đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - mã đề 212

6 561 6
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2014, 09:03

Trang 1/6 – đề 212 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN : HÓA HỌC https://www.facebook.com/Hienpharmacist Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Ngày thi: 09 – 06 - 201 Họ, tên thí sinh : Số báo danh : Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; Sn=119; I=127; Ba=137. Câu 1: Cho các phát biểu sau: 1) Các xilen tham gia phản ứng nitro hóa ( HNO3 /H2SO4 ) dễ dàng hơn benzen 2) Trong y học người ta dùng clorofom để gây mê 3) Trong phân tử phenol, mật độ electron tại tất cả các vị trí trên vòng đều cao hơn so với benzen 4) Axetandehit có thể làm mất màu thuốc tím ngay điều kiện thường 5) Từ CH4 có thể điều chế axit axetic bằng 3 phản ứng hóa học có mặt xúc tác 6) Cacbon đều ở trạng thái lai hóa sp2 trong xiclopropan và etilen Số phát biểu đúng là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hơi của hidrocacbon A và khí oxi lấy dư, thu được hỗn hợp khí và hơi. Làm lạnh hỗn hợp khí này thể tích giảm 50%. Nếu cho hỗn hợp còn lại qua dung dịch KOH dư, thể tích giảm 83,3% số còn lại. Công thức của hidrocacbon A là ? A. C3H4 B. C3H8 C. C4H8 D. C5H12 Câu 3: Cho hỗn hợp X gồm metanol và hai axit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của axit fomic tác dụng hết với Na dư giải phóng 6,72 lít H2 (đktc). Nếu đun nóng hỗn hợp X có xúc tác thì các chất trong hỗn hợp X tác dụng với nhau vừa đủ thu được 25g hỗn hợp este. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X rồi dẫn sản phẩm cháy qua bình đựng H2SO4 đặc thì khối lượng bình tăng m gam. Gía trị của m là ? A. 18,9 B. 26,5 C. 25,2 D. 19,8 Câu 4: Cho phản ứng hóa học sau: CH3-C(CH3)=C(CH3)-CH3 + K2Cr2O7 + H2SO4 → CH3-CO-CH3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O Tổng hệ số cân bằng của các chất trong phương trình với hệ số cân bằng tối giản là ? A. 25 B. 31 C. 27 D. 20 Câu 5: Từ quả cây vanilla người ta tách được 4-hidroxy-3-metoxibenzanđehit (vanilin) dùng làm chất thơm cho bánh kẹo. Từ quả cây hồi tách được 4-metoxibenzanđehit. Từ hạt cây hồi hoang tách được p-isopropylbenzanđehit. Chọn phát biểu đúng ? Biết : -O-CH3 là nhóm thế có tên: metoxi A. Trong 3 chất thì vanilin có nhiệt độ sôi thấp nhất B. Cả 3 chất đều là hợp chất tạp chức C. Cả 3 chất đều có khả năng tác dụng với Br2/Fe hoặc Br2/H2O D. p-isopropylbenzanđehit tác dụng với clo chiếu sáng cho ba sản phẩm thế monoclo Câu 6: Công thức đơn giản nhất của một anđehit no mạch hở là C2H3O. Từ anđehit này điều chế cao su Bu-na cần tối thiểu bao nhiêu phản ứng ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 7: Cho các chất sau: CH3COOH, CH3OH, C2H5OH, anilin (C6H5NH2), C6H5ONa. Chỉ dùng axit H2SO4 loãng, dung dịch KMnO4 loãng và được phép đun nóng (các dụng cụ có đủ) có thể nhận biết được tối đa bao nhiêu chất ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 8: Cho các dung dịch sau: C2H5ONa, C6H5COONa, HCOOH, NaOH, C2H5OH, HCl tác dụng với nhau từng đôi một. Có bao nhiêu cặp chất xảy ra phản ứng ở điều kiện thích hợp ? A. 5 B. 7 C. 8 D. 9 Câu 9: Cho các dung dịch sau: Na2SiO3, KClO, KNO3 , NH4Cl, Na3PO4, K2CO3, BaZnO2, KF, LiOH. Có bao nhiêu dung dịch làm quỳ tím hóa xanh ? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Mã đề: 212 GIẢI ĐÁP HÓA HỌC ĐỀ CHÍNH THỨC Trang 2/6 – đề 212 Câu 10: Cho hỗn hợp muối NaCl và NaBr trong đó NaBr chiếm 10% khối lượng hỗn hợp. Hòa tan hỗn hợp này vào nước dư rồi cho khí Cl2 lội qua dung dịch đến dư. Làm bay hơi dung dịch cho tới khi thu được muối khan. Khối lượng hỗn hợp đầu đã giảm bao nhiêu phần trăm ? (Lấy gần đúng) A. 2,25 % B. 4,32 % C. 3,23 % D. 2,21 % Câu 11: Cho các chất và ion sau: Al3+, HCO3-, NH4+, 3-hidroxybenzylamin, Al(OH)3, axit glutamic, Al, H2PO4- , H2O, CH3COONa. Có bao nhiêu chất lưỡng tính theo thuyết Bronsted ? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 12: Một bình kín chứa đầy oxi ở 2500C và 1,25atm, sau khi phóng tia lửa điện để oxi chuyển thành ozon, bình được đưa về nhiệt độ ban đầu thì áp suất lúc này là P2 (atm). Dẫn khí thu được qua dung dịch KI dư được dung dịch A và 2,2848 lít khí B (đktc). Biết trung hòa hết dung dịch A cần 100ml dung dịch H2SO4 0,12M. Gía trị của P2 là ? A. 1,25 B. 1,12 C. 1,18 C. 1,15 Câu 13: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, NaOH và Na2CO3 trong dung dịch axít H2SO4 40% (vừa đủ) thu được 8,96 lít hỗn hợp khí có tỷ khối đối với H2 bằng 16,75 và dung dịch Y có nồng độ 51,449%. Cô cạn Y thu được 170,4 gam muối khan. Giá trị của m là: A. 37,2 B. 50,4 C. 23,8 D. 50,6 Câu 14: Cho hợp chất hữu cơ X có tên : 2-hidroxystiren . Thực hiện dãy chuyển hóa sau: X Y . Z. Biết Y, Z là các sản phẩm chính, và Z có chứa dẫn xuất halogen bậc 1 Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Từ chất Z có thể tạo được chất X chỉ bằng 1 phản ứng B. Chất Z thủy phân trong nước đun nóng tạo sản phẩm có 2 nhóm -OH kề nhau C. 1 mol Z tác dụng vừa đủ với 3 mol NaOH 10% đun nóng D. Cả 3 chất X, Y, Z đều làm mất màu Br2/H2O Câu 15: Cho khí HI vào một bình kín rồi nung nóng đến một nhiệt độ xác định thì xảy ra phản ứng: 2HI (k) ↔ H2(k) + I2(k) + 52kJ/mol Tính % số mol HI bị phân hủy thành H2 và I2 khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng. Biết kn = 64kt A. 15 % B. 20 % C. 45 % D. 25 % Câu 16: Thực hiện các thí nghiệm sau: 1) Cho BaCl2 vào dung dịch KHSO4 đun nóng 2) Nhỏ Na2CO3 vào dung dịch AgNO3 3) Dẫn khí H2S vào dung dịch ZnSO4 4) Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch CrCl2 5) Cho NaHCO3 vào dung dịch Ba(HSO4)2 6) Cho CrO3 vào dung dịch Ba(OH)2 Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 17: Chọn phát biểu đúng ? A. Este của glixin và metanol là hợp chất lưỡng tính theo thuyết Bronsted B. Nhiệt độ sôi của o-clophenol cao hơn của p-clophenol C. Ở điều kiện thường chỉ có 3 amin là chất khí D. Tất cả các chất có công thức phân tử C5H10 đều có thể tác dụng với Cl2 chiếu sáng Câu 18: Mô tả thí nghiệm nào sau đây là đúng ? A. Dẫn khí CO2 vào dung dịch natri benzoat thấy dung dịch bị vẩn đục B. Dẫn khí CO2 vào dung dịch kali aluminat thu được dung dịch trong suốt C. Dẫn khí CO2 vào dung dịch natri phenolat thấy có vẩn đục xuất hiện D. Dẫn khí CO2 vào dung dịch anilin thấy có kết tủa vàng Câu 19: Cho hợp chất thơm có công thức phân tử C7H9N thỏa mãn sơ đồ sau: C7H9N X Y C7H7NO2Na2. Số đồng phân C7H9N thỏa mãn sơ đồ trên là ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 + HCl + Cl2/a.s tỉ lệ mol 1:1 + Br2/H2O + HCl + NaOH đặc, dư, p, t0C cao Trang 3/6 – đề 212 Câu 20: Khử nước m gam một ancol no, đơn chức thu được 226,8 gam một anken. Cũng lượng ancol trên tác dụng với HBr thu được 442,8g dẫn xuất brom. Hiệu suất của hai phản ứng theo thứ tự là 90% và 60%. Công thức của ancol là ? A. C2H5OH B. C3H7OH C. CH3OH D. C3H5OH Câu 21: Trong thực tế người ta dùng dung dịch X để ướp xác, cơ sở của việc này là các nhóm –NH2 của protein bị khóa bởi chất X dưới dạng hydroxymetyl, do đó các xác không bị thối rửa. Dung dịch X là ? A. Fomon 37% - 40% B. CH3CHO C. Fomon đậm đặc D. OHC-CHO Câu 22: Có a gam hỗn hợp X gồm một axit hữu cơ A có công thức tổng quát là CnH2nO2 và một ancol B có công thức tổng quát CmH2m+2O. Biết A và B có cùng khối lượng phân tử.  Lấy 1/10 hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 168ml H2(đktc)  Đốt cháy hoàn toàn 1/10 hỗn hợp X rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào dung dịch NaOH dư, sau đó thêm tiếp dung dịch BaCl2 dư vào thu được 7,88g kết tủa. Gía trị của a là ? A. 9,0 B. 7,5 C. 12,0 D. 8,5 Câu 23: Có hai hỗn hợp X và Y được pha trộn từ các ancol no đơn chức cùng dãy đồng đẳng có số C ≤ 4. Khi cho X, Y tác dụng với Na dư đều thu được 5,6 lít H2 (đktc), còn khi đốt cháy hoàn toàn X, Y đều cần 47,04 lít O2 (đktc). Biết mỗi hỗn hợp X hoặc Y đều chứa 2 ancol. X hoặc Y không thể là ? A. CH3OH và C3H7OH B. C2H5OH và C4H9OH C. CH3OH và C3H7OH D. C2H5OH vàCH3OH Câu 24: Cho hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C4H10O2. Biết  X tác dụng với Cu(OH)2/NaOH ngay điều kiện thường  X bị oxi hóa bởi CuO tạo sản phẩm không có khả năng tráng gương  Phân tử X có tính đối xứng cao Chọn phát biểu không đúng về chất X : A. Sản phẩm tách nước của X dùng để sản xuất cao su B. Phản ứng với clo có ánh sáng tạo hai dẫn xuất monoclo duy nhất C. Là hợp chất đa chức D. Chất X có nhiệt độ sôi thấp hơn butanol Câu 25: Hỗn hợp X gồm FeS2 và MS có số mol như nhau, M là kim loại có hoá trị không đổi. Cho 6,51g X tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch HNO3 đun nóng thu được dung dịch A1 và 13,216 lít hỗn hợp khí A2 (đkc) có khối lượng 26,34g gồm NO2 và NO. Thêm một lượng BaCl2 dư vào dung dịch A1 thấy tạo thành m1 gam kết tủa trắng trong dung dịch dư axit trên. Kim loại M và giá trị m1 là: A. Cu và 20,97g B. Zn và 23,3g C. Zn và 20,97g D. Mg và 23,3g Câu 26: Thủy phân hoàn toàn 143,45 gam hỗn hợp A gồm hai tetrapeptit thu được 159,74 gam hỗn hợp X gồm các aminoacid (Các aminoacid chỉ chứa 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2 ).Cho tòan bộ X tác dụng với dung dịch HCl dư, sau đó cô cạn dung dịch thì nhận được m gam muối khan.Tính khối lượng nước phản ứng và giá trị của m lần lượt là ? A. 8,145g và 203,78g B. 32,58g và 10,15g C. 16,29g và 212,63g D. 16,29g và 203,78g Câu 27: Cho m gam hỗn hợp gồm Glyxin, Alanin và Valin tác dụng vừa đủ với 300 ml NaOH 1M thu được 34,7g muối khan. Gía trị của m là ? A. 30,22 B. 27,8 C. 28,1 D. 22,7 Câu 28: Thêm 0,4g NaOH rắn vào 1 lít dung dịch CH3COOH 0,1M ( Ka = 2.10-5) thu được 1 lít dung dịch X. Gía trị pH của dung dịch X là ? (Lấy gần đúng) A. 2,85 B. 4,70 C. 3,74 D. 2,36 Câu 29: Điện phân 100 ml dung dịch chứa CuSO4 0,1M ; NiSO4 0,15M ; ZnSO4 0,05M với điện cực trơ, cường độ dòng điện là 2A trong thời gian 32 phút 10 giây. Để yên dung dịch một thời gian. Thể tích dung dịch NaOH 0,1M tối thiểu cần dùng để trung hòa hoàn toàn dung dịch sau điện phân là ? Cho F = 96500 C.mol-1, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hiệu suất điện phân đạt 100 % A. 250 ml B. 200 ml C. 400 ml D. 300 ml Câu 30: Chọn phát biểu đúng: A. Chỉ số acid càng cao thì chất lượng của chất béo càng tốt B. Phenol và fomandehit là monome của nhựa novolac C. Khi thực hiện phản ứng tráng gương thì một phân tử andehit oxalic nhường đi 2 electron D. 1 mol o-crezol tác dụng vừa đủ với 2 mol Br2/H2O Trang 4/6 – đề 212 Câu 31: Hợp chất nào là phân tử phân cực ? A. CO2 B. N2O4 C. H2O2 D. Cl2 Câu 32: Oxi hóa hoàn toàn xiclohexen bằng KMnO4 dư trong H2SO4 đun nóng, thu được hợp chất có công thức nào nào sau đây ? A. OHC-(CH2)4-CH2-OH B. OHC-(CH2)4-CHO C. HOOC-(CH2)4-COOH D. Câu 33: Tiến hành các thí nghiệm sau: 1. Hòa tan phèn chua vào nước, sau đó cho ít soda vào và khấy đều 2. Đun nóng hỗn hợp gồm NaCl tinh thể trong H2SO4 95% 3. Thả MnO2 vào dung dịch H2O2 ở nhiệt độ thường 4. Cho SiO2 vào dung dịch H2SO4 đậm đặc đun nóng 5. Sục khí SO2 vào dung dịch Na2CO3 6. Bỏ tinh thể NaNO2 vào hỗn hợp dung dịch KI/H2SO4 và đun nóng Có bao nhiêu thí nghiệm sinh ra chất khí ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 34: Cho các chất sau: C2H4, CH3CHO, C3H6, C2H5OH, CO, CH3-C(Cl)2-OOCH, (CH3CO)2O, CH3-CN, C6H5COOCH3. Có bao nhiêu chất chỉ bằng một phản ứng tạo được axit axetic (CH3COOH) ? A. 4 B. 8 C. 6 D. 7 Câu 35: Thủy phân peptit sau : H2N CH2CONHCHCH3CONHCH COOH(CH2)2COOH Sản phẩm nào dưới đây là không thể có? A. Ala. B. Gly-Ala. C. Ala-Glu. D. Glu-Gly. Câu 36: Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh, được đều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Muốn điều chế 29,70kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 90%) thì thể tích axit nitric 96% (D=1,52 g/ml) cần dùng là bao nhiêu ? A. 14,39 lít. B. 15,00 lít. C. 15,39 lít. D. 24,39 lít. Câu 37: Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm NaNO3 và Ca(NO3)2 thu được V (lít) O2 (đktc) và 0,807m gam chất rắn khan. Hòa tan m gam hỗn hợp X vào nước rồi cho tác dụng với dung dịch Na2CO3 vừa đủ thu được 6,5 gam kết tủa và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? A. 15,4 gam B. 19,5 gam C. 14,8 gam D. 16,8 gam Câu 38: Trộn m1 gam dung dịch AlCl3 13,35 % với m2 gam dung dịch Al2(SO4)3 17,1 % thu được 350g dung dịch A trong đó số mol Cl- gấp 1,5 lần số mol SO42-. Thêm 81,515g Ba vào dung dịch A thu được a gam kết tủa. Gía trị của a là ? A. 75,38 B. 70,68 C. 84,68 D. 86,28 Câu 39: Cho m gam Ba vào 250 ml dung dịch Fe2(SO4)3 và Fe(NO3)3 có cùng nồng độ mol thu được 20,4 gam kết tủa, dung dịch X có pH > 7 và 2,688 lít H2 (đktc). Cho 100 ml dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,5M và NaHCO3 0,05M vào dung dịch X thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là : A.10,835 gam B. 11,820 gam C. 14,775 gam D. 8,865 gam Câu 40: Cho các phát biểu sau: a) Tinh bột cho màu xanh tím với Iốt là một hiện tượng hóa học. b) Trong dung dịch, hai dạng mạch vòng và mạch hở của glucozo luôn chuyển hóa lẫn nhau theo một cân bằng. c) Tinh bột và xenlulozo khác có sự khác nhau về cấu trúc mạch phân tử. d) Glucozo, mantzo và fructozo đều phản ứng với AgNO3/NH3 (Thuốc thử Tollens) cho kết tủa Ag. e) Glucozo tác dụng với Br2/H2O thu được axit có tên là gluconic Có bao nhiêu phát biểu đúng ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Trang 5/6 – đề 212 Câu 41: Thực hiện các phản ứng sau: CxHy (A) + AgNO3/NH3 , t0C B ↓ CxHy + HCl ( C ) Sản phẩm chính duy nhất có chứa cacbon bậc cao nhất. Biết trong A, mC : mH = 21:2 , MB – MA = 214 đvC, và công thức phân tử của A trùng với công thức đơn giản nhất. Chọn phát biểu đúng ? A. Chất (C) tác dụng với Br2 chiếu sáng cho 2 dẫn xuất thế monobrom B. Phân tử A tác dụng hết với H2O/Hg2+ ở 800C cho hợp chất tạp chức C. Cho A tác dụng với HCl theo tỉ lệ mol 1 : 1 thu được một dẫn xuất halogen duy nhất D. Thủy phân chất C trong NaOH loãng đun nóng thu được hợp chất có 2 nhóm –OH kề nhau. Câu 42: Tính tỉ lệ khối lượng Kali và dung dịch KOH 20% cần lấy để pha được dung dịch KOH 40% ? A. 39 : 136 B. 13 : 68 C. 18 : 204 D. 13 : 51 Câu 43: Xà phòng hóa hoàn toàn 100 gam chất béo X cần dùng vừa đủ 100 ml dung dịch NaOH 0,8M, sau phản ứng thu được 100,81 gam xà phòng. Xác định chỉ số axit của chất béo đó. A. 1,4 B. 5,6 C. 11,2 D. 2,8 Câu 44: Trong các chuỗi phản ứng hóa học sau, chuỗi nào có phản ứng hóa học không thể thực hiện được? (Mỗi mũi tên một phản ứng) A. P  P2O5  H3PO4  CaHPO4  Ca3(PO4)2  CaCl2  Ca(OH)2  CaOCl2 B. Cl2  KCl  KOH  KClO3  O2  O3  KOH  CaCO3  CaO  CaCl2  Ca C. NH3  N2 NO  NO2  NaNO3  NaNO2  N2  Na3N  NH3  NH4Cl  HCl D. S  H2S  SO2  HBr  HCl  Cl2  H2SO4  H2S  PbS  H2S  NaHS  Na2S Câu 45: Thuỷ phân dung dịch chứa 34,2 gam mantozơ một thời gian. Lấy toàn bộ sản phẩm thu được sau phản ứng thuỷ phân cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau phản ứng hoàn toàn thu được 31,32 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng thuỷ phân mantozơ là: A. 50% ` B. 45% C. 72,5% D. 55% Câu 46: Hợp chất X có công thức phân tử là C5H13N. Khi cho X tác dụng với HNO2 thu được chất Y có công thức phân tử là C5H12O. Oxi hóa Y thu được chất hữu cơ Y1 có công thức phân tử là C5H10O. Y1 không có phản ứng tráng bạc. Mặt khác, đề hiđrat hóa Y thu được 2 anken là đồng phân hình học của nhau. Vậy tên gọi của X là: A. pentan-3-amin B. pentan-2-amin C. 3-metylbutan-2-amin D. isopentyl amin Câu 47: Khi đốt cháy một polime sinh ra từ phản ứng đồng trùng hợp isopren với acrilonitrin bằng lượng oxi vừa đủ thu được hỗn hợp khí chứa 58,33% CO2 về thể tích. Tỷ lệ mắt xích isopren với acrilonitrin trong polime trên là: A. 1:3 B. 1:2 C. 2:1 D. 3:2 Câu 48: Cho các nguyên tố sau 13Al; 5B; 9F; 21Sc. Hãy cho biết đặc điểm chung trong cấu tạo của nguyên tử các nguyên tố đó. A. Đều là các nguyên tố thuộc các chu kì nhỏ B. Electron cuối cùng thuộc phân lớp p C. Đều có 1 electron độc thân ở trạng thái có bản D. Đều có 3 lớp electron Câu 49: Hòa tan Cr2(SO4)3 vào nước dư, sau đó cho lượng dư dung dịch KOH vào cốc, rồi sục khí Clo vào cốc cho tới khi vừa đủ phản ứng với hợp chất của crom, thu được dung dịch X có môi trường kiềm mạnh. Nhỏ từ từ dung dịch HCl đặc cho tới dư vào cốc đồng thời đun nóng thì thu được dung dịch có màu gì ? Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. A. Màu vàng B. Màu da cam C. Màu xanh D. Không màu Câu 50: Đốt cháy hoàn toàn 5,6g hỗn hợp gồm FeS2 và Cu2S bằng ox vừa đủ thu được 1,344 lít SO2 (đktc) và hỗn hợp A gồm 2 oxit Fe2O3 và Cu2O. Chuyển hết SO2 thành H2SO4 loãng (dung dịch B). Cho A vào B khuấy đều, đun nhẹ để phản ứng xảy ra hoàn toàn được chất rắn C màu đỏ và dung dịch D. Thêm từ từ V(ml) dung dịch KMnO4 0,1M cho tới khi KMnO4 không còn màu nữa. Gía trị của V và khối lượng chất rắn C là ? Biết: Cu2O + H2SO4 CuSO4 + Cu + H2O A. 50 và 1,28g B. 50 và 0,64g C. 25 và 0,64g D. 75 và 1,28g - Hết - Tỉ lệ mol: 1 : 4 Trang 6/6 – đề 212 . Trang 1/ 6 – Mã đề 212 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2 012 – 2 013 MÔN : HÓA HỌC https://www.facebook.com/Hienpharmacist. dung dịch làm quỳ tím hóa xanh ? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Mã đề: 212 GIẢI ĐÁP HÓA HỌC ĐỀ CHÍNH THỨC Trang 2/6 – Mã đề 212 Câu 10 : Cho hỗn hợp muối
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - mã đề 212, đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - mã đề 212, đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - mã đề 212