nghiên cứu các hình thức huy động vốn trong nền kinh tế thị trường đối với các doanh nghiệp vận tải

47 532 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2014, 14:50

Më ®Çu Mọi quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều cần vốn, vốn là nhân tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp vận tải nói riêng. Đặc biệt nhu cầu vốn để doanh nghiệp vận tải đầu tư mua sắm phương tiện hiện nay là rất lớn. Vì vậy việc huy động vốn là vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Tuy vậy trên thực tế hiện nay việc huy động vốn của các doanh nghiệp còn rất nhiều gặp khó khăn đặc biệt là các doanh nhiệp vận tải. Do chuyển đổi cơ chế mà các các doanh nghiệp vẫn chưa thích ứng được với cơ chế mới và vấn đề này đã làm cho các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn về vốn, từ đó dẫn đến việc sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn, hiệu qua sản xuất kém, thua lỗ. Vì vậy vấn đề này cần được nghiên cứu và tìm ra biện pháp khắc phục những tồn tại trên để nâng cao khả năng huy động vốn của các doanh nghiệp Từ thực tế trên đề tài “ Nghiên cứu các hình thức huy động vốn trong nền kinh tế thị trường đối với các doanh nghiệp vận tải” đã làm rõ được một phần nhỏ bé của vấn đề nàyĐề tài được thực hiện với mục đích làm rõ các vấn đề lý luận về vốn kinh doanh, từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn, sử dụng, quản lí vốn huy động trong các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp vận tải nói riêngĐề tài gồm có 3 chươngChương I. Lý luận về vốn và huy động vốn trong nền kinh tế thị trườngChương II.Thực trạng huy động và sử dụng vốn của doanh nghiệp vận tải hiện nayChương III.Các giải pháp năng cao khả năng huy động vốn cho doanh nghiệp vận tải 1Chơng I : lý luận về vốn kinh doanhhuy động vốn trong nền kinh tế thị trờngI.VốN KINH DOANH CA DOANH NGHIP 1.KHáI NIệM VN KINH DOANH Hiu theo ngha rng vn l ton b cỏc ngun lc c huy ng v s dng vo quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ca doanh nghip , do ú cú th hiu nú gm ton b hỡnh thỏi giỏ tr ca t liu sn xut (TLSX) cng nh giỏ tr vụ hỡnh khỏc nh : uy tớn, nhón hiu ,cỏc mi quan h ó cú Tuy nhiờn vn ti õy c xem xột di gúc ti chớnh nú phi nh lng c ,phi tớnh toỏn bng thc o ti chớnh t ngha ú .Vn kinh doanh ca doanh nghip l hỡnh thỏi giỏ tr ca ton b TLSX ,hng húa ,tin bc c s dng v huy ng cho quỏ trỡnh kinh doanh ca doanh nghip T ú vn kinh doanh ca doanh nghip cú th nh ngha nh sau : vn kinh doanh ca doanh nghip l biu hin bng tin ca ton b ti sn c u t vo kinh doanh nhm mc ớnh tỡm kim cỏc li ớch v kinh t v xó hi2.đặC TRNG Của VốN KINH DOANH - Vn kinh doanh trong cỏc doanh nghip l mt qu tin t c bit, mc tiờu ca qu l phc v cho sn xut kinh doanh tc l mc ớch tớch ly ch khụng phi mc ớch tiờu dựng nh mt s qu tin t khỏc trong doanh nghip - Vn kinh doanh phi cú trc khi din ra cỏc hot ng sn xut kinh doanh,song khỏc vi mt s qu khỏc trong doanh nghip ,vn kinh doanh sau khi ng ra c thu v ng tip cho chu kỡ hot ng sau .Vn kinh doanh khụng th b tiờu mt i nh mt s qu khỏc trong doanh nghip vỡ mt vn i vi doanh nghip ng ngha vi nguy c phỏ sn - Mun cú vn thỡ thng phi cú tin song cú tin khụng ,thm chớ l nhng khon tin rt ln cng khụng phi l vn .Tin ch c coi l vn khi tha món c 3 iu kin sau 2 + một là: tiền phải đại diện cho một lượng hàng hóa nhất định ,hay tiền phải được đảm bảo bằng một lượng hàng hóa có thực + hai là: tiền phải được tích tụ ,tập trung đến một lượng nhất định làm cho nó đủ sức đầu tư cho một dự án kinh doanh dù là nhỏ .Do đó một doanh nghiệp muốn khởi nghiệp thì nhất thiết phải có một vốn pháp định đủ lớn + ba là :khi đã có đủ lượng tiền phải được vận động nhằm mục đích sinh lời cách vận động và phương thức vận động của tiền lại do phương thức đầu tư kinh doanh quyết định, các phương thức đầu tư có thể được mô tả theo sơ đồ sau TLSX T-H SX H-T SLĐ Mô hình này được áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh,đồng thời nó cũng là mô hình của quá trình tái sản xuất xã hội nói chung T-H-T:trong trường hợp đầu tư trong lĩnh vực thương mại lúc này H là hàng hóa dịch vụ được lưu thông và thực hiện giá trị T-T: trường hợp đầu tư mua trái phiếu hoặc cổ phiếu công ty đầu tư góp vốn kinh doanh3.PH©N LO¹I VèN KINH DOANH Vốn kinh doanh dưới góc độ tài chính là phần tiền tệ được sử dụng vào mục đích mua sắm 2 bộ phận đó là tư liệu lao động và đối tượng lao động Hai hình thức này của vốn kinh doanh tham gia vào quá trình kinh doanh hình thành nên 2 loại tài sản đó là tài sản cố định và tài sản lưu động 3.1. Vèn Cè ®Þnha, Tài sản cố định và phân loại tài sản cố định - Trong các doanh nghiệp vốn cố định là một bộ phận quan trọng cấu thành lên vốn đầu tư nói riêng và vốn sản xuất nói chung .Quy mô của vốn cố định và trình độ quản lí ,sử dụng nó là nhân tố ảnh hưởng quyết định đến trình độ trang bị kĩ thuật .Do ở một vị trí then chốt và đặc điểm vận động của nó lại tuân theo 3quy luật riêng nên việc quản lý vốn cố định được coi là một trọng điểm của công tác tài chính doanh nghiệp - Phân loại tài sản cố định theo hình thái biểu hiện gồm có 2 loại +,Tài sản cố định hữu hình :là những tài sản được biểu hiện bằng hình thái hiện vật cụ thể như : nhà xưởng ,máy móc ,thiết bị phương tiện vận tải ,công trình kiến trúc +, Tài sản cố định vô hình :là những tài sản không được biểu hiện bằng những vật cụ thể mà thường là những khoản chi phí đầu tư cho sản xuất kinh doanh khi nền kinh tế phát triển mạnh ,khoa học kĩ thuật trở thành LLSX trực tiếp ,khi đó những tài sản cố định không có hình thái vật chất sẽ càng trở nên phong phú và đa dạng hơn - Phân loại tài sản cố định theo công dụng kinh tế +, Tài sản cố định dùng trong sản xuất kinh doanh cơ bản:là những tài sản cố định hữu hình và vô hình trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh cơ bản gồm có : nhà cửa, phương tiện vận tải +, Tài sản cố định dùng ngoài sản xuất kinh doanh cơ bản :là những tài sản dùng cho sản xuất kinh doanh phụ trợ của doanh nghiệp mà những tài sản đó không mang tính sản xuất Phân loại theo cách này sẽ giúp cho người quản lí thấy được kết cấu tài sản của công ty, nắm được trình độ trang thiết bị của công ty từ đó có thể đưa ra các biện pháp đầu tư, huy động vốn hợp lí cho từng bộ phận nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty và hiệu quả sử dung vốn huy động - Phân loại theo tình hình chưa sử dụng +, Tái sản cố định đang dùng +, Tài sản cố định chưa dùng +, Tài sản cố định không cần dùng và đang trờ thanh toánCách phân loại này giúp cho người quản lí nắm được một cách một cách tổng thể tình hình sử dụng tài sản cố định của doanh nghiệp cũng như số lượng 4và chất lượng của TSCĐ hiện có của doanh nghiệp từ đó giúp người quản lí đưa ra các biện pháp sử dụng TSCĐ hợp lí hiệu quảb, Vốn cố định và đặc điểm luân chuyển của nó Trong điều kiện nền kinh tế thị trường ,việc mua sắm ,xây dựng hay lắp đặt các TSCĐ của doanh nghiệp đều phải thanh toán ,chi trả bằng tiền ,số vốn đầu tư ứng trước để mua sắm ,xây dựng hay lắp đặt các TSCĐ hữu hình và vô hình được gọi là vốn cố định của doanh nghiệp .Đó là vốn đầu tư ứng trước vì số vốn này nếu được sử dụng hiệu quả sẽ không mất đi ,doanh nghiệp sẽ thu hồi lại được sau khi tiêu thụ các sản phẩm , hàng hóa dịch vụ của mình Là số vốn đầu tư ứng trước để mua sắm , xây dựng các tài TSCĐ nên quy mô của vốn cố định nhiều hay ít sẽ quyết định quy mô của TSCĐ ,ảnh hưởng lớn đến việc trang bị kĩ thuật và công nghệ, năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .Song ngược lại những đặc điểm kinh tế của TSCĐ trong quá trình sử dụng lại có ảnh hưởng quyết định ,chi phối đặc điểm tuần hoàn và chu chuyển của vốn cố định .Có thể khái quát những nét đặc thù về sự vận động của vốn cố định trong quá trình sản xuất kinh doanh như sau : Một là: Vốn cố định tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất sản phẩm, điều này do đặc điểm của TSCĐ được sử dụng lâu dài , trong nhiều chu kỳ sản xuất quyết định Hai là : Vốn cố định được luân chuyển dần dần từng phần trong các chu kỳ sản xuất Ba là : Sau nhiều chu kỳ sản xuất vốn cố định mới hoàn thành một vòng luân chuyển Sau mỗi chu kỳ sản xuất phần vốn được luân chuyển vào giá trị sản phẩm dần dần tăng lên , song phần vốn đầu tư ban đầu vào TSCĐ lại dần giảm xuống cho đến khi TSCĐ hết thời gian sử dụng ,giá trị của nó được chuyển dịch hết vào giá trị sản phẩm đã sản xuất thì vốn cố định mới hoàn thành một vòng luân chuyển 5 Những đặc điểm luân chuyển trên đây của vốn cố định đòi hỏi việc quản lý vốn cố định phải luôn gắn liền với việc quản lý hình thái hiện vật của nó là các TSCĐ của doanh nghiệp Từ những phân tích trên có thể đưa ra khái niệm về vốn cố định như sau Vốn cố định của doanh nghiệp là một phần của vốn đầu tư ứng trước về TSCĐ mà đặc điểm của nó là luân chuyển dần dần từng phần trong nhiều chu kỳ sản xuất và hoàn thành một vòng tuần hoàn khi TSCĐ hết thời gian sử dụng3.2.TµI S¶N LU ĐéNG Vµ VèN LU ĐéNG CñA DOANH NGHIÖPa,Vốn lưu động đặc điểm của vốn lưu động Để tiến hành sản xuất kinh doanh ngoài các tư liệu lao động (TLLĐ) các doanh nghiệp còn cần có các đối tượng lao động (ĐTLĐ) .Khác với các TLLĐ ,các đối tượng lao động (như nguyên nhiên ,vật liệu , bán thành phẩm ) chỉ tham gia vào một chu kì sản xuất và không giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu ,giá trị của nó được chuyển dịch toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm. Những ĐTLĐ nói trên nếu xét về hình thái hiện vật còn được gọi là các tài sản lưu động (TSLĐ), còn về hình thái giá trị được gọi là vốn lưu động của doanh nghiệp Là biểu hiện bằng tiền của TSLĐ nên đặc điểm vận động của vốn lưu động luôn chịu sự chi phối bởi những đặc điểm của TSLĐ . Trong các doanh nghiệp người ta thường chia TSLĐ thành 2 loại : TSLĐ sản xuất và TSLĐ lưu động .Tài sản lưu động sản xuất bao gồm các loại nguyên ,nhiên ,vật liệu ,phụ tùng thay thế ,bán thành phẩm , sản phẩm dở dang đang trong quá trình dự trữ sản xuất hoặc sản xuất ,chế biến ;Còn tài sản lưu động lưu thông bao gồm các sản phẩm thành phẩm chờ tiêu thụ ,các loại vốn bằng tiền ,các khoản vốn trong thanh toán ,các khoản chi phí chờ kết chuyển ,chi phí trả trước trong quá trình sản xuất kinh doanh các tài sản lưu động sản xuất và tài sản lưu động lưu thông luôn vận động , thay thế và chuyển hóa lẫn nhau , đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh 6 Trong điều kiện nền kinh tế hàng hóa –tiền tệ , để hình thành các TSLĐ sản xuất và TSLĐ lưu thông các doanh nghiệp phải bỏ ra một số vốn đầu tư ban đầu nhất định .Vì vậy cũng có thể nói vốn lưu động của doanh nghiệp là số vốn tiền tệ ứng trước để đầu tư ,mua sắm các TSLĐ của doanh nghiệp Phù hợp với các đặc điểm trên của TSLĐ ,vốn lưu động của doanh nghiệp cũng không ngừng vận động qua các giai đoạn của chu kỳ kinh doanh :dự trữ sản xuất ,sản xuất và lưu thông .Quá trình này được diễn ra liên tục và thường xuyên lặp lại theo chu kỳ và được gọi là quá trình tuần hoàn ,chu chuyển của vốn lưu động .Qua mỗi giai đoạn của chu kỳ kinh doanh vốn lưu động lại thay đổi hình thái biểu hiện ,từ hình thái vốn tiền tệ ban đầu chuyển sang hình thái vốn vật tư hàng hóa và vốn sản xuất ,rồi cuối cùng lại trở về hình thái vốn tiền tệ .Sau mỗi chu kỳ sản xuất vốn lưu động hoàn thành một vòng luân chuyểnb, Phân loại vốn lưu động Để quản lý sử dụng vốn lưu động tốt có hiệu quả cần phải tiến hành phân loại vốn lưu động của doanh nghiệp theo các tiêu thức khác nhau, theo đó vốn lưu động được phân theo các tiêu thức sau - Phân loại theo vai trò từng loại vốn lưu động trong qúa trình sản xuất kinh doanh +, vốn lưu động trong khâu dự trữ sản xuất : bao gồm giá trị các khoản nguyên vật liệu chính ,vật liệu phụ ,nhiên liệu ,phụ tùng thay thế +, vốn lưu động trong khâu sản xuất : bao gồm các khoản giá trị sản phẩm dở dang ,bán thành phẩm , các khoản vốn trong thanh toánCách phân loại này cho thấy vai trò và sự phân bố của vốn lưu động trong từng khâu của quá trình sản xuất kinh doanh .Từ đó có biện pháp điều chỉnh cơ cấu vốn lưu động hợp lí sao cho có hiệu quả sử dụng cao nhất - Phân loại theo hình thái biểu hiện +, vốn vật tư hàng hóa : là các khoản vốn lưu động có hình thái biểu hiện bằng hiện vật cụ thể như nguyên ,nhiên ,vật liệu 7 +, vốn bằng tiền : bao gồm các khoản tiền mặt tồn quỹ ,tiền gửi ngân hàng ,các khoản vốn trong thanh toán ,các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn Cách phân loại này giúp cho doanh nghiệp xem xét, đánh giá mức tồn kho dự trữ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp - Phân loại theo quan hệ sở hữu về vốn +, vốn chủ sở hữu : là các khoản vốn lưu động thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp ,doanh nghiệp có đầy đủ quyền chiếm hữu ,sử dụng, chi phối và định đoạt .Tuy nhiên tùy theo các loai hình doanh nghiệp khác nhau mà vốn chủ sở hữu có những đặc điểm riêng như: vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước , vốn góp cổ phần ,vốn góp liên doanh +, các khoản nợ : là các khoản vốn lưu động được hình thành từ vốn vay các ngân hàng thương mại hoặc các tổ chức tài chính , vốn vay thông qua phát hành trái phiếu,các khoản nợ chưa thanh toánCách phân loại này cho thấy kết cấu vốn lưu động của doanh nghiệp được hình thành bằng vốn của bản thân doanh nghiệp hay từ các khoản nợ. Từ đó có các quyết định trong huy động và quản lí, sử dụng vốn lưu động hợp lí hơn, đảm bảo an toàn tài chính trong sử dụng vốn của doanh nghiệp - phân loai theo nguồn hình thành +, nguồn vốn điều lệ : là số vốn lưu động được hình thành từ nguồn vốn điều lệ ban đầu khi thành lập hoặc nguồn vốn điều lệ bổ sung trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp +, nguồn vốn tự bổ sung : là nguồn vốn do doanh nghiệp tự bổ sung trong quá trình sản xuất kinh doanh như từ lợi nhuận của doanh nghiệp được tái đầu tư +, nguồn vốn huy động từ thị trường chứng khoán bằng việc phát hành trái phiếu ,cổ phiếu +, nguồn vốn vay thương mại : vay vốn từ các ngân hàng hoặc tỏ chức tín dụng ,vay của người lao động hoặc doanh nghiệp khác8 Việc phân loai vốn lưu động theo nguồn hình thành giúp cho doanh nghiệp thấy được cơ cấu nguồn vốn huy động cho nhu cầu vốn lưu động trong kinh doanh của doanh nghiệp. Từ góc độ quản lí tài chính mọi nguồn vốn huy động đều phải có chi phí sử dụng. Do đó doanh nghiệp cần xem xét cơ cấu nguồn vốn huy động tối ưu để giảm chi phí sử dụng vốn xuống mức thấp nhất có thể II.C¸C H×NH THøC HUY ĐéNG VèN TRONG NÒN KINH TÕ THÞ TRêNG 1.NGUYªN T¾C HUY ®«nG VèN TRONG NÒN KINH TÕ THÞ TR-êNG Trong quá trình tạo vốn các doanh nghiệp , doanh nghiệp cần chú trọng đến các điểm sau +,Ưu tiên khai thác tối đa tiềm năng vốn từ nội bộ doanh nghiệp +,Đa dạng hóa các hình thức tạo vốn , xuất phát từ đặc điểm sản xuất kinh doanh và thực trạng vốn của doanh nghiệp để lựa chọn hình thức tạo vốn +,Các doanh nghiệp chỉ tạo vốn qua nhưng hình thức mà pháp luật cho phép +,việc tạo vốn gắn liền với quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn 2.C¸C H×NH THøC HUY ®éNG VèN TRONG NÒN KINH TÕ THÞ TR-êNG a, Đảm bảo vốn từ nội bộ doanh nghiệp - Tạo vốn từ nội bộ doanh nghiệp gồm có 2 hai mục tiêu +,Tạo vốn để duy trì sản xuất : là vốn được tạo ra qua quá trình khấu hao TSCĐ để bù đắp hao mòn TSCĐ +,Tạo vốn để phát triển : vốn được tạo ra từ phần lợi nhuận không phân phối và các khoản dự phòng có tính chất dự trữ như : dự phòng rủi ro , trượt giá +,Vốn tự tạo còn được hình thành do điều chỉnh cơ cấu TSCĐ của doanh nghiệp9- Ưu điểm +, Đó là phần vốn rất chủ động của doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ nó càng có ý nghĩa vì trông chờ vào vốn tín dụng sẽ dẫn đến mất khẳ năng kiểm soát +, Góp phần nâng cao vị thế tài chính của doanh nghiệp do duy trì hay nâng cao chất lượng các chỉ số tài chính theo hướng có lợi +, Thể hiện nội lực của doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp có thể dùng làm đối trọng với các nguồn tín dụng huy động bên ngoài doanh nghiệp- Nhược điểm +, vốn tự tạo thường dẫn đến tâm lý ổn định làm cho các doanh nghiệp thiếu những bước nhảy mạnh dạn để phát triển +, các tiềm năng bên trong hiện có của doang nghiệp là có giới hạn nên việc tự tạo vốn chỉ đạt được mức giới hạn +, đối với doanh nghiệp mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì nguồn này rất hẹp * Nguồn vốn tự tạo trong doanh nghiệp được hình thành từ ba nguồn chính +, Một là : khấu hao cơ bản phản ánh mức độ khấu hao TSCĐ và gián tiếp phản ánh tốc độ đổi mới doanh nghiệp .Theo quy định hiện hành các doanh nghiệp được để lại 100% quỹ khấu hao cơ bản từ nguồn trích khấu hao của TSCĐ do ngân sách nhà nước đầu tư +, Hai là : quỹ tích lũy tái đầu tư phát triển sản xuấtQuỹ được hình thành từ nguồn lợi nhuận kinh doanh hàng năm , được trích lập quỹ theo quy định của Bộ Tài Chính đối với DNNN hoặc theo điều lệ doanh nghiệp đối với loại hình doanh nghiệp khác +, Ba là : nguồn vốn do điều chỉnh cơ cấu tài sản cố định Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có thể có những tài sản bị đầu tư sai mục đích không phát huy tác dụng hay sai lầm trong cơ cấu đầu tư giữa TSCĐ và tài sản lưu động dẫn tới sự chênh lệch , quá trình điều chỉnh này dẫn đến tài 10[...]... vụn kinh doanh cua doanh nghiờp no la viờc lam thng xuyờn cua cac doanh nghiờp hoat ụng trong nờn kinh tờ thi trng nhm bụ sung nhu cõu vụn cho doanh nghiờp Cac doanh nghiờp co thờ huy ụng vụn bng nhiờu hinh thc khac nhau nh: cac tụ chc tai chinh, ngõn hang, thi trng chng khoan - Qua trinh huy ụng vụn cua doanh nghiờp bao gụm cac nụi dung sau +, Xac inh nhu cõu vụn cõn huy ụng +, La chon hinh thc huy. .. trờn chung ta co thờ thõy c tõm quan trong cua vụn Mụt doanh nghiờp muụn san xuõt kinh doanh thỡ iờu õu tiờn phai nhc ờn o la doanh nghiờp phai co vụn Co thờ noi vụn la nhõn tụ quyờt inh ti s tụn tai va phat triờn cua doanh nghiờp 20 Vụn quyờt inh ờn qua trinh san xuõt kinh doanh cua doanh nghiờp II Các hình thức huy động vốn hiện nay của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng Trc khi ụi mi nc... quy mụ nho - Nguụn vụn huy ng cua cac doanh nghiờp nay la mụt phõn t NSNN va t kờt qua san xuõt kinh doanh - Cac doanh nghiờp nay cung co thờ tiờp cõn vi cac nguụn tin dung ngn han, trung han cua cac ngõn hang - Cac doanh nghiờp nay ang c tiờn hanh chuyờn ụi thanh cụng ty cụ phõn ờ tao vụn kinh doanh c, Cac doanh nghiờp nha nc a chuyờn ụi - Ngoai nguụn vụn huy ng t trc ờn nay cac doanh nghiờp nay con... doanh cua cac doanh nghiờp 23 võn tai ụ tụ nm 2006 chi trờn di 25 ty ụng n vi co sụ vụn kinh doanh ln nhõt la cụng ty ụ tụ sụ 2 co sụ vụn kinh doanh la 30 ty ụng Mt khac tiờn trinh cụ phõn hoa tai cac doanh nghiờp nay lai diờn ra rõt chõm, trong tụng sụ vụn kinh doanh cua doanh nghiờp thi vụn nha nc võn chiờm ti 65,96% con lai la vụn do cac doanh nghiờp t huy ụng t cac nguụn khac nhau Cac doanh nghiờp... con ụi vi cac doanh nghiờp, moi qua trinh san xuõt kinh doanh, õu t cua doanh nghiờp ờu cõn co vụn nh: õu t xõy dng nha xng, mua sm trang thiờt bi, phng tiờn võn tai - Qua trinh sn xuõt kinh doanh cua doanh nghiờp la doanh nghiờp phai ng vụn ra sau o mi thu hụi vụn bng cach ban cac san phõm ma doanh nghiờp a san xuõt ra vi võy doanh nghiờp cõn phai co vụn trc khi tiờn hanh san xuõt kinh doanh - Co nhng... xut kinh doanh, gi gỡn v m bo an ton cho phng tin - Cỏc doanh nghip vn ti cú vn u t mua sm cỏc phng tin, trang thit b mi hin i qua ú nõng cao hiu qu sn xut kinh doanh b, Tn ti trong vic huy ng v s dng vn *, Sau 20 nm bc vo c ch th trng vic to vn ca cỏc doanh nghip vn ti ụ tụ vn cũn nhng tn ti nh - Trong cỏc ngun vn m cỏc doanh nghip vn ti ụ tụ ó huy ng cú vn ca cỏn b cụng nhõn viờn úng gúp Cú doanh. .. tai chinh cua doanh nghiờp - Xõy dng thng hiờu cua doanh nghiờp va a c thng hiờu ờn vi ngi tiờu dung - Tao dng long tin cua doanh nghiờp ụi vi ụi tac va khach hang - Nõng cao hiờu qua san xuõt kinh doanh cua doanh nghiờp Nguụn vụn ngn han co vai tro quan trong ụi vi qua trinh san xuõt kinh doanh cua doanh nghiờp tuy võy cac doanh nghiờp khụng phai luc nao cung luụn co sn nguụn vụn ma cac doanh nghiờp... quan trong nhõt ụi vi doanh nghiờp o la hiờu qua san xuõt khinh doanh cua doanh nghiờp, uy tin cua doanh nghiờp Vi võy ờ co thờ huy ụng c nguụn vụn nay doanh nghiờp cõn phai nõng cao hiờu qua san xuõt kinh doanh va phai xõy dng c thng hiu, uy tin va long tin ụi vi cac tụ chc tai chinh, ngõn hang, ban hang va cac doanh nghiờp khac b, Phat hanh trai phiờu õy la hinh thc huy ụng vụn dai han ụn inh cho doanh. .. nâng cao khả năng huy động vốn cho doanh nghiệp vận tải I sự cần thiết phảI huy động vốn của các doanh nghiệp vận tải Vn l u vo quan trng nht i vi tt c cỏc doanh nghip Mun cú c cỏc u vo khỏc ca quỏ trỡnh sn xut thỡ trc ht doanh nghip phi cú vn u t mua sm trang thit b, mỏy múc, nh xng, mua nguyờn nhiờn vt liu, thuờ nhõn cụng Trong quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ca doanh nghiờp thỡ iu u tiờn doanh nghip phi... thc trang huy ụng vụn cua cac doanh nghiờp hin nay, va ờ nõng cao kha nng huy ụng vụn cho doanh nghiờp ta co thờ a ra cac biờn phap sau 1 đối với các nguồn vốn ngắn hạn Vụn ngn han nhm phuc vu cho qua trinh san xuõt kinh doanh cua nghiờp No co vai tro quan trong ụi vi s phat triờn cua doanh nghiờp ờ nõng cao kha nng huy ụng vụn cho doanh nghiờp cõn co cac giai phap t nhiờu phia nh: ban thõn doanh nghiờp, . tế trên đề tài “ Nghiên cứu các hình thức huy động vốn trong nền kinh tế thị trường đối với các doanh nghiệp vận tải đã làm rõ được. các doanh nghiêp hoạt động trong nền kinh tế thị trường nhằm bổ sung nhu cầu vốn cho doanh nghiệp Các doanh nghiệp có thể huy động vốn
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu các hình thức huy động vốn trong nền kinh tế thị trường đối với các doanh nghiệp vận tải, nghiên cứu các hình thức huy động vốn trong nền kinh tế thị trường đối với các doanh nghiệp vận tải, nghiên cứu các hình thức huy động vốn trong nền kinh tế thị trường đối với các doanh nghiệp vận tải

Từ khóa liên quan