Thẩm định dự án xây dựng nhà máy chế biến phế liệu , phế thải ngành thủy sản

99 916 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2012, 12:02

MC LC    TrangCHƠNG 1: GII THIU .................................................. ................................ . 11.1. 't vn  nghiên cu............................................... ................................... . 11 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH    LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN PHẾ LIỆU, PHẾ THẢI NGÀNH THỦY SẢN Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: HUỲNH TH CM LÝ PHM TH YN Mã số SV: 4053689 Lớp: Kế toán tổng hợp K31 Cần Thơ - 2009 www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý SVTH: Phạm Thị Yến Thẩm định dự án đầu tư Trangi LỜI CẢM TẠ  Được sự giới thiệu của Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ và sự chấp thuận của Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh Hậu Giang, với vốn kiến thức đã học và qua hơn hai tháng thực tập tại Ngân hàng, cùng với sự hướng dẫn của cô Huỳnh Thị Cẩm Lý và sự giúp đỡ của quý Ngân hàng, em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến:  Toàn thể quý thầy Trường Đại học Cần thơ nói chung Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh nói riêng đã tận tâm dạy bảo và truyền đạt cho chúng em những tri thức quý báo làm hành trang bước vào đời.  Cô Huỳnh Thị Cẩm Lý, cô đã dành nhiều thời gian hướng dẫn, giúp đỡ, đóng góp ý kiến và sửa chữa nhứng sai sót trong suốt quá trình thực hiện bài viết tốt nghiệp này.  Ban lãnh đạo Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh Hậu Giang, cùng toàn thể các cán bộ, nhân viên đang công tác tại ngân hàng đã nhiệt tình giúp đỡ, chỉ bảo cho em những kinh nghiệm thực tế trong quá trình thực tâp tại Ngân hàng. Xin kính chúc quý thầy cô của trường Đại học Cần Thơ, Ban lãnh đạo Ngân hàng cùng toàn thể các cán bộ và nhân viên đang làm việc tại các phòng, ban của ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển được dồi dào sức khỏe và đạt nhiều thắng lợi mới trong công tác. Ngày …. tháng ….năm 2009 Sinh viên thực hiện Phạm Thị Yến www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý SVTH: Phạm Thị Yến Thẩm định dự án đầu tư Trangii LỜI CAM ĐOAN  Luận văn này trình bày vấn đề nghiên cứu là phân tích và thẩm định dự án xây dựng nhà máy chế biến phế liệu, phế thải ngành thủy sản của công ty TNHH Thiên Mã tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh Hậu Giang nên hầu hết các thông tin trong đề tài được thu thập tại đơn vị thực tập và đã được sự đồng ý, cho phép sử dụng của lãnh đạo cơ quan. Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày …. tháng ….năm 2009 Sinh viên thực hiện Phạm Thị Yến www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý SVTH: Phạm Thị Yến Thẩm định dự án đầu tư Trangiii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày …. Tháng ….năm 2009 Thủ trưởng đơn vị www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý SVTH: Phạm Thị Yến Thẩm định dự án đầu tư Trangiv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày …. tháng …. năm 2009 www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý SVTH: Phạm Thị Yến Thẩm định dự án đầu tư Trangv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày….tháng …. năm 2009 www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý SVTH: Phạm Thị Yến Thẩm định dự án đầu tư Trangvi MỤC LỤC  Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU . 1 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu . 1 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu . .1 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn .2 1.1.2.1. Căn cứ khoa học . 2 1.1.2.2. Căn cứ thực tiễn . . 2 1.2. Mục tiêu nghiên cứu . . 3 1.2.1. Mục tiêu chung . . 3 1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 3 1.3. Phạm vi nghiên cứu . 3 1.3.1. Phạm vi về thời gian . . 3 1.3.2. Phạm vi về không gian .3 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu . . 3 1.4. Lược khảo tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu . . 4 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 5 2.1. Phương pháp luận . . 5 2.1.1. Giới thiệu về thẩm định dự án đầu tư . . 5 2.1.1.1. Thẩm định dự án đầu tư . . 5 2.1.1.2. Ý nghĩa của công tác thẩm định dự án đầu tư . . 5 2.1.2. Giới thiệu về dự án đầu tư . 5 2.1.2.1. Khái niệm dự án đầu tư . .5 2.1.2.2. Những yêu cầu của một dự án . . 6 2.1.2.3. Phân loại dự án đầu tư . . 6 2.1.3. Lãi suất chiết khấu của dự án . 9 2.1.4. Các chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả tài chính của dự án .9 2.1.4.1. Hiện giá thuần NPV . . 9 2.1.4.2. Tỷ suất sinh lời nội bộ IRR . 11 2.1.4.3. Điểm hòa vốn . 12 2.1.4.4. Thời gian hoàn vốn có chiết khấu . 13 www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý SVTH: Phạm Thị Yến Thẩm định dự án đầu tư Trangvii 2.1.4.5. Chỉ số khả năng thanh toán nợ dài hạn của dự án DSCR . 14 2.1.5. Một số chỉ tiêu tài chính trong doanh nghiệp . 14 2.1.6. Nội dung thẩm định dự án 17 2.1.7. Sơ đồ quy trình thẩm định tín dụng 20 2.2. Phương pháp nghiên cứu . 21 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 21 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu . 21 CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH HẬU GIANG 22 3.1. Lược sử hình thành và phát triển của BIDV 22 3.2. Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh tỉnh Hậu Giang . 23 3.2.1. Giới thiệu về BIDV Hậu Giang 23 3.2.2. Cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của các phòng, tổ tại ngân hàng . 24 3.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng 32 CHƯƠNG 4: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN PHẾ LIỆU, PHẾ THẢI NGÀNH THỦY SẢN CỦA CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN THIÊN MÃ 33 4.1. Giới thiệu về công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã 33 4.1.1. Năng lực pháp lý . 33 4.1.2. Năng lực tài chính của công ty . 33 4.2. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến phế liệu, phế thải ngành thủy sản . 37 4.2.1. Giới thiệu dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến phế liệu, phế thải ngành tủy sản 37 4.2.1.1. Mục tiêu của dự án 37 4.2.1.2. Sự cần thiết để hình thành dự án . 38 4.2.1.3. Dự kiến thời gian xây dựng dự án 38 4.2.2 Đánh giá về nguồn nguyên liệu đầu vào của dự án . 39 4.2.3. Phân tích về thị trường và khả năng tiêu thụ sản phẩm của dự án 42 4.2.4. Đánh giá, nhận xét về phương diện kỹ .48 4.2.4.1. Địa điểm thực hiện dự án 48 4.2.4.2. Thiết bị công nghệ của dự án 48 www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý SVTH: Phạm Thị Yến Thẩm định dự án đầu tư Trangviii 4.2.4.3.Quy trình sản xuất bột cá, mỡ cá từ phế liệu, phế thải ngành thủy sản . 50 4.2.4.4. Cơ sở vật chất của dự án . 51 4.2.4.5. Đánh giá tác động lên môi trường biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường . 52 4.2.5. Đánh giá hiệu quả về mặt tài chính của dự án 53 4.2.5.1. Cơ sở dự liệu . 53 4.2.5.2. Kết quả kinh doanh dự kiến của dự án 54 4.2.5.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của dự án . 63 4.2.5.4. Chỉ tiêu đánh giá khả năng trả nợ 69 4.2.5.5. Phân tích độ nhạy của dự án 70 4.2.6. Hiệu quả kinh tế xã hội của dự án 77 4.2.6.1. Hiệu quả kinh tế của dự án 77 4.2.6.2. Chỉ tiêu mức độ thu hút lao động 77 4.2.6.3. Tạo nguồn thu ngoại tệ cho đất nước 77 4.2.6.4. Đóng góp cho ngân sách nhà nước 77 4.3. Phân tích rủi ro khi đầu tư vào dự án . 78 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO ĐẦU TƯ VÀO DỰ ÁNBIỆN PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TẠI NGÂN HÀNG 81 5.1. Giải pháp hạn chế rủi ro cho việc đầu tư vào dự án . 81 5.2. Biện pháp nâng cao công tác thẩm định tại ngân hàng 82 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 6.1. Kết luận 84 6.2. Kiến nghị 85 Tài liệu tham khảo . 86 www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.netGVHD: Huỳnh Thị Cẩm Lý SVTH: Phạm Thị Yến Thẩm định dự án đầu tư Trangix DANH MỤC BIỂU BẢNG  Trang Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng 32 Bảng 2: Kết quả kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu Thiên Mã . 34 Bảng 3: Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty xuất nhập khâu Thiên Mã . 36 Bảng 4: Tiến độ hoàn thành dự án 39 Bảng 5: Sản lượng cá nguyên liệu đưa vào sản xuất hàng ngày từ 2006-2008 39 Bảng 6: Sản lượng phụ phẩm cá tra, basa tạo ra hàng ngày từ năm 2006-2008 40 Bảng 7: Sản lượng xuất khẩu cá da trơn của Việt Nam 2006-2008 . 40 Bảng 8: Sản lượng mỡ cá tiêu thụ qua cá năm 2006-2008 . 44 Bảng 9: Sản lượng thực tế và sản lượng dự trù trong quá khứ . 44 Bảng 10: Dự báo nhu cầu mỡ cá từ 2009-2018 45 Bảng 11: Nhu cầu sản lượng bột cá của Việt Nam 2006-2008 46 Bảng 12: Sản lượng thực tế và sản lượng dự trù trong quá khứ . 47 Bảng 13: Dự báo nhu cầu bột cá từ 2009-2018 47 Bảng 14: Doanh thu dự kiến khi dự án đi vào hoạt động . 55 Bảng 15: Khấu hoa tài sản cố định . 56 Bảng 16: Chi phí hoạt động của nhà máy . 58 Bảng 17: Kế hoạch trả lãi vay ngân hàng . 59 Bảng 18: Tổng chi phí sản xuất của dự án . 60 Bảng 19: Kết quả hoạt động kinh doanh của dự án 61 Bảng 20: Xác định NPV của dự án . 63 Bảng 21: Xác định IRR của dự án 64 Bảng 22: Tổng chi phí, định phí, biến phí của dự án . 65 Bảng 23: Điểm hòa vốn của dự án 67 Bảng 24: Cân đối nguồn trả nợ vay 69 Bảng 25: Chỉ số đánh giá khả năng trả nợ dài hạn DSCR . 69 Bảng 26: NPV thay đổi khi giá bán mỡ cá và giá mua nguyên vật liệu thay đổi .71 Bảng 27: NPV thay đổi khi giá bán bột cá và giá mua nguyên vật liệu thay đổi . 71 Bảng 28: IRR thay đổi khi giá bán mỡ cá và giá mua nguyên vật liệu thay đổi 72 www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.net[...]... t , văn hóa, giáo d c, phát thanh, truy n hình, xây d ng dân d ng khác, kho tàng, du l ch, th d c th thao, nghiên c u khoa h c và các d án khác d.D án nhóm C Các d án u tư xây d ng công trình có v n u tư i 30 t ng thu c các lĩnh v c: công nghi p i n, khai thác d u kh , hóa ch t, phân bón, ch t o máy, xi măng, luy n kim, khai thác ch bi n khoáng s n, các d án giao thông, xây d ng khu nhà Các d án. .. i, giao thông, c p thoát nư c và công trình h t ng k thu t, k thu t i n, s n xu t thi t b thông tin, i n t , tin h c, hóa c, thi t b y t , công trình cơ khí khác, s n xu t v t li u, bưu chính, vi n thông Các d án t u tư xây d ng công trình có v n u tư trên 300 t ng n 400 ng thu c các lĩnh v c: công nghi p nh , sành s , th y tinh, vư n qu c gia, khu b o t n thiên nhiên, s n xu t nông, lâm nghi p,... quan tr ng Các d án v c: s n xu t Các d án u tư xây d ng công trình không k m c v n u tư thu c các lĩnh c h i, ch t n ; h t ng khu công nghi p u tư xây d ng công trình có v n u tư trên 600 t ng thu c các lĩnh v c: công nghi p i n, khai thác d u kh , hóa ch t, phân bón, ch t o máy, xi măng, luy n kim, khai thác ch bi n khoán s n, các d án giao thông, xây d ng khu nhà Các d án t u tư xây d ng công trình... n qu c gia, khu b o t n thiên nhiên, s n xu t nông, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, ch bi n nông, lâm s n Các d án u tư xây d ng công trình có v n u tư i 17 t ng thu c các lĩnh v c: y t , văn hóa, giáo d c, phát thanh, truy n hình, xây d ng dân d ng khác, kho tàng, du l ch, th d c th thao, nghiên c u khoa h c và các d án khác Căn c vào ngành mà v n u tư b ra: Theo tiêu th c này thì d án u tư ư... y s n, ch bi n nông, lâm s n Các d án t u tư xây d ng công trình có v n u tư trên 200 t ng n 300 ng thu c các lĩnh v c: y t , văn hóa, giáo d c, phát thanh, truy n hình, xây d ng dân d ng khác, kho tàng, du l ch, th d c th thao, nghiên c u khoa h c và các d án khác c.D án nhóm B Các d án u tư xây d ng công trình có v n u tư t 30 n 600 t ng thu c các lĩnh v c: công nghi p i n, khai thác d u kh , hóa... tư xây d ng công trình có v n u tư i 20 t ng thu c các lĩnh v c: th y l i, giao thông, c p thoát nư c, và công trình h t ng k thu t, k thu t i n, s n xu t thi t b thông tin, i n t , tin h c, hóa c, thi t b y t , công trình cơ khí khác, s n xu t v t li u, bưu chính, vi n thông Các d sán u tư xây d ng công trình có v n u tư i 15 t ng thu c các lĩnh v c: công nghi p nh , sành s , th y tinh, in,... n xu t thi t b thông tin, i n t , tin h c, hóa c, thi t b y t , công trình cơ khí khác, s n xu t v t li u bưu chính, vi n thông Các d án u tư xây d ng công trình có v n u tư t 15 n 300 t ng thu c các lĩnh v c: công nghi p nh , sành s th y tinh, in, vư n qu c gia, khu b o t n thiên nhiên, s n xu t nông, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, ch bi n nông, lâm s n Các d án u tư xây d ng công trình có v... kh , hóa ch t, phân bón, ch Th m nh d án u tư http://www.kinhtehoc.net Trang- 7 - www.kinhtehoc.net GVHD: Huỳnh Th C m Lý SVTH: Ph m Th Y n t o máy, xi măng, luy n kim, khai thác ch bi n khoáng s n, các d án giao thông xây d ng khu nhà Các d án u tư xây d ng công trình có v u tư t 20 n 400 t ng thu c các lĩnh v c: th y l i, giao thông, c p thoát nư c và công trình h t ng k thu t, k thu t i n, s n xu t... chung Th m nh d án xây d ng nhà máy ch bi n ph li u, ph th i ngành th y s n nh m ánh giá tính kh thi c a d án, qua ó ưa ra quy t nên u tư vào d án và qua ó nh nên hay không ra bi n pháp h n ch r i ro khi u tư vào d án 1.2.2 M c tiêu c th Xem xét năng l c pháp lý và năng l c tài chính c a công ty TNHH xu t nh p kh u thu s n Thiên Mã Khái quát v d án xây d ng nhà máy ch bi n ph li u, ph th i ngành th y s... quy t TÀI NGHIÊN C U nh cho vay i v i d án xây d ng nhà máy ch bi n thu s n xu t kh u Huỳnh Mai M c tiêu c th c a tài này th m nh d án xây d ng nhà máy trên các ưa ra quy t phương di n pháp l , k thu t, môi trư ng và tài chính nh u tư vào d án hay không? Bên c nh ó v ph n phương pháp phân tích hi u qu tài chính c a d án tài cũng xoay quanh các ch tiêu như NPV, IRR, th i gian hoàn v n không chi t kh u . CHƯƠNG 4: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN PHẾ LIỆU, PHẾ THẢI NGÀNH THỦY SẢN CỦA CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN THIÊN MÃ....................................... Yến Thẩm định dự án đầu tư Trang- 3 - 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Thẩm định dự án xây dựng nhà máy chế biến phế liệu, phế thải ngành
- Xem thêm -

Xem thêm: Thẩm định dự án xây dựng nhà máy chế biến phế liệu , phế thải ngành thủy sản, Thẩm định dự án xây dựng nhà máy chế biến phế liệu , phế thải ngành thủy sản, Thẩm định dự án xây dựng nhà máy chế biến phế liệu , phế thải ngành thủy sản, Sự cần thiết đề tài nghiên cứu, LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU., .Những yêu cầu của một dự án Phân loại dự án đầu tư, Tỷ suất sinh lời nội bộ IRR Internal Rate of Return Điểm hòa vốn BEP – Break Even Point. a.Điểm hòa vốn lý thuyết:, Thẩm định về phương diện thị trường Về phương diện kỹ thuật:, Sơ đồ quy trình thẩm định tín dụng:, Phương pháp phân tích số liệu, Đánh giá nguồn cung cấp nguyên vật liệu đầu vào của dự án., Thiết bị công nghệ của dự án., Cơ sở vật chất của dự án., Khấu hao tài sản cố định. Chi phí hoạt động kinh doanh, Kế hoạch trả lãi vay ngân hàng. T, PHÂN TÍCH RỦI RO KHI ĐÀU TƯ VÀO DỰ ÁN., GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO KHI ĐẦU TƯ VÀO DỰ ÁN, BIỆN PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TẠI NGÂN HÀNG.

Từ khóa liên quan