Trong xu thế hội nhập của thị trường hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam (doanh nghiệp của bạn) phải làm những gì để nâng cao chất lượng hàng hoá

26 500 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2012, 15:58

Lời mở đầuNhiều năm đã đi qua sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, bản đồ địa lý kinh tế, chính trị thế giới đã được phân bố lại. Sự thành công hay thất bại của từng quốc gia đã đư Đề án Lý thuyết tài chính tiền tệLI M UTrong hoch nh v iu hnh chớnh sỏch tin t quc gia, qun lý iu hnh t giỏ l mt ni dung quan trng m ngõn hng nh nc phi quan tõm nhm mc ớch n nh t giỏ v t c mc tiờu cui cựng l gi vng giỏ tr ng tin quc gia. Vit Nam, t giỏ ó bc u hỡnh thnh, phỏt trin trong mt thi gian v cú vai trũ ln i vi nn kinh t c bit trong quỏ trỡnh chuyn i t c ch k hoch hoỏ tp trung sang c ch th trng.T giỏ giỳp so sỏnh sc mua, giỏ tr gia cỏc ng tin to iu kin cho cỏc giao dch quc t; t giỏ cng nh hng ti tỡnh hỡnh xuõt nhp khu ca quc gia v l mt cụng c iu tit v mụ y hiu qu. Vi nhng tỏc ng v vai trũ to ln ca t giỏ thỡ nh nc cn thit phi iu hnh qun lý t giỏ m bo cho nn kinh t cú tc tng trng, phỏt trin cao. Cng vỡ lý do trờn nờn trong ỏn ny em s trỡnh by v ti: Tỡnh hỡnh t giỏ v gii phỏp hon thin ch qun lý t giỏ Vit Nam" hiu bit thờm v t giỏ v a ra mt vi ý kin úng gúp v iu hnh qun lý t giỏ Vit Nam. Vỡ thi gian lm ỏn ngn, kinh nghim v hiu bit cũn hn ch do ú quỏ trỡnh vit cú nhng phn cha c y mong c thy giỏo quan tõm gúp ý v sa cha cho ỏn c hon thin hn.Em xin chõn thnh cm n.Hà Mạnh Phong - NH 46AĐề án Lý thuyết tài chính tiền tệCHNG I-T GII-KHI NIấM:Ngy nay trong quan h thanh toỏn quc t hu ht cỏc nc, cỏc t chc, cỏ nhõn u s dng ngoi t. Vic quy i ng tin nc ny sang ng tin nc khỏc c gi l hi oỏi quc t. Khi thc hin quy i mt ng tin nc ny ra ng tin nc khỏc phi theo mt t l nht nh, c gi l t giỏ hi oỏi. V hỡnh thc, t giỏ l giỏ c ca mt ng tin ca nc ny c biu hin bng mt s lng n v tin t bin i ca nc khỏc.V bn cht, t giỏ l quan h v mt giỏ tr gia cỏc ng tin khỏc nhau vi nhau, phn ỏnh v s so sỏnh v sc mua ca cỏc ng tin ú.Vớ d: . T giỏ gia ng ụ la M vi ng Vit Nam nh sau:USD/VN=16 000 cú ngha l 1 USD = 16 000 VN T giỏ gia ng ụ la M vi ng mỏc c nh sau:USD/DEM=1.8125 cú ngha l 1 USD = 1.8125 DEM.II-CC LOI T GI:Tu theo mc ớch s dng, tu theo cỏc tiờu thc xỏc nh, t giỏ cú th c phõn chia nh sau:1-Cn c vo phng tin chuyn hi:T giỏ in hi l t giỏ mua bỏn ngoi t cng nh cỏc giy t cú giỏ bng ngoi t c chuyn bng in. T giỏ ny nhanh chúng v chớnh xỏc l c s xỏc nh cỏc loi t giỏ khỏc. T giỏ th hi l t giỏ mua bỏn ngoi t cng nh cỏc giy t cú giỏ bng ngoi t c chuyn bng th, t giỏ th hi thng thp hn t giỏ in hi.2-Cn c vo phng tin thanh toỏn quc t:T giỏ sộc l t giỏ mua bỏn cỏc loi sộc ghi bng ngoi t.Hà Mạnh Phong - NH 46AĐề án Lý thuyết tài chính tiền tệT giỏ hi phiu l t giỏ mua bỏn cỏc loi hi phiu ghi bng ngoi t. Nu hi phiu tr tin ngay thỡ gi l t giỏ hi phiu tr tin ngay, nu hi phiu cú kỡ hn thỡ gi l t giỏ hi phiu cú kỡ hn.T giỏ tin mt l t giỏ ỏp dng cho cỏc giao dch mua bỏn ngoi t l tin kim loi, tin giy, sộc du lch, th tớn dng.T giỏ chuyn khon l t giỏ ỏp dng cho cỏc giao dch mua bỏn ngoi t l cỏc khon tin gi ti ngõn hng.Thụng thng t giỏ mua tin mt thp hn t giỏ chuyn khon v t giỏ bỏn tin mt cao hn t giỏ chuyn khon.3-Cn c vo thi im mua bỏn ngoi hi:T giỏ m ca l t giỏ ỏp dng cho vic mua bỏn mún ngoi t u tiờn trong ngy lm vic ti cỏc trung tõm hi oỏi.T giỏ úng ca l t giỏ ỏp dng cho vic mua bỏn mún ngoi t cui cựng trong ngy lm vic ti cỏc trung tõm hi oỏi.4-Cn c vo nghiờp v kinh doanh ngoi hi:T giỏ giao nhn ngay l t giỏ mua bỏn ngoi t m vic giỏ nhn chỳng s c thc hin chm nht sau hai ngy lm vic.T giỏ giao nhn cú kỡ hn l t giỏ l t giỏ mua bỏn ngoi t m vic giao nhn chỳng c thc hin sau mt khong thi gian nht nh.T giỏ giao nhn ngay v t giỏ giao nhn cú kỡ hn c cụng b theo hỡnh thc mua vo, bỏn ra nh sau:. T giỏ mua vo l t giỏ ti ú ngõn hng niờm yt sn giỏ mua vo ng tin yt giỏ T giỏ bỏn ra l t giỏ m ti ú ngõn hng niờm yt sn giỏ bỏn ra ng tin yt giỏ.5-Cn c vo vic qun lý ngoi hi:T giỏ chớnh thc l t giỏ do nh nc cụng b ( thng l Ngõn hng Trung ng ).Hà Mạnh Phong - NH 46AĐề án Lý thuyết tài chính tiền tệT giỏ c nh l t giỏ hỡnh thnh trong ch tin t Bretton Woods. T giỏ c nh chớnh l t giỏ chớnh thc do nh nc cụng b. Di ỏp lc cung cu ca th trng, duy trỡ c t giỏ c nh buc nh nc phi thng xuyờn can thip.T giỏ th ni l t giỏ hỡnh thnh t phỏt ngoi h thng ngõn hng v din bin theo quan h cung cu ngoi t trờn th trng. Sau khi ch tin t Bretton Woods sp cỏc nc t bn khụng cam kt gi vng t giỏ c nh, ng tin cỏc nc t bn t do th ni nờn t giỏ th ni cng chớnh l t giỏ t do.T giỏ th ni cú iu tit l t giỏ c hỡnh thnh do quan h cung cu ngoi t trờn th trng di s iu tit qun lý ca nh nc nhm n nh t giỏ trờn th trng.III-VAI TRề CA T GI:T giỏ l mt phm trự kinh t quan trng trong i sng kinh t, xó hi ca mi nc, l cụng c o lng giỏ tr gia cỏc ng tin v do vy cú tỏc ng nh mt cụng c cnh tranh trong thng mi quc t, mt cụng c qun lý kinh t, cú nh hng mnh m ti giỏ c, ti mi hot ng kinh t - xó hi ca nc ú v cỏc nc cú liờn quan. C th chỳng ta cú th xỏc nh vai trũ ca t giỏ nh sau:Th nht, t giỏ l i lng xỏc nh quan h v mt giỏ tr, so sỏnh sc mua gia cỏc ng tin vi nhau, hỡnh thnh nờn t l trao i gia cỏc ng tin khỏc nhau vi nhau thun tiờn cho cỏc giao dch quc t.Th hai, t giỏ cú tỏc ng to ln n thng mi quc t, xut-nhp khu hng hoỏ, dch v ca mt nc vi nc khỏc. Vớ d: Mt ngi Vit Nam mua mt cỏi ỏo ca M vi giỏ 10 USD v nu t giỏ l 15 000 mi USD thỡ ngi Vit Nam ú phi mt 150 000 VN nhng nu sau ú t giỏ tng lờn 16 000 cho mi USD thỡ giỏ ni a ca cỏi ỏo ú vn l 10 USD nhng giỏ cỏi ỏo ú Vit Nam ó l 160 000 VN, tng lờn 10 000 VN so vi giỏ c v ta thy rừ rng khi t giỏ tng cao (vi VN), giỏ Hà Mạnh Phong - NH 46AĐề án Lý thuyết tài chính tiền tệtr VN gim xung thỡ giỏ c hng hoỏ ca M Vit Nam tr nờn t hn v ngc li.Qua õy, chỳng ta thy rng, khi t giỏ cao (vi ng ni t), tc l giỏ tr ca ng ni t gim thỡ hng hoỏ ca nc ú ti nc ngoi s tr nờn r hn, cũn hng hoỏ ca nc ngoi ti nc ú s tr nờn t hn. Ngc li khi t giỏ thp (vi ng ni t), tc l giỏ tr ca ni t tng lờn thỡ hng hoỏ ca nc ú ti nc ngoi s t hn, cũn hng hoỏ ca nc ngoi ti nc ú s r hn.Nh vy, khi cú s thay i v t giỏ lm giỏ tr ng tin ca mt nc gim i s lm cho nhng nh sn xut trong nc ú thun li hn trong vic bỏn hng ca h nc ngoi do ú s to ra li th cnh tranh, kớch thớch xut khu v gõy khú khn cho nhng nh sn xut nc ngoi khi bỏn hng ti nc ú v chớnh vỡ vy s hn ch nhp khu. Ngc li kh t giỏ thay i lm tng giỏ ng tin ca mt nc s hn ch xut khu v kớch thớch xut khu. Th ba, do t giỏ cú tỏc ng mnh m hot ng xut nhp khu hng hoỏ, dch v v s cnh tranh gia cỏc nc vi nhau trờn th trng quc t nờn chớnh ph cỏc nc ó li dng tỏc ng ny ca t giỏ iu tit nn kinh t hay núi cỏch khỏc t giỏ c s dng vi vai trũ l mt cụng c iu tit v mụ ca nh nc.IV-CC PHNG PHP YT T GI:1-Yt t giỏ trc tip:1.1.Yt giỏ hng hoỏ thụng thng trc tip:Gi s khi chỳng ta i mua hng hoỏ ti cỏc ca hng hay siờu th, chỳng ta thng thy hng hoỏ c niờm yt giỏ nh sau:Hng hoỏ yt giỏn v yt giỏng tin nh giỏn v tớnh n giỏGo 1Kg VN VN/1Kg 5 000Vng 1Ch VN VN/1Ch 1 200 000Vi 1Một VN VN/1Một 10 000Trng 1Qu VN VN/1Qu 1 000Hà Mạnh Phong - NH 46AĐề án Lý thuyết tài chính tiền tệNhỡn vo bng ta cú th d dng hiu:5 000 VN mua c 1 kg go.1 200 000 VN mua c 1 ch vng.10 000 VN mua c 1 một vi.1 000 VN mua c 1 qu trng.Vi cỏch yt giỏ ny, giỏ hng hoỏ c biu hiờn mt cỏch trc tip bng tin nờn c gi l phng phỏp yt giỏ hng hoỏ trc tip. Trong ú, hng hoỏ nh go, vng, vi, trngc gi l hng hoỏ yt giỏ. Hng hoỏ yt giỏ cú s n v c nh v thng bng 1. Cũn ng VN úng vai trũ l ng tin inh giỏ, s n v ca ng tin nh giỏ khụng c nh v cú s thay i.1.2.Yt t giỏ trc tip:Tng t nh nhng loi hng hoỏ trờn nh: go, vng, vi, trng thỡ cỏc ngoi t cng úng vai trũ l hng hoỏ( hng hoỏ c bit ) trong mi quan h vi ng ni t ( úng vai trũ l tin t ). Nu ly Vit Nam lm vớ d, VN úng vai trũ l tin t cũn cỏc ngoi t khỏc úng vai trũ l hng hoỏ thỡ cng ging nh yt giỏ hng hoỏ thụng thng trc tip ta s cú bng yt giỏ ca ngoi t trc tip nh sau:ng tin yt giỏn v yt giỏng tin nh giỏn v tớnh n giỏUSD 1USD VN VN/1USD 16 120GBP 1GBP VN VN/1GBP 30 810JPI 1JPI VN VN/1JPI 137EUR 1EUR VN VN/1EUR 20 585Vi phng phỏp ny, ngoi t l ng tin yt giỏ cú s n v c nh, cũn ng ni t úng vai trũ l ng tin nh giỏ vi s n v thay i. V c th ta cú t l trao i:16 000 VN = 1 USD.Hà Mạnh Phong - NH 46AĐề án Lý thuyết tài chính tiền tệ15 000 VN = 1 FRF. 17 000 VN = 1 DEM.18 000 VN = 1 EUR.Trờn thc t hu ht cỏc nc trờn th gii u s dng phng phỏp ny vỡ t giỏ yt theo phng phỏp ny d hiu v thun tin.2-Yt t giỏ giỏn tip:2.1.Yt giỏ hng hoỏ thụng thng giỏn tip:Khỏc vi phng phỏp yt giỏ trc tip, phng phỏp yt giỏ giỏn tip cú s khỏc bit hon ton, khi chỳng ta mua hng chỳng ta cú th s thy mt bng niờm yt c bit, hi khỏc thng:ng tin yt giỏn v yt giỏHng hoỏ nh giỏn v tớnh n giỏVN 1VN Go Kg/1VN 0.0002VN 1VN Vng Ch/1VN 0.0000008333VN 1VN Vi Một/1VN 0.0001VN 1VN Trng Qu/1VN 0.001S khỏc bit c th hin ch giỏ c hng hoỏ khụng c biu hin trc tip, thụng qua cỏch yt giỏ ny chỳng ta ch cú th bit:1VN mua c 0.0002 kg go.1VN mua c 0.0000008333 ch vng.1VN mua c 0.0001 một vi.1VN mua c 0.001 qu trng. M nu chỳng ta mun bit giỏ ca hng hoỏ thỡ bt buc chỳng ta phi thc hin mt vi phộp tớnh chuyn i. V trong phng phỏp ny VN úng vai trũ l ng tin nh giỏ vi s n v c nh v thng bng 1, cũn nhng hng hoỏ nh: go, vng, vi, trng . úng vai trũ l hng hoỏ nh giỏ vi s n v thay i.2.2.Yt t giỏ giỏn tip:Hà Mạnh Phong - NH 46AĐề án Lý thuyết tài chính tiền tệSo vi yt giỏ hng hoỏ thụng thng gian tip thỡ yt t giỏ gian tip khụng cú gỡ khỏc bit. Chỳng ta cú th cú th biu din nh sau:ng tin yt giỏn v yt giỏng tin nh giỏn v n giỏVN 1VN USD USD/1VN 0.00006203VN 1VN GBP GBP/1VN 0.00003245VN 1VN JPI JPI/1VN 0.00729927VN 1VN EUR EUR/1VN 0.00004857Trong phng phỏp ny, ni t l ng tin yt giỏ cú s n v c nh, thng bng 1, cũn ngoi t úng vai trũ l ng tin nh giỏ cú s n v thay i. V nhỡn vo bng niờm yt ta cú th thy t l trao i:1VN = 0.00006203 USD.1VN = 0.00003245 GBP.1VN = 0.00729927 JPI.1VN = 0.00004857 EUR.Trờn thc t phng phỏp yt t giỏ giỏn tip khụng c s dng nhiu, ch cú mt vi nc s dng nh nc Anh va cỏc nc thuc liờn hip Anh ( c, New Zealand, Ireland .).V-CC CH T GI:1-T giỏ ngang giỏ vng trong ch bn v vng:T nm 1880 cho n u chin tranh th gii ln th nht 1914, ch t giỏ c ỏp dng l ch bn v vng. Trong ch ny, vng c s dng lm nn tng c s ca tin t v mt quc gia s xỏc nh n v tin t ca mỡnh bng hm lng vng cha bờn trong mt n v y. Vớ d:. Hm lng vng cha trong 1 USD = 1.504g vng (trc nm 1914) Hm lng vng cha trong 1 GBP = 7.320g vng (trc nm 1914).Hà Mạnh Phong - NH 46AĐề án Lý thuyết tài chính tiền tệCũn t giỏ c xỏc nh trờn c s ngang giỏ hm lng vng tc ụng giỏ vng. Vớ d nh t giỏ gia GBP v USD: 1 GBP/ 1 USD = 7.320/1.504 = 4.867, vy 1GBP tng ng vi 4.867 USD.T giỏ gia cỏc ng tin c xỏc nh mt cỏch chớnh xỏc nh vy nhng trờn thc t t giỏ khụng c inh v luụn bin ng xung quanh ng giỏ vng tu theo quan h cung cu ngoi hi trờn th trng. Nu cung nh hn cu thỡ t giỏ cú xu hng tng v ngc li. Bin ng ca t giỏluụn nm trong gii hn nht nh ú l chi phớ vn chuyn vng. im thp nht v im cao nht ca t giỏ so vi ng giỏ vng c gi l im vng.Vỡ trong iu kin tiốn giy c t do chuyn i ra vng, vng c t do luõn chuyn gia cỏc nc ó gi cho t giỏ bin ng khụng vt quỏ im vng. Nh vy mt nh nhp khu hay ngi mc n cú th thanh toỏn n theo mt trong hai cỏch sau:Th nht, ly tin ni t mua ngoi t tr n.Th hai, ly ni t mua vng v chuyn ra nc ngoi tr n vỡ vy phi hao tn mt s chi phớ nh chi phớ vn ti, úng gúi, bo him .Phm vi bin ng ca t giỏ ph thuc vo chi phớ vn chuyn vng. Khi t giỏ tng n im vng cao nht, ti thi im ny vng trong nc chy ra nc ngoi nờn c gi l im xut vng. Ngc li t giỏ gim n im vng thp nht, ti thi im ny vng chy t nc nc ngoi vo trong nc nờn gi l im nhp vng. im xut vng ca nc ny s l im nhp vng ca nc kia.Li th ca t giỏ hi oỏi trong ch bn v vng l biờn bin thiờn ca t giỏ nh nờn quan h mua bỏn quc t cng nh hoch nh u t thun li d dng gia cỏc nc. 2-T giỏ hi oỏi trong ch tin t Bretton Woods:Sau cuc chin tranh th gii ln th nht (1914 1918), ch bn v vng hon ton sp , cỏc nc t bn ch ngha ch trng khụi phc li ch bn v vng khụng trn vn, ú l ch bn v hi oỏi vng thụng qua ng Bng Anh (1924), sau ú l ng USD ca M (1944). Hà Mạnh Phong - NH 46AĐề án Lý thuyết tài chính tiền tệC th vo thỏng 7-1944, trỏnh tỡnh trng kinh t yu kộm nh trc chin tranh, chớnh ph cỏc nc ng minh vo cui th chin th hai ó gp nhau ti mt cuc hi ngh ca Liờn Hp Quc v tin t v ti chớnh. Hi ngh c t chc ti Bretton Woods, New Hamphshire, Hoa Kỡ. Ti hi ngh hai t chc ó c thit lp, ú l:. Qu tin t quc t ( The International Monetary - IMF ) Ngõn hng quc t nhm mc ớch tỏi thit v phỏt trin ( thng gi l ngõn hng th gii - World Bank ).V cng t ú, ng tin USD ca M c cỏc nc chp nhn s dng trong quan h thanh toỏn quc t v c IMF xỏc nh tiờu chun giỏ c vi 1 USD = 0,888671 gam vng. Chớnh vỡ vy m ó hỡnh thnh t giỏ c nh gia USD vi ng tin cỏc nc trong IMF. gi vng t giỏ c nh vi USD, cỏc nc trong IMF ch c mua bỏn ngoi t theo t giỏ trong phm vi biờn 1% so vi t giỏ chớnh thc. gi vng t giỏ vng IMF cũn quy nh giỏ vng l 35 USD/ounce vng. Nh vy trong trng hp nu giỏ vng trờn th trng vt qua 35 ounce vng thỡ M tung vng ra bỏn vi giỏ 35 USD/ounce vng v ngc li, khi giỏ vng di 35 USD/ounce vng thỡ M tung USD ra v mua vng v. Vi ch tin t ny, cỏc nc ó duy trỡ c t giỏ c nh trong thi gian tng i di cho n nm 1960. Bt u t sau nm 1960, nn kinh t Tõy u v Nht c phc hi v cú kh nng cnh tranh vi M, hn na ng USD ca M ó b khng hong v suy yu, cỏc nc d tr USD ngy cng nhiu, ó ln lt tn cụng vo kho vng ca M, buc M chuyn i USD ra vng. Sau hai ln phỏ giỏ USD hm lng vng ca 1 USD l 0.736662 g vng. Tỡnh hỡnh ny lm cho kho d tr vng ca M tt xung thp nht v chớnh thc ngy 13. 2.1973 M n phng tuyờn b ch tin t Bretton Woods sp v hu ht cỏc nc t bn u thi hnh chớnh sỏch th ni ca ng tin nc mỡnh. 3-T giỏ hi oỏi sau ch tin t Bretton Woods:Hà Mạnh Phong - NH 46A[...]... n cu nhp khu hng hoỏ Trung Quc ca Vit Nam tng mnh khin cho cu v Nhõn Dõn t cng tng theo Lỳc ny giỏ tr ca ng Nhõn Dõn t cng tng v c nh giỏ cao hn so vi ng Vit Nam Nh vy chỳng ta cú th i n kt lun rng nhng nc cú nng sut lao ng cao thỡ ng tin ca nc ú s c nh giỏ cao v t giỏ s tng cao i vi ng tin nc ú khi nng sut lao ng ngy cng tng 4-Li tc k vng: Li tc k vng nc no cao thỡ lung tin s chy t nc ngoi vo nhiu,... t giỏ hi oỏi gim xung, ngõn hng Trung ng nõng cao lói sut chit khu, lm cho lói sut trờn th trng tng lờn, kt qu l lm cho cỏc ngun vn ngn han trờn th trng quc t chy vo trong nc thu li tc cao Lng vn nc ngoi chy vo s gúp phn lm du s cng thng ca cu vt cung ngoi hi, do ú lm cho t giỏ gim xung Cũn khi ngõn hng Trung ng mun cho t giỏ tng lờn thỡ s lm ngc li bng cỏch gim lói sut chit khu xung 2-Chớnh sỏch... ngy 1/7/2002 ngõn hng nh nc ó ni rng biờn dao ng t giỏ giao ngay dn t mc +0,1% lờn mc +(-)0,25% nh hin nay Trờn c s ú cỏc ngõn hng thng mi kinh doanh ngoi hi s t ng cụng b v iu chnh t giỏ mua vo, bỏn ra phự hp vi yờu cu ngoi t trong kinh doanh Vi c ch ny, t thỏng 3/1999 n nay, t giỏ hi oỏi ó thng xuyờn c iu chnh linh hot, bỏm sỏt cung cu ngoi t trờn th trng khin t giỏ tng i n nh to iu kin cho tng trng,... vc kim soỏt ngoi hi, cỏc thnh viờn phi ni lng, tin n bói b cỏc quy nh mang tớnh hnh chớnh trong qun lý ngoi hi nh: khng ch t giỏ kỡ hn, gii hn phớ hoỏn i tin t, hn ch biờn trong xỏc nh t giỏ kinh doanhcn dn loi b s can thip trc tip ca ngõn hng nh nc trong vic xỏc nh t giỏ, nõng cao tớnh chuyn i ca ng tin Vit Nam, s dng linh hot v hiu qu cỏc cụng c qun tr t giỏ, mnh dn chuyn t iu tit cú biờn sang... nh nc vv CHNG II-KHI QUT V T GI VIT NAM I-TèNH HèNH QUN Lí T GI VIT NAM: 1-T trc khi cú phỏp lnh ngõn hng 1990: Hà Mạnh Phong - NH 46A Đề án Lý thuyết tài chính tiền tệ T trc n nay VN khụng cụng b ni dung vng trong mt n v tin t Theo phỏp lnh ngõn hng tiờu chun giỏ c ca nc ta l "ng", kớ hiu l VN nờn vic xỏc nh t giỏ phi da trờn c s so sỏnh sc mua gia ng Vit Nam vi tin t cỏc nc khỏc Cựng vi ch c... ng y , kp thi nhu cu ngoi t trong nn kinh t Th hai, do cung cu ngoi t tng i cõn bng, lói sut ng Vit Nam tuy cú bin ng nhng núi chung tng khụng cao v gi khong cỏch n nh so vi lói sut USD nờn khụng gõy ra cỏc nh hng tiờu cc n nn kinh t Th ba, cỏc ngõn hng thng mi ngy cng m rng v phỏt trin hot ng kinh doanh ngoi t, chuyn kiu hi v thu i ngoi t vi khỏch hng l cỏ nhõn Hot ng kinh doanh ngoi t ca cỏc ngõn hng... l tng trng chm v tht nghip cao Chớnh vỡ vy ngõn hng nh nc phi phi hp hi ho gia chớnh sỏch lói sut v chớnh sỏch t giỏ c t giỏ v lói sut u n nh 3 Nõng cao hiu qu qun lý ngoi hi: qun lý, iu hnh tt t giỏ thỡ vic qun lý ngoi hi phi thc s cú hiu qu v nõng cao hiu qu qun lý hiu qu qun lý ngoi hi nh nc cn phi tip tc ni lng qun lý ngoi hi tin n t do hoỏ trong qun lý ngoi hi C th trong lnh vc kim soỏt ngoi... giỏ hi oỏi Vit Nam trong giai on ny l ch t giỏ c nh v a t giỏ: T giỏ c nh l t giỏ chớnh thc do nh nc cụng b v iu chnh a t giỏ ngha l cú nhiu loi t giỏ c s dng trong tng mi quan h trao i T nm 1955, t giỏ chớnh thc gia VN v NDT l 1450, t giỏ gia VN v Rỳp l 735 n 1977 cỏc nc XHCN tho lun a ra phng ỏn thanh toỏn bng ng Rỳp chuyn nhng, 1Rỳp chuyn nhng = 0.9872g vng v Vit Nam l mt thnh viờn trong hi ng tng... ca cụng chỳng 14 CHNG II-KHI QUT V T GI VIT NAM 15 I-Thc trng qun lý t giỏ Vit Nam 15 1-T trc khi cú phỏp lnh ngõn hng 1990 .15 2-Sau khi phỏp lnh ngõn hng ra i nm 1990 cho n nay 17 II-Gii phỏp hon thin chộ qun lý t giỏ Vit Nam 21 1 Tng lng d tr ngoi t cho ngõn hng nh nc 21 2 X lớ tt mi quan h gia lói sut v t giỏ 22 3 Nõng cao hiu qu qun lý ngoi hi .22 KT LUN ... khụng, cu tin l vụ hn Vỡ l ú cung cu ngoi t thng xuyờn thay i v khụng cú gii hn cho s thay i ú Khi cung ngoi t vt quỏ cu ngoi t ngay lp tc giỏ ngoi t s gim xung ngc li khi cu ngoi t vt quỏ cung ngoi t thỡ giỏ ngoi t s tng lờn v dn n t giỏ s thay i Nh vy mi s bin i ca cung ngoi t khỏc vi s bin i ca cu ngoi t u tỏc ng mnh n t giỏ 2-Chớnh sỏch thng mi: Hin nay, trong iu kin hi nhp, hu ht cỏc nc trờn th gii . Viêt Nam và đơ la Mĩ trên cả 3 thị trường: thị trường giao dich khơng chính thức, thị trường ngoại tệ liên ngân hàng và thị trường giao dịch giữa ngân hàng. kinh doanh ngoại tệ của các ngân hàng thương mại tiếp tục đạt hiệu quả cao đáp ứng tốt nhu cầu ngoại tệ của thị trường, đặc biệt là nhu cầu của các khách hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Trong xu thế hội nhập của thị trường hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam (doanh nghiệp của bạn) phải làm những gì để nâng cao chất lượng hàng hoá, Trong xu thế hội nhập của thị trường hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam (doanh nghiệp của bạn) phải làm những gì để nâng cao chất lượng hàng hoá, Trong xu thế hội nhập của thị trường hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam (doanh nghiệp của bạn) phải làm những gì để nâng cao chất lượng hàng hoá