Giải pháp thúc đẩy sự tham gia của các trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán việt nam

56 653 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2012, 11:41

Tài liệu tham khảo tài chính ngân hàng Giải pháp thúc đẩy sự tham gia của các trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán việt nam I. Phần mở đầu1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu: Thị trờng chứng khoán Việt Nam đã chính thức đa vào vận hành từ tháng 7/2000, đánh dấu bằng việc khai trơng Trung tâm giao dịch chứng khoán (TTGDCK) đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự ra đời của TTGDCK đã tạo ra một cơ chế linh hoạt trong thu hút và phân bổ các nguồn vốn trung, dài hạn đến nơi sử dụng có hiệu quả, góp phần cùng với hệ thống ngân hàng tạo nên một hệ thống cung ứng vốn cho sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nớc. Tuy nhiên, việc đa vào vận hành TTGDCK chỉ mới là giai đoạn thử nghiệm trớc khi chúng ta xây dựng một Sở giao dịch chứng khoán hoàn chỉnh với quy mô hiện đại, vì vậy các thiết chế vận hành, quy mô và đối tợng tham gia vào thị trờng còn hạn chế, cha đáp ứng đợc yêu cầu của một thị trờng vốn đầy đủ. Đặc biệt là sự tham gia của các trung gian tài chính vào thị trờng chứng khoán còn nhiều hạn chế, đâycác định chế tài chính đã tồn tại và phát triển gần 50 năm và có quan hệ gần gũi và mật thiết với thể chế thị trờng chứng khoán. Mặc dù trong thời gian qua, các ngân hàng thơng mại, tổ chức bảo hiểm và tổ chức kiểm toán đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào cơ chế vận hành của thị trờng chứng khoán. Tuy nhiên, đây mới chỉ là sự khởi đầu, hoạt động mang tính chất thăm dò, vì vậy trong quá trình triển khai các trubg gian này hoạt động không hiệu quả, cha khẳng định đợc vị thế của mình. Nhiều tổ chức ngân hàng và tài chính vẫn đứng ngoài cuộc chơi của thị trờng chứng khoán, bởi lẽ cơ chế vận hành và cách thức tham gia vào thị trờng nh thế nào để phát huy hiệu quả vẫn là những trở ngại ban đầu đối với các định chế này. Xuất phát từ yêu cầu trên, đề tài: Các giải pháp thúc đẩy sự tham gia của các trung gian tài chính trên TTCK Việt Nam là đề tài nghiên cứu nhằm góp phần vào việc khẳng định vị thế của các trung gian tài chính trong cơ cấu thị trờng chứng khoán và đánh giá vai trò, khả năng tham gia 1của các tổ chức ngân hàng-tài chính trong giai đoạn vừa qua, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức này vào thị trờng chứng khoán Việt Nam. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích:- Nghiên cứu một số mô hình các trung gian trên thị trờng chứng khoán quốc tế- Đánh giá vai trò của các trung gian tài chính trong quá trình phát triển thị trờng chứng khoán (giai đoạn ban đầu và phát triển sau này).- Các nhân tố ảnh hởng tới sự tham gia của các trung gian tài chính- Các hoạt động của trung gian tài chính trên TTCK- Đánh giá thực trạng của các trung gian tài chính Việt Nam và hiện trạng tham gia của các định chế này vào thị trờng chứng khoán.- Các hình thức tham gia vào thị trờng chứng khoán Việt Nam của các định chế ngân hàng và tài chính.- Kiến nghị một số giải pháp tham gia.3.Đối tợng nghiên cứu Các hoạt động chính,các kết quả đạt đợc,sự tham gia của trung gian tài chính từ khi TTCK Việt nam ra đời và đi vào hoạt động4. Phạm vi của đề tài: Xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu của đề tài, nên phạm nghiên cứu chỉ đề cập đến một số trung gian tài chính hoạt động mang tính chất trung gian trên thị trờng chứng khoán, trong đó khía cạnh nghiên cứu tập trung đi sâu vào các ngân hàng thơng mại và một số trung gian tài chính khác tham gia dới hình thức cung ứng các dịch vụ tài chính đối với thị trờng (môi giới, t vấn, định mức tín nhiệm, bảo lãnh phát hành, kế toán, kiểm toán .vv), chứ không nghiên cứu dới góc độ tạo lập hàng hoá cho thị trờng. 5.Kết cấu của đề tài 2Tên đề tài Các giải pháp thúc đẩy sự tham gia của các trung gian tài chính trên TTCK Việt NamNgoài phấn mở đầu ,phần kết luận,danh mục tài liệu tham khảo.Đề án gồm hai chơng- Chơng I: Sự tham gia của trung gian tài chính vào TTCK- ChơngII: Thực trạng và các giả pháp thúc đẩy sự tham gia của các trung gian tài chính vào TTCK 3chơngi: sự tham gia của các trung gian tàI chính vào thị trờng chứng khoán(TTCK)1- Khái niệm chung về các trung gian tài chính1.1. Khái niệm trung gian tài chínhTrung gian tài chính là một doanh nghiệp mà tài sản chủ yếu của nó là các tài sản tài chính hay còn gọi là các hình thức trái quyền- nh cổ phiếu, trái phiếu và khoản cho vay- thay vì tài sản thực nh nhà cửa, công cụ và nguyên vật liệu. Trung gian tài chính cho khách hàng vay hoặc mua chứng khoán đầu t trong thị trờng tài chính. Ngoài ra các định chế này còn cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính khác, từ bảo hiểm và bán các hợp đồng lơng hu, cho đến giữ hộ tài sản có giá và cung cấp một cơ chế cho việc thanh toán, chuyển tiền và lu trữ thông tin tài chính.1.2. Những trung gian tài chính chủ yếu Những trung gian tài chính chủ yếu xuất hiện trong nền kinh tế thị tr-ờng gồm có:Ngân hàng thơng mạiHiệp hội tiết kiệm và các tổ chức tín dụng khác.Công ty tài chínhCông ty chứng khoán Công ty t vấn tài chínhCông ty quản lý quỹ và các quỹ đầu t (tơng hỗ, hu trí, phát triển).Các tổ chức bảo hiểmCác tổ chức kiểm toán độc lậpCác tổ chức định mức tín nhiệm.Mặc dù các tổ chức tài chính thực hiện cùng lúc một chức năng cơ bản giống nhau- chấp nhận chứng khoán sơ cấp từ chủ thể vay và phát hành chứng khoán thứ cấp cho chủ thể cho vay, nhng giữa chúng vẫn có sự khác nhau. Một số có thể mang tên là các tổ chức trung gian tiền gửi, bởi vì phần 4lớn những tài sản tài chính của họ (các nguồn quỹ có thể cho vay) đợc tạo thành từ tiền gửi của các doanh nghiệp, hộ gia đình và các tổ chức khác. Nhóm này bao gồm các ngân hàng thơng mại, hiệp hội tiết kiệm và các tổ chức tín dụng khác. Các tổ chức trung gian quan trọng khác, mệnh danh là các tổ chức trung gian hợp đồng, ký hợp đồng với khách hàng của họ để khuyến khích tiết kiệm và/hoặc bảo vệ tài chính cho trờng hợp mất mát tài sản và nhân mạng. Trong số những tổ chức trung gian hợp đồng đợc biết đến nhiều nhất là các công ty bảo hiểm tài sản và tai nạn, các quỹ lơng hu t nhân và dân chúng. Một nhóm tổ chức trung gian thứ 3 thờng đợc gọi là các tổ chức trung gian thứ cấp bởi vì họ lệ thuộc rất nhiều vào những định chế tài chính khác (nh ngân hàng thơng mại) về những quỹ có thể cho vay. Tiêu biểu là các công ty tài chính và quỹ đầu t địa ốc.Một nhóm tổ chức trung gian tài chính khác đợc mệnh danh các tổ chức trung gian đầu t, bởi vì họ cung cấp cho dân chúng những chứng khoán có thể giữ lại vô hạn định, nh là một khoản đầu t dài hạn hoặc bán đi nhanh chóng khi khách hàng thu hồi quỹ. Những tổ chức trung gian đầu t gồm có quỹ chứng khoán tơng hỗ. Nói chung ngời ta thừa nhận rằng các chu chuyển tiền nhập và xuất của những tổ chức trung gian chứng khoán và hợp đồng có thể dự đoán dễ dàng hơn là các quỹ phải thông qua những loại tổ chức trung gian tiền gửi. Điều này cho phép các tổ chức trung gian chứng khoán và hợp đồng giảm thiểu những khoản đầu t lu hoạt ngắn hạn và vơn tới những tài sản đầu t dài hạn có mức sinh lợi cao hơn.1.3. Vai trò của các trung gian tài chính trênTTCKCác trung gian tài chính là một phần của hệ thống tài chính. Hệ thống tài chính bao gồm một mạng lới các thị trờng tài chính, tiền tệ, các định chế, các doanh nghiệp, công chúng và nhà nớc tham gia trong hệ thống đó và điều tiết hoạt động của nó. 5Cầu nối tài chính giữa ngời cho vay và ngời sử dụng vốn.Chức năng nền tảng của các trung gian tài chính là chuyển những khoản tiền từ những ngời cho vay đến những ngời đi vay. Những tổ chức, cá nhân có các khoản thu nhập d thừa có thể cho các cá nhân, tổ chức khác trong hệ thống tài chính vay. Các cá nhân, tổ chức và chính phủ thiếu hụt vốn cho các khoản chi phí và đầu t phát triển có thể vay, huy động vốn thông qua hệ thống tài chính. Hệ thống tài chínhcác trung gian tài chính là con kênh chuyển các khoản vốn các cá nhân, tổ chức d thừa vốn sang các cá nhân tổ chức thiếu vốn. Trong các nền kinh tế định hớng thị trờng ngày nay thì hầu hết tiền tiết kiệm của các cá nhân lu chuyển thông qua hệ thống tài chính đến ngời sử dụng vốn chínhcác doanh nghiệp và chính phủ. Thông qua các trung gian tài chính, ngời cho vay và ngời sử dụng vốn đều đợc thoả mãn các yêu cầu về tài chính bên canh đó ngời cho vay đợc đảm bảo an toàn đối với khoản tiền của họ và ngời đi vay có thể nhận đợc khoản tiền họ cần một cách nhanh chóng cho các nhu cầu sử dụng vốn của họ. Ngời cho vay muốn thông qua các trung gian tài chính vì họ giảm thiểu đối với các rủi ro không đợc thanh toán, tính thanh khoản cao, nhà đầu t có số tiền d thừa nhỏ cũng co thể tham giasự thuận tiện đợc cung cấp dịch vụ bởi một trung gian tài chính tại địa phơng.Giảm thiểu rủi ro trên cơ sở đa dạng hoá đầu t.Các trung gian tài chính còn tham gia vào việc tập trung rủi ro và lợi dụng quy mô hoạt động của họ. Khi đầu t vào các khoản cho vay và các tài sản có khác mang tính đa dạng về rủi ro và lợi nhuận thì sự đa dạng đó sẽ nâng cao tính an toàn của nguồn vốn do nhà đầu t cung cấp. Hầu hết các nhà đầu t nhỏ không thể nào phân tán đúng mức việc sử dụng các khoản tiền vào nhiều loại đầu t khác nhau. Tuy nhiên, một trung gian tài chính có thể tập hợp các khoản tiền phân tán của nhiều nhà đầu t nhỏ và phân bổ một cách có hiệu quả vào nhiều danh mục khác nhau, do đó giảm thấp rủi ro cho tất cả moi nhà đầu t. 6Các trung gian tài chính thông thờng sử dụng nguồn vốn huy động nhằm cho vay và đầu t chứng khoán. Khi nhận thấy nhu cầu về tín dụng mạnh thì họ có thể đầu t ít vào chứng khoán, và sẽ bán số chứng khoán đã đầu t trớc đó để tạo vốn cho vay mới. Còn khi mức cầu tín dụng thấp đi, các định chế tài chính sẽ tăng mức đầu t vào chứng khoán nhằm tăng thu nhập, tránh thuế, phân tán rủi ro, và tính thanh khoản của chứng khoán đầu t.Giảm thiểu chi phí hợp đồng và chi phí xử lý thông tinKhi các trung gian tài chính phát triển về quy mô thì phí hoạt động theo đơn vị có thể thấp hơn và có thể giảm phí dịch vụ ngân hàng, tài chính cung cấp cho công chúng.Nhà đầu t thờng không có thời gian và nghiệp vụ để nắm bắt những thay đổi của thị trờng và cũng không thể tiếp cận thông tin liên quan về các điều kiện của thị trờng và cơ hội đầu t. Các trung gian tài tài chính sử dụng năng lực của mình để thu thập và xử lý thông tin từ thị trờng tài chính thay cho nhà đầu t. Nhằm thu nhập thông tin đầy đủ về ngời đi vay, các trung gian tài chính phải tiêu tốn đáng kể về thời gian, vốn và nghiệp vụ- những nguồn lực mà những nhà đầu t nhỏ và ngay cả một số nhà đầu t lớn không có đợc. Ngày nay,các trung gian tài chính không những chỉ thực hiện chức năng quan trọng là thu thập thông tin về ngời đi vay và xác định độ tín nhiệm , mà còn giám sát điều kiện và việc chấp hành của ngời đi vay để đảm bảo rằng họ tuân thủ các điều khoản của hợp đồng tín dung và tiếp tục giữ vững uy tín. Bên cạnh đó, thông tin về ngời đi vay đợc trao đổi giữa các trung gian tài chính, do đó ngời đi vay có thể tìm kiếm thêm vốn đầu t từ các trung gian tài chính khác trên thị trờng.Cung cấp một cơ chế thanh toán.Trong hệ thống tài chính ngân hàng của một quốc gia, các trung gian tài chính thông qua một trung tâm bù trừ trung ơng cung cấp dịch vụ thanh toán cho toàn xã hội. Hệ thống bù trừ giữa các ngân hàng giải quyết các giao dịch trong một giai đoạn xác định và chỉ thanh toán các khoản tiền ròng cần thiết để quyết toán các khoản thu chi giữa các ngân hàng. Cơ chế thanh toán 7mà hệ thống tài chính ngân hàng cung cấp cho xã hội cho phép giảm bớt chi phí, đảm bảo an toàn cho việc thực hiện các giao dịch. Thông qua mạng lới rộng khắp của mình, hệ thống tài chính ngân hàng cho phép việc thực hiện thanh toán một cách nhanh nhất trên phạm vi toàn thế giới2. Khái niệm chung về thị trờng chứng khoán2.1. Khái niệm thị trờng chứng khoán Thị trờng chứng khoán (TTCK) là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán,trao đổi các loại chứng khoán trung và dài hạn. Xét về mặt hình thức, TTCK chỉ là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi các loại chứng khoán, qua đó thay đổi các chủ thể nắm giữ chứng khoán.Xét về mặt bản chất:- TTCK là nơi tập trung và phân phối các nguồn vốn tiết kiệm.- TTCK là trung gian tài chính trực tiếp:cả chủ thể cung và cầu vốn đều tham gia vào thị trờng một cách trực tiếp.Qua kênh dẫn vốn trực tiếp, các chủ thể đầu t đã thực sự gắn quyền sử dụng và quyền sở hữu về vốn, nâng cao tiềm năng quản lý vốn- TTCK thực chất là quá trình vận động của t bản tiền tệ, chuyển t bản tiền tệ từ t bản sở hữu sang t bản chức năng. 2.2 Phân loại TTCK2.2.1. Phân loại theo hàng hoáCăn cứ vào hàng hoá đợc mua bán trên thị trờng chứng khoán,có thể phân chia TTCK thành thị trờng trái phiếu ,thị trờng cổ phiếu và thị trờng các công cụ dẫn xuất Thị trờng trái phiếu là thị trờng mà hàng hoá đợc mua bán đó là các trái phiếu .Trái phiếu: là một loại chứng khoán nợ xác nhận của tổ chức phát hành cam kết trả một số tiền đợc xác định trớc (vốn gốc và lãi) vào một thời điểm đợc xác định trớc trong tơng lai.Đơn vị phát hành trái phiếu là chính 8phủ, chính quyền địa phơng, và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật.Thị trờng cổ phiếu là nơi giao dịch mua bán trao đổi giây tờ xác nhận cổ phần đóng góp của cổ đông.Cổ phiếu: Khi một công ty cần huy động vốn, số vốn cần huy động đợc chia thành nhiều phần nhỏ bằng nhau gọi là cổ phần. Ngời mua cổ phần đợc gọi là cổ đông. Cổ đông đợc cấp một giấy xác nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu. Cổ phiếu có hai loại: cổ phiếu thờng (cổ phiếu phổ thông) và cổ phiếu u đãi.Cổ phiếu sẽ cho phép cổ đông có quyền yêu cầu đối với lợi nhuận sau thuế của công ty cung nh đối với tài sản của công ty khi tài sản này đợc đem bánThị trờng các công cụ dẫn xuất là nơi giao dịch mua bán các khoán phái sinh nh quyền mua trớc,chứng khế, hợp đồng quyền chọn,hợp đồng tơng lai, Nó cung cấp các công cụ phòng vệ hữu hiệu ,đồng thời cũng là công cụ đầu cơ lý tởng cho nhà đầu t2.2.2. Phân loại theo quá trình luân chuyển vốn .Thị trơng sơ cấp: Còn gi l th trng cp mt hay th trng phát h nh, h m ý ch ni din ra các hot ng mua bán chng khoán mi phát h nh l n u. Th trng s cp l th trng to vn cho n v phát h nh. Thị trờng thứ cấp: Còn gi l th trng cp hai hay th trng lu thông,l n i din ra các giao dch mua bán chng khoán sau khi ã phát h nh ln u. Nói cách khác th trng th cp l th trng mua i bán li các loi chng khoán ợc phát h nh qua th trng s cp. 2.2.3. Phân loại theo hình thức tổ chức của thị trờng - Thị trờng chứng khoán tập trung,tổ chức hình thành nên các sở giao dịch :là thị trờng hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật,là nơi mua bán các loại chứng khoán đã đợc đăng ký tc là đã đựoc cơ quan có thẩm quyền cho phép bảo đảm phân phối và mua bán qua trung gian.Đây là nơi mua bán trao đổi các loại chứng khoán của các công ty lớn và hoạt động có 9hiệu quả. Hay các loại chứng khoán do chính phủ hoặc các cơ quan công quyền phát hành và đảm bảo.- Thị trờng chứng khoán phi tập trung (OTC): là thị trờng mua bán chứng khoán nằm ngoài sở giao dịch, không có địa điểm tập trung mà có thể diễn ra tại tất cả các quầy sàn giao dịch của các thành viên,đây là thị trờng của các nhà buôn, những ngời tạo lập thị trờng (market makers) các giao dịch ở đây chủ yếu dựa váo thoả thuận giữa ngời mua và ngời bán các chứng khoán giao dịch ở đây thong là chứng khoán của các công ty nhỏ mức độ rủi ro cao,ít ngời biết đến hoặc ít ngời mua bán2.2.4. Phân loại theo cơ chế giao dịchThị trờng giao ngay:là thị trờng mua bán chứng khoán theo giá ở thời điểm giao dịch nhng việc thực hịên thanh toán và giao hàng có thể diễn ra sau đó một vài ngày theo thoả thuậnThị trừơng giao sau:là thị trờng mua bán chứng khoán theo một hợp đồng định sẵn giá cả đợc thoả thuận trong ngày giao dịch nhng việc thanh toán và giao hàng diễn ra trong tơng lai2.3.Vai trò của thị trờng chứng khoánTTCK có vai trò rất quan trong đối với nền kinh tế của mỗi nớc, trong xu thế hội nhập hiện nayđòi hỏi các quốc gia phải thúc đẩy phát triển kinh tế với tốc độ cao và hiệu quả,thực tế phát triển kinh tế ở các quốc gia đã khẳng định vai trò của TTCK,trong rất nhiều vai trò sau đây là một số vai trò chính của TTCK:Thứ nhất TTCK tạo ra các công cụ có tính thanh khoản cao,có thể tích tụ, tập trung và phân phối vốn,chuyển thời hạn của vốn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế. yếu tố thông tin và yếu tố cạnh tranh trên thị trờng sễ đảm bảo cho việc phân phối vốn một cách hiệu quả. Thực tế trên TTCK tất cả các thông tin đợc cập nhật và đợc chuyển tải đến tất cả các nhà đầu t nhờ đó họ có thể phân tích và định giá cho chứng khoán, TTCK tạo ra một sự cạnh tranh 10[...]... nào muốn tham gia thị trơng là có thể tham gia đợc nó phải đảm bảo những quy định bắt buộc của cơ quan quản lý.Hệ thống pháp luật của mỗi nớc sẽ quy đinh việc tham gia của các trung gian tài chính vào thị trờng 22 Chơng II:Thực trạng và giả pháp thúc đẩy sự tham gia của các trung gian tài chính trên thị trờng chứng khoán 1.Thực trạng tham gia của các trung gian tài chính vào TTCK ở Việt Nam 1.1 Các tổ... nớc trên thế giới ở đâu có TTCK phát triển thì ở đó hệ thống các tổ chức trung gian tài chính phát triển,ngợc lại ở đâu có cạnh tranh các dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính sôi động thì ở đó giao dịch trên TTCK cũng sôi động TTCK phát triển làm cho môi trờng đầu t phát triển và các trung gian tai chính có nhiều cơ hội đầu t hơn ,Sự tham gia của trung gian của trung gian tài chính vào TTCK nh: tham. .. lợng chứng chỉ quỹ là 30triệu đơn vị quỹ,thời hạn hoạt đọng của quỹ là 10 năm.Quỹ này đầu t tối thiểu 60%tổng giá trị tài sản vào các loại chứng khoán dang và sẽ niêm yết, phần còn lại đầu t vào các loại tài sản khácnh công cụ của thị trờng tiền tệ , bất động sản tiền mặt dự trữ 1.2 Thực trang tham gia của các trung gian tài chính vào thị trờng chứng khoánViệt Nam 1.2.1 Sự tham gia của các trung gian. .. đợc các giấy phép cần thiết cho hoạt động của mình Chính sách thuế, phí và lệ phí có tác dụng lớn trong việc khuyến khích các trung gian tài chính tham gia, nếu có một chính sách thúê hợp lý sẽ thúc đẩy các tổ chức trung gian tham gia tích cực hơn bởi khi đó lợi ích mang lại sẽ nhiều hơn.Đặc 21 biệt ở các thị trờng chứng khoán mới nổi chính sách này có tác dụng rất lớn Về thuế các công ty chứng khoán. .. nhiên sự xâm nhập hay nói khác là sự tham gia của mô hình trung 11 gian ngân hàng thơng mại vào thị trờng chứng khoán là đặc trng rõ nét nhất và nổi bật nhất Trong phần này, đề tài đi sâu nghiên cứu một số mô hình đặc trng của sự tham gia của các trung gian ngân hàng tiêu biểu trên thế giới 3.1 Mô hình định chế tài chính đa năng Theo mô hình này hoạt động chung trên lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán. .. hoạt động của trung gian tài chính trên thị trờng chứng khoán 4.1 Sự tham gia của các ngân hàng thơng mại vào quá trình thành lập công ty chứng khoán NHTM là đối tợng có rất nhiều thuận lợi trong việc tham gia thành lập công ty chứng khoán trong giai đoạn hiện nay Với thế mạnh đặc biệt về tiềm lực tài chính, hầu hết các ngân hàng đều không gặp khó khăn đối với việc đáp ứng các yêu cầu về vốn pháp định... trong đó các cổ đông chính sẽ là Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nớc, các trung gian tài chính lớn và có uy tín nh Ngân hàng Nhà nớc và các ngân hàng thơng mại, tổng công ty bảo hiểm, các công ty tài chính và công ty chứng khoán là mô hình hoạt động có hiệu quả cao bởi vì Sự tham gia của các trung gian tài chính có uy tín và kinh nghiệm 18 trong cơ cấu sở hữu của tổ chức định mức tín nhiệm là một... của các doanh nghiệp để thực hiện các khoản cho vay và tài trợ dự án 5 .Các nhân tố ảnh hởng đến sự tham gia của các trung gian tài chính trên thị trờng chứng khoán 5.1 ảnh hởng của môi trờng kinh tế vĩ mô Một nền kinh tế phát triển ổn định Kinh nghiệm các nớc cho thấy môi trờng kinh tế vĩ mô có tác động vô cùng quan trọng tới sự hình thành và phát triển của TTCK từ đó tác động mạnh mẽ tới sự tham gia. ..hiệu quả trên thị trờng tài chính, điều này bụôc các trung gian tài chính trên thị trờng quan tâm đến hoạt động của chính họ và làm giảm chi phí Thứ hai TTCK góp phần thực hiện tái phân phối công bằng hơn thông qua việc buộc các tập đoàn gia đình trị phát hành chứng khoán ra công chúng ,giải toả sự tập trung quyền lực kinh tế của các tập đoàn song vẫn tập trung vốn cho sự phát triển kinh tế... công ty chứng khoán tham gia thị trờng chứng khoán cũng có bớc đi và lộ trình khác nhau tuỳ theo điều kiện mỗi nứơc 4.2 Tham gia của các ngân hàng vào dịch vụ lu ký chứng khoán Thành viên lu ký là một tổ chức đợc phép cung cấp các dịch vụ về lu ký chứng khoán cho khách hàng, thay mặt khách hàng nắm giữ chứng khoán ký qửi, đảm bảo mọi quyền lợi phát sinh đối với chứng khoántài lu ký các chứng khoán . hàng hoá cho thị trờng. 5.Kết cấu của đề tài 2Tên đề tài Các giải pháp thúc đẩy sự tham gia của các trung gian tài chính trên TTCK Việt NamNgoài phấn. gia của các trung gian tài chính vào TTCK 3chơngi: sự tham gia của các trung gian tàI chính vào thị trờng chứng khoán( TTCK)1- Khái niệm chung về các trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp thúc đẩy sự tham gia của các trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán việt nam, Giải pháp thúc đẩy sự tham gia của các trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán việt nam, Giải pháp thúc đẩy sự tham gia của các trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán việt nam, Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:, Khái niệm trung gian tài chính Những trung gian tài chính chủ yếu, Vai trò của các trung gian tài chính trênTTCK, Phân loại theo quá trình luân chuyển vốn . Phân loại theo hình thức tổ chức của thị trờng Phân loại theo cơ chế giao dịch, Mô hình định chế tài chính đa năng, Tham gia của các ngân hàng vào dịch vụ lu ký chứng khoán., Tham gia dịch vụ kiểm toán các tổ chức tham gia thị trờng chứng khoán., ảnh hởng của môi trờng kinh tế vĩ mô Chịu ảnh hởng của sự phát triển thị trờng tiền tệ, Chịu ảnh hởng của sự phát triển của thị trờng chứng khoán Chịu ảnh hởng bởi các chính sách vế thuế ,phí , lệ phí, Công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính, Công ty bảo hiểm, Công ty kiểm toán, Quỹ đầu t Các tổ chức trung gian tài chính ở Việt Nam 1. Các Ngân hàng thơng mại, Tham gia của các ngân hàng vào dịch vụ lu ký chứng khoán. Tham gia của Ngân hàng Đầu t và Phát triển vào Ngân hàng chỉ định thanh toán., Tham gia dịch vụ kiểm toán các tổ chức tham gia thị trờng chứng khoán.

Từ khóa liên quan