báo cáo thực tập nhận thức công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng ice

31 295 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2014, 19:06

báo cáo thực tập nhận thức công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng ice BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên Đơn Vị Thực Tập: CCôônngg ttyy CCổổ pphhầầnn TTưư VVấấnn TThhiiếếtt KKếế ĐĐầầuu TTưư XXââyy DDựựnngg IICCEE Thời gian thực tập: Từ 07/01/2013 đến 16/03/2013 Ngƣời hƣớng dẫn: Nhân viên kế toán Nguyễn Thị Thùy Dung Giảng viên hƣớng dẫn: Cô Lê Thị Bích Thảo Sinh viên thực hiện: Bùi Thu Thảo Mã số sinh viên: 101491 Lớp: KT1011 Tháng 3 / Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI  BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên quan thực tập: CCôônngg ttyy CCổổ pphhầầnn--TTưư VVấấnn--TThhiiếếtt KKếế-- ĐĐầầuu ttưư –– XXââyy DDựựnngg IICCEE Thời gian thực tập: 07/01/2013 đến 16/03/2013 Ngƣời hƣớng dẫn: Nhân viên kế toán Nguyễn Thị Thùy Dung Giảng viên hƣớng dẫn: Cô Lê Thị Bích Thảo Sinh viên thực hiện: Bùi Thu Thảo Mã số sinh viên: 101491 Lớp: KT1011 Tháng 03 / Năm 2013i Hc Hoa Sen Lp KT1011 i Báo Cáo Thc Tp Nhn Thc NHẬN XÉT CỦA QUAN THỰC TẬP TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm (Ký tên, đóng dấu) i Hc Hoa Sen Lp KT1011 ii Báo Cáo Thc Tp Nhn Thc NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm (Ký tên, ghi rõ họ tên)i Hc Hoa Sen Lp KT1011 iii Báo Cáo Thc Tp Nhn Thc TRÍCH YẾU Nhm, kh ng vi công vic yêu cu ca các công ty hii h chc các khóa thc tp nhn thc xen ln trong xuyên sut khóa hu o nên s khác bit rt ln v chng ci hc Hoa Sen so vi ng khác. Thông qua thi gian thc tp nhn thc ti Công ty CỔ PHẦNVẤN THIẾT KẾ ĐẦUXÂY DỰNG ICE các kin thc tip thu  , bit cách vn dng các kin thc hc vào thc tin công vic. Ngoài ra, tôi còn rèn luyn thêm cho mình v tính k lut hong nhóm và tính cn thn trong công vic. i Hc Hoa Sen Lp KT1011 iv Báo Cáo Thc Tp Nhn Thc MỤC LỤC NHN XÉT CC TP i NHN XÉT CA GING VIÊN ii TRÍCH YU iii MC LC iv DANH MC BNG BIU VÀ HÌNH NH vi LI C vii LỜI MỞ ĐẦU 1 1 GII THIC V CÔNG TY 2 1.1 Tng quan v công ty 2 1.2 Chm v ca công ty 2 1.3 u b máy t chc ca Công Ty ICE 4 1.4 T chc công tác k toán 6 2 Quá trình làm vic ti công ty 8 2.1 Nhng công vic giao 8 2.2 Công vic 10 2.2.1 Công vic ca phòng Nhân S 10 2.2.2 Công vic ca phòng K Thut 10 2.2.3 Công vic ca phòng K toán: 11 3  18 3.1 ng làm vic 18 3.2 m và khuym ca bn thân 18 3.2.1 m 18 3.2.2 Khuym 19 i Hc Hoa Sen Lp KT1011 v Báo Cáo Thc Tp Nhn Thc 3.3 Kinh nghi 19 KẾT LUẬN 21 PH LC 22 i Hc Hoa Sen Lp KT1011 vi Báo Cáo Thc Tp Nhn Thc DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH Hình 1: Logo công ty CP Vấn Thiết Kế Đấu Xây Dựng ICE 2 Hình 2: Tổ chức công ty 4 Hình 3: Qui trình ghi sổ Nhật Ký Chung 8 Hình 4: Qui trình photo tài liệu 9 Hình 5: Qui trình in tài liệu 10 Hình 6: Quá trình lập phiếu thu 11 Hình 7: Quá trình lập phiếu Chi 11 Hình 8: Phiếu Thu và Phiếu Chi 13 Hình 9: Thủ tục tạm ứng lương 14 Hình 10: Quá trình chấm công cho nhân viên 15 Hình 11: Bảng chấm công 16 BẢNG BIỂU Bảng 1: Hội đồng cổ đông 6 i Hc Hoa Sen Lp KT1011 vii Báo Cáo Thc Tp Nhn Thc LỜI CẢM ƠN  hoàn thành tt khóa thc tc ht tôi xin chân thành cNguyn Quc Tuc làm vic ti Công ty Cổ PhầnVấn Thiết ĐầuXây Dựng ICE và ch Nguyn Thùy Dung là K Toán ca Công  ng dn tôi trong sut quá trình thc tc u kic hc tp nhu mi m, giúp tôi m mang kin thc. Trong thi gian 2 tháng thc tp tc làm vic trong mt ng vi áp lc công vii tính kiên nhn và cn cù. Qua c nhiu kinh nghim mang tính thc tin cao giúp ích cho công vic sau này c Bích Thng dn, gic mc tôi gp phi trong quá trình thc tp. Trường Đại Học Hoa Sen Lớp KT1011 Báo cáo thực tập nhận thức Trang 1 LỜI MỞ ĐẦU Thc tp nhn thc là mi giúp cho sinh viên làm quen vng mi và hòa nhp vào nhp sng ci vi hc Hoa Sen thì thc tp nhn thc là mi t rèn luyng kinh nghim cn thit thc tp tt nghip và xây dng nn móng vng chng mt t thc tp này là: 1. Thích ng vng làm vic thc t 2. Rèn luyn tính k lut và tác phong công s cho bn thân. 3.  4.   m, áp dng nh   c vào công vic thc t. 5. vi tính, 6.  Qua thi gian thc tp ti Công ty C Ph  n Thit K   Dc nhng m ra, ngoài ra chính bn c mt s n thit cho công vic sau này: - p. - Kinh nghim làm vic nhóm. - Làm th nào  d hòa nhp vng mi. [...]... vụ của công ty Hình 1 : Logo công ty CP Vấn Thiết Kế Đấu Xây Dựng ICEvấn dự án:  Tƣ vấn, lập dự án, thẩm định dự án đầuxây dựng và dự án đầu tƣ x lý môi trƣờng  Quản lý dự án  Tƣ vấn đấu thầu Báo cáo thực tập nhận thức Trang 2 Trường Đại Học Hoa Sen Lớp KT1011 Tƣ vấn thiết kế:  Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình  Thiết kế kiến trúc – kết cấu các công trình dân dụng, công nghiệp,... cấp thoát nƣớc Thi công:  Thi công san lấp mặt bằng và phá dỡ chuẩn bị mặt bằng xây dựng  Thi công xây dựng công trình kỹ thuật đô thị  Thi công xây dựng cao ốc  Thi công xây dựng nhà dân dụng  Thi công xây dựng nhà công nghiệp  Thi công xây dựng công trình đƣờng sắt, đƣờng bộ,đƣờng thủy Báo cáo thực tập nhận thức Trang 3 Trường Đại Học Hoa Sen Lớp KT1011  Thi công xây dựng công trình thủy lợi,... vì đi công tác)  Soạn thảo công văn, hợp đồng  Tuyển và phỏng vấn các ứng viên xin việc 2.2.2 Công việc của phòng Kỹ Thuật  Thiết kế bản vẽ những công trình  Lập báo cáo kỹ thuật công trình  Lập dự toán xây dựng công trình  Lập bảng báo giá công trình  Xem các nghị định về xây dựng, các quy chuẩn sai phạm trong xây dựng  Lập hồ sơ hoàn công, các biên bản quyết toán Báo cáo thực tập nhận thức. .. thực tập nhận thức Trang 20 Trường Đại Học Hoa Sen Lớp KT1011 KẾT LUẬN Mặc d thời gian thực tập nhận thực tại Công ty CP Tƣ Vấn Thiết Kế đầuXây Dựng ICE là không nhiều nhƣng đối với tôi nó thực sự bổ ích Tôi đã học đƣợc rất nhiều điều mà trƣớc đây tôi chƣa hề biết đến cho đến khi thực tậpCông ty CP Tƣ Vấn Thiết Kế ĐầuXây Dựng ICE Tất cả những kinh nghiệm mà tôi đã đƣợc học hỏi, tích lũy...  Thiết kế công trình đƣờng,cầu, công trình thủy lợi, cảng và công trình công ích  Thiết kế nội – ngoại thất công trình  Thiết kế công trình x lý nƣớc thải: Dệt nhuộm, Thủy sản, tinh bột sắn, cao su, thực phẩm, Giấy, g , chăn nuôi Các công t nh thu hồi biogas từ nƣớc thải và rác thải)  Thiết kế công trình x lý chất thải rắn  Thiết kế cấp thoát nƣớc Thẩm định, thẩm tra, kiểm định:  Thẩm tra thiết. .. 1 GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ CÔNG TY 1.1 Tổng quan về công ty  Tên đầy đủ: Công Ty Cổ Phần Vấn Thiết Kế ĐầuXây Dựng ICE  Đại diện công ty : Giám đốc Nguyễn Quốc Tuấn  Địa chỉ liên hệ: 15 /5 Tân Sơn Nhì, Phƣờng Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP HCM  Điện thoại: (08) 62971736 Fax : (08) 62971746  Mail : info@xaydungice.com  Web: http://www.xaydungice.com http://www.moitruongice.com  Mã số thuế: 03106751546... rắn độc hại và không độc hại 1.3 cấu bộ máy tổ chức của Công Ty ICE  Sơ đồ tổ chức công ty Hội Đồng Cổ Đông Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Ban Quản Trị Giám Đốc Phòng Nhân Sự Nhân Viên Nhân Sự Ban Gíam Sát Phòng Kế Toán Phòng Kỹ Thuật Phòng Thiết Kế Phòng Thi Công Phòng Gíam Sát Nhân viên Kế Toán Hình 2: Tổ chức công ty Báo cáo thực tập nhận thức Trang 4 Trường Đại Học Hoa Sen Lớp KT1011  cấu tổ... độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 20/3/2006 Hình thức kế toán đợc công ty s dụng là Nhật Ký Chung Báo cáo thực tập nhận thức Trang 7 Trường Đại Học Hoa Sen Lớp KT1011 TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG Chứng từ kế toán Sổ nhật ký đặc biệt Sổ nhật ký chung Sổ cái Ghi Chú: Sổ, thẻ kế. .. tây của m i tháng 3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 3.1 Môi trƣờng làm việc Thật may mắn khi tôi đƣợc thực tập tại Công ty Cổ Phần Vấn Thiết Kế đầuXây Dựng ICE, vì qua thời gian thực tập tại đây tôi đã đƣợc học và rút ra đƣợc nhiều kinh nghiệm quý báu và hữu ích cho bản thân tôi Và điều đặc biệt làm nên sự thành công của Công ty chính là đội ngũ nhân viên trẻ trung năng động và giàu nhiệt huyết Chính điều đó... chính của Công ty  Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của tất cả các loại chứng từ, hoàn chỉnh thủ tục kế toán trƣớc khi trình Giám đốc phê duyệt  Thực hiện thủ tục mua sắm thiết bị, s a chữa tài sản theo đúng quy định của Nhà Nƣớc và Công ty Báo cáo thực tập nhận thức Trang 6 Trường Đại Học Hoa Sen Lớp KT1011  Thực hiện việc kiểm định kỳ, xác định tài sản thừa, thiếu khi kết thức thi công công trình . BIỂU VÀ HÌNH ẢNH HÌNH ẢNH Hình 1: Logo công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Đấu Tư Xây Dựng ICE 2 Hình 2: Tổ chức công ty 4 Hình 3: Qui trình ghi sổ Nhật Ký Chung. Sen Lớp KT1011 Báo cáo thực tập nhận thức Trang 2 1 GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ CÔNG TY 1.1 Tổng quan về công ty  : Công Ty C Phn
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập nhận thức công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng ice, báo cáo thực tập nhận thức công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng ice, báo cáo thực tập nhận thức công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng ice