hoàn thiện quy trình nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn a&c- chi nhánh hà nội

116 961 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2014, 16:25

 MỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết của đề tài: !"#$%&"''%''()*+(%,-$./0"'12#345$6789.:);6+<%=>9'?@'"#AB9BCADDA).'%'.E0"0@-F"#AG H.),B 7",)I'JKH0"J'F.'"'I='%'=.E0LK"#)."M"'N+/89H0"J'.IFH0"J.>'@"O'H0"J-%/)KPH@H.8NF.Q'@P$K)6RHJ$-J"'(..8S#KK")%<.)@.)I%F.H-.'T7I=."'L.!"I.')3.''U+.6Q-FF"U+.6QF.>'@'I/8V.)H6MK/-U+.6QLH:"'LH62I:,,%F,*)U+.6Q.>'@LH.:"'<%9UU."'"IWX?Y?U':,K8ZI;[H,)FMK<%9UU."'"IWX?Y?U')"#6M#HO"'3\F-%]^_`89`890!)a"#0Nguyễn Thị Xuân Quỳnh K44/22.02A<%)5KHKM4$'b”  !"#$%&'()*+*% ,'$'M+F82. Mục đích nghiên cứu của Đề tài: S$',*"#cJ@b]U+:'1d"I$["$F,*)U+.6Q.Q'@8]e'1MKF,*U+.6Q.Q'@-<%9UU."'"IWX?Y?U'8N:f1d="'F=%,7-MK8]9<["'MKF,*U+.6QK<%9UU."'"IWX?Y?U'd.gJT'F,*U+.6Q.Q'@<%9UU."'"IWX?Y?U'83. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của Đề tàib)S+=,*bS$',*"$F,*)U+.6Q.Q'@H8Q)^K",*bS$'f,*F,*)U+.6Q.Q'@K<%9UU."'"IWX?Y?U'8/,*:HJ=H"'<%..84. Phương pháp nghiên cứu: Nguyễn Thị Xuân Quỳnh K44/22.02SM$''%)56RHJ(--hH%"Q*)./=id["'MjkJ'6RHJ6+(b(+)(H)%K)7@l5. Nội dung kết cấu Đề tài:$./I)'L)./)JJ)JJ"'HJ'.)$'='c(bChương 1: d[(Q"$%F,*)+.6Q.Q'@8 Chương 2: 9MK%F,*)+.6Q.Q'@K<%9UU."'"IWX?Y?U'Chương 3: d./0$2IT'%F,*+.6Q.Q'@K<%9UU."'"IWX?Y?U'8Nguyễn Thị Xuân Quỳnh K44/22.02cCHƯƠNG 1Những lý luận cơ bản về quy trình nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểmsoát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính1.1/ Khái niệm và mục đích của hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lýhoạt động kinh doanh1.1.1/ Bản chất của hệ thống kiểm soát nội bộS+"#'0)gQg='QK-m).6=FFK"'2#(-m.<f''n'%,QgQ8?'0Q/=@6)%/0-4=Q/"'M/'o9'6-H=["'6RHJ:3J@"'.<ol9Id7p:)'0:7@2)1''-"'.6="I$K-("08F"%).&*QI.qK'-H)'0$P"':6M.6-F<Q#.6"'-J.6J8V.)'0:I&<)@-"'Q,d-)(/)ld<'@M"'.08V+*=%,:F'0H/+.6QrU9`>s=["'8?:$.."$U9`>)%,F676g("$U9`>)3:252t.'%uM96+v b-$./%01234562&7895:54; <<629312=>==?>>19=>@1 !:71AB;Nguyễn Thị Xuân Quỳnh K44/22.02v <=<1AC54@<<3>62D$./%0 >E#&F=G34 w8U:0h(bwU9`>''Q@6)Q#.6"'-J.6=/TJ@["'$'K-("0wVJ@-U9`>[K.HbS=2t,.@K67%bĐối với tính tuân thủb`>^Q=["I'%0)#HO4'",("0"'"7-@6)/"'%0[Q-("0HP6*-@6)/%0:T!)6K.H8Đối với mục tiêu sự hiện hữu và hiệu quả các hoạt độngb`>3("0$."'[.H:).0dg+.HK0"'MQ+:)PQ""'6RHJ:PM)Q<)7%@)L0)M/=.H-("0Đối với BCTCb`>Q@M"'%)t./%-)@2)3*"$"J"'K.H)>?9?.0)a="#uM"'/./'Đối với tài sản của đơn vị: Z0"'7414'6H0#.6a= Z0=bNguyễn Thị Xuân Quỳnh K44/22.02B]?%/+:+.6QTQ"'6-H]n-%/+'%0#"/+KH"' 9/./Q)-J=[Q"K'6.-H Z0K/:Q.gJ././"'*HJ-J.6'61.1.2/ Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ9   F  .  )  .  ",      Q/  "$U9`>)U9`>'90HM"'20H)"'K"-(.M8?:$7K."$%/+I'x:$6M.Q.dU9`>-m<%/+I'U9`>Pb<.6kU+./k?K.6"'-J.681.1.2.1/ Môi trường kiểm soát95W`v yAzF MTKS là những nhận thức, quan điểm, sựquan tâm và hoạt động của thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc đốivới HTKSNB và vai trò của HTKSNB trong đơn vị8U9`>LHF"252tQ[I)."'6"J)K-H/''.@K48>[K<):2-'H+"#+.68/Q[I-HT.6'"I$I4)F'",.Hx6i/6*<4%0.68Nguyễn Thị Xuân Quỳnh K44/22.02G=K)/Q[I.<4+.6FJ,.6gg6i.<M=8V<.6x6iK@6)FM"'fHOQ6M6,J"':+"#"J-H8`M*"$<.6I4+"#9"20K".,(6Lg"dU9`>-H8V<.6Ki{=.-J.6J89%,<.6K.<Ph"#U9`>K8V<.6KM:-Q@-'QU9`>89.:)//"g<.66i'@&-F.6x%+a-6+=KQL+./"'<8"%)<.6QP'Q7+Q,"'Q,'H:@</"/./)"'"'6Md-@6)-J.6'HHJ8?7+-%/<.6Pb1.1.2.1.1/ Đặc thù về quản lýVQ-<.6x'.@K4-a[8?:dH"d%/0[f"'''+QL78=K):dH%$M=7Q%[8V'3Q/T4@6K-m$Q0+"'LQL[@)%"4"'+-*8>[K<):2-'Nguyễn Thị Xuân Quỳnh K44/22.02|H+"#+.68/Q[I-HT.6'"I$I4)F'",.Hx6i/6*<4%0.68=K)/Q[I.<4+.6FJ,.6gg6i.<M=8V<.6x6iK@6)FM"'fHOQ6M6,J"':+"#"J-H?:(''[+Q)%$d"4)*"'-F2+'($.QKJ"J:89;:'0#))"!-m)"'Q9>x0L-"!:8F"%"7[*-'["$4-U9`>'%,=781.1.2.1.2/ Cơ cấu tổ chức9MI-(I&*LH'6M7%$M)"'h"Jd'",)QH8?(I&*=/6:!;=6M"K@6)-J"'%/.6"'KQp=dK.<a=:K66:"'8V(I&*=[nIK/@-Q[I+"#"J)Q.HQ0g"'7"$0[8S/(I&*@="':)7-%,g6b. 9/=6M$'"'.6,'QK-H).<Qp6:h"M'P.<:6MPtdQ8Nguyễn Thị Xuân Quỳnh K44/22.02}. 9M7d*!b,u)M"J./)t6&./"'Q'68. SQ6M(+d"J)*!)Q81.1.2.1.3/ Chính sách nhân sự?@676MQP'Q([76M"'/-H+"#"%HJ)I%))$QK).5L"'.~7",8`M-4H<g$"#x7",8U4<'7+4<.6x-M/M4-J.6K-H8/7",:!M"'%)$F.6:.<M'"OQ=J,$-`>8=K)/x7",.t!M<""'/M"$uI"'K*FHaH:/./)"'@6"'-J.6iFU9`>"O.<%8F4-K-&*,@676M=25'=[.d@6:T%HJ)I%)6RHJ))$QK).5L"'.~76M=1'"'.%/.@uI"$!M"'M-x7","'81.1.2.1.4/ Công tác kế hoạchU+./KQP./K62I)./K.•)./K,J)lQ'./K'@"#d#@"'7+FF'@)HM/Q.J/=27%HMgg):$/"'&06i'$.4".6Q+)'J,'"''!*Nguyễn Thị Xuân Quỳnh K44/22.02D"./.H8<./K=/',3F./KxL'<J.6d8F"%)M/'[7252t/M./K)5H1d7+L/./KTd"I$QI"'2R[)$f./K.08S7%x'.@K'97.>?9?H)Q"HJ-J7@81.1.2.1.5/ Bộ phận kiểm toán nội bộ>.Q'7+(Q<.6)=/TI6M6)."'2%,"$'QK-("0)::U9`>8>.Qd6i3("0:=d<.0"'6M"$K:)I=<.6:,$f)Q&6%/.6@="':M(8VHa"%Q.Qf:%HJ+/b$&*b>.QMI)-.<#KK"K)P=%$K(+"'K(+"#Q=.8$7Mb>.Q:=7",:-.!"$F"'%,<M"J81.1.2.1.6/ Uỷ ban kiểm toán€~Q.QP;c/B'",-P0'"J6K"'252tQ'@H8?'",'%.<'7",-H8Nguyễn Thị Xuân Quỳnh K44/22.02A [...]... ty TNHH vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam 2.1 Giới thiệu về công ty TNHH Kiểm toán và vấn (A&C) 2.1.1/ Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH (A&C) Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Kiểm toán và vấn (tên giao dịch là Công ty TNHH A&C)) tiền thân được thành lập là Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo Quy t định số 140/TC/QĐ-TCCB ngày 26 tháng 3 năm 1992, Quy t định... A&C xếp thứ 2 trong 3 công ty có DTKT từ các DNNN cao nhất (sau E&Y )  A&C xếp thứ 2 trong 10 công ty có số lượng khách hàng nhiều nhất và thứ 2 trong 10 công ty có DTKT XDCB cao nhất ( sau AASC)  A&C xếp thứ 5 rong 10 công ty có DT cao nhất và số lượng nhân viên đông nhất (sau KPMG, PWC, E&Y, Deloite) Công ty TNHH Kiểm toán và vấn (A&C) hiện nay là công ty đại diện chính thức tại Việt Nam... số liệu đánh giá tại cuộc họp thường niên các công ty KT tháng 07/2009 tại Nội, công ty A&C đựơc xếp hạng như sau:  A&C là công tytỷ lệ kiểm toán viên có chứng chỉ trên tổng số nhân viên cao nhất  A&C xếp thứ 1 trong 3 công ty có doanh thu đào tạo cao nhất  A&C xếp thứ 2 trong 10 có kiểm toán viên đông nhất ( sau KPMG)  A&C xếp thứ 2 trong 3 công ty có DTKT từ công ty niêm yết cao... 133/2005/NĐ-CP ngày 31/01/2005 của Chính phủ về kiểm toán độc lập, Công ty Cổ phần Kiểm toán và vấn( A&C) đã chính thức chuyển đổi thành Công ty TNHH Kiểm toán và vấn (A&C) từ ngày 06/02/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4102047448 do Sở Kế hoạch và Đầu Thành phố Hồ Chí Minh cấp Công ty A&C là một tỏn những công ty đầu tiên và đã nhiều năm đưụoc uỷ ban chứng khoán NN chấp... doanh nghiệp có quy mô lớn mà phải thực hiện sự uỷ quy n cho các cấp dưới để tránh hiện ng các quy t định đưa ra không kịp thời Theo sự uỷ quy n của nhà nước quản lý, các cấp dưới được giao quy n quy t định và giải quy t một số công việc trong phạm vi nhất định Quá trình uỷ quy n tiếp tục được mở rộng xuống các cấp thấp hơn tạo nên một hệ thống phân chia trách nhiệm và quy n hạn mà vẫn... do Uỷ ban Kế hoạch Thành phố Hồ Chí Minh cấp Sau 16 năm hoạt động công ty Kiểm toán và vấn đã không ngừng phát triển vế số lượng và chất lượng dịch vụ cung cấp Cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung và lĩnh vực kiểm toán nói riêng, Công ty kiểm toán và vấn đã được Bộ tài chính chọn là một trong những công ty lớn đầu tiên của Bộ Tài chính tiến hành chuyển đổi hình... nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, hợp tác xã, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước ” Ba là: Nguyên tắc “Phê chuẩn, ủy quy n” Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 14 K44/22.02 Luận văn tốt nghiệp Nhà quản lý doanh nghiệp không thể và cũng không nên quy t định mọi vấn đề và giải quy t mọi công việc trong. .. nắm vững và tuân thủ qui trình nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong qui trình kiểm toán 1.2.2/ Quy trình nghiên cứu đánh giá HTKSNB trong quá trình kiểm toán BCTC Xuất phát từ mục đích và tác dụng của việc đánh giá HTKSNB đã trình bày ở trên, để có được sự đánh giá phù hợp về HTKSNB của khách hàng thì kiểm toán viên phải tuân thủ theo một trình tự chặt chẽ Trình tự đánh giá HTKSNB... và hệ thống báo cáo tài chính - Quy trình kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu các sự kiện từ khi phát sinh đến khi lập và trình bày báo cáo tài chính” Hiện nay, để có thể hiểu biết được sâu sắc về hệ thống kế toán, kiểm toán viên thường chia hệ thống này thành các quy trình chi phí, quy trình tiền lương,…Việc phân chia này phụ thuộc này vào đặc thù của khách hàng và kinh nghiệm của kiểm toán... chuyển đổi hình thức sở hữu từ Doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần theo Quy t định số 1962/QĐ-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Công ty Cổ phần Kiểm toán và vấn (A&C) hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4103001964 do Sở Kế hoạch và Đầu Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 09 tháng 12 năm 2003 Theo quy định tại nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 . về quy trình nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểmsoát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính1.1/ Khái niệm và mục đích của hệ thống kiểm soát nội bộ trong. lý điềuhành đơn vị kế toán, kể kả kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán làdoanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, hợp tác xã, cơ quan nhà nước,
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện quy trình nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn a&c- chi nhánh hà nội, hoàn thiện quy trình nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn a&c- chi nhánh hà nội, hoàn thiện quy trình nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn a&c- chi nhánh hà nội

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm