một số đặc điểm dịch tế và hiệu quả can thiệp đối với nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện chợ mới , tỉnh bắc kan

135 979 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2014, 12:45

xv B GIÁO DC ÀO TO I HC THÁI NGUYÊN ÀM TH TUYT MT S C IM DCH T HIU QU CAN THIP I VI NHIM KHUN HP CP  TR DI 5 TUI TI HUYN CH MI, TNH BC KN LUN ÁN TIN S Y HC Thái Nguyên - 2010 xiv B GIÁO DC ÀO TO I HC THÁI NGUYÊN ÀM TH TUYT MT S C IM DCH T HIU QU CAN THIP I VI NHIM KHUN HP CP  TR DI 5 TUI TI HUYN CH MI, TNH BC KN Chuyên ngành: V sinh xã hi hc T chc y t Mã s: 62.72.73.15 LUN ÁN TIN S Y HC Ngi hng dn khoa hc: 1. PGS.TS. Nguyn Thành Trung 2. GS.TS. Trng Vit Dng Thái Nguyên - 2010 i LI CAM OAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cu khoa hc ca riêng tôi, các s liu kt qu nghiên cu trong Lun án là trung thc cha công b di bt k hình thc nào. Thái Nguyên, tháng 11 nm 2010 NGHIÊN CU SINH àm Th Tuyt iiLI CM N * Tôi xin trân trng cm n ti: - Ban Giám đc, Ban sau đi hc - i hc Thái Nguyên đã giúp đ, to điu kin tt nht cho tôi hc tp, nghiên cu hoàn thành lun án. - Ban Giám hiu, Khoa Sau đi hc, các phòng ban chc nng Trng i hc Y - Dc đã giúp đ to điu kin thun li cho tôi trong quá trình hc tp. - Ban ch nhim toàn th cán b nhân viên Khoa Vi sinh - Bnh vin a khoa Trung ng Thái Nguyên đã giúp đ tôi hoàn thành lun án. - B môn Y xã hi hc, B môn Nhi, B môn Sc kho ngh nghip cùng toàn cán b, ging viên, k thut viên khoa Y t công cng đã to điu kin thun li cho tôi trong quá trình hc tp hoàn thành lun án. * Vi lòng bit n chân thành, tôi xin gi li cm n sâu sc ti: - Phó giáo s, Tin s Nguyn Thành Trung - Phó Hiu Trng Trng i hc Y - Dc Thái Nguyên - Giám đc bnh vin KTWTN, ngi thy đã trc tip, hng dn, giúp đ tôi trong nghiên cu hoàn thành lun án này. - Giáo s, Tin s Trng Vit Dng - V Trng v Khoa hc ào to - B Y t, ngi thy đã trc tip, hng dn, giúp đ tôi trong nghiên cu hoàn thành lun án này. - Phó giáo s, Tin s Hoàng Khi Lp – Trng b môn Dch t, Phó giáo s, Tin s  Vn Hàm – Trng b môn Sc kho ngh nghip ; Phó giáo s, Tin s àm Khi Hoàn – Trng b môn Y hc Cng đng Trng i hc Y – Dc Thái Nguyên đã giúp đ ch dn cho tôi nhng ý kin qúy báu trong quá trình hc tp nghiên cu. *  góp phn vào s thành công ca lun án. Tôi xin t lòng bit n sâu sc ti: - Ban Giám đc s Y t tnh Bc Kn, Phòng Y t, Trung tâm Y t huyn Ch Mi, tnh Bc Kn, chính quyn đa phng, cán b y t xã, nhân viên y t thôn bn nhân dân các xã: Qung Chu, Yên nh, Nh C, Bình Vn, Thanh Bình, Nông H, Hoà Mc đã giúp tôi trong quá trình thc hin lun án tt nghip. Tôi xin chân thành cm n các đng nghip, bn bè gia đình đã to điu kin giúp đ, đng viên, khích l tôi trong quá trình nghiên cu lun án. Xin chân thành cm n. Thái Nguyên, tháng 11 nm 2010 Nghiên cu sinh àm Th Tuyt iiiMC LC Li cam đoan i Li cm n ii Mc lc iii Danh mc các ký hiu, các ch vit tt vi Danh mc các bng viii Danh mc các biu đ xi Danh mc các hình xii Danh mc s đ xiii T VN  1 CHNG 1. TNG QUAN TÀI LIU 3 1.1. Tình hình bnh nhim khun hp cp 3 1.1.1. Tình hình mc bnh t vong do nhim khun hp cp trên Th gii 3 1.1.2. Tình hình mc bnh t vong do nhim khun hp cp ti Vit Nam 5 1.2. Cn nguyên các yu t nguy c ca bnh nhim khun hp cp 6 1.2.1. Trên Th gii 6 1.2.2. Ti Vit Nam 11 1.3. Mt s gii pháp can thip phòng chng nhim khun hp cp đc thc hin trên Th gii Vit Nam 14 1.3.1. Tình hình trên Th gii 14 1.3.2. Tình hình ti Vit Nam 17 CHNG 2: I TNG PHNG PHÁP NGHIÊN CU 21 2.1. i tng nghiên cu 21 2.1.1. Nghiên cu mô t 21 2.1.2. Nghiên cu can thip 21 iv 2.2. a đim thi gian nghiên cu 21 2.2.1. a đim nghiên cu 21 2.2.2. Thi gian nghiên cu 21 2.3. Phng pháp nghiên cu 22 2.3.1. Thit k nghiên cu 22 2.3.2. Phng pháp chn mu 24 2.3.3. Ch s nghiên cu 27 2.3.4. Phng pháp thu thp s liu 31 2.4. Ni dung can thip 32 2.4.1. Chun b cng đng 32 2.4.2. Trin khai truyn thông - giáo dc sc kho ti cng đng 33 2.4.3. Trin khai theo dõi dc tình hình mc nhim khun hp cp ca tr ti cng đng 33 2.4.4. Can thip d phòng bng ung thuc tng cng min dch (Broncho - Vaxom) 34 2.4.5. Trin khai theo dõi dc tr mc NKHHC đn trm y t xã 34 2.4.6. Giám sát các hot đng can thip 35 2.4.7. ánh giá sau can thip 35 2.5. Phng pháp x lý s liu 36 2.6. Khía cnh đo đc trong nghiên cu 36 2.7. Phng pháp x lý hn ch sai s 37 CHNG 3. KT QU NGHIÊN CU 40 3.1. Thông tin chung v đa đim nghiên cu 40 3.2. Mt s đc đim dch t nhim khun hp cp  tr di 5 tui ti đa đim nghiên cu 42 3.3. Cn nguyên yu t liên quan đn nhim khun hp di cp 47 3.3.1. Kt qu cy dch t hu  tr nhim khun hp cp ti khu vc nghiên cu 47 3.3.2. Các yu t liên quan đn nhim khun hp di cp 48 v 3.4. Hiu qu can thip phòng chng nhim khun hp cp  tr 51 3.4.1. Kt qu thc hin hot đng can thip ti cng đng 51 3.4.2. Hiu qu ca bin pháp can thip 52 CHNG 4. BÀN LUN 77 4.1. Thc trng NKHHC tr em di 5 tui ti Ch Mi, Bc Kn 77 4.1.1. Tình hình nhim khun hp cp chung 77 4.1.2. Thc trng vi khí hu ti Ch Mi, Bc Kn 79 4.1.3. Thc trng vi khun gây nhim khun hp cp 81 4.2. Các yu t liên quan đn nhim khun hp di cp 82 4.3. Hiu qu ca can thip cng đng phòng chng NKHHC  tr em 87 4.3.1. Mô hình can thip phòng chng NKHHC  tr em 87 4.3.2. Hiu qu ca can thip phòng chng NKHHC 95 KT LUN 105 1. Mt s đc đim dch t nhim khun hp cp  tr di 5 tui ti huyn Ch Mi, tnh Bc Kn trc can thip 105 2. Yu t liên quan đn nhim khun hp di cp 105 3. Hiu qu ca bin pháp can thip đi vi nhim khun hp cp ti cng đng 105 KHUYN NGH 107 TÀI LIU THAM KHO viDANH MC CÁC KÝ HIU, CÁC CH VIT TT ALRI : Nhim khun hp di cp (Acute lower Respiratory infection) ARI : Nhim khun hp cp (Acute Respiratory infection) BVKTW : Bnh vin đa khoa trung ng CAP : Viêm phi mc phi cng đng (Community Acquired Pneumonia) CBCC : Cán b công chc CBYT : Cán b y t CSSKB : Chm sóc sc khe ban đu CSYT : C s y t CT : Can thip CYO : Nm quan sát tr (Child – years of observation) C : i chng IMCI : Lng ghép chm sóc tr bnh (Intergrated management of childhood illness) KAP : Kin thc, thái đ, thc hành ( Knowledge, Attitude, Practice) KVP : Không viêm phi LTB – XH : Lao đng thng binh xã hi NC : Nghiên cu NCS : Nghiên cu sinh NKHH : Nhim khun hp NKHHC : Nhim khun hp cp NKHHCT : Nhim khun hp cp tính NVYTTB : Nhân viên y t thôn bn viiOR : T sut chênh (Odds Ratio) PL : Ph lc RLLN : Rút lõm lng ngc RVS : Virus hp bào hp ( Respiratory Syncytial Vius) SARS : Hi chng hp cp tính ( Severe Acute Respiratory Syndrome) SCT : Sau can thip SK : S đng ký T0 Webb : Nhit đ hiu dng TCT : Trc can thip TCYTTG : T chc y t Th gii THCS : Trung hc c s THPT : Trung hc ph thông Tm : Nhit đ thp nht tháng TT – GDSK : Truyn thông giáo dc sc khe Ttb : Nhit đ trung bình Tx : Nhit đ cao nht tháng TYTX : Trm y t xã UNICEF : Qu nhi đng liên hip quc (United Nations Chidren’s Fund) URTI : Nhim khun đng hp trên (Upper Respiratory Tract Infection) WHO T chc Y t Th gii : ( World health Organization) viiiDANH MC CÁC BNG Bng 2.1. Bng tng hp (khung lô gíc ca vn đ nghiên cu) 37 Bng 3.1. Tình hình kinh t, vn hoá, xã hi ti khu vc nghiên cu 40 Bng 3.2. Vi khí hu nhà  trong nhà ngoài nhà ti khu vc nghiên cu 41 Bng 3.3. Phân loi vi khí hu theo mùa ti đa đim nghiên cu (n = 100) 41 Bng 3.4. Phân b t l nhim khun hp cp tr em theo các nhóm tui 42 Bng 3.5. Phân b t l nhim khun hp cp tr em theo gii 42 Bng 3.6. Phân b t l nhim khun hp cp tr em theo tng nhóm dân tc 43 Bng 3.7. Phân b t l nhim khun hp cp tr em theo hc vn m 44 Bng 3.8. Phân b t l nhim khun hp cp tr em theo ngh nghip m 45 Bng 3.9. Phân b t l nhim khun hp cp tr em theo tình trng v sinh nhà  45 Bng 3.10. Phân b t l nhim khun hp cp tr em theo tui ca m 46 Bng 3.11. Mi liên quan gia trình đ hc vn ca ngi m vi nhim khun hp di cp 48 Bng 3.12. Mi liên quan gia điu kin v sinh nhà  vi nhim khun hp di cp 48 Bng 3.13. Mi liên quan gia thi gian cai sa tình trng tiêm chng ca tr vi nhim khun hp di cp 49 Bng 3.14. Mi liên quan gia kin thc chm sóc tr ca bà m vi nhim khun hp di cp 49 Bng 3.15. Mi liên quan gia thc hành ca m vi nhim khun hp di cp 50 Bng 3.16. ánh giá các yu t liên quan theo mô hình hi quy logistic 51 Bng 3.17. Kt qu ca can thip đi vi tình trng tiêm chng ca tr 52 Bng 3.18. Kt qu ca can thip đi vi tình trng cai sa ca tr 53 [...]... là 4 ,5 ± 1,8 3 (p< 0,0 1) S t m c NKHHC nhóm dùng thu c gi m c 52 ,6 % so v i nhóm ch ng S t m c NKHHC trên trung bình nhóm dùng thu c là 1,8 ± 1,1 2, th p h n so v i nhóm ch ng là 3,3 ± 1 ,5 7 t l gi m c là 4 5, 4 % (p < 0, 05) T ng t nh v y, s t m c NKHHC d i nhóm dùng thu c là 0,3 ± 0,7 6 so v i nhóm ch ng là 1,2 ± 1,1 6 (p < 0,0 1) t l gi m c là 7 5, 0 % Trong nhóm dùng thu c có t i 1 3,4 % b nh nhi không... viêm ph i tr em [37 ], [53 ], [54 ], [55 ] Lo i virus nguy hi m g n ây i v i con ng i nói chung tr nh nói riêng ó là H5N1 H1N1 c i m c a virus H5N1 là b nh di n bi n n ng, ti n tri n nhanh, khi m c b nh th ng có các bi u hi n s t, có các tri u ch ng h p có y u t d ch t , không áp ng v i các ph ng pháp i u tr thông th ng có t l t vong cao [30] i v i H1N1 có kh n ng lây lan r t nhanh, khi m c... t, trong th i gian dài ch ng trình phòng ch ng NKHHC tr em h u nh không ho t ng, không có kinh ph , không cung ng thu c trang thi t b , không ào t o, t p hu n c cho CBYT x , NVYTTB v ki n th c, k n ng x trí tr NKHHC k n ng TT - GDSK, s d ng kháng sinh không úng trong i u tr t i các c s y t (tr ho, s t n thu n còn dùng kháng sinh nhi u ), không t ch c giám sát, vì v y hu n luy n t i ch h u nh không... ho c vi khu n t ngoài xâm nh p vào ng h p, nó gây b nh trên c s s c kháng c a c th b gi m sút [26 ], [52 ], [56 ], [16 ], [61 ], [67 ], [69 ], [71] Nghiên c u c a Tr n Th Bi n (1997) Phan Lê Thanh H ng (2004) cho th y, vi khu n gây b nh NKHHC ch y u là Staphylococcus aureus, Streplococcus pneumonia, Haemophilus influenzae [11 ], [50 ] Ngoài các nguyên nhân nh virus, vi khu n, n m thì b nh Lao c ng là c... n h p c p tr em c a c ng ng nói chung bà m có con nh d i 5 tu i nói riêng còn h n ch , c bi t là khu v c mi n núi, vùng sâu, vùng xa 2 Vì v y, th c hi n t t phòng ch ng nhi m khu n h p c p tr em s gi m c t l m c b nh t vong tr , c bi t là tr d i 5 tu i, t ó s gi m kinh phí chi tr v thu c, d ch v y t , gi m s quá t i vào i u tr t i các b nh vi n ng th i, k t qu phòng ch ng nhi m khu n hô. .. dinh d ng tr em, phòng ch ng s t xu t huy t, nh ng không c p n tình hình m c b nh NKHHC c a tr cho r ng, do không có kinh phí ho t ng [62 ], [66] Theo thông tin c a Trung tâm y t d phòng t nh Cao B ng cho th y, u tháng 5 n tháng 6 n m 2007 ã x y ra d ch viêm ng h p c p tr t i xã V Quang, huy n Thông Nông, t nh Cao B ng v i t ng s 1 85 tr m c trong ó có 111 tr d i 5 tu i t vong 5 tr [74] Báo... u can thi p Tr d i 5 tu i, bà m có con d i 5 tu i, h gia ình có tr d lãnh o c ng ng, cán b y t xã nhân viên y t thôn b n i 5 tu i, 2.2 a i m th i gian nghiên c u 2.2.1 a i m nghiên c u Hình 2.1 B n a i m nghiên c u – huy n Ch M i, t nh B c K n - T i huy n Ch M i, t nh B c K n Ch M i là m t huy n mi n núi vùng cao, dân s huy n là 36.193 ng i, g m 16 x , có 9 dân t c sinh s ng: Kinh, Tày, Nùng,... nhân th ng có tri u ch ng cúm nh ho, s t, au u,viêm m i, viêm ph i, b nh ti n tri n nhanh, không h tr k p th i có th d n n suy h p t vong [40] 1.2.2.2 Y u t nguy c n nhi m khu n h p c p Vi t Nam, m c dù t vong do viêm ph i tr em d i 5 tu i ã có chi u h ng gi m, nh ng nh ng vùng khó kh n, vùng sâu, vùng xa viêm ph i v n là nguyên nhân cao nh t trong t vong tr em các y u t nguy c c ng t ng t... ph i n ng tr em, bao g m Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophylus influenzae [109 ], Nizami S Q (2006) Parkistan, Baqui A H c ng s Bangladesh (2007) m t s nghiên c u khác trên th gi i c ng cho k t qu t ng t [82 ], [97 ], [107 ], [120 ], [122] Virus nguy hi m g n ây i v i tr nh ó là H5N 1, gây nên h i ch ng h p c p tính (SARS) n ng là m t b nh ng h p gây t vong cao, do m t lo... m y t NVYTTB c b i d ng ki n th c có k n ng c b n v TT- GDSK Th c hi n t v n TT- GDSK l ng ghép t i tr m y t , c ng ng gia ình, giáo d c s c kh e qua h th ng loa truy n thanh x , t ch c tham gia ph i h p v i các bu i h p c ng ng t i thôn, b n TT-GDSK cho nhân dân, [24 ], [ 25] , [70] gi m t l m c b nh, t l t vong, m c n ng tàn ph do b nh t t, góp ph n c i thi n s phát tri n c a tr em Chi . 3 tui là 3 5, 9 % và 4 đn 5 tui là 2 8,3 %. Tn sut mc NKHHC cao nht t 4 - 6 ln/nm chim 47 ,5 %, t 3 ln tr xung/nm chim 3 6,4 %, trên 6 ln/nm. Valencia, Tây ban Nha là 3 0,3 ca/1000 tr tui < 5 tui/ nm và t l nhp vin là 7,0 3 ca/1000 tr < 5 tui/nm [103]. Nm 20 0 5, David Burgner và cng
- Xem thêm -

Xem thêm: một số đặc điểm dịch tế và hiệu quả can thiệp đối với nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện chợ mới , tỉnh bắc kan, một số đặc điểm dịch tế và hiệu quả can thiệp đối với nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện chợ mới , tỉnh bắc kan, một số đặc điểm dịch tế và hiệu quả can thiệp đối với nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện chợ mới , tỉnh bắc kan

Từ khóa liên quan