự tồn tại phát triển của một doanh nghiệp; thông qua đó việc đào tạo có thể cung cấp cho doanh nghiệp một đội ngũ nhân viên có đây đủ kiến thức để thực hiện công việc, làm cho năng suất công việc cao hơn. Cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đòi hỏi doanh nghiệp phải đào tạo một đội ngũ nhân viên có kỹ thuật, tay nghề cao, đảm bảo các kỹ năng chuyên môn phức tạp trong việc xử lý sự cố giải quyết vấn đề hơn những gì lúc trước mà họ đã làm. Bên cạnh đó, trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp hơn nhau ở nguồn nhân lực có hiểu biết, có tri thức khoa học kỹ thuật cao có tính sáng tạo trong sản xuất. Điều đó đã làm cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở các doanh nghiệp tăng nhanh như hiện nay. 2. Các khái niệm cơ bản - Khái niệm Nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực là yếu tố đầu vào không thể thiếu của quá trình sản xuất nhân tố chủ yếu tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Vì vậy, nguồn nhân lực có ý nghĩ to lớn đối Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012 2 với toàn bộ đời sống, kinh tế, xã hội có khả năng giúp cho doanh nghiệp đạt được mục đích của mình. ` - Khái niệm đào tạo Nguồn nhân lực: Là hoạt động làm cho con người trở thành người có năng lực theo những tiêu chuẩn nhất định. Là quá trình học tập để làm cho người lao động có thể thực hiện chức năng, nhiệm vụ có hiệu quả hơn trong công tác của họ - Khái niệm phát triển Nguồn nhân lực: Là quá trình biến đổi, hoặc làm cho biến đổi từ ít đến nhiều, từ hẹp đến rộng, từ thấp đến cao. Là quá trình học tập nhằm mở ra chonhân những công việc mới dựa trên cơ sở những định hướng tương lai cho tổ chức. - Khái niệm Doanh nghiệp nhỏ vừa: Doanh nghiệp vừa nhỏ trên Thế giới: Doanh nghiệp nhỏ vừa là những doanh nghiệp có quy nhỏ bé về mặt vốn, lao động hay doanh thu. Doanh nghiệp nhỏ vừa có thể chia thành ba loại cũng căn cứ quy mô, đó là: doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp vừa. Theo tiêu chí của Nhóm Ngân Hàng Thế giới “Doanh nghiệp siêu nhỏdoanh nghiệp có số lượng lao động dưới 10 người, doanh nghiệp có từ 50 đến 300 lao động”. Ở mỗi nước người ta có tiêu chí riêng để xác định doanh nghiệp nhỏ vừa ở nước mình. Doanh nghiệp vừa nhỏ ở Việt Nam: `Theo nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2009 của Chính Phủ về việc “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa” đã đưa ra định nghĩa: “Doanh nghiệp nhỏ vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ vừa theo quy tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên), cụ thể như sau: Bảng 1. Quy định của pháp luật về các loại hình Doanh nghiệp nhỏ vừa. Quy Khu vực Doanh nghiệp siêu nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa Số lao động Tổng nguồn vốn Số lao động Tổng nguồn vốn Số lao động I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản 10 người trở xuống 20 tỷ đồng trở xuống từ trên 10 người đến 200 người từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng từ trên 200 người đến 300 người II. Công nghiệp xây dựng 10 người trở xuống 20 tỷ đồng trở xuống từ trên 10 người đến 200 người từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng từ trên 200 người đến 300 người III. Thương mại dịch vụ 10 người trở xuống 10 tỷ đồng trở xuống từ trên 10 người đến 50 người từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng từ trên 50 người đến 100 người - Nguồn nhân lực trong Doanh nghiệp nhỏ vừa: Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012 3 “Nguồn nhân lực của doanh nghiệp nhỏ vừa bao gồm tất cả những người lao động làm việc trong tổ chức đó, có sức khỏe trình độ khác nhau, nhưng đều thực hiện tốt công việc được giao vì một mục tiêu của tổ chức nếu được động viên, khuyến khích phù hợp.” 3. Mục đích của việc đào tạo phát triển Nguồn nhân lực hình Doanh nghiệp nhỏ vừanguồn nhân lực là cơ sở tồn tại phát triển của một doanh nghiệp nên doanh nghiệp đó phải biết rằng sự phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào những nhân viên có đầy đủ kinh nghiệm cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mình. đào tạo nguồn nhân lực sẽ đem lại cho doanh nghiệp những lợi ích cơ bản như: - Nhân viên sẽ hiểu về mục tiêu văn hóa doanh nghiệp. - Đào tạo cho nhân viên kỹ năng theo yêu cầu của công việc. Nâng cao trình độ kỹ thuật trong công việc để đạt được hiệu suất cao hơn giảm được những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình làm việc để hai bên cùng có lợi. - Khi nhân viên có khả năng chuyên môn cao thì bộ phận quản lý sẽ tiết kiệm thời gian cho những công việc sửa chữa lỗi bổ sung thiếu sót. - Qua khóa đào tạo, nhân viên sẽ cảm thấy mình được công ty coi trọng, điều đó có tác dụng động viên, khích lệ họ từ đó họ sẽ chủ động nắm bắt ứng dụng những kỹ năng mà họ được đào tạo. 4. hình hệ thống chương trình đào tạo phát triển Nguồn nhân lực của Doanh nghiệp nhỏ vừa Mục tiêu của phát triển nguồn nhân lực là đóng góp vào mục tiêu chung của tổ chức. tổ chức chương trình đào tạo cần được xây dựng một cách hệ thống xem xét nhu cầu thực sự cần tổ chức. Tuy nhiên, không phải nhà quản trị nào cũng nhận thức được nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp mình nên chương trình đào tạo không được đánh giá nghiêm túc dẫn đến sai lệch trong công tác đào tạo. Vậy nên, một doanh nghiệp nên xây dựng chương trình đào tạo theo cách tiếp cận hệ thống được minh họa ở hình sau. hình này gồm 3 giai đoạn:  Giai đoạn đánh giá nhu cầu.  Giai đoạn đào tạo.  Giai đoạn đánh giá. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012 4 Hình 1. hình hệ thống chương trình đào tạo phát triển Nguồn nhân lực. 5. Thực trạng công ty TNHH Nhật Hoàng Anh Bộ máy tổ chức: Hình 2. hình bộ máy tổ chức của công ty TNHH Nhật Hoàng Anh - Tình hình tài chính: Vốn điều lệ: 1 tỷ đồng. Doanh số thu nhập: 4 tỷ 369 triệu đồng. 6. Xây dựng chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Nhật Hoàng Anh GIÁM ĐỐC VĂN PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU KẾ TOÁN PHIÊN DỊCH HÀNH CHÍNH CÔNG NHÂN GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIÁ NHU CẦU GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIÁ Đánh giá nhu cầu đào tạo:  Phân tích tổ chức  Phân tích công việc  Phân tích cá nhân Xác định mục tiêu đào tạo Xây dựng các tiêu chuẩn Lựa chọn các phương pháp đào tạo và các nguyên tắc học Tiến hành đào tạo Đo lường so sánh kết quả đào tạo các tiêu chuẩn Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012 5 Hình 3. hình đào tạo phát triển tại công ty TNHH Nhật Hoàng Anh 7. Kết luận Trong một nền kinh tế chuyển đổi như Việt nam, nơi trình độ công nghệ, kỹ thuật còn thấp, kinh tế chưa ổn định nhà nước chủ trương “quá trình phát triển phải thực hiện bằng con người vì con người”, thì công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lựcbước đi không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh cùng với sự tiếp cận mở rộng thị trường của Công ty nhằm tìm kiếm lợi nhuận nâng cao vị trí cạnh tranh. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS. Nguyễn Quốc Tuấn (2006), Giáo trình Quản trị Nguồn nhân lực, NXB Thống Kê [2] Lê Thị Mỹ Linh, Luận án tiến sĩ kinh tế “Phát triển nguồn nhân lực trong Doanh nghiệp nhỏ vừa ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế”, Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân. [3] Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa. Mô hình đào tạo phát triển Mục tiêu Phương thức Đánh giá Đào tạo đội ngũ nhân công có tay nghề cao trong việc may áo Kimono Những vấn đề chú ý Ngay tại nơi làm việc Chương trình đào tạo Mức lương công nhân Các khoản phụ cấp Công việc sau đào tạo . tác đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực của mô hình Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ khóa: doanh nghiệp nhỏ và vừa, lý thuyết, phát triển, đào tạo, nguồn nhân. việc đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực ở mô hình Doanh nghiệp nhỏ và vừa Vì nguồn nhân lực là cơ sở tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp nên doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO " XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA " pot, BÁO CÁO " XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA " pot, BÁO CÁO " XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA " pot

Từ khóa liên quan