Tài liệu ôn thi đại học môn toán giải tích hàm số

150 1,805 57
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2014, 09:53

www.facebook.com/hocthemtoan Tài liệu ôn thi đại học môn toán giải tích hàm số Nguyễn Phú Khánh –Nguyễn Tất Thu Để các em thuận tiện trong việc ôn luyện thi Đại học và Cao đẳng năm 2009 . Chúng tôi gởi tặng các em bài viết nhỏ mang tính tổng quát giải tích hàm số lớp 12 , cũng như một số ứng dụng độc đáo để giải quyết khá triệt để những dạng toán từng đề cập các lớp học dưới mà các em còn bỏ ngõ . Tài liệu được đề cập nhiều chủ đề chuyên đề phù hợp việc ôn luyện thi cấp tốc chuẩn bị kỳ thi Đại học tháng 7/2009 . Trong quá trình biên soạn chắc hẳn còn nhiều chỗ thiếu sót khách quan, chúng tôi rất mong đóng góp quý báu của các bạn độc giả gần xa , thư góp ý gởi về email: phukhanh1009@gmail.com . Tài liệu này còn được lưu trữ tại hai website : http://www.mathsvn.violet.vn và http://www.maths.vn . Nguyễn Phú Khánh –Nguyễn Tất Thu Bài 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ 1.1 TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa : Giả sử Klà một khoảng , một đoạn hoặc một nửa khoảng . Hàm số f xác định trên Kđược gọi là • Đồng biến trên Knếu với mọi ()()1 2 1 2 1 2, ,x x K x x f x f x∈ < ⇒ < ; • Nghịch biến trên Knếu với mọi ()()1 2 1 2 1 2, ,x x K x x f x f x∈ < ⇒ > . 2. Điều kiện cần để hàm số đơn điệu : Giả sử hàm số fcó đạo hàm trên khoảng I • Nếu hàm số f đồng biến trên khoảng I thì ()' 0f x≥ với mọi x I∈. • Nếu hàm số f nghịch biến trên khoảng Ithì ()' 0f x≤ với mọi x I∈. 3. Điều kiện đủ để hàm số đơn điệu : Định lý 1 : Định lý về giá trị trung bình của phép vi phân (Định lý Lagrange): Nếu hàm số fliên tục trên ;a b  và có đạo hàm trên khoảng ();a bthì tồn tại ít nhất một điểm ();c a b∈ sao cho ()()()()'f b f a f c b a− = −. Định lý 2 : Giả sử I là một khoảng hoặc nửa khoảng hoặc một đoạn , flà hàm số liên tục trên Ivà có đạo hàm tại mọi điểm trong của I( tức là điểm thuộc I nhưng không phải đầu mút của I) .Khi đó : • Nếu ()' 0f x> với mọi x I∈thì hàm số f đồng biến trên khoảng I; • Nếu ()' 0f x< với mọi x I∈thì hàm số f nghịch biến trên khoảng I; • Nếu ()' 0f x= với mọi x I∈thì hàm số f không đổi trên khoảng I. Chú ý : • Nếu hàm số f liên tục trên ;a b  và có đạo hàm ()' 0f x> trên khoảng ();a bthì hàm số fđồng biến trên ;a b  . • Nếu hàm số fliên tục trên ;a b  và có đạo hàm ()' 0f x< trên khoảng ();a bthì hàm số f nghịch biến trên ;a b  . • Ta có thể mở rộng định lí trên như sau : Giả sử hàm số f có đạo hàm trên khoảng I. Nếu '( ) 0f x≥ với x I∀ ∈ ( hoặc '( ) 0f x≤ với x I∀ ∈) và '( ) 0f x= tại một số hữu hạn điểm của I thì hàm số f đồng biến (hoặc nghịch biến) trên I. Nguyễn Phú Khánh –Nguyễn Tất Thu 1.2 DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP. Dạng 1 : Xét chiều biến thiên của hàm số . Xét chiều biến thiên của hàm số ()y f x= ta thực hiện các bước sau: • Tìm tập xác định D của hàm số . • Tính đạo hàm ()' 'y f x= . • Tìm các giá trị của x thuộc Dđể ()' 0f x= hoặc ()'f x không xác định ( ta gọi đó là điểm tới hạn hàm số ). • Xét dấu ()' 'y f x= trên từng khoảng x thuộc D. • Dựa vào bảng xét dấu và điều kiện đủ suy ra khoảng đơn điệu của hàm số. Ví dụ 1 :Xét chiều biến thiên của các hàm số sau: 3 21. 3 24 26y x x x= − − + + 3 22. 3 2y x x= − + 3 23. 3 3 2y x x x= + + + Giải: 3 21. 3 24 26y x x x= − − + + . Hàm số đã cho xác định trên . Ta có : 2' 3 6 24y x x= − − + 24' 0 3 6 24 02xy x xx= −= ⇔ − − + = ⇔= Bảng xét dấu của 'y x −∞ 4− 2 +∞ 'y − 0 + 0 − ()' 0, 4;2y x y> ∈ − ⇒ đồng biến trên khoảng ()4;2−, ()()' 0, ; 4 , 2;y x y> ∈ −∞ − +∞ ⇒ nghịch biến trên các khoảng ()(); 4 , 2;−∞ − +∞. Hoặc ta có thể trình bày : Hàm số đã cho xác định trên . Ta có : 2' 3 6 24y x x= − − + 24' 0 3 6 24 02xy x xx= −= ⇔ − − + = ⇔= Bảng biến thiên x −∞ 4− 2 +∞ 'y − 0 + 0 − y +∞ −∞ Vậy, hàm số đồng biến trên khoảng ()4;2−, nghịch biến trên các khoảng (); 4−∞ − và ()2;+∞. Nguyễn Phú Khánh –Nguyễn Tất Thu 3 22. 3 2y x x= − + Hàm số đã cho xác định trên . Ta có : 2' 3 6 3 ( 2)y x x x x= − = − 0' 0 3 ( 2) 02xy x xx== ⇔ − = ⇔= Bảng biến thiên. x −∞ 0 2 +∞ 'y + 0 − 0 + y Vậy hàm đồng biến trên mỗi khoảng( ;0)−∞ và(2; )+∞, nghịch biến(0;2). 3 23. 3 3 2y x x x= + + + Hàm số đã cho xác định trên . Ta có: ( ) ( )22' 3 6 3 3 1f x x x x= = + = + ()' 0 1f x x= ⇔ = − và ()' 0f x> với mọi 1x≠ − Vì hàm số đồng biến trên mỗi nửa khoảng (; 1−∞ −và )1;− +∞nên hàm số đồng biến trên . Hoặc ta có thể trình bày : x −∞ 1− +∞ 'y + 0 + y −∞ 1 +∞ Vì hàm số đồng biến trên mỗi nửa khoảng (; 1−∞ −và )1;− +∞nên hàm số đồng biến trên . Ví dụ 2 :Xét chiều biến thiên của các hàm số sau: 4 211. 2 14y x x= − + − 4 22. 2 3y x x= + − 4 23. 6 8 1y x x x= − + + Giải: 4 211. 2 14y x x= − + − . Hàm số đã cho xác định trên . Ta có: ()3 2' 4 4y x x x x= − + = − − Nguyễn Phú Khánh –Nguyễn Tất Thu ( )20' 0 4 02xy x xx== ⇔ − − = ⇔= ± Bảng biến thiên x −∞ 2− 0 2 +∞ 'y + 0 − 0 + 0 − y +∞ −∞ Vậy, hàm số đồng biến trên các khoảng (); 2−∞ −, ()0;2 và nghịch biến trên các khoảng ()2; 0−,()2;+∞. 4 22. 2 3y x x= + − Hàm số đã cho xác định trên . Ta có: ()3 2' 4 4 4 1y x x x x= + = + Vì 21 0,x x+ > ∀ ∈ nên ' 0 0y x= ⇔ = . Bảng biến thiên x −∞ 0 +∞ 'y − + y +∞ +∞ Vậy, hàm số đồng biến trên khoảng ()0;+∞ và nghịch biến trên khoảng ();0−∞. 4 23. 6 8 1y x x x= − + + Hàm số đã cho xác định trên . Ta có: 3 2' 4 12 8 4( 1) ( 2)y x x x x= − + = − + 22' 0 4( 1) ( 2) 01xy x xx= −= ⇔ − + = ⇔= Bảng biến thiên: x −∞ 2− 1 +∞ 'y − 0 + 0 + y Vậy,hàm đồng biến trên khoảng ( 2; )− +∞ và nghịch biến trên khoảng( ; 2)−∞ −. Nhận xét: * Ta thấy tại 1x= thì 0y=, nhưng qua đó 'y không đổi dấu. * Đối với hàm bậc bốn 4 3 2y ax bx cx dx e= + + + + luôn có ít nhất một khoảng đồng biến và một khoảng nghịch biến. Do vậy với hàm bậc bốn Nguyễn Phú Khánh –Nguyễn Tất Thu không thể đơn điệu trên . Ví dụ 3 :Xét chiều biến thiên của các hàm số sau: 2 11.1xyx −=+ 22.1xyx +=− 22 13.2x xyx− + −=+ 24 34.2x xyx+ +=+ Giải: 2 11.1xyx −=+. Hàm số đã cho xác định trên khoảng ()(); 1 1;−∞ − ∪ − +∞. Ta có: ( )23' 0, 11y xx = > ∀ ≠ −+ Vậy hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (); 1−∞ −và ()1;− +∞. 22.1xyx +=− Hàm số đã cho xác định trên khoảng ()();1 1;−∞ ∪ +∞. Ta có: ( )23' 0, 11y xx -= < ∀ ≠− Vậy hàm số đồng biến trên mỗi khoảng ();1−∞và ()1;+∞. 22 13.2x xyx− + −=+ Hàm số đã cho xác định trên khoảng ()(); 2 2;−∞ − ∪ − +∞. Ta có: ( )224 5' , 22x xy xx − − += ∀ ≠ −+ 5' 01xyx = −= ⇔= Bảng biến thiên : x −∞ 5− 2− 1 +∞ 'y − 0 + + 0 − y +∞ +∞ −∞ −∞ Nguyễn Phú Khánh –Nguyễn Tất Thu Vậy, hàm số đồng biến trên các khoảng ()5; 2− − và ()2;1−, nghịch biến trên các khoảng (); 5−∞ −và ()1;+∞. 24 34.2x xyx+ +=+ Hàm số đã cho xác định trên khoảng ()(); 2 2;−∞ − ∪ − +∞. Ta có: ( )224 5' 0, 22x xy xx+ += > ∀ ≠ −+ Bảng biến thiên : x −∞ 2− +∞ 'y + + y −∞ +∞ −∞ +∞ Vậy , hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (); 2−∞ −và()2;− +∞. Nhận xét: * Đối với hàm số ( . 0)ax by a ccx d+= ≠+ luôn đồng biến hoặc luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó. * Đối với hàm số 2' 'ax bx cya x b+ +=+ luôn có ít nhất hai khoảng đơn điệu. * Cả hai dạng hàm số trên không thể luôn đơn điệu trên. Ví dụ 4 :Xét chiều biến thiên của các hàm số sau: 21. | 2 3 |y x x= − − 2 32. 3y x x= − Giải: 21. | 2 3 |y x x= − − Hàm số đã cho xác định trên . Ta có: 222 3 khi 1 32 3 khi 1 3x x x xyx x x− − ≤ − ∪ ≥=− + + − < < 2 2 khi 1 3' ' 0 12 2 khi 1 3x x xy y xx x− < − ∪ >⇒ = ⇒ = ⇔ =− + − < < Hàm số không có đạo hàm tại 1x= − và 3x=. Bảng biến thiên: x −∞ 1− 1 3 +∞ 'y − 0 + 0 − 0 + y Nguyễn Phú Khánh –Nguyễn Tất Thu Hàm đồng biến trên mỗi khoảng( 1;1)− và (3; )+∞, nghịch biến trên( ; 1)−∞ − và (1;3). 2 32. 3y x x= − Hàm số đã cho xác định trên nửa khoảng ( ;3]−∞ Ta có: 22 33(2 )' , 3, 02 3x xy x xx x−= ∀ < ≠−. 3, 0 : ' 0 2x x y x∀ < ≠ = ⇔ = Hàm số không có đạo hàm tại các điểm0, 3x x= =. Bảng biến thiên: x −∞ 0 2 3 +∞ 'y − || + 0 − || y Hàm đồng biến trên khoảng (0;2), nghịch biến trên ( ;0)−∞ và (2;3). Ví dụ 5 : Tìm khoảng đơn điệu của hàm số ()sinf x x= trên khoảng ()0;2π. Giải: Hàm số đã cho xác định trên khoảng ()0;2π . Ta có :()()' cos , 0;2f x x xπ= ∈. ( ) ( )3' 0, 0;2 ,2 2f x x x xπ ππ= ∈ ⇔ = = Chiều biến thiên của hàm số được nêu trong bảng sau : x 0 2π 32π 2π ()'f x + 0 − 0 + ()f x 1 0 0 1− Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng 0;2π   và 3;22ππ   , nghịch biến trên khoảng 3;2 2π π   . BÀI TẬP TỰ LUYỆN Nguyễn Phú Khánh –Nguyễn Tất Thu 1. Xét chiều biến thiên của các hàm số sau: 3 211. 3 8 23y x x x= − + − 222.1x xyx−=− 2. Xét chiều biến thiên của các hàm số sau: 3 21. 2 3 1y x x= + + 4 22. 2 5y x x= − − 3 24 23. 6 93 3y x x x= − + − − 24. 2y x x= − 3. Chứng minh rằng hàm số: 1. 24y x= −nghịch biến trên đoạn 0;2  . 2. 3cos 4y x x x= + − − đồng biến trên . 3. cos2 2 3y x x= − + nghịch biến trên . 4. Cho hàm số = +2sin cosy x x. )a Chứng minh rằng hàm số đồng biến trên đoạn π   0;3và nghịch biết trên đoạnππ   ;3. )bChứng minh rằng với mọi ()∈ −1;1m, phương trình + =2sin cosx x mcó nghiệm duy nhất thuộc đoạn π  0;. Hướng dẫn 1. 3 211. 3 8 23y x x x= − + − Hàm số đã cho xác định trên . Ta có ()2' 6 8f x x x= − + ()' 0 2, 4f x x x= ⇔ = = Chiều biến thiên của hàm số được nêu trong bảng sau : x −∞ 2 4 +∞ ()'f x + 0 − 0 + ()f x +∞ −∞ Vậy hàm số đồng biến trên mỗi khoảng ();2−∞và ()4;+∞, nghịch biến trên khoảng ()2; 4 222.1x xyx−=− Hàm số đã cho xác định trên tập hợp {}\ 1. [...]... không nhi u hơn m t và f x = f y x =y Chú ý 2: • N u hàm s y = f x luôn ơn i u nghiêm cách trên D ( ho c luôn ( ) ( ) trên D ) và hàm s y = g x luôn ơn i u nghiêm ngo c ( ho c luôn ( ) ( ) trên D , thì s nghi m trên D c a phương trình f x = g x ( ) • N u hàm s y = f x có o hàm khi và ch khi ng bi n ho c luôn ngh ch bi n ng bi n ho c luôn ngh ch bi n ) không nhi u hơn m t n c p n trên D và phương trình... toán 13 Ví d 3 : Tìm t t c các tham s m hàm s 3 2 y = x + 3x + mx + m ngh ch bi n trên o n có dài b ng 1 ? Gi i : Hàm s ã cho xác nh trên » Ta có : y ' = 3x 2 + 6x + m có ∆ ' = 9 − 3m • N u m ≥ 3 thì y ' ≥ 0, ∀x ∈ » , khi ó hàm s luôn ng bi n trên » , do ó m ≥ 3 không tho yêu c u bài toán • N u m < 3 , khi ó y ' = 0 có hai nghi m phân bi t x 1, x 2 x 1 < x 2 và hàm s ngh ch bi n trong ( o n x 1 ; x... i x ∈ (4 ; + ∞) , ta luôn có 2x > x 2 nên * * ⇒ x + y ≤ 4 b T x + y = 4 x = 3     (a ) , (b ) suy ra x − y = 2 ⇔ y = 1   D ng 5 : Dùng ơn i u hàm s và b t phương trình gi i và bi n lu n phương trình Chú ý 1 : N u hàm s y = f x luôn ơn i u nghiêm cách trên D ( ho c luôn ( ) ( ) ng bi n ho c luôn ngh ch bi n trên ( ) () D ) thì s nghi m c a phương trình : f x = k s không nhi u hơn m t và f... Do ó hàm s ) ( ) ng bi n trên m i kho ng −∞;1 và 1; +∞ (x − 1) − m , x ≠ 1 và y ' = 0 ⇔ x = 1 ± • m > 0 thì y ' = 1 − = ( x − 1) ( x − 1) 2 m 2 hàm s ngh ch bi n ) ( ( ) trên m i kho ng 1 − m ;1 và 1;1 + m ; do ó không tho V y :hàm s m L p b ng bi n thi n ta th y 2 ng bi n trên m i kho ng xác i u ki n nh c a nó khi và ch khi m ≤ 0 Chú ý : Bài toán trên ư c m r ng như sau a1 ) Tìm giá tr c a m hàm. .. ' ≤ 0 ∀x ∈ » ⇔   a < 0    ∆ ≤ 0  2) Hàm ng bi n trên » thì nó ph i xác nh trên » BÀI T P T LUY N hàm s sau luôn gi m ( ngh ch bi n) trên » 1 Tìm m x3 − (m + 2)x 2 + m − 8 x + m 2 − 1 3 2 Tìm m hàm s sau luôn tăng ( ng bi n) trên » 1 a y = f x = m 2 − 1 x 3 + m + 1 x 2 + 3x + 5 3 m − 1 x 2 + 2x + 1 b y = f x = x +1 3 V i giá tr nào c a m , các hàm s ng bi n trên m i kho ng xác nh c a nó ?... x 2 x 1 < x 2 Hàm s (x ; x ) Trư trên kho ng 1 ng bi n ng h p này không th a mãn 2 V y m ≤ −2 là nh ng giá tr c n tìm 2 Tìm m hàm s sau luôn tăng ( ng bi n) trên » 1 a y = f x = a 2 − 1 x 3 + a + 1 x 2 + 3x + 5 3 Hàm s ã cho xác nh trên » Ta có : y ' = a 2 − 1 x 2 + 2 a + 1 x + 3 và có ∆ ' = 2 −a 2 + a + 2 ( ( ) ( ) ( ) ) ( ( ) ) () ng bi n trên » khi và ch khi ⇔ y ' ≥ 0, ∀x ∈ » 1 Hàm s y • Xét... th y hàm s ã cho liên t c trên o n 0;2  và có   ( ) o hàm f ' x = −x 4 − x2 ( ) < 0 v i m i x ∈ 0;2 Do ó hàm s ngh ch bi n trên o n 0;2    2 y = x 3 + x − cos x − 4 ng bi n trên » Hàm s ã cho xác nh trên » ( ) Ta có f ' x = 3x 2 + 1 + sin x 3x 2 ≥ 0 ∀x ∈ »  Vì  nên f ' x ≥ 0, x ∈ » 1 + sin x ≥ 0 ∀x ∈ »  Do ó hàm s ng bi n trên » ( ) 3 y = cos 2x − 2x + 3 ngh ch bi n trên » Hàm s... ⇒ y ' < 0, x ≠ 1 , hàm s ngh ch bi n trên m i kho ng −∞;1 va` 1; +∞ 2 ( ) ( ) Nguy n Phú Khánh –Nguy n T t Thu 1 phương trình y ' = 0 có hai nghi m x 1 < 1 < x 2 ⇒ hàm s 2 x 1;1 và 1; x 2 , trư ng h p này không th a • m> ( ) ( ng bi n trên m i kho ng ) D ng 3 : Hàm s ơn i u trên t p con c a » Phương pháp: * Hàm s y = f (x , m ) tăng ∀x ∈ I ⇔ y ' ≥ 0 ∀x ∈ I ⇔ min y ' ≥ 0 x ∈I * Hàm s y = f (x , m... hàm s g x = − 3x 2 + 6x + 1 , ∀x ∈ −1;1 x →−1+ B ng bi n thi n x →1− ) Nguy n Phú Khánh –Nguy n T t Thu −1 x g' x ( ) g (x ) 1 − −2 −10 V y m ≤ −10 tho yêu c u bài toán Cách 2 : f '' x = 6x + 6 ( ) ( ) cho ngh ch bi n trên kho ng ( −1;1) khi và ch Nghi m c a phương trình f '' x = 0 là x = −1 < 1 Do ó, hàm s ã ( ) khi m ≤ lim g x = −10 − x →1 V y m ≤ −10 tho yêu c u bài toán Ví d 2 : Tìm m các hàm. .. = − x − 2 ≤ 0 v i m i x ∈ », y ' = 0 ch t i i m x = 2 Do ó hàm s ngh ch bi n trên 2 » 5 • m < − thì y ' < 0, ∀x ∈ » Do ó hàm s ngh ch bi n trên » 2 ( ) Nguy n Phú Khánh –Nguy n T t Thu 5 • m > − thì y ' = 0 có hai nghi m x 1, x 2 x 1 < x 2 Hàm s ng bi n trên kho ng 2 này không th a mãn Chú ý : cách gi i sau ây không phù h p i m nào ? Hàm s ngh ch bi n trên » khi và ch khi a = −1 < 0 5  ⇔ 2m . Tài liệu ôn thi đại học môn toán giải tích hàm số Nguyễn Phú Khánh –Nguyễn Tất Thu Để các em thuận tiện trong việc ôn luyện thi Đại học và. biến thi n của hàm số . Xét chiều biến thi n của hàm số ()y f x= ta thực hiện các bước sau: • Tìm tập xác định D của hàm số . • Tính đạo hàm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi đại học môn toán giải tích hàm số, Tài liệu ôn thi đại học môn toán giải tích hàm số, Tài liệu ôn thi đại học môn toán giải tích hàm số

Từ khóa liên quan