đánh giá tác động môi trường của dự án kèm theo hồ sơ về dự án

36 876 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2014, 19:37

Đánh giá tác động môitrường của dự án kèm theohồ về dự ánMỤC LỤCI. Mở đầu1. Lí do chọn đề tài: !"!##$ %&'()*(+,'& (/ !0,!1,2(# !3456(7!"!189$ %"6(!:,6!:.*(/;<(,-!,=>," !0,'6"((5 ?3):!##18"&@,= !0,A9:$ %&'()(;.,B$!C(3D8(*(E/' "#,F>,B&<&=('(/+$/(',,= !0:GA.H9C(':36,,= !0.,>I 6"C3J,= !0!0 +$K$ .(/,3L*5A.,%M&I!18('2 !0?E,!1?.,>,=N::3O,>,= !0!0-!=2=9PP!0>,=Q1$,H0(;'8!9K@A9+/RL*",%,8S,!1,=*K$-9T=.$!C$$, B !03U/ "#/$!C$$(V,,!1K =(./3W= .$!C$$,!1'K!8.$(K.> .(/,'.,= !0  (     B     !0    $!C  $$  ,    V  XD.A(.A.YZDLW[?$!C$$$&%9:!83="$!C$$(/9T)=,' (&-@,%E$([('K9\[ -;.)-/ !03);@,!1,! : ),'/B !0!0K  .&-@34.; -0C9(/, B !0!..: ,'/-,B(/S;:&-@1$8,-& ,!18S(,E6,69T$!C$$DLW3K(/(E&-@ .$!C$$DLW(*">]7 .(/S;:(./&-@,$K,!16!0K32. Mục đích nghiên cứu:W,8",'$;N(/(E&-@ .$!C$$DLW(/ ^(+,'9_- J*%9C!1('$!C$$DLW,> )6('&-@6,!13- K('&-@""&-@(,2,%(E&-@ .KDLW- D )!,%()H9T&-@ .DLW(=(1],%<$3``II. Vận dụng bảng hỏi trong phương pháp định giá ngẫu nhiên – CVM:1.Phương pháp CVM:3 a/DLW_L/, B !0!0 +>($K$3b'S+$,2,% B !0,A3. B9T !0>%c",.,!1>(,X! )!1M )!1RY* B !0,A!0 +>,.!0!1>(,3L8! B-189+!1 !0!# !08RO,>=,2,%) B".(/,B>C3b>&-;)18$->B(,!1 .,Q& B !0!.>B(!03L/HB !0618 !0".(/,B..NK$-.C"B !06,'(S,B3L*(E"!(# B9T !0>%5$!C$$9,C-(!05 B !0,%S,B B9T*(#) B$9T6$-"$E&d'$!C$$$K$C!_9E(.!0 B !0," !09),Q !0(!#N9:/ B9- !0.),Q; RJ .$!C$$ DLW$!C$$,!1'K!89T3e!C$$DLW,!1,B7!9_“Phương pháp định giá ngẫu nhiên – CVM là phương pháp xác định giátrị kinh tế của các hàng hóa và dịch vụ không mua bán trên thị trường.Phương pháp này sử dụng bảng hỏi phỏng vấn để xác định giá trị của hànghóa, dịch vụ không trao đổi và do đó không có giá trên thị trường”XJA.aA AO.Zf9AD.9.gf( .A4A .Y3hh="$!C$$(/!#!1 B !0 :"$A."$E(: ; -0($-H!0,!1@,(#)(+,',"+!1 !03b',i],;);@..: )-,B!0K,! ('(/,>>$K -!0,!1@. B !0X(*&-; B',!1,!  .,Q&Y3j/,' ,!1('!0,!1@9\[ -. B !0&/$$-/ !0.2,'&5/ !09kC9,%, B !03JQK9\[ -8 B9- !06,3!(E(/"$E(!0 -0: );@-,B  .&-@!0K,!1('lm18 !033P D&!#"DLW_4.:",= !0!0S- ,H0( +$K$> 0(/["$E(!0,!1@$-,!1"'&!#,-& ,!1)$-H8S('),= !06,3J!0$!C$$DLW!0,!1"h&!#9,;_- n,B(-),2,%+!1 !06,- n,B,!1,' S,BV($!C$$?V- J""&-@$@(+(",' &d$!C$$!$@(+ :"$$!C$$oA E>3- e;N(Q1$"-X$;N"!1$;N18$8Y3pph&!#,"=.]"('"? !0"!1("",' 3J :"DLW!0,!1"&)K !07E('""&-@"",' ,!1?K'3J .,>(/""&-@,>( [(5 ? .(/,6,(8S,%,B B !01$83D(*"&!#K`6$-,!1i ?SASq . *"DLW33` r,%$!C$$DLW_r,%#+DLW>$(K =(?34.$!C$$DLW: 9\[ -. B !0;>>%$,%,B'.> !0I!) B !03L8! BH !0Z,!1.= .)">!1>+!189+!1 !0!#R) B,,!1, +.!:",[@!0$@(+$- :"$! B34.,>(/,' ,!1"c(E/CI!8qC3L8!K B !0D:3J :" B !0D:!0,!1 - +.! +8!0:9:,",B,%3"9T$!C$$!JDWX$!C$$$8BY,[@!0,!1$@(+$-!0,F,"D:(:9: -.$8B,;*$8",' 9k +q3!"9T$!C$$DLW!0K6,! -,B(E,!1('9\9 -!0,!1$@(+.(/& (/ BD: .:"?6$-,"ED:3W=!,%)DLW>,[@=9!1#!)$!C$$, !03ssL*" .&.., !0:89DLW!0,!19T = F32.Vận dụng bảng hỏi trong nghiên cứu CVM:3h O-@_ “Bảng hỏi (hay còn gọi là phiếu điều tra) là hệ thống các câu hỏi đượcsắp xếp trên cơ sở các nguyên tắc, trình tự logic và theo nội dung nhất địnhnhằm giúp cho người điều tra có thể thu được thông En về hiện tượngnghiên cứu một cách đầy đủ, đáp ứng mục Eêu nghiên cứu đã được thiếtlập.”Xt. *u]"ZPvvsY3b(#=,' >.5,' KB !0,' SF=?*&-@ ?+,%E$3O-@I&%/%=K,%!0K '-=,"!0,!1@(E)$-H?3L*(E6*(.&-@I>%.&",!1)9C!1+('=,' !,8,' !C *QK,' Rb(#$!C$$,BVDLW&-@I>( [6)!0K(!0,!1@3b2&/( [ ?C,2,%$!C$$E$: )-,B>E,!1  .&-@3O-@,!1""d,8,!1,' 97(',2,% !0,>$&%?9\9 -,.,2,% !0,>3J!0&-@ .DLWH`$6 ?_- D;@<?(81$dE$C&-+(',!1,' 3L8!Q'/$C99wwE$(/9T! BB(> !0,"(+,'K3J,>>%SASq)"! !09 *,=?(+KE$R>-!!".#; -0?3- e6-),2,% !0>3J,>,!1,' >*(') B !0?,,>,! K9\9 -$51$3- e6;@,!1"",%E$$-H('9\[ -,!1,' 3J&-@!0K$-E,!1,,!1,' (',2,% !0,K> B!".,(#?3b',!1%/,!1,' 9\[ -,,%,!1"$9T9- !09.(#(/?,!19T)3D.9,!1,' ,! 8 B18 [>B( !0,6,3b;8K,%!1>,!1 B9- !0Z"(> BB !0(,!1 .,Q&3D> +',%,!1)$-H3J &-@K>%,!1,!  !#(,'B,!1,' ,+(..9?.81$(9\9 -.+.2,%?..: -33p D.;@,!19T .KDLW_DI!=,' .;@,!19T .KDLWI$;A.'K3J5=(.,8K,2,%!0KE$>%9T.;@.$51$3WM.;@,'>!,% ,%,/-.+E$!0K9T"1$.SAk.;@ .&-@E8.5=6E$3Od(/9Txx"1$;@!(E!0K>%E,!1)8S$51$(c!1>Q1$33p3 D;@A.=_D;@A.=E$(':"(+,' !0;@,'E$,"3D>%$;&/%C`>;@A.=_Câu hỏi về sự kiện:D;@9:/;@('=9://:.,>,F(,H .3);@dE$('(+,' !0,F.2,c .2,C6>%&"(',!1,' 3D;@9:/!0,!19T$Q&" .6"&-@$",' .NK.>3>(')9:/,"(+,',' ,C-,"$K$3b(#)9:/!0;@9:/!0,!19T,%&<,6@ .$@(+di$!0,!1@A6(#=$@(+3U.2,%9=];@9:/I,!19T,%1V<#(+,'#3D;@9:/!0c -0(*",!1;@>,=8S.!0>,=E.+9.(#.;@3J(EI6i] d,(#)9:/,FS- ; .K*,=8S;@I-S3);@%"('9:/,FS- X!S- 9:/,B,%S- RY6"1$);@9:/',%6/('9:/&d@('9:/KQ&ES- <'(#9:/6@3U.2;@N+ !-8,.*6,2&/i]#c,"B"$ ;& >ST.!0,!1@,%,!18S3yyz .DLW;@('9:/>%,!19T .$6,6&-@,%E$(',!1,' !Q'/$CE$R. I>V<,!1(.(+,',!1@&d@,!1,' ('9:/>#(+,' !0K3L8!@,!1('(/9T>B( !0 !#,;.2(/,Q('/ >B( !0,{,FS- K!0,!1@,ST(#> !0RCâu hỏi về tri thức:j,!1('9:/!0K>%|% ^C('EK!0,!1@('(+,'3D;@ Kdi$!0K,!1('K,=%&" *,=EK!0,!1@('(+,'3b'(56",2&/ .KDLW34.,2,%> !0(/$;,B)-!N:(:N!C, *,=EK!0,!1@>-! + ?#?9\9 -.> !03L#),!1,' >EK.('(+,' !0?!0>E,B,8SC(' B> !0,K3L8!=!0>EK('(+,';&d99k,.(/& (/.9",6,@,&B/C=!0>'&"('(+,'3a9T;@ K"(/5;@!}:_D>{abF&"{D!&"R4.!0,!1@>%&B=E5(',89T;@,%,EK??>S!#?; -0lD>m.2lbF&"mR9/E$3J . !01$9T;@$,%% ('K,=%&":9:,!1('(+,',>!".3Câu hỏi về quan điểm, thái độ, động cơ:vv[...]... trọng nhất của bảng hỏi Sau khi tìm hiểu và dẫn dắt người trả lời tiếp cận và có những đánh giá lược về vấn đề môi trường đang nghiên cứu, tác giả đưa ra câu hỏi về mức giá sẵn sàng chi trả của họ cho vấn đề môi trường này Với 12 đáp án đưa ra tương ứng với 12 mức chi trả tăng dần, tác giả đưa ra phạm vi khá rộng để người trả lời suy nghĩ và lựa chọn đáp án thích hợp Đây là những gợi 31 31 ý về mức... tượng về mức sẵn sàng chi trả của họ cho những giá trị lợi ích của môi trường để từ đó 32 32 định giá được những lợi ích này Do trên thực tế không tồn tại một thị trường có trao đổi, mua bán các giá trị này nên giá của các lợi ích môi trường không thể được xác định như những hàng hóa thông thường khác Chính vì vậy, cvm thể hiện ưu thế của mình trong việc định giá một cách hợp lí và hiệu quả giá của các... chọn Trong trường hợp dùng câu hỏi hỗn hợp, người được hỏi vẫn có thể đặt ra một mức giáhọ hài lòng dựa trên những mức giá mà người nghiên cứu đã cho trước Bên cạnh đó, việc sử dụng các câu hỏi đóng lựa chọn, tùy chọn còn có thể thu thập các đánh giá định tính về thái độ, quan điểm của người được hỏi về các chính sách, dự án môi trường hay sắp xếp thứ tự quan trọng của lợi ích hàng hóa môi trường đem... sĩ kinh tế: Đánh giá giá trị giải trí và giá trị phi sử dụng của vườn quốc gia Ba Bể - Bắc Kạn” của thạc sĩ Nguyễn Quang Hồng Bảng hỏi nhằm thu thập thông tin để đánh giá giá trị giải trí và giá trị phi sử dụng của vườn quốc gia Ba Bể bằng 2 phương pháp: Phương pháp chi phí du hành 28 28 (TCM) và phương pháp định giá ngẫu nhiên (CVM) Bảng hỏi gồm 3 phần: Phần 1: “Thông tin về chuyến đi của du khách”... phức tạp của vấn đề môi trường và không phải lúc nào người được hỏi cũng đã biết và nhận thức về 11 11 môi trường Cần sử dụng câu hỏi sự kiện và câu hỏi tri thức để dẫn dắt, giúp người được hỏi có những ý niệm chung về vấn đề môi trường rồi từ đó mới tìm hiểu về đánh giá của họ về vấn đề này 1.5.2 Câu hỏi theo chức năng: Việc phân loại câu hỏi theo chức năng xuất phát từ yêu cầu về kĩ thuật điều tra Khi... câu hỏi này về những vấn đề riêng tư, nhạy cảm biểu hiện lập trường quan điểm cá nhân thì còn cần chú ý đến việc diễn đạt tế nhị, khéo léo để người được hỏi dễ dàng hiểu câu hỏi và trả lời chính xác, đầy đủ Trong nghiên cứu CVM, đây chính là câu hỏi để thu được mức giá sẵn lòng trả của đối tượng điều tra về vấn đề môi trường đang nghiên cứu Nói cách khác, đây chính là đánh giá về giá trị môi trường đối... năng xuất phát từ yêu cầu về kĩ thuật điều tra Khi thực hiện phỏng vấn, truyền tải thông tin, đặc biệt là khi phỏng vấn về những vấn đề nhạy cảm (trong CVM như đánh giá tác động chính sách môi trường, thái độ của người được hỏi về chính sách của cơ quan quản lí môi trường) , độ chính xác của thông tin thấp thì việc sử dụng loại câu hỏi này rất quan trọng Có thể phân biệt 3 loại câu hỏi chức năng: câu hỏi... giá của các lợi ích môi trường dựa trên đánh giá chung của mọi người Bảng hỏi chính là công cụ để thu được thông tin cơ sở, nền tảng đó Tuy vậy, thực tế rằng việc thiết kế một bảng hỏi hoàn thiện là rất khó khăn Những vấn đề phát sinh khi sử dụng bảng hỏi để tiến hành điều tra và xử lí số liệu thường bất ngờ và khó lường trước Đặc biệt là đối với nghiên cứu đánh giá tác động môi trường – vấn đề còn... nhiên, thoải mái của người được hỏi Việc chuyển vấn đề nhanh hoặc bất ngờ có thể gây tâm lí nghi ngờ về logic của bảng hỏi hoặc sự hụt hẫng, đảo lộn về tư duy từ người được hỏi Trong bảng hỏi CVM, người nghiên cứu có thể muốn đánh giá nhiều loại giá trị của cùng một loại hàng hóa dịch vụ môi trường thì việc sử dụng câu hỏi tâm lí cũng vẫn cần thiết nhằm loại bỏ sự nhàm chán, lặp lại của các câu hỏi... hàng tháng của bạn: Nếu bạn không đi làm, xin ghi thu nhập của vợ/chồng bạn hàng tháng: …………………đồng Nếu bạn là sinh viên, xin ghi thu nhập của cha mẹ bạn hàng tháng: …………………đồng 8 Bạn là hội viên/ làm việc cho tổ chức Môi trường nào không? Có (xin ghi tên tổ chức)…………………………………… Không Xin chân thành cảm ơn bạn đã cung cấp thông tin cho chúng tôi 3 Vận dụng bảng hỏi trong định giá giá trị phi sử dụng của . Đánh giá tác động môi trường của dự án kèm theo hồ sơ về dự án MỤC LỤCI. Mở đầu1. Lí do chọn đề tài:. DLW$!C$$,!1'K!89T3e!C$$DLW,!1,B7!9_“Phương pháp định giá ngẫu nhiên – CVM là phương pháp xác định giá trị kinh tế của các hàng hóa và dịch vụ không mua bán trên thị trường. Phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá tác động môi trường của dự án kèm theo hồ sơ về dự án, đánh giá tác động môi trường của dự án kèm theo hồ sơ về dự án, đánh giá tác động môi trường của dự án kèm theo hồ sơ về dự án, II. Vận dụng bảng hỏi trong phương pháp định giá ngẫu nhiên – CVM:, Vận dụng bảng hỏi trong nghiên cứu CVM:, Vận dụng bảng hỏi trong định giá giá trị phi sử dụng của vườn quốc gia Ba Bể - Bắc Kạn:

Từ khóa liên quan