Đề thi thử đại học số 1 - 2013 môn Vật lý Thầy Hải

6 462 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2014, 16:30

Khóa học LTðH cấp tốc môn Vật lí – Thầy Nguyễn Ngọc Hải ðề thi số 01 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - Câu 1: Hạt nhân càng bền vững khi có A. năng lượng liên kết càng lớn. B. số nuclôn càng nhỏ. C. số nuclôn càng lớn. D. năng lượng liên kết riêng càng lớn. Câu 2: Mạch dao ñộng gồm cuộn dây có ñộ tụ cảm L = 30 µH một tụ ñiện có C = 3000 pF. ðiện trở thuần của mạch dao ñộng là 1 Ω. ðể duy trì dao ñộng ñiện từ trong mạch với hiệu ñiện thế cực ñại trên tụ ñiện là 6 V phải cung cấp cho mạch một năng lượng ñiện có công suất: A. 1,80 W. B. 1,80 mW. C. 0,18 W. D. 5,5 mW. Câu3: ðặt ñiện áp xoay chiều u = U0cosωt (U0 không ñổi và ω thay ñổi ñược) vào hai ñầu ñoạn mạch gồm ñiện trở thuần R, cuộn càm thuần có ñộ tự cảm L và tụ ñiện có ñiện dung C mắc nối tiếp, với CR2 < 2L. Khi ω = ω1 hoặc ω = ω2 thì ñiện áp hiệu dụng giữa hai cuộn dây ñiện có cùng một giá trị. Khi ω = ω0 thì ñiện áp hiệu dụng giữa hai cuộn dây ñạt cực ñại. Hệ thức liên hệ giữa ω1, ω2 và ω0 là A. 0 1 21( )2ω = ω + ω. B. 2 2 20 1 21( )2ω = ω + ω. C. 0 1 2ω = ω ω. D. 2 2 20 1 21 1 1 1( )2= +ω ω ω. Câu4: Trên mặt chất lỏng, tại A và B cách nhau 6 cm có hai nguồn dao ñộng kết hợp: uA = uB = 0,5cos100πt (cm).Vận tốc truyền sóng v =60 cm/s. Tại ñiểm M trên mặt chất lỏng cách A, B những khoảng d1= 4,2 cm; d2 =1,8 cm thuộc vân A. cực ñại bậc 3. B. cực tiểu thứ nhất. C. cực tiểu thứ 3. D. cực ñại bậc 2. Câu5 : Sóng cơ truyền từ ñiểm M tới O cách M 1,2 m trên cùng một phương truyền sóng với tốc ñộ không ñổi bằng 36 m/s. Cho biết tại O dao ñộng có phương trình uO=4cos(2πft – π/6)(cm) và tại hai ñiểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng cách nhau 0,6m thì dao ñộng lệch pha nhau một góc 2π/3 (rad). Giả sử khi lan truyền biên ñộ sóng không ñổi. Phương trình sóng tại M là: A. uM = 4cos(40πt – π/6)(cm). B. uM = 4cos(40πt +7 π/6)(cm). C. uM = 4cos(20πt+π/6)(cm). D. uM = 4cos(20πt +7π/6)(cm). Câu 6: ðặt vào hai ñầu ñoạn mạch RLC không phân nhánh một ñiện áp xoay chiều u = U0cosωt. Kí hiệu UR, UL, UC tương ứng là ñiện áp hiệu dụng ở hai ñầu ñiện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ ñiện C. Nếu UR=0,5 UL=UC thì dòng ñiện qua ñoạn mạch A. trễ pha π/2 so với ñiện áp ở hai ñầu ñoạn mạch. B. trễ pha π/4 so với ñiện áp ở hai ñầu ñoạn mạch. C. sớm pha π/2 so với ñiện áp ở hai ñầu ñoạn mạch. D. sớm pha π/4 so với ñiện áp ở hai ñầu ñoạn mạch. Câu 7: Một vật thực hiện ñồng thời hai dao ñộng ñiều hòa cùng phương , theo các phương trình x1 = 4cos(πt) (cm) và x2 = 43cos(πt + α )(cm) . Biên ñộ dao ñộng tổng hợp ñạt giá trị nhỏ nhất khi giá trị của α bằng A. π/2. B. – π/2. C. 0. D. π. ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC MÔN VẬT LÍ 2012 (ðỀ THI SỐ 01) Giáo viên: NGUYỄN NGỌC HẢI Khóa học LTðH cấp tốc môn Vật lí – Thầy Nguyễn Ngọc Hải ðề thi số 01 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - Câu 8: ðặt ñiện áp u = U2cosωt vào hai ñầu một cuộn cảm thuần thì cường ñộ dòng ñiện qua nó có giá trị hiệu dụng là I. Tại thời ñiểm t, ñiện áp ở hai ñầu cuộn cảm là u và cường ñộ dòng ñiện qua nó là i. Hệ thức liên hệ giữa các ñại lượng là A. 12222=+IiUu. B. 412222=+IiUu. C. 212222=+IiUu. D. 22222=+IiUu. Câu 9: ðoạn mạch ñiện xoay chiều RLCmắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, trong ñó R là biến trở. ðiện áp hai ñầu mạch có giá trị hiệu dụng và tần số không ñổi. Khi UR=103V thì UL=40 V, UC=30 V. Nếu ñiều chỉnh biến trở cho U’R=10 V thì U’L và U’C có giá trị A. VV 330;340. B. VV 540;530. C. VV 230;230 . D. VV 230;240. Câu 10: Một con lắc lò xo ở mặt ñất dao ñộng ñiều hòa với chu kỳ T0 , khi ñưa con lắc lên ñộ cao h = R (R là bán kính trái ñất ) thì con lắc dao ñộng với chu kỳ T. Phát biểu nào sau ñây ñúng? A. T = T0/2. B. T = T0. C. T = 2T0. D. T= T0/4. Câu 11: Hạt nhân Po21084phóng xạ α tạo thành hạt nhân X. Biết mPo=209,9828 u; mα = 4,0015 u; mx = 205,9744u; 1u = 1,6605.10-27 kg. Tốc ñộ của hạt α phóng ra từ phản ứng bằng A. 1,745.107m/s. B. 17,45.107m/s. C. 2,745.107m/s. D. 7,45.107m/s. Câu 12: Chọn phương án sai. A. Nguồn nhạc âm là nguồn phát ra âm có tính tuần hoàn gây cảm giác dễ chịu cho người nghe. B. Có hai loại nguồn nhạc âm chính có nguyên tắc phát âm khác nhau, một loại là các dây ñàn, loại khác là các cột khí của sáo và kèn. C. Mỗi loại ñàn ñều có một bầu ñàn có hình dạng nhất ñịnh, ñóng vai trò của hộp cộng hưởng. D. Khi người ta thổi kèn thì cột không khí trong thân kèn chỉ dao ñộng với một tần số âm cơ bản hình sin. Câu 13: Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì A. tần số của nó không thay ñổi . B. chu kì của nó tăng. C. bước sóng của nó không thay ñổi . D. bước sóng của nó giảm. Câu 14: Một mạch dao ñộng gồm cuộn thuần cảm L và hai tụ C giống nhau mắc nối tiếp, khóa K mắc ở hai ñầu một tụ C (hình vẽ). Mạch ñang hoạt ñộng thì ta ñóng khóa K ngay tại thời ñiểm năng lượng ñiện trường và năng lượng từ trường trong mạch ñang bằng nhau. Năng lượng toàn phần của mạch sau ñó sẽ: A. giảm còn 3/4. B. giảm còn 1/4. C. không ñổi. D. giảm còn 1/2. Câu 15: ðoạn mạch ñiện gồm tụ ñiện C=10 -4/π F mắc nối tiếp với ñiện trở 125 Ω, mắc ñoạn mạch vào mạng ñiện xoay chiều có tần số f. ðể dòng ñiện lệch pha π/4 so với ñiện áp ở hai ñầu mạch thì tần số f phải bằng A. f = 503 Hz. B. f = 40 Hz . C. f = 50Hz . D. f = 60Hz. Câu16: Khi nói về tia γ, phát biểu nào sau ñây sai? A. Tia γ không phải là sóng ñiện từ. B. Tia γ có khả năng ñâm xuyên mạnh hơn tia X. C. Tia γ không mang ñiện. LCCKKhóa học LTðH cấp tốc môn Vật lí – Thầy Nguyễn Ngọc Hải ðề thi số 01 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - D. Tia γ có tần số lớn hơn tần số của tia X. Câu17: Một sợi dây ñàn hồi căng ngang, hai ñầu cố ñịnh. Trên dây có sóng dừng, tốc ñộ truyền sóng không ñổi. Khi tần số sóng trên dây là 42 Hz thì trên dây có 4 ñiểm bụng. Nếu trên dây có 6 ñiểm bụng thì tần số sóng trên dây là A. 252 Hz. B. 126 Hz. C. 28 Hz. D. 63 Hz. Câu18: Ở một ñiều kiện thích hợp một ñám khí loãng sau khi hấp thụ ánh sáng ñơn sắc A thì nó bức xạ ra ánh sáng ñơn sắc B. Kết luận nào sau ñây là sai? A. Bước sóng của ánh sáng ñơn sắc B bằng bước sóng của ánh sáng ñơn sắc A. B. Năng lượng phôtôn của ánh sáng ñơn sắc B có thể khác năng lượng phôtôn của ánh sáng ñơn sắc A. C. Tần số của ánh sáng ñơn sắc B bằng tần số của ánh sáng ñơn sắc A. D. Phương lan truyền của ánh sáng ñơn sắc B có thể khác phương lan truyền của ánh sáng ñơn sắc A. Câu19 : Một dải sóng ñiện từ trong chân không có tần số từ 4,0.1014 Hz ñến 7,5.1014 Hz. Biết tốc ñộ ánh sáng trong chân không 3.108 m/s. Dải sóng trên thuộc vùng nào trong thang sóng ñiện từ? A. tia tử ngoại. B. tia hồng ngoại . C. ánh sáng nhìn thấy. D. tia Rơnghen. Câu 20: Tia hồng ngoại và tia X ñều có bản chất là sóng ñiện từ, có bước sóng dài ngắn khác nhau nên A. chúng ñều ñược sử dụng trong y tế ñể chụp X-quang. B. có khả năng ñâm xuyên khác nhau. C. chúng bị lệch khác nhau trong ñiện trường ñều. D. chúng bị lệch khác nhau trong từ trường ñều. Câu 21 : Một con lắc lò xo gồm lò xo có ñộ cứng K = 50 N/m và vật nhỏ khối lượng m, dao ñộng ñiều hoà với cơ năng 10 (mJ). Khi quả cầu có vận tốc 0,1 m/s thì gia tốc của nó là –3m/s2. Khối lượng m bằng A. 300 g. B. 400 g. C. 500 g . D. 200 g. Câu 22 : Trong một hộp chứa một trong ba phần tử R0, L0 hoặc C0. Lấy một hộp kín ñó mắc nối tiếp với một ñiện trở thuần R = 20 Ω. ðặt vào hai ñầu ñoạn mạch ñiện áp xoay chiều có biểu thức dạng u=2002cos(100πt (V) thì dòng ñiện trong mạch có biểu thức i=22sin(100πt + π/2 ) (A). Phần tử trong hộp kín ñó là A. L0 = 318mH. B. R0 = 80Ω. C. C0 = 100/π µF. D. R0 = 100Ω. Câu 23: Một ống Rơnnghen phát ra bức xạ có bước sóng ngắn nhất là 6,21.10-11 m. Biết ñộ lớn ñiện tích êlectrôn, tốc ñộ ánh sáng trong chân không và hằng số Plăng lần lượt là 1,6.10 -19C; 3.108 m/s ; 6,625.10-34 J.s. Bỏ qua ñộng năng ban ñầu của êlectrôn. ðiện áp giữa anốt và catốt của ống là A. 2 kV . B. 2,15 kV. C. 20 kV . D. 21,15 kV. Câu 24: Một con lắc lò xo dao ñộng ñiều hòa theo phương thẳng ñứng với biên ñộ A = 2 cm. Khối lượng vật nặng m = 300 g, chu kỳ dao ñộng T = 0,5 s. Lấy g = 10 m/s2 ; π2 = 10. Giá trị cực ñại của lực ñàn hồi bằng A. 4,96N. B. 3,96N. C. 6,56N. D. 2,16N. Câu 25: Phát biểu nào sau ñây sai? A. Tia hồng ngoại gây ra hiệu ứng quang ñiện ở một số chất bán dẫn. B. Tia tử ngoại có bước sóng khoảng từ 10-9 m ñến 0,38 µm. C. Tia X là bức xạ có thể bị lệch trong ñiện trường , từ trường. D. Tia X tác dụng mạnh lên kính ảnh và có khả năng ñâm xuyên lớn. Câu 26: Lúc ñầu có một mẫu Poloni Po21084nguyên chất là chất phóng xạ α với chu kỳ 138 ngày ñêm tạo thành chì. Khi lấy ra khảo sát thì khối lượng của Po21084 gấp 4 lần khối lượng chì có trong mẫu chất ñó. Tuổi của mẫu Po21084 trên là A. ≈ 45,2 ngày ñêm. B. ≈ 90 ngày ñêm. Khóa học LTðH cấp tốc môn Vật lí – Thầy Nguyễn Ngọc Hải ðề thi số 01 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 4 - C. ≈276 ngày ñêm. D. ≈138 ngày ñêm. Câu 27: Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng ñơn sắc màu lam ta quan sát ñược hệ vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng ñơn sắc màu lam bằng ánh sáng ñơn sắc màu vàng và các ñiều kiện khác của thí nghiệm ñược giữ nguyên thì A. khoảng vân tăng lên. B. khoảng vân giảm xuống. C. vị trí vân trung tâm thay ñổi. D. khoảng vân không thay ñổi. Câu 28: Khoảng thời gian ñể một chất phóng xạ giảm khối lượng ñi e lần là ∆t = 1000h thì chu kỳ phóng xạ T là A. ≈ 369h. B. ≈ 936h. C. ≈ 693h. D. ≈396h. Câu 29: Một con lắc lò xo có chu kỳ dao ñộng 1s ñược treo trong trần một toa tàu chuyển ñộng ñều trên ñường ray, chiều dài mỗi thanh ray là 12,5 m, giữa hai thanh ray có một khe hở. Tàu ñi với vận tốc bao nhiêu thi con lắc lò xo dao ñộng mạnh nhất? A. 20m/s. B. 36 km/h . C. 54 km/h . D. 45 km/h. Câu 30: Một vật dao ñộng ñiều hòa, trong một phút vật thực hiện ñược 30 dao ñộng toàn phần. Quãng ñườngvật ñi ñược trong 5 giây là 1 m. Biên ñộ dao ñộng của vật bằng A. 10cm. B. 5cm. C. 20cm. D. không xác ñịnh ñược vì chưa biết gốc thời gian. Câu 31: Thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích ñược hiện tượng nào sau ñây? A. Hiện tượng quang hóa. B. Hiện tượng quang phát quang. C. Hiện tượng quang ñiện ngoài. D. Giao thoa ánh sáng. Câu 32: Coi tốc ñộ ánh sáng trong chân không 3.108(m/s). ðể ñộng năng của hạt bằng một nửa năng lượng nghỉ của nó thì vận tốc của hạt phải bằng A. 2,54.108 m/s. B. 2,23. 108 m/s . C. 2,22.108 m/s. D. 2,985. 108 m/s. Câu 33: Khung dao ñộng với tụ ñiện C và cuộn dây có ñộ tự cảm L ñang dao ñộng tự do. Người ta ño ñược ñiện tích cực ñại trên một bản tụ là Q0 = 10-6(J) và dòng ñiện cực ñại trong khung I0 = 10(A). Lấy π = 3,14. Bước sóng ñiện từ cộng hưởng với khung có giá trị là A. 160(m). B. 188(m). C. 188,4(m). D. 18(m). Câu 34 : Cho con lắc ñơn có chiều dài l=l1+l2 thì chu kỳ dao ñộng là 1giây. Con lắc ñơn có chiều dài là l1 thì chu kỳ dao ñộng là 0,8 giây. Con lắc có chiều dài l' =l1 – l2 dao ñộng với chu kỳ là A. 0,6 giây. B. 0,27 giây. C. 0,4 giây. D. 0,5 giây. Câu 35: ðặt ñiện áp u = U2cos2πft (U không ñổi, tần số f thay ñổi ñược) vào hai ñầu ñoạn mạch mắc nối tiếp gồm ñiện trở thuần R, cuộn cảm thuần có ñộ tự cảm L và tụ ñiện có ñiện dung C. Khi tần số là f1 thì cảm kháng và dung kháng của ñoạn mạch có giá trị lần lượt là 6 Ω và 8 Ω. Khi tần số là f2 thì hệ số công suất của ñoạn mạch bằng 1. Hệ thức liên hệ giữa f1 và f2 là A. f2 = 2f1/3. B. f2 = f13/2. C. f2 = 3f1/4. D. f2 = 4f1/3. Câu 36: Con lắc ñơn dao ñộng ñiều hòa với phương trình li ñộ dài s = 2cos7t cm (t ño bằng giây), tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2. Tỷ số giữa lực căng dây và trọng lực tác dụng lên quả cầu ở vị trí cân bằng là A. 1,05. B. 0,95 . C. 1,08. D. 1,01. Câu 37: ðoạn mạch AB gồm ñiện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ ñiện mắc nối tiếp theo thứ tự trên. M là một ñiểm trên ñoạn mạch AB với ñiện áp tức thời uAM =100 cos100πt(V) và uMB =100 3cos(100πt – π/2)(V). Biểu thức ñiện áp hai ñầu AB là Khóa học LTðH cấp tốc môn Vật lí – Thầy Nguyễn Ngọc Hải ðề thi số 01 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 5 - A. ))(100cos(2200 VtuABπ=. B. ))(3/100cos(200 VtuABππ−=. C. ))(3/100cos(3100 VtuABππ+=. D. ))(100cos(3200 VtuABπ=. Câu 38: ðặt ñiện áp u = U0cosωt ( với U0, ω không ñổi) vào hai ñầu ñoạn mạch RLC không phân nhánh. ðiện áp hiệu dụng hai ñầu ñiện trở thuần là 80 V, hai ñầu cuộn cảm thuần là 120 V và hai ñầu tụ ñiện là 60 V. ðiện áp hiệu dụng ở hai ñầu ñoạn mạch này bằng A. 260 V. B. 220 V. C. 100 V . D. 140 V. Câu 39: Giới hạn quang ñiện của một kim loại làm catốt của tế bào quang ñiện là 0,50 µm. Biết tốc ñộ ánh sáng trong chân không và hằng số Plăng lần lượt là 3.108 m/s và 6,625.10-34 J.s. Chiếu vào catốt của tế bào quang ñiện này bức xạ có bước sóng 0,35 µm, thì ñộng năng ban ñầu cực ñại của êlectrôn quang ñiện là A. ≈ 1,70.10-19 J . B. ≈ 17,00. 10-19J. C. ≈ 0,70. 10-19 J. D. ≈ 70,00. 10-19J. Câu 40: Một con lắc ñơn có chiều dài dây treo l ñược thả không vận tốc ban ñầu từ vị trí biên có biên ñộ góc α0 Bỏ qua mọi ma sát. Khi con lắc ñi qua vị trí có li ñộ góc là α thì tốc ñộ của con lắc là A. )cos(cos20αα−=glv. B. )cos(cos20αα+=glv. C. )cos(cos20αα−= glv. D. )cos1(2α+=glv. Câu 41: Một mạch dao ñộng LC ñược dùng thu sóng ñiện từ có bước sóng là 40 m. ðể thu ñược sóng ñiện từ có bước sóng là 10 m thì cần mắc tụ ñiện có ñiện dung C’ với tụ C như thế nào ? có giá trị bao nhiêu? A. C'= C/15 và mắc nối tiếp. B. C'= 16 C và mắc song song. C. C'= C/16 và mắc nối tiếp. D. C'= 15 C và mắc song song. Câu 42: Một con lắc ñơn ñược treo vào trần một thang máy. Khi thang máy chuyển ñộng thẳng ñứng ñi lên nhanh dần ñều với gia tốc có ñộ lớn a thì chu kì dao ñộng ñiều hoà của con lắc là 2 s. Khi thang máy chuyển ñộng thẳng ñứng ñi xuống nhanh dần ñều với gia tốc cũng có ñộ lớn a thì chu kì dao ñộng ñiều hoà của con lắc là 3 s. Khi thang máy ñứng yên thì chu kì dao ñộng ñiều hoà của con lắc là A. 2,96 s. B. 2,35 s. C. 2,61 s. D. 2,78 s. Câu 43 :Trong quang phổ vạch của hiñrô (quang phổ của hiñrô), bước sóng của vạch thứ nhất trong dãy Laiman ứng với sự chuyển của êlectrôn (êlectron) từ quỹ ñạo L về quỹ ñạo K là 0,1217 µm,. Bước sóng của vạch quang phổ thứ hai trong dãy Laiman ứng với sự chuyển M về K là 0,1027 µm. vạch thứ nhất của dãy Banme ứng với sự chuyển M về L có bư ớc són g bằn g A. 0,3890 µm . B. 0,6563 µm. C. 0,5346 µm . D. 0,7780 µm. Câu 44: Trên mặt nước nằm ngang, tại hai ñiểm A, B cách nhau 8,2 cm, người ta ñặt hai nguồn song cơ kết hợp, dao ñộng ñiều hoà theo phương thẳng ñứng có tần số 15 Hz, dao ñộng ñồng pha. Tốc ñộ truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s, coi biên ñộ sóng không ñổi khi truyền ñi. Số ñiểm dao ñộng với biên ñộ cực ñại trên ñoạn AB là A. 8. B. 11 . C. 5 . D. 9. Câu 45 : ðiện năng ở một trạm phát ñiện ñược truyền ñi dưới ñiện áp 200kV, công suất 200kW. Hiệu số chỉ của các công tơ ñiện ở trạm phát và nơi thu sau mỗi ngày ñêm chênh lệch nhau 480kWh . ðiện trở của dây tải ñiện là A. 40Ω. B. 20Ω. C. 80Ω. D. 10Ω. Câu 46 : Nếu năng lượng mà êlectron quang ñiện hấp thụ từ phôtôn của bức xạ chiếu vào kim loại, một phần dùng ñể giải phóng nó, phần còn lại biến hoàn toàn thành ñộng năng của nó thì khi chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f, 2f, 3f vào kim loại trên, ñộng năng của electron quang ñiện lần lượt là W0, 4W0 và kW0. Giá trị k là A. 3. B.4. C.5. D.7. Câu 47 :Cho phản ứng hạt nhân: T + D → α + n. Biết năng lượng liên kết riêng của hạt nhân T là εT = 2,823 Khóa học LTðH cấp tốc môn Vật lí – Thầy Nguyễn Ngọc Hải ðề thi số 01 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 6 - (MeV), năng lượng liên kết riêng của α là εα=7,0756 (MeV) và ñộ hụt khối của D là 0,0024 u. Lấy 1u = 931 MeV/C2. Phản ứng tỏa ra năng lượng bằng A. 17,424 MeV. B. 17,556MeV. C. 17,599 (MeV). D. 17,709 MeV. Câu 48: Chiếu một chùm tia sáng trắng, song song, hẹp vào mặt bên của một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang 5,730 , theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác P của góc chiết quang. Sau lăng kính ñặt một màn ảnh song song với mặt phẳng P và cách P là 1,5 m. Tính ñộ rộng của quang phổ từ tia ñỏ ñến tia tím. Cho biết chiếtsuất của lăng kính ñối với tia ñỏ là 1,50 và ñối với tia tím là 1,54. A. 8 mm . B. 5 mm. C. 6 mm . D. 4 mm. Câu 49 : Một vật dao ñộng ñiều hòa theo phương trình x =2cos(2πt +π/6)(cm). Thời ñiểm vật qua li ñộ x = –3cm lần thứ 2012 là A. 1005 s. B. 123,5 s. C. 1005,5 s. D. 2010 s. Câu 50 : Trong phản ứng tổng hợp Hêli : MeVHeHLi 3,17)(2421173+→+. Nếu tổng hợp ñược1gam Hêli thì năng lượng tỏa ra có thể ñun sôi ñược bao nhiêu kg nước từ 00C. Cho biết NA=6,02.1023 mol-1; C =4,18 kJ/kg-1.K-1. A. 6,89.105 kg. B. 4,98.105 kg. C. 2,89.105 kg. D. 9,96.105 kg. Giáo viên : Th.S Nguyễn Ngọc Hải Nguồn : Hocmai.vn . ñiện trở thu n R, cuộn dây thu n cảm (cảm thu n) L và tụ ñiện C. Nếu UR=0,5 UL=UC thì dòng ñiện qua ñoạn mạch A. trễ pha π/2 so với ñiện. của α bằng A. π/2. B. – π/2. C. 0. D. π. ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC MÔN VẬT LÍ 2012 (ðỀ THI SỐ 01) Giáo viên: NGUYỄN NGỌC HẢI Khóa học LTðH cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử đại học số 1 - 2013 môn Vật lý Thầy Hải, Đề thi thử đại học số 1 - 2013 môn Vật lý Thầy Hải, Đề thi thử đại học số 1 - 2013 môn Vật lý Thầy Hải

Từ khóa liên quan