Tài liệu Luận văn:Đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Lâm Đồng và đề xuất giải pháp quản lý theo hướng phát triển bền vững pot

128 479 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,435 tài liệu

  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2014, 01:21

HUTECHB GIÁO DC ÀO TO TRNG I HC K THUT CÔNG NGH TP. HCM PHM TH ANH ÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NC MT TNH LÂM NG  XUT GII PHÁP QUN THEO HNG PHÁT TRIN BN VNG LUN VN THC S Chuyên ngành: CÔNG NGH MÔI TRNG Mƣ s: 60 85 01 TP. H CHệ MINH, 2011 HUTECHB GIÁO DC ÀO TO TRNG I HC K THUT CÔNG NGH TP. HCM PHM TH ANH ÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NC MT TNH LÂM NG  XUT GII PHÁP QUN THEO HNG PHÁT TRIN BN VNG LUN VN THC S Chuyên ngành: CÔNG NGH MÔI TRNG Mƣ s: 60 85 01 HDKH: PGS.TS. HOÀNG HNG TP. H CHệ MINH, 2011 HUTECH CÔNG TRỊNH C HOÀN THÀNH TI TRNG I HC K THUT CÔNG NGH TP. HCM H tên Hc hàm, hc v Ký tên Cán b hng dn khoa hc: HoƠng Hng PGS.TS Cán b chm nhn xét 1: Nguyn Công HƠo GS.TSKH Cán b chm nhn xét 2: Thái Vn Nam TS Lun vn thc s đc bo v ti trng i hc K thut Công ngh TP. HCM ngày 16 tháng 8 nm 2011 Thành phn Hi đng đánh giá lun vn thc s gm: STT H tên Hc hàm, hc v 1 Lê Mnh Tơn PGS.TS 2 Nguyn HoƠi Hng TS 3 Nguyn Trng Cn GS.TSKH 4 Nguyn Công HƠo GS.TSKH 5 Thái Vn Nam TS Xác nhn ca Ch tch Hi đng đánh giá LV vƠ Khoa qun lỦ chuyên ngƠnh sau khi lun vn đã đc sa cha. Ch tch Hi đng đánh giá LV Khoa qun chuyên ngành HUTECH TRNG H K THUT CÔNG NGH TP. HCM PHÒNG QLKH - TSH CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc TP. HCM, ngày 12 tháng 7 nm 2011 NHIM V LUN VN THC S H tên hc viên: Phm Th Anh Gii tính: Nam Ngày, tháng, nm sinh: 05-02-1982 Ni sinh: ThƠnh ph ng Hi Chuyên ngành: K thut Môi trng MSHV: 0981081003 I- TÊN  TÀI: “ánh giá tài nguyên nc mt tnh Lâm ng đ xut các gii pháp qun theo hng phát trin bn vng” II- NHIM V NI DUNG:  Thu thp s liu v hin trng tr lng vƠ cht lng tƠi nguyên nc mt tnh Lơm ng.  ánh giá tim nng tƠi nguyên nc mt vƠ din bin cht lng nc mt.  ánh giá công tác qun lỦ tng hp ngun nc mt tnh Lơm ng.   xut các gii pháp tng hp qun lỦ tƠi nguyên nc theo hng phát trin bn vng  Xơy dng bn đ chuyên đ nhm qun lỦ tng hp ngun nc. III- NGÀY GIAO NHIM V: NgƠy … tháng … nm 20… IV- NGÀY HOÀN THÀNH NHIM V: Ngày 12 tháng 7 nm 2011 V- CÁN B HNG DN: PGS.TS. Hoàng Hng - Trng Khoa Môi trng vƠ Công ngh Sinh hc trng i hc K thut vƠ Công ngh thƠnh ph H Chí Minh. CÁN B HNG DN KHOA QUN CHUYÊN NGÀNH PGS.TS. HOÀNG HNG HUTECH Sau gn 2 nm hc tp tip thu kin thc trên ging đng, giai đon thc hin Lun vn tt nghip là giai đon cui cùng rt quan trng đi vi mi hc viên cao hc. Cng nh các bn hc viên khác, tôi bc vào giai đon này tht khó khn. Chính nh s đng viên giúp đ t phía Quý thy cô, gia đình đng nghip nên tôi đƣ hoàn thành Lun vn tt nghip. Có đc kt qu nh hôm nay, tôi xin gi li cm n sâu sc đn: Thy PGS.TS. Hoàng Hng là ngi đƣ tn tình ging dy, hng dn ch bo tôi trong sut thi gian khóa hc, nht là trong quá trình thc hin Lun vn tt nghip. Thy PGS.TS. Bùi Tá Long các cng s đƣ giúp đ, hng dn tôi xây dng bn đ 3D v đa hình tnh Lâm ng. Ông ThS. Lng Vn Ng “Phó Giám đc S TN&MT”, Bà ThS. Nguyn Th Anh Hoa “Phó Chi cc BVMT” Bà Nguyn Th Thùy Dng “Giám đc Trung tâm QT&GSMT” tnh Lâm ng đƣ cung cp s liu liên quan. Quý Thy cô ging dy chng trình cao hc, phòng QLKH TSH, Khoa Môi trng Công ngh Sinh hc trng i hc K thut Công ngh thành ph H Chí Minh đƣ trang b kin thc góp ý đ tôi có th hoàn thành Lun vn tt nghip này. Cui cùng tôi xin gi li cm n đn Quý đng nghip các bn sinh viên Khoa Khoa hc Môi trng trng i hc Yersin à Lt đƣ đng viên, khuyn khích to mi điu kin thun li cho tôi trong sut khoá hc. Hc viên: Phm Th Anh HUTECHTÓM TT NI DUNG Nc va lƠ mt ngun tƠi nguyên thit yu đi vi con ngi va lƠ ngun tƠi nguyên đc bit. Con ngi chúng ta có th nhn n t 5-7 ngƠy nhng không th nhn khát quá 2 ngƠy. Tnh Lơm ng chính lƠ khi ngun ca 2 sông chính. Sông Krông Nô thuc chi lu Srebok – Mê Công có din tích lu vc 1.248 km2 vƠ sông ng Nai – La NgƠ vi din tích lu vc 8.524 km2 bao gm các con sông nh: sông a Nhim, sông  Dơng, sông i NgƠ, sông Ơ Huoai… V trí nƠy đã lƠm cho Lơm ng có vai trò quan trng trong vic bo v ngun nc 2 h thng sông k trên. Vi mt s tác đng nƠo ca phn thng ngun đu có th nh hng đn s phát trin kinh k xã hi ca các tnh nm dc h thng sông k trên. c bit các tnh thuc h thng sông ng Nai nh: Bình Phc - Bình Dng - Tây Ninh - ng Nai – thƠnh ph H Chí Minh, Ninh Thun vƠ Bình Thun… khng ch mt din tích 44.500 km2 vi s dơn 14.621 triu ngi (17,6% c nc). Kt qu đ tƠi: “ánh giá tài nguyên nc mt tnh Lâm ng Vit Nam đ xut các gii pháp qun theo hng phát trin bn vng” cho chúng ta thy đc tng quát hin trng tƠi nguyên nc mt t đó đ xut các gii pháp qun lỦ tng hp tƠi nguyên ngun nc mt tnh Lơm ng nói chung vƠ thng ngun sông ng Nai Vit Nam nói riêng theo hng phát trin bn vng. T khóa: Tài nguyên nc mt, qun tng hp, phát trin bn vng… ABSTRACT Water is both essential and special resource for human beings. We can abstain from food from 5 to 7 days but cannot go without water for 2 days. Lam Dong Province is the origin of 2 main rivers. Krong No river, a tributary of Srebok – Me Kong river, has a valley area of 1,248 km2 and Dong Nai – La Nga HUTECHriver with a valley area of 8,524 km2 including such rivers as: Da Nhim river, Da Dang river, Dai Nga river, Ha Huoai river… This location makes Lam Dong have an important role in protecting water source of 2 said river systems. Any upper reaches have impact on socio-economic development of provinces situated along said river systems. Especially, provinces in Dong Nai river system such as Binh Phuoc – Binh Duong – Tay Ninh – Dong Nai – Ho Chi Minh city, Ninh Thuan and Binh Thuan … occupy an area of 44,500 km2 with a population of 14,621 million people (17.6% of total population of the country). Main contents of the subject show us the general status of water resources in Lam Dong province in terms of volume as well as quality, possibility of exhaustation, environment pollution, evaluation of the general management of surface water resources over the past time and therefore proposes solutions to the general management of surface water resources in Lam Dong province in general and in Dong Nai river upstream in particular towards sustainable development. Keywords: general management, surface water resources, sustainable development… HUTECHi MC LC LI CM N TÓM TT NI DUNG MC LC DANH SÁCH BNG BIU, BN  HÌNH DANH SÁCH CÁC CH CÁI VIT TT M U 1. T VN  01 2. MC TIểU VĨ PHNG PHÁP NGHIểN CU 02 2.1. Mc tiêu 02 2.2. Phng pháp nghiên cu 02 3. PHM VI VĨ I TNG NGHIÊN CU 02 3.1. Phm vi nghiên cu 02 3.2. i tng nghiên cu 02 4. NI DUNG NGHIÊN CU 02 5. ụ NGHA KHOA HC THC TIN 03 5.1. ụ ngha khoa hc 03 5.2. ụ ngha thc tin 03 CHNG 1: TNG QUAN VÙNG NGHIÊN CU 1.1. IU KIN T NHIÊN 04 1.1.1. V trí đa 04 1.1.2. iu kin khí hu 06 1.1.3. c đim đa hình 07 1.1.4. c đim th nhng 07 1.1.5. Hin trng tài nguyên rng 08 HUTECHii 1.1.6. TƠi nguyên nc ngm 10 1.2. IU KIN KINH T - XÃ HI 12 1.2.1. T chc hành chính 12 1.2.2. S phát trin dân s 13 1.2.3. Tình hình phát trin kinh t 13 1.3. C S H TNG 14 1.3.1. H thng đng giao thông 14 1.3.2. H thng cp nc 16 CHNG 2: TÀI NGUYÊN NC MT TNH LÂM NG 2.1. TIM NNG NC MA 17 2.1.1. Khái nim chung 17 2.1.2. c trng ma 17 2.2. HIN TRNG TĨI NGUYểN NC MT 19 2.2.1. TƠi nguyên nc sông, sui 20 2.2.2. TƠi nguyên nc h 24 2.2.3. Ch đ dòng chy ca sông sui 26 2.3. ÁNH GIÁ TIM NNG TĨI NGUYểN NC MT 27 2.3.1. Tr lng nc mt toàn tnh 27 2.3.2. ánh giá din bin tng lng dòng chy trên mt s con sông ln 28 2.3.3. Tr lng nc cp sinh hot 28 2.3.4. Nhu cu cp nc phc v sinh hot sn xut công nông nghip 29 2.3.5. Nhu cu cp nc phc v sn xut thy đin 30 2.3.6. ánh giá kh nng cp nc 31 2.3.7. ánh giá tim nng thy đin 31 2.3.8. ánh giá li ích chuyn tài nguyên ngun nc sang vùng ph cn 34 2.3.9. ánh giá tim nng v du lch 39 HUTECHiii 2.4. ÁNH GIÁ CÁC TÁC NG TIÊU CC 37 2.4.1. Nguy c xy ra l lt 37 2.4.2. Hình thƠnh các con sông cht 41 CHNG 3: HIN TRNG MÔI TRNG NC MT 3.1. ÁNH GIÁ HIN TRNG CHT LNG MÔI TRNG NC MT 44 3.2.1. Cht lng nc sông, sui 44 3.2.2. Cht lng nc h 48 3.2.3. ánh giá chung 53 3.3. HU QU Ô NHIM NGUN NC 56 3.4. D BÁO DIN BIN CHT LNG MÔI TRNG NC MT 57 3.3.1. Bin đi do quá trình sinh hot 57 3.3.2. Bin đi do quá trình sn xut công nghip 59 3.5. NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIM CN KIT NGUN TĨI NGUYểN NC 61 CHNG 4:  XUT CÁC GII PHÁP QUN TNG HP TÀI NGUYÊN NC 4.1. TIP CN QUN TNG HP TĨI NGUYểN NC THEO KHU VC SÔNG 62 4.2. TÌNH HÌNH QUN TNG HP TĨI NGUYểN NC 63 4.3. CÁC GII PHÁP QUN TNG HP TĨI NGUYểN NC MT 65 4.3.1. Qun s dng tng hp tƠi nguyên nc, gii quyt các tranh chp xung đt v s dng nc trên lu vc 65 4.3.2. Qun bo v thm thc vt, bo v rng đu ngun, rng phòng h, tái ph rng  nhng ni đt trng, đi trc 66 4.3.3. Qun bo v đt, chng xói mòn, khôi phc ci to đt thoái hóa 67 4.3.4. Kim soát l lt chng xói l b sông, bi lng h cha 68 [...]... nói riêng ng Nai nói chung 5.2 Ý ngh a th c ti n K t qu tài cm trên s li u i u tra thu th p u cho các công trình nghiên c u ti p theo d a c v ti tài nguyên n c m t t nh Lâm ng Làm tài li u tham kh o cho sinh viên hay h ng th c hi n th c t p t t nghi p hay khóa lu n t t nghi p K t qu này có th chuy n giao cho S Tài nguyên Môi tr nghi p Phát tri n Nông thôn giúp qu n t ng h p tài nguyên n... n t ng h p ngu B o v tài nguyên ngu 2.2 cm c m t ng phát tri n b n v ng u p, t ng h p các tài li u có liên quan a C H o sát th s li u Ph ng pháp so sánh h th a H U TE Ph i ý ki n chuyên gia th ng 3 PH M VI IT NG NGHIÊN C U 3.1 Ph m vi nghiên c u tài t p trung nghiên c u tài nguyên n c m t trên a bàn t nh Lâ ng t ra các gi i pháp qu n t ng h c, ng d ng Ch s ch t l ng môi tr ng n c và. .. ng sông k thu c h th c- n s phát c bi t các t nh - Tây Ninh - ng Nai thành ph H Chí Minh, Ninh Thu n Bình Thu Vì v y, th c hi tài: xu t các gi i pháp qu c m t t nh ng phát tri n b n v ng nh m m t cách t ng quát ti m pháp qu n t ng h p tài nguyên ngu ng ngu ng Nai nói chung ng cm tt c m tt xu t các gi i ng nói riêng ng phát tri n b n v ng -2- 2 M C TIÊU PH NG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 M c tiêu... h th ng thông tin a qu n di n bi n ch t l ng môi tr ng n c m t các h c a thành ph L t 3.2 it ng nghiên c u Tài nguyên n c m t Di n bi n ch t l ng n c m t C s khoa h c qu n t ng h p tài nguyên n ng d ng h th ng thông tin 4 c a trong qu n môi tr ng N I DUNG NGHIÊN C U Thu th p s li u v hi n tr ng tr m tt ng ng ch c -3- ti tài ngu c m t di n bi n ch c m t n t ng h p ngu cm tt... qua xu t các gi i pháp t ng h p qu ng phát tri n b n v ng Xây d ng b 5 nh m qu n t ng h p ngu Ý c C TH C TI N C H 5.1 Ý ngh a khoa h c u tra, kh ng c m t c v tr u tiên quan tr ng ti n t i vi c qu n lý, ki m soát ô nhi m hi u qu , b ra các gi i pháp nh m b o v H U TE tri n b n v ng tài cm tt pháp qu xu t các gi i ng phát tri n b n v ng vi c làm tích c c nh m b o v ng ngu ng ng phát c th c hi n...4.3.5 Qu n khai thác ngu b o v ngu c x ch t th i làm ô nhi m ngu c, c 68 5: NG D NG H TH A PH C V QU N 5.1 5.2 CM T KHOA H C H TH A 70 NG D NG CH S WQI GIS QU N CH NG C M T 74 thuy t 74 5.2.2 t qu .76 5.3 XÂY D NG CÁC L P D C H 5.2.1 LI U TÀI NGUYÊN N C M T 77 5.3.1 5.3.2 L 79 H... ng th c v a lý: b c 108045 00 Phía b c giáp t P giáp t nh Khánh Hòa t nh Ninh Thu n Phía nam là t nh Bình Thu n Phía tây là t ng Nai c ng n m trên 3 cao nguyên là khu v sông l n, n m trong vùng kinh t tr m phía Nam t ng có nhi u ti ng kinh t cao là th u ngu n c a các h th ng là khu v ng, có n Toàn t nh có th chia thành 3 vùng v i 5 th m nh: Phát tri n cây công nghi p dài ngày, lâm nghi p,... t n b t gi lo i, có trên 400 loài cây g t ng cho yêu c u ng r loài g ng v m lai, gi , sao, thông 2 lá, thông 3 lá, ngoài ra còn có nhi u lo i lâm s n có giá tr khác -9- V v khí h u, c nh quan thiên nhiên tài nguyên r ng, t lâu du l ch là ngu n tài nguyên th m nh c ngu khu v ng R ng c ng, th c v t quý hi m, có ch u ngu n c a các h th ng sông, su i l ng trong c nh quan du l ng là khu v c o v ngu... thú, g n 200 loài chim có s xu t hi n nh ng ng v t quý hi Di n bi n suy thoái di n tích r ng T c v 0 n x 7.558 v vi ph nh c v qu n lý, b o v r ng qu n lâm s n (bình quân 755,8 S v cháy r ng 606 v , bình quân 60,6 v -10- Nhi u th nghèo ho c nh i phá r ng s d i ng bào dân t c ti u s ti n hành v n chuy g n ng v t hoang dã M u c g ng b o v r v c suy thoái r ng n ra Theo tài li u v ki m kê r n... hình s bi H U TE it nh không t ch u ng là m t trong nh ng t nh có quan tr ng chi ng s n ph m nông lâm nghi p theo không gian: i các tr m quan tr c c a t nh -18- Qua hình trên chúng ta nh n th a bàn t ng khu v c có u nh t t p trung vào các khu v c ph huy B o L c, T hv 3.000 mm Khu v c phía B c c a t nh t huy n L trung bình trên 1.800 mm c xem là có p nh t t chênh l ch nhau kho ng 1.200 mm . I- TÊN  TÀI: “ánh giá tài nguyên nc mt tnh Lâm ng và đ xut các gii pháp qun lý theo hng phát trin bn vng” II- NHIM V VÀ NI DUNG:. Ninh Thun và Bình Thun… Vì vy, thc hin đ tài: “ánh giá tài nguyên nc mt tnh Lâm ng và đ xut các gii pháp qun lý theo hng phát trin
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Luận văn:Đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Lâm Đồng và đề xuất giải pháp quản lý theo hướng phát triển bền vững pot, Tài liệu Luận văn:Đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Lâm Đồng và đề xuất giải pháp quản lý theo hướng phát triển bền vững pot, Tài liệu Luận văn:Đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Lâm Đồng và đề xuất giải pháp quản lý theo hướng phát triển bền vững pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn