Đề thi thử đại học lần 1 - 2014 môn hóa học THPT Nguyễn Thị Giang Vĩnh Phúc

6 638 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2014, 18:02

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚCĐề thi gồm 06 trangĐỀ KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2013 – 2014Môn: Hóa học; Khối BThời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đềMã đề thi 061Họ, tên thí sinh: SBD: Cho biết khối lượng nguyên tử của các nguyên tố :H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Mn=55; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; Ba=137; Ca=40.I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)Câu 1: Cho hỗn hợp X gồm 12 gam Fe2O3 và 13 gam Cu vào 200 ml dung dịch HCl thấy còn lại 14,92 gam chất rắn không tan. Nồng độ mol/l của dung dịch HCl làA. 1,35M. B. 1,89M. C. 0,7875M. D. 2,15M.Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng?A. Ancol etylic tác dụng được với dung dịch NaOH sinh ra muối natri etylat.B. Axit béo là những axit cacboxylic đa chức có mạch cacbon không phân nhánh.C. Etylenglicol là ancol không no, 2 chức, mạch hở, có 1 nối đôi C = C.D. Este isoamylaxetat (có mùi chuối chín) là este no, đơn chức, mạch hở.Câu 3: Cho các cặp chất sau:(1) Khí Cl2 và khí O2. (6) Dung dịch KMnO4 và khí SO2.(2) Khí H2S và khí SO2. (7) Hg và S.(3) Khí H2S và dung dịch Pb(NO3)2. (8) Khí CO2 và dung dịch NaClO.(4) Khí Cl2 và dung dịch NaOH. (9) CuS và dung dịch HCl.(5) Khí NH3 và dung dịch AlCl3. (10) Dung dịch AgNO3 và dung dịch Fe(NO3)2.Số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học ở nhiệt độ thường làA. 8. B. 7. C. 9. D. 10.Câu 4: Cho các dung dịch loãng: Na2CO3, NaHCO3, AlCl3, BaCl2, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, K2SO3, K2SO4 lần lượt tác dụng với dung dịch Ba(OH)2. Số trường hợp xảy ra phản ứng làA. 5. B. 7. C. 6. D. 8.Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 8,0 gam hỗn hợp X gồm 2 ankin (thể khí ở nhiệt độ thường) thu được 26,4 gam CO2. Mặt khác, cho 8,0 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư đến khi phản ứng hoàn toàn thu được lượng kết tủa vượt quá 25 gam. Công thức cấu tạo của 2 ankin làA. CH CH≡và 3 3CH -C C- CH≡. B. CH CH≡và 3CH -C CH≡.C. CH CH≡và 3 2CH -CH -C CH≡. D. 3CH -C CH≡ và 3 2CH -CH -C CH≡.Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol hiđrocacbon A cho 0,5 mol CO2. Mặt khác 0,1 mol A phản ứng vừa đủ với 0,2 mol Br2 trong dung dịch. Công thức phân tử của A làA. C5H8. B. C5H10. C. C3H4. D. C4H6.Câu 7: Hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Oxi hoá hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X có khối lượng m gam bằng CuO ở nhiệt độ thích hợp thu được hỗn hợp sản phẩm Y (gồm anđehit và nước). Cho Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 54 gam Ag. Giá trị của m làA. 8,1. B. 13,5. C. 15,3. D. 8,5.Câu 8: Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp X gồm CuO, FeO và MgO đun nóng thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch FeCl3 dư thu được chất rắn Z. Vậy Z là Trang 1/6 -đề thi 061A. MgO. B. Cu, Al2O3, MgO. C. Cu. D. Cu, MgO.Câu 9: Nung 16,84 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg, Fe trong oxi, sau 1 thời gian thu được 23,24 gam hỗn hợp Y. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 dư thu được 2,688 lít NO (là sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng làA. 0,96 mol. B. 0,48 mol. C. 1,28 mol. D. 1,16 mol.Câu 10: Cho khí CO đi qua ống sứ đựng 0,09 mol hỗn hợp A gồm Fe2O3 và FeO nung nóng, sau một thời gian thu được 10,32 gam chất rắn B. Dẫn khí đi ra khỏi ống sứ vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 17,73 gam kết tủa. Cho B tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư, thu được V lít NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V làA. 1,14. B. 1,344. C. 1,568. D. 1,68.Câu 11: Khẳng định nào sau đây đúng đối với các chất hữu cơ?A. Ba hợp chất hữu cơ có công thức phân tử: C2H4, C3H6, C4H8 luôn là đồng đẳng của nhau.B. Các chất có cùng phân tử khối là đồng phân của nhau.C. Các chất hơn kém nhau số nguyên lần nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau.D. Các chất là đồng phân của nhau thì có cùng phân tử khối.Câu 12: Cho hỗn hợp bột nhôm và bột sắt vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn gồm ba kim loại. Ba kim loại đó làA. Al, Fe, Cu. B. Al, Fe, Ag. C. Al, Cu, Ag. D. Fe, Cu, Ag.Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol hai chức thuộc cùng dãy đồng đẳng, thu được 39,6 gam CO2 và 18,9 gam H2O. Nếu khi cho m gam X tác dụng với Na dư thì thu được a gam muối. Giá trị của a làA. 24,6. B. 24,3. C. 32,9. D. 25,9.Câu 14: Cho các hợp chất hữu cơ: C2H4; C2H2; CH2O; CH2O2 (mạch hở); C3H4O2 (mạch hở, đơn chức). Biết C3H4O2 không làm chuyển màu quỳ tím ẩm. Số chất tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa làA. 5. B. 4. C. 3. D. 2.Câu 15: Cho các phản ứng:(1) FeCO3 + H2SO4 (đặc) →ot khí X + khí Y + … (2) NaHCO3 + KHSO4 →khí X +… (3) Cu + HNO3(đặc) →ot khí Z +… (4) FeS + H2SO4 (loãng) →khí G + … (5) NH4NO2 →ot khí H + …(6) AgNO3 →ot khí Z + khí I +…Trong các chất khí sinh ra ở các phản ứng trên, số chất khí tác dụng với NaOH (trong dung dịch) làA. 5. B. 3. C. 6. D. 4.Câu 16: Cho sơ đồ phản ứng: (C6H10O5)n → X→ C2H5OH. Trong sơ đồ trên mỗi mũi tên là 1 phản ứng. X là chất có công thức phân tử nào sau đây?A. C2H4. B. C6H12O6. C. CH3CHO. D. C12H22O11.Câu 17: Cân bằng nào sau đây chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng áp suất của hệ?A. N2 (k)+ 3H2 (k) →¬  2NH3 (k). B. S (r) + H2 (k) →¬  H2S (k).C. CaCO3 →¬  CaO + CO2 (k). D. H2 (k)+ I2 (r) →¬  2HI (k).Câu 18: Este X có công thức phân tử là C4H6O2, X không có phản ứng tráng bạc và được điều chế trực tiếp từ axit cacboxylic và ancol tương ứng. Cho 8,6 gam X vào 100 ml dung dịch NaOH 1M và KOH 0,5M đun nóng, sau phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng làA. 13,6 gam. B. 12,2 gam. C. 9,4 gam. D. 15,4 gam. Trang 2/6 -đề thi 061Câu 19: Dung dịch X chứa đồng thời các ion: Na+, Ca2+, Cl-, HCO3-, Br-, SO42-. Đun nóng dung dịch tới phản ứng hoàn toàn thu được 3,68 gam kết tủa, dung dịch Y và 2,24 lít khí thoát ra (đktc). Đem cô cạn Y được 13,88 gam chất rắn khan. Tổng khối lượng muối có trong dung dịch X ban đầu làA. 17,76 gam. B. 23,76 gam. C. 21,96 gam. D. 35,76 gam.Câu 20: Hỗn hợp A gồm hai axit cacboxylic đơn chức X, Y. Cho 13,4 gam A hòa tan hết vào nước rồi cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư được 21,6 gam Ag. Mặt khác cũng lượng hỗn hợp trên trung hòa vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 2M. Công thức cấu tạo thu gọn của X, Y làA. HCOOH, C2H5COOH. B. CH3COOH, C2H5COOH.C. HCOOH, CH3COOH. D. HCOOH, C3H7COOH.Câu 21: X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng một nhóm và hai chu kỳ kế tiếp nhau. Biết ZX < ZY và ZX + ZY = 32. Kết luận không đúng đối với X và Y làA. Chúng đều có oxit cao nhất và hợp chất khí với hiđro.B. Chúng đều là kim loại mạnh và đều có hóa trị II.C. Bán kính nguyên tử của Y lớn hơn X.D. Nguyên tử của X và Y đều có 2 electron ở lớp ngoài cùng.Câu 22: X là este tạo bởi α-amino axit Y (chứa 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2) với ancol đơn chức Z. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X trong 200 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch thu được 13,7 gam chất rắn và 4,6 gam ancol Z. Công thức của X làA. H2N-CH2-COOCH2-CH=CH2. B. H2N-CH2-COOC2H5.C. CH3-CH(NH2)-COOC2H5. D. CH3-CH(NH2)-COOCH3.Câu 23: Cho các chất sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hiđroxit. Trộn các chất đó với nhau từng đôi một trong điều kiện thích hợp. Số cặp chất có phản ứng xảy ra làA. 3. B. 1. C. 4. D. 2.Câu 24: Ba chất hữu cơ A, B, C có cùng nhóm định chức, có công thức phân tử tương ứng là CH2O2, C2H4O2, C3H4O2. Tên gọi các chất A, B, C lần lượt làA. axit fomic, axit axetic, axit acrylic. B. axit fomic, axit axetic, axit metacrylic.C. metyl fomat, metyl axetat, metyl acrylat. D. axit fomic, axit acrylic, axit propionic.Câu 25: Cho phản ứng: Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + N2O + H2O. Cho tỉ khối của hỗn hợp khí NO và N2O đối với H2 là 17,8. Tỉ lệ số phân tử bị khử và bị oxi hóa trong phản ứng trên làA. 11 : 28. B. 28 : 15. C. 25 : 7. D. 14 : 25.Câu 26: Cho sơ đồ: X 22H+→Y CuO+→Z 2O+→Axit 2-metylpropanoic.X có thể là chất nào sau đây?A. CH2 = C(CH3) – CHO. B. OHC– C(CH3) – CHO.C. CH3–CH(CH3) –CH2OH. D. CH3–CH(CH3) – CHO.Câu 27: Hòa tan hết hỗn hợp một kim loại nhóm IA và một kim loại nhóm IIA trong nước thu được dung dịch A và 1,12 lít H2 (đktc). Cho dung dịch chứa 0,03 mol AlCl3 vào dung dịch A thu được khối lượng kết tủa làA. 0,78 gam. B. 2,34 gam. C. 1,56 gam. D. 0,81 gam.Câu 28: Sục V lít (đktc) khí CO2 vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M. Sau phản ứng thu được 15 gam kết tủa và dung dịch X. Cho thêm vài giọt NaOH vào dung dịch X lại thấy xuất hiện kết tủa. Giá trị của V làA. 5,60. B. 3,36. C. 6,72. D. 2,24.Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng lượng không khí vừa đủ, thu được 0,4 mol CO2; 0,6 mol H2O và 2,9 mol N2. Giả sử không khí chỉ gồm N2 và O2 trong đó N2 chiếm 80% về thể tích. Công thức phân tử của X làA. C4H11N. B. C4H12N2. C. C3H9N. D. C3H10N2.Câu 30: Hòa tan hoàn toàn 2,43 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng 1 lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được 1,12 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X làA. 7,33 gam. B. 4,83 gam. C. 7,23 gam. D. 5,83 gam. Trang 3/6 -đề thi 061Câu 31: Trộn dung dịch X chứa NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M với dung dịch Y chứa HCl 0,2M và H2SO4 0,1M lần lượt theo tỉ lệ thể tích tương ứng nào để thu được dung dịch có pH = 13?A. 5 : 3. B. 4 : 5. C. 5 : 4. D. 6 : 4.Câu 32: Cho 11,2 gam Fe vào 400 ml dung dịch AgNO3 1,2M. Khối lượng kết tủa thu được sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn làA. 43,20 gam. B. 48,60 gam. C. 51,84 gam. D. 54,08 gam.Câu 33: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:(1) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.(2) Có thể phân biệt ba dung dịch: glucozơ, saccarozơ, fructozơ chỉ bằng nước brom.(3) Thuỷ phân hoàn toàn xenlulozơ và tinh bột trong môi trường axit đều thu được glucozơ.(4) Hiđro hóa saccarozơ với xúc tác Ni, t0 thu được sobitol.(5) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại cả ở dạng mạch hở và mạch vòng.Số phát biểu đúng làA. 3. B. 4. C. 5. D. 2.Câu 34: Có 5 dung dịch riêng biệt: a) HCl; b) CuCl2; c) FeCl3; d) HCl lẫn CuCl2; e) HCl lẫn ZnCl2. Nhúng vào mỗi dung dịch 1 thanh sắt nguyên chất. Số trường hợp xảy ra sự ăn mòn điện hóa học làA. 3. B. 2. C. 1. D. 4.Câu 35: Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO và H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu cơ. Đốt cháy hết Y thì thu được 11,7 gam H2O và 7,84 lít khí CO2 (ở đktc). Phần trăm theo thể tích của H2 trong X làA. 35,00%. B. 53,85%. C. 65,00%. D. 46,15%.Câu 36: Cho 17,9 gam hỗn hợp gồm Fe, Cu và Al vào bình đựng 200 gam dung dịch H2SO4 24,01%. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 9,6 gam chất rắn và có 5,6 lít khí (đktc) thoát ra. Thêm tiếp vào bình 10,2 gam NaNO3, khi các phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) tạo thành và khối lượng muối trong dung dịch làA. 2,24 lít và 59,18 gam. B. 2,24 lít và 56,3 gam.C. 2,688 lít và 59,18 gam. D. 2,688 lít và 67,7 gam.Câu 37: Khẳng định nào sau đây không đúng?A. Chất béo nhẹ hơn nước.B. Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.C. Đun chất béo với dung dịch NaOH thì thu được sản phẩm có khả năng hòa tan Cu(OH)2.D. Chất béo và dầu mỡ bôi trơn máy có cùng thành phần nguyên tố.Câu 38: Cu trong tự nhiên có 2 đồng vị 63Cu và 65Cu. Biết nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54. Phần trăm khối lượng của 65Cu trong CuSO4 (S=32, O=16) làA. 29,78%. B. 17,16 %. C. 11,00%. D. 27,00%.Câu 39: Điều khẳng định nào sau đây không đúng?A. Tơ visco, tơ axetat là tơ tổng hợp. B. Tơ nilon-6,6 và tơ capron là các tơ poliamit.C. Tơ lapsan thuộc loại tơ polieste. D. Tơ tằm, bông, len là các polime thiên nhiên.Câu 40: Cho các phát biểu sau:(1) Nguyên tử các nguyên tố halogen đều có 7 electron ở lớp ngoài cùng.(2) Các nguyên tố halogen chỉ có số oxi hóa -1 trong mọi hợp chất.(3) Các nguyên tố halogen có độ âm điện giảm dần theo thứ tự: F > Cl > Br > I.(4) Các hiđrohalogenua đều là những chất khí, dung dịch của chúng trong nước đều có tính axit mạnh.(5) Tính khử của các hiđrohalogenua tăng dần theo thứ tự: HF < HCl < HBr < HI.(6) Các muối bạc halogenua đều không tan trong nước.(7) Trong tự nhiên các halogen tồn tại chủ yếu ở dạng đơn chất.Số phát biểu sai làA. 4. B. 2. C. 5. D. 3. Trang 4/6 -đề thi 061II. PHẦN RIÊNG (10 câu). Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B).A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)Câu 41: Cho các polime sau: tơ nilon-6,6; poli(vinyl clorua); thủy tinh plexiglat; teflon; nhựa novolac; tơ nitron; cao su buna. Số polime có thể điều chế bằng phản ứng trùng hợp làA. 4. B. 6. C. 5. D. 3.Câu 42: Nhóm kim loại được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy làA. Na, Fe, Al, Cu. B. K, Al, Cr, Cu. C. Fe, Cr, Cu, Sn. D. Na, Ca, Mg, Al.Câu 43: Cho phản ứng: Br2 + HCOOH → 2HBr + CO2. Nồng độ ban đầu của Br2 là a mol/lít, sau 100 giây nồng độ Br2 còn lại là 0,01 mol/lít. Tốc độ trung bình của phản ứng trên tính theo Br2 là 4.10-5 mol/(l.s). Giá trị của a làA. 0,018. B. 0,016. C. 0,012. D. 0,014.Câu 44: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm: glucozơ, fructozơ, metanal và axit axetic cần 3,36 lít O2 (đktc). Dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m làA. 12,0. B. 20,5. C. 10,0. D. 15,0.Câu 45: Đốt cháy hoàn toàn 29,6 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, CxHyCOOH và (COOH)2 thu được 14,4 gam H2O và m gam CO2. Mặt khác, 29,6 gam hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với NaHCO3 dư thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m làA. 33. B. 44. C. 48,4. D. 52,8.Câu 46: Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp chứa MgCO3 và CaCO3 có cùng số mol thu được khí X và chất rắn Y. Hoà tan Y vào H2O dư, lọc bỏ kết tủa được dung dịch Z. Hấp thụ hoàn toàn khí X vào dung dịch Z thu đượcA. CaCO3 và Ca(OH)2. B. Ca(HCO3)2.C. CaCO3. D. CaCO3 và Ca(HCO3)2.Câu 47: Phát biểu nào sau đây không đúng?A. Tính axit của phenol yếu hơn H2CO3.B. Phenol có tính axit mạnh hơn etanol.C. Phenol tan trong nước cho môi trường axit mạnh, làm quì tím hóa đỏ.D. Phenol tạo kết tủa trắng với dung dịch nước brom.Câu 48: Khi thủy phân hoàn toàn tripeptit X thu được glyxin, alanin và valin. Số đồng phân của X làA. 3. B. 6. C. 5. D. 4.Câu 49: Dãy kim loại đều có khả năng tác dụng với dung dịch HCl làA. Ca, Mg, Al. B. Mg, Ca, Ag. C. Ca, Hg, Ba. D. Mg, Cu, Al.Câu 50: Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại monosaccarit?A. Xenlulozơ. B. Glucozơ. C. Saccarozơ. D. Amilozơ.B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)Câu 51: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Metan → X1 → X2 → X3 → X4 → anilin.Công thức cấu tạo của các chất hữu cơ X2, X3, X4 lần lượt làA. C6H12O6, C6H6, C6H5NO2. B. CH≡CH, C6H6, C6H5NO2.C. C6H6, C6H5NO2, C6H5NH3Cl. D. C6H6, C6H5Cl, C6H5ONa.Câu 52: Cho 9,2 gam hợp chất hữu cơ X (C6H4O) phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 68 gam AgNO3 trong NH3 thu được 21,6 gam Ag kết tủa. Công thức của X là Trang 5/6 -đề thi 061A. 2-HC C -CO -CH C CH≡ ≡. B. 2- CHOHC C- C C -CH≡ ≡.C. ( )HC C-CH CHO -C CH≡ ≡. D. HC C -CH = C = CH -CHO≡.Câu 53: Cho 16,75 gam hỗn hợp X gồm FeCl3, CuCl2 vào dung dịch H2S dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 9,92 gam chất rắn. Từ hỗn hợp X có thể điều chế được tối đa bao nhiêu gam kim loại?A. 6,97 gam. B. 5,07 gam. C. 9,23 gam. D. 7,52 gam.Câu 54: Cho 0,1 mol hợp chất hữu cơ có công thức phân tử CH6O3N2 tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH đun nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất khí làm xanh giấy quì tím ẩm và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m làA. 8,5. B. 12,5. C. 15,0. D. 21,8.Câu 55: Cho các chất sau: Al, ZnO, CH3COONH4, KHSO4, H2NCH2COOH, H2NCH2COONa, KHCO3, Pb(OH)2, ClH3NCH2COOH, HOOCCH2CH(NH2)COOH. Số chất có tính lưỡng tính làA. 6. B. 5. C. 8. D. 7.Câu 56: Cho 200 ml dung dịch AgNO3 2,5a mol/l tác dụng với 200 ml dung dịch Fe(NO3)2 a mol/l. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 17,28 gam chất rắn và dung dịch X. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch X thu được m gam kết tủa. Giá trị m làA. 43,05. B. 40,18. C. 34,44. D. 28,70.Câu 57: Cho dãy các chất: axetilen, anđehit axetic, axit fomic, anilin, phenol, metylxiclopropan. Số chất trong dãy làm mất màu nước brom làA. 3. B. 4. C. 5. D. 6.Câu 58: Đun nóng hỗn hợp 2 ancol ROH và R"OH với H2SO4 đậm đặc ở 1400C. Số lượng các ete thu được tối đa làA. 1. B. 4. C. 3. D. 2.Câu 59: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol một este X cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được một ancol và 89 gam hỗn hợp muối của 2 axit béo. Hai axit béo đó làA. C17H33COOH và C15H31COOH. B. C17H35COOH và C15H31COOH.C. C17H35COOH và C17H33COOH. D. C17H31COOH và C17H35COOH.Câu 60: Cho các phản ứng: Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu (1) 2Fe2+ + Cl2 → 2Fe3+ + 2Cl− (2) 2Fe3+ + Cu → 2Fe2+ + Cu2+ (3)Dãy các chất và ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá làA. Cl2 > Fe3+ > Cu2+ > Fe2+. B. Cl2 > Cu2+ > Fe2+ > Fe3+.C. Fe3+ > Cl2 > Cu2+ > Fe2+. D. Cu2+ > Fe2+ > Cl2 > Fe3+. HẾT Trang 6/6 -đề thi 061 . học; Khối BThời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đềMã đề thi 061 Họ, tên thí sinh: SBD: Cho biết khối lượng nguyên tử của các nguyên tố. vào dung dịch FeCl3 dư thu được chất rắn Z. Vậy Z là Trang 1/6 - Mã đề thi 061 A. MgO. B. Cu, Al2O3, MgO. C. Cu. D. Cu, MgO.Câu 9: Nung 16,84 gam
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử đại học lần 1 - 2014 môn hóa học THPT Nguyễn Thị Giang Vĩnh Phúc, Đề thi thử đại học lần 1 - 2014 môn hóa học THPT Nguyễn Thị Giang Vĩnh Phúc, Đề thi thử đại học lần 1 - 2014 môn hóa học THPT Nguyễn Thị Giang Vĩnh Phúc

Từ khóa liên quan