Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình

95 820 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2012, 16:08

Nước ta đã chuyển sang nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là xu thế tất yếu, là đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Do đó, Đặng Thanh Huyền QTKD TM 46BPHỤ LỤCLời nói đầu -------------------------------------------------------------------------- 1Chương I: Vốn hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp thương mại------------------------------------------------------------------------------------------ 31.1. Vốn ----------------------------------------------------------------------------- 31.1.1. Khái niệm về vốn -------------------------------------------------------- 31.1.2. Phân loại vốn ------------------------------------------------------------ 71.1.2.1. Đứng trên giác độ pháp luật ----------------------------------- 7a) Vốn pháp định ------------------------------------------------- 7b) Vốn điều lệ ---------------------------------------------------- 8c) Vốn quyền biểu quyết ------------------------------------ 81.1.2.2. Đứng trên giác độ chu chuyển vốn kinh doanh ------------ 8a) Vốn lưu động -------------------------------------------------- 8b) Vốn cố định ---------------------------------------------------- 101.1.2.3 Đứng trên giác độ hình thành vốn ---------------------------- 13a) Vốn đầu tư ban đầu ------------------------------------------- 13b) Vốn bổ sung --------------------------------------------------- 14c) Vốn liên doanh ------------------------------------------------ 14d) Vốn đi vay ----------------------------------------------------- 141.2. Hiệu quả sử dụng vốn ở doanh nghiệp thương mại ------------------- 141.2.1. Quan niệm về hiệu quả sử dụng vốn ở doanh nghiệp thương mại ----------------------------------------------------------------------------- 141.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp thương mại -------------------------------------------------------------- 161.2.2.1. Chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp thương mại ------------------------------------------------------ 16- 1 -Đặng Thanh Huyền QTKD TM 46B1.2.2.2. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định ở doanh nghiệp thương mại --------------------------------------------- 221.2.2.3. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp thương mại ---------------------------------------------- 23Chương II: Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình ------------------- 262.1. Khái quát về công ty cổ phần lương thực Sơn Bình --------------- 262.1.1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình ------------------------------------------------------------- 262.1.2. Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức của Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình ------------------------------------------------------- 272.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình -------------------------------------------------------- 272.1.2.2. cấu tổ chức chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, phòng ban trong Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình --------------------------------------------------------------------- 29a) cấu tổ chức của Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình ------------------------------------------------------------- 29b) Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, phòng ban trong Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình ---------------- 312.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình ------------------------------------------------------------- 342.1.3.1. Tính chất hàng hoá kinh doanh ------------------------------- 34a) chế chủ thể cung ứng hàng hoá thay đổi ---------- 34b) Tính chất nguồn hàng hoá thay đổi ------------------------ 35c) Tính chất mùa vụ của hàng hoá ----------------------------- 35- 2 -Đặng Thanh Huyền QTKD TM 46Bd) Tác động của quy luật thị trường đến hàng hoá ---------- 362.1.3.2. Phương thức hoạt động ---------------------------------------- 36a) Về tổ chức thu mua lương thực ----------------------------- 36b) Về chỉ đạo giá cả ---------------------------------------------- 37c) Về xuất khẩu lương thực ------------------------------------- 37d) Về tiêu thụ nội địa -------------------------------------------- 38e) Về dự trữ lưu thông sử dụng quỹ bình ổn giá --------- 382.1.3.3. Những thuận lợi khó khăn trong sản xuất kinh doanh - 39a) Thuận lợi ------------------------------------------------------- 39* Về mặt khách quan ------------------------------------------ 39* Về mặt chủ quan --------------------------------------------- 40b) Khó khăn ------------------------------------------------------- 412.1.3.4. Đặc điểm về thị trường ---------------------------------------- 422.1.3.5. Đặc điểm về đối thủ cạnh tranh ------------------------------- 432.1.3.6. Đặc điểm về nguồn hàng cung ứng -------------------------- 442.1.3.7. Đặc điểm về khách hàng --------------------------------------- 442.1.3.8. Đặc điểm về vốn nguồn vốn ------------------------------- 452.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình ---------------------------------------------------------------------- 462.2.1. Thực trạng về sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần lương thực Sơn Bình --------------------------------------------------- 462.2.2. Thực trạng về nhân lực - đội ngũ lao động ----------------------- 472.2.3. Thực trạng về tiêu thụ sản phẩm ----------------------------------- 492.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình ---------------------------------------------------------------------- 51- 3 -Đặng Thanh Huyền QTKD TM 46B2.3.1. chế quản lý sử dụng vốn kinh doanh của Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình -------------------------------------------- 512.3.2. Phân tích tình hình tài chính ---------------------------------------- 532.3.3. Phân tích cấu tài sản của công ty ------------------------------- 572.3.4. Phân tích nguồn vốn kinh doanh cấu vốn ------------------ 582.3.5. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ---------------------- 612.3.5.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng vốn ------------------------ 612.3.5.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định --------------------- 61a) Tình hình sử dụng vốn cố định ----------------------------- 62b) Tình hình bảo toàn phát triển vốn cố định ------------ 63c) Hiệu quả sử dụng vốn cố định ------------------------------ 632.3.5.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động ------------------- 66a) cấu vốn lưu động ----------------------------------------- 66b) Tình hình bảo toàn phát triển vốn lưu động ----------- 71c) Hiệu quả sử dụng vốn lưu động ---------------------------- 722.4. Đánh giá chung về tình hình hiệu quả sử dụng vốn của Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình -------------------------------------------- 752.4.1. Những thành công ---------------------------------------------------- 752.4.2. Những hạn chế -------------------------------------------------------- 76Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình ---------------------------------------------- 773.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định -------------------- 773.1.1. Kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định ------------------------------ 773.1.2. Xử lý tài sản chờ thanh lý nhằm giảm tình trạng ứ đọng vốn, tăng hiệu quả sử dụng vốn cố định -------------------------------------- 783.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ------------------ 79- 4 -Đặng Thanh Huyền QTKD TM 46B3.2.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động hợp lý trong kinh doanh ------- 793.2.2. Tăng cường công tác quản lý công nợ ----------------------------- 803.2.3. Hoàn thiện công tác tồn kho dự trữ nhằm làm tăng vòng quay vốn lưu động --------------------------------------------------------------- 813.2.4. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn để chi phí vốn thấp nhất --------------------------------------------------------------------- 823.3. Một số giải pháp khác ------------------------------------------------------- 823.3.1. Xác định cấu nguồn vốn hợp lý theo sự phát triển của quy mô kinh doanh ------------------------------------------------------------- 823.3.2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho người lao động -------------------------------------------------------------------- 833.3.3. Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, cải thiện tình hình thanh toán trong công ty ---------------------------------------------------------- 843.3.4. Tăng cường liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trong nước nước ngoài --------------------------------------------------------- 85Kết luận ------------------------------------------------------------------------------ 87Danh mục tài liệu tham khảo ---------------------------------------------------- 88- 5 -Đặng Thanh Huyền QTKD TM 46BDANH MỤC CÁC BIỂU, ĐỒSơ đồ 1: cấu tổ chức bộ máy của Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình ----------------------------------------------------------------------- 29Biểu 1: Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình (2005 - 2007) -------------------------- 46Biểu 2: cấu lao động toàn công ty (2005 - 2007) -------------------------- 47Biểu 3: Tình hình thu nhập của nhân viên toàn công ty (2005 - 2007) ----- 48Biểu 4: Lượng tiêu thụ gạo trên thị trường nội địa của các đơn vị trực thuộc (2005 - 2007) -------------------------------------------------------------- 49Biểu 5: Tình hình tài chính của Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình (2005 - 2007) -------------------------------------------------------------- 53Biểu 6: Một số chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình (2005 - 2007) ------------------------------- 56Biểu 7: cấu tài sản của Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình (2005 - 2007) ------------------------------------------------------------------------- 58Biểu 8: Tình hình vốn lưu động vốn cố định bình quân của Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình (2005 - 2007) ------------------------- 59Biểu 9: cấu vốn kinh doanh (2005 - 2007) ---------------------------------- 60Biểu 10: Hiệu quả sử dụng tổng vốn --------------------------------------------- 61Biểu 11: Tình hình tăng giảm vốn cố định của Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình (năm 2007) ----------------------------------------------- 62Biểu 12: Tình hình bảo toàn phát triển vốn cố định của Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình (2005 - 2007) ------------------------------ 63Biểu 13: Hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình (2005 - 2007) -------------------------------------------------- 64- 6 -Đặng Thanh Huyền QTKD TM 46BBiểu 14: cấu vốn lưu động của Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình (2005 - 2007) -------------------------------------------------------------- 66Biểu 15: Tình hình vốn chiếm dụng vốn bị chiếm dụng của Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình (2005 - 2007) ------------------------ 68Biểu 16: Tình hình bảo toàn phát triển vốn lưu động (2005 - 2007) ----- 71Biểu 17: Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong 3 năm 2005 - 2007 --------- 72- 7 -Đặng Thanh Huyền QTKD TM 46BLỜI NÓI ĐẦUNước ta đã chuyển sang nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là xu thế tất yếu, là đường lối đúng đắn của Đảng Nhà nước ta. Do đó, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh là một nhu cầu tất yếu khách quan của mọi hình thái kinh tế xã hội.Bất cứ một doanh nghiệp nào muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải một lượng vốn nhất định. Song, không phải doanh nghiệp nào cũng thể sử dụng một cách hiệu quả lượng vốn mà mình có. Mặt khác, vốn kinh doanh là điều kiện cần thiết để doanh nghiệp thể tồn tại phát triển trong chế thị trường - đặc biệt là trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy, doanh nghiệp phải tính đến việc sử dụng vốn hiệu quả như thế nào?Hiện nay, tuy phần lớn các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần nhưng 51% vốn của doanh nghiệp vẫn do Nhà nước cấp nắm giữ. Do đó, hiệu quả sử dụng vốn chưa cao. Nếu tiếp tục hoạt động như trước kia thì vốn sẽ thành lực cản rất lớn đối với sự phát triển của chính doanh nghiệp. Chính vì vậy, vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp là một vấn đề bức xúc đối với toàn bộ nền kinh tế.Việt Nam là một nước nông nghiệp nhiệt đới nên ngành lương thực đóng một vai trò cực kỳ quan trọng ý nghĩa đối với sự phát triển của đất nước. Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình tuy chỉ là một bộ phận của Tổng công ty lương thực miền Bắc nhưng lại chịu trách nhiệm quản lý, điều khiển 7 đơn vị trực thuộc trong toàn bộ tỉnh Tây Hoà Bình nên cần phải những biến đổi sâu sắc về quản lý sản xuất, quản lý tài chính đặc biệt là phải tính đến hiệu quả sử dụng vốn để thu được nhiều lợi nhuận cho công ty nói riêng toàn ngành lương thực nói chung.- 8 -Đặng Thanh Huyền QTKD TM 46BQua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình đã giúp em hiểu biết thêm nhận thức được tầm quan trọng của vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng, hoạt động Thương mại nói chung cụ thể là tại Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình. Qua đó em đã quyết định lựa chọn đề tài tốt nghiệp của mình là: "Thực trạng một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình"Kết cấu của báo cáo chuyên đề tốt nghiệp, ngoài phần mở đầu kết luận, bao gồm 3 phần chính:-Chương I: Vốn hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp thoơng mại.-Chương II: Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình.-Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần lương thực Sơn Bình.Do trình độ thời gian thực tập hạn nên chuyên đề tốt nghiệp của em chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Em rất mong được các thầy, giáo các cán bộ nhân viên hiện đang làm việc tại Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình quan tâm, giúp đỡ, góp ý phê bình để bản báo cáo của em đạt kết quả tốt hơn. Qua đây em xin trân trọng cảm ơn tới Thạc sĩ Đinh Lê Hải Ban Giám đốc, Phòng hành chính, Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình đã giúp đỡ em trong thời gian thực tập.Em xin chân thành cảm ơn! - 9 -Đặng Thanh Huyền QTKD TM 46BCHƯƠNG I:VỐN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI1.1. VỐN.1.1.1. KHÁI NIỆM VỀ VỐN.Trong các doanh nghiệp thương mại, vốn kinh doanh vai trò quan trọng quyết định việc ra đời, hoạt động, phát triển giải thể doanh nghiệp. nhiều quan niệm khác nhau về vốn, mỗi quan điểm nhìn nhận vốn dưới một góc độ nhất định, tuỳ vào từng giai đoạn phát triển, điều kiện kinh tế cụ thể.Theo Mác, dưới góc độ các yếu tố sản xuất: Vốn (tư bản) là giá trị đem lại giá trị thặng dư, là đầu vào của quá trình sản xuất. Ông cho rằng chỉ quá trình sản xuất mới tạo ra giá trị thặng dư bó hẹp vốn trong khu vực sản xuất vật chất mà chưa quan tâm đến mặt giá trị của nó. Tuy nhiên Mác đã thể hiện đầy đủ bản chất vai trò của vốn.Một số nhà tài chính lại cho rằng: Vốn là tổng số tiền do những người cổ phần trong công ty đóng góp họ nhận được phần thu nhập thông qua lợi nhuận mà các chứng khoán của công ty đem lại. Khái niệm này chưa nói lên được bản chất, nội dung quá trình vận động của vốn trong doanh nghiệp.Theo David Begg trong cuốn "Kinh tế học": Vốn bao gồm vốn hiện vật vốn tài chính. Vốn hiện vật là dự trữ các hàng hoá đã sản xuất ra để sản xuất các hàng hoá khác. Vốn tài chính là tiền mặt các giấy tờ giá trị khả năng chu chuyển nhanh của doanh nghiệp. Với khái niệm này, chúng ta - 10 -[...]... sát thực hơn về hiệu quả kinh doanh nói chung hiệu quả sử dụng vốn nói riêng của doanh nghiệp mình - 32 - Đặng Thanh Huyền QTKD TM 46B CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC SƠN BÌNH 2.1 KHÁT QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC SƠN BÌNH 2.1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC SƠN BÌNH Tổng công. .. thực Đông -Chi nhánh Lương thực Phú Tín -Chi nhánh Lương thực Thanh Hoà -Chi nhánh Lương thực Thạch Mỹ -Chi nhánh Lương thực Sơn Tây -Chi nhánh Lương thực Hoà Bình -Chi nhánh Lương thực Đan Hoài 2.1.2 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC SƠN BÌNH 2.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình - 34 - Đặng Thanh Huyền QTKD TM 46B Công ty cổ. .. Tổng công ty đã chính thức thành lập Công ty lương thực Sơn Bình theo quyết định số 4350 QĐ/BNN - TCCB ngày 16/10/2002 của Bộ Trưởng Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, trên sở hợp nhất giữa hai công ty: Công ty Lương thực Tây Lương thực Sơn Bình Do yêu cầu phát triển của nền kinh tế, do sự chỉ đạo của Đảng Nhà nước nên tháng 10/2005, công ty đã tiến hành cổ phần đổi tên thành:... hoặc vốn Nhà nước giao của doanh nghiệp thương mại nhà nước Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, phần vốn đóng góp của tất cả các thành viên phải đóng đủ ngay khi thành lập công ty - 20 - Đặng Thanh Huyền QTKD TM 46B Đối với công ty cổ phần: vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần Công ty cổ phần cổ phần ưu đãu cổ phần phổ thông Chứng chỉ do công. .. tối thiểu hoá chi phí Hiểu đúng bản chất hiệu quả sử dụng vốn, phân tích, đánh giá đúng hiệu quả sử dụng vốn, cũng như xác định chính xác nguyên nhân của những tồn tại về hiệu quả sử dụng vốn, sẽ giúp doanh nghiệp tìm được biện pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tồn tại đứng vững trên thị trường 1.2.2 CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.2.2.1 Chỉ... Nhà nước -Góp phần ổn định thị trường lương thực, thực phẩm - 35 - Đặng Thanh Huyền QTKD TM 46B 2.1.2.2 cấu tổ chức chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, phòng ban trong Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình a)Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình Tổ chức bộ máy quản lý Công ty gồm có: Ban giám đốc (gồm Giám đốc 2 Phó giám đốc công ty) , 4 phòng nghiệp vụ chức năng và. .. dụng vốn càng cao thể đánh giá hiệu suất sử dụng vốn của kỳ này với kỳ trước hoặc với kế hoạch để thấy được xu hướng của nó Công thứ tính hiệu quả sử dụng vốn trên đây được tính cho: - Tổng số vốn thuộc quyền sử dụng của doanh nghiệp (tính bình quân) - Số vồn bình quân thể được sử dụng vào sản xuất kinh doanh trong kỳ - Số vốn bình quân đã được sử dụng vào sản xuất kinh doanh trong kỳ gồm: vốn. .. +Hiệu suất sử dụng tổng vốn Doanh thu thuần (hay giá trị tổng sản lượng) Hiệu suất sử dụng tổng vốn = -Bình quân tổng vốn Bình quân tổng vốn là tổng số vốn cố định bình quân vốn lưu động bình quân - 23 - Đặng Thanh Huyền QTKD TM 46B Hiệu suất sử dụng tổng vốn cho chúng ta thấy một đồng vốn làm ra bao nhiêu đồng doanh thu như vậy sẽ thấy được khái quát về tình hình sử dụng vốn. .. thuế lãi vay phản ánh một đồng vốn kinh doanh sử dụng trong kỳ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế lãi vay 1.2.2.2 Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp thương mại +Hiệu suất sử dụng vốn cố định Doanh thu thuần (hay tổng giá trị sản lượng) Hiệu suất sử dụng vốn cố định = -Vốn cố định bình quân Hiệu suất sử dụng vốn cố định cho thấy một. .. thành: Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình theo QĐ số 2997 QĐ/BNN - ĐMDN ngày 31/10/2005 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn - 33 - Đặng Thanh Huyền QTKD TM 46B Tên giao dịch chính thức của công ty: Công ty cổ phần lương thực Sơn Bình Tên giao dịch quốc tế: Hasonbinh food joint stock company Trụ sở chính: Đường 430 - Cầu Am - Phường Vạn Phúc - Thành phố Đông - Tỉnh Tây . ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình. -Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình. Do trình độ và thời. III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình ---------------------------------------------- 773.1. Giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình, Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình, Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần lương thực Hà Sơn Bình, KHÁI NIỆM VỀ VỐN., Đứng trên giác độ chu chuyển vốn kinh doanh., THỰC TRẠNG VỀ NHÂN LỰC - ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG. THỰC TRẠNG VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM., Tài sản cố định 2570 Đầu tư tài chính dài hạn 999 Chi phí XDCBDD 986 Số vốn phải bảo tồn cuối năm 49.121, Số vốn thực tế đã bảo tồn 49.268 Chênh lệch 147 Hệ số bảo tồn VCĐ 1,005 lần Doanh thu thuần Triệu Lợi nhuận ròng Triệu VCĐbq Triệu NG TSCĐbq Triệu Hiệu suất sử dụng vốn cố định Lần Hiệu suất sử dụng tài sản cố định Lần Hàm lượng vốn cố định Lần Sức sinh l, Vốn bị chiếm dụng 88.855 Vốn chiếm dụng 32.384,376 Chênh lệch 56.470,624, Vốn bằng tiền 8.341 Các khoản phải thu 88.855 Hàng tồn kho 45.115 Tài sản lưu động khác Số vốn phải bảo tồn cuối năm 7.935 Số vốn thực tế đã bảo tồn 7.965 Chênh lệch 30 Hệ số bảo tồn VLĐ 1,004 lần Doanh thu thuần Triệu Lợi nhuận ròng Triệu VLĐbq Tri, Thời gian 1 vòng luân chuyển Ngày Hệ số đảm nhiệm VLĐ Lần Sức sinh lời của VLĐ Lần, PHÂN TÍCH CƠ CẤU TÀI SẢN CỦA CƠNG TY. NHỮNG THÀNH CƠNG, KIỂM KÊ, ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH., XÁC ĐỊNH NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG HỢP LÝ TRONG KINH DOANH. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG NỢ.

Từ khóa liên quan