Tài liệu Công thức mới về độ lệch pha – Vật lý 12 docx

2 893 8
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/02/2014, 20:20

Công thức mới về độ lệch pha Vật 12 Công thức hay cho đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp với cuộn dây L thuần cảm, điện áp hai đầu đoạn mạch điện áp hai đầu đoạn mạch u = U0cos 2ft (V) 1 Khi R thay đổi => R = R1 và R = R2 thì công suất PR1 = PR2 ; khi R = R0 => PRmax tương ứng với độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch với dòng điện là 1; 2 ; 0 Ta có quan hệ là : 1 + 2 = 20 2 - Khi C thay đổi => C = C1 và C = C2 thì UC1 = UC2 và khi C = C0 => UCmax tương ứng với độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch với dòng điện là 1; 2 ; 0 Ta có quan hệ là : 1 + 2 = 20 3 Khi L thay đổi => L = L1 và L = L2 thì UL1 = UL2 và khi L = L0 => ULmax tương ứng với độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch với dòng điện là 1; 2 ; 0 Ta có quan hệ là : 1 + 2 = 20 Tất cả các điều trên có thể được chứng minh bằng phương pháp thử như sau 1 Khi R thay đổi Bài toán : Cho ZL = 100 ; ZC = 300 ;  = 100 rad/s ; khi R1 = 100 và R2 = 400 thì điện áp hai đầu điện trở R bằng nhau và nhỏ hơn điện áp cực đại URmax ,điện áp hai đầu đoạn mạch u = U0cos 100t (V) Độ lệch pha tương ứng của điện áp hai đầu đoạn mạch so với dòng điện là 1; 2 ; 0 Giải : tan1 = ( ZL ZC ) / R1 = 2 => 1 = 63,430 tan2 = ( ZL ZC ) / R2 = 0,5 => 2 = 26,560 Vì PR1 = PR2 => R1.R2 = R02 => R0 = 200 tan0 = ( ZL ZC ) / R0 = 1 => 0 = 450 Kiểm tra : 1 + 2 = 20 => 63,43 + 26,56  2.45 = 90 2 Khi C thay đổi Cho đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp , cuộn dây thuần cảm với C thay đổi , điện áp hai đầu đoạn mạch u = U0cos 100t (V) .R = 1002. Khi C = C1= 25.10 6 / (F ) và C = C2 = 125.10 6 /3 ( F ) thì điện áp UC1 =UC2 ; C = C0 thì Ucmax . Tìm quan hệ về các góc lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch so với dòng điện trong các trường hợp trên. Giải Áp dụng hệ quả , tụ C thay đổi , khi UC1 =UC2 thì C1 + C2 = 2C  C = 100.10 6 / 3 (F) => ZC = 300  Tìm ZL : áp dụng ZC = ( R2 + ZL2 ) / ZL => ZL1 = 200 và ZL2 = 100   Tìm các độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch so với dòng điện trong từng trường hợp C thay đổi với cùng một giá trị ZL1 = 200 ; R = 1002.  C = C1 => ZC1 = 400 => tan 1 = ( ZL1 ZC1 )/ R = 2  => 1 = 54,740  C = C2 => ZC2 = 240 => tan 1 = ( ZL1 ZC2 )/ R = 0,2828  => 2 = 15,790  C = C0 => ZC0 = 300 => tan 1 = ( ZL1 ZC0 )/ R = 2 /2 => 0 = 35,260 Kiểm tra 1 + 2 = 20 => 54,76 + 15,79  2. 35,26 = 70,52 < 90 Kiểm tra lại cho trường hợp hai  ZL2 = 100 ; R = 100 2 .  C = C1 => ZC1 = 400 => tan 1 = ( ZL1 ZC1 )/ R = 32/2  => 1 = 64,760  C = C2 => ZC2 = 240 => tan 1 = ( ZL2 ZC2 )/ R = 72/10  => 2 = 44,710  C = C0 => ZC0 = 300 => tan 1 = ( ZL2 ZC0 )/ R = 2  0 = 54,740 kiểm tra : 1 + 2 = 20 => 64,76 + 44.71  2. 54,74 = 109,48 > 90 3 Khi L thay đổi Bài toán : Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp với L thay đổi ,( thuần cảm ); điện áp hai đầu đoạn mạch u = U0cos 100t (V) ; R = 1003 ; khi L = L1 = 8/ (H) và khi L = L2 = 8 /3 (H) thì điện áp hai đầu cuộn cảm bằng nhau; khi L = L0 thì điện áp hai đầu cuộn cảm cực đại .Tìm quan hệ về các góc lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch so với dòng điện trong các trường hợp trên. Giải : áp dụng hệ quả UL1 = UL2 thì 021L2L1L1=> L0 = 4/ (H) => ZL0 = 400 Tìm ZC từ phương trình ZL0 = ( R2 + ZC2 ) / ZC => ZC1 = 100  và ZC2 = 300 Xét với ZC1 = 100 tan 1 = ( ZL1 ZC1 )/ R = 7/3 => 1 = 76,10 tan 2 = ( ZL2 ZC1 )/ R = 5/33 => 2 = 43,890 tan 0 = ( ZL0 ZC1 )/ R = 3 => 0 = 600 Kiểm tra : 1 + 2 = 20 => 76,1 + 43,89  2.60 = 120 Xét với ZC2 = 300 tan 1 = ( ZL1 ZC2 )/ R = 5/3 => 1 = 70,890 tan 2 = ( ZL2 ZC2 )/ R = 3/9 => 2 = 10,890 tan 0 = ( ZL0 ZC2 )/ R = 1/3 => 0 = 300 Kiểm tra : 1 + 2 = 20 => 70,89 10,89 = 2.30 = 60 Rất mong nhận sự trao đổi các thầy . . Công thức mới về độ lệch pha – Vật lý 12 Công thức hay cho đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp với. C1= 25.10 – 6 / (F ) và C = C2 = 125 .10 – 6 /3 ( F ) thì điện áp UC1 =UC2 ; C = C0 thì Ucmax . Tìm quan hệ về các góc lệch pha của điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Công thức mới về độ lệch pha – Vật lý 12 docx, Tài liệu Công thức mới về độ lệch pha – Vật lý 12 docx, Tài liệu Công thức mới về độ lệch pha – Vật lý 12 docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn