vận dụng phương pháp tính giá để tính giá của tài sản trong quá trình hoạt động của đơn vị

26 515 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2014, 10:08

Tiểu luận lý thuyết hạch toán kế toán lời nói đầuHạch toán kế toán là khoa học thu nhận , xử lý và cung cấp toàn bộthông tin về tài sản và sự vận động của tài sản trong các đơn vị nhằm kiểmtra toàn bộ tài sản và các hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị đó.Hạch toán kế toán có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội vàtrong quản lý kinh tế .Nớc ta đang xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiềuthành phần phát triển theo định hớng XHCN, vận động theo cơ chế thị trờngcó sự quản lý của Nhà nớc. Chính vậy hạch toán kế toán là cực kỳ quantrọng, cần thiết không chỉ đối với quản lý kinh tế mô mà còn quan trọng,cần thiết cho việc quản lý sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, các tổchức kinh tế.LêNin từng nói không có kế toán thì không có CNXH.Muốn xây dựngCNXH buộc phải có kế toán. Xây dựng CNXH, nền sản xuất xã hội pháttriển ở tầm cao.Thực tế xây dựng hệ thống CNXH ở các nớc đã chứng minhhọ không quan tâm đến kế toán nên đã tan rã CNXH.Những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế, sự biến đổi sâu sắc củacơ chế kinh tế, hệ thống kế toán Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện vàphát triển góp phần nâng cao chất lợng quản lý tài chính của Nhà nớc vàdoanh nghiệp .Trong cơ chế mới hệ thống kế toán cũ đã không còn phù hợpvới yêu cầu của nền kinh tế thị trờng, của cơ chế mở,sự hoà nhập với chuẩnmực của thông lệ kế toán quốc tế đòi hỏi phải có sự đổi mới hệ thống kếtoán Việt Nam theo phơng châm dễ làm, dễ hiểu, minh bạch, dễ kiểm trakiểm soát. nagỳ 1/1/1995 hệ thống kế toán hiện hành mới nhất theo quyếtđịnh số 1141 TC/CĐKT đã đợc ban hành.Cùng với sự đổi mới của toàn bộ hệ thống kế toán, hệ thống các phơngpháp cũng có sự thay đổi . Phơng pháp kế toán XHCN đáp ứng đợc yêu cầutổng hợp số liệu kế toán theo từng nghành và toàn bộ nèn kinh tế quốc dânphục vụ cho sự thông nhất lãnh đạovà quản lý kinh tế tài chính của Nhà nớcđợc thể hiện ở sự thống nhất về chứng từ kế toán, về nguyên tắc đánh giá vàtính giá thành .Nhng ngày nay trong nền kinh tế thị trờng, các quan niệm và cách xửlý theo cách nhìn của nền kinh tế thị trờng nh quan niệm về chi phí kinhdoanh, thu nhập , kết quả hoạt động kinh doanhsự đổi mới của hệ thốngkế toán đáp ứng đợc yêu cầu của kế toán trong kinh tế thị trờng. Hệ thốngphơng pháp kế toán trớc đây bao gồm : lập chứng từ kế toán , kiểm kê, đánhgiá vốn kinh doanh, tính giá thành, tài khoản kế toán, ghi sổ kép , bảng cânđối kế toán và các báo các báo cáo kế toán thì hiện nay gói gọn thành bốnphơng pháp là:chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, tính giá , tổng hợp cânđối kế toán. Trong những phơng pháp đó, phơng pháp tính giá chính là ph-ơng pháp đánh giá vốn kinh doanh và phơng pháp tính giá thành trong hệthống phơng pháp kế toán trớc đây.Phơng pháp tính gía là một trong những1Tiểu luận lý thuyết hạch toán kế toán phơng pháp kế toán quan trọng nhất mà néu không có nó đoơn vị không thểtiến hành hạch toán kinh tế đợc. Phơng pháp kế toán, nội dung của nó, ýnghĩa, nguyên tắc , việc vận dụngđẻ tính giá tài sản của đơn vị là nhữngđiều mà bất kỳ một ngời kế toán nào cũng đều phải hiêủ rõ. Là một sinhviên khoa kế toán, trong bài viết này em sẽ trình bày những hiểu biết củamình về vấn đè lý luận cũng nh việc vân dụng phơng pháp này để tính giácủa tài sản trong quá trình hoạt động của đơn vị.2Tiểu luận lý thuyết hạch toán kế toán Mục lụcTranglời nói đầu 1I- Lý luận chung về phơng pháp tính giá 41. Khái niệm về phơng pháp tính giá: 42. Sự cần thiết phải có phơng pháp tính giá 43. Hình thức biểu hiện của phơng pháp tính giá 54. ý nghĩa, tính khoa học phơng pháp tính giá 55. Những yêu cầu và nguyên tắc tính giá tài sản 75.1. Yêu cầu 75.2. Nguyên tắc tính giá 96. Trình tự tính giá chung đối với các loại tài sản 14II- Vận dụng phơng pháp tính giá để tính giá của tài sản trong quá trình hoạt động của đơn vị 15A- Vận dụng phơng pháp tính giá để tính giá hàng mua 171. Doanh nghiệp mua 1 loại hàng hoá 172. Doanh nghiệp mua nhiều loại hàng 18B Vận dụng phơng pháp tính giá để tính giá thành sản phẩm sản xuất ra 191. Doanh nghiệp sản xuất 1 loại sản phẩm theo đơn dặt hàng 192. Doanh nghiệp sản xuât nhiều loại sản phẩm theo dơn dặt hàng 203. Doanh nghiệp sản xuất một loại sản phẩm theo quy trình sx liên tục.214. Doanh nghiệp sx nhiều loại sp theo quy trình sx liên tục 23Tài liệu tham khảo 263Tiểu luận lý thuyết hạch toán kế toán I- Lý luận chung về phơng pháp tính giá1. Khái niệm về phơng pháp tính giá:Nh chúng ta đã biết, cùng với sự ra đời của nền sản xuất hàng hoá, tiềntệ đã ra đời đóng vai trò là vật ngang giá chung cho trao đổi và là thớc đo đểbiểu hiện giá trị của những loại tài sản khác nhau.Thớc đo tiền ttẹ là thớc đotổng hợp phơng pháptính chất u việt hơn hẳn thớc đo hiện vật và thớc đolao động. Việc sử dụng thớc đo tiền tệ là đặc trng chủ yếu của hạch toán kếtoán, với loại thớc đo này kế toán có thể tính toán , tổng hợp dợc giá trị toànbộ tài sản hiện có cũng nh sự vận động của chúng trong quá trình hoạt độngcủa đơn vị. Bởi vậy hạch toán kế toán đã xây dựng nên phơng pháp tính giá.Phơng pháp tính giá la phơng pháp kế toán sử dụng thuớc đo tiền tệ đểxác định trị giá thực tế của tài sản theo những nguyên tắc nhất định .Địnhnghĩa này phản ánh việc tính giá của các loại tài sản khác nhau thì cónguyên tắc riêng nhng đều sử dụng thớc đo tiền tệ.Đinh nghĩa khác về phơng pháp tính giá của trờng ĐHKTQD: Tính giálà phơng pháp hệ thống chi phí trực tiếp, gián tiếp cho từng loại hoạt động,từng loại hàng hoá vật liệu, tài sản, sản phẩm và lao vụ. Đây là một địnhnghĩa cụ thể, chi tiết nhng lại cha hoàn haỏ bởi nó không nêu bật đợc việcphơng pháp tính giá chỉ sử dụng thớc đo tiền tệ để tính giá tài sản.Các quan niệm về phơng pháp tính giá co quan niêm của nhà kinh tế tbản cũng rất khác biệt. Nhà nơc t bản không co quy định thống nhất về tínhgiá. vậy việc tính giá tài sản của doanh nghiệp t bản co thể theo bất kỳloại giá nào tuỳ theo mục đích của từng nhà t bản trong từng thời kỳ khácnhau có thể là giá mua, giá bánTóm lại, tuy co nhiều điểm khác nhau về phơng pháp tính giá nhng tựuchung nó vẫn là một phơng pháp kế toán trong đó sử dụng thớc đo tiên tệ đểtính giá của tài sản theo những nguyên tắc nhất định ( những nguyên tắcnày có thể khác nhau ở mỗi thời kỳ ).2. Sự cần thiết phải có phơng pháp tính giá- Xuất phát từ vị trí của phơng pháp tính giá so với các phơng pháp kếtoán khác ta thấy nhờ có tính giá mà kế toán mới ghi nhận phản ánh các đốitợng khác nhau của kế toán vào chứng từ, tài khoản và tổng hợp các thôngtin khác nhau qua các báo cáo. Mặt khác , việc tính giá phải trên cơ sở tổnghợp các thông tin do các chứng từ, tài khoản, các báo cáo cung cấp. vậy,có thể nói không có phơng pháp tính giá thì không thể thực hiện tốt chế độhach toán trong đơn vị. Bởi nhờ có phơng pháp này kế toán mới xác địnhchính xác chi phí bỏ ra trong sản xuất kinh doanh, những kết quả thu đợcdo sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu về giá thành, kết quả kinh doanh lãilỗ4Tiểu luận lý thuyết hạch toán kế toán - Xuất phát từ yêu cầu của công tác kế toán đòi hỏi phải có phơngpháp tính giá nh yêu cầu về taì liệu kế toán cung cấp phải đảm bảo tính nhấtquán, chính xác, trung thực, khách quan, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu.Bởi vậy, chỉ có tính giá đợc cụ thể của từng loại tài sản cả ở trạng thái tĩnhvà trong quá trình vận động thì mới có đợc thông tin đảm bảo các yêu cầutrên để cung cấp thông tin về tình hình hiện có và sự vận động của tài sảncho những đối tơng cần thông tin.3. Hình thức biểu hiện của phơng pháp tính giá.Giống nh nhiêu phơng pháp kế toán khác đều có hình thức biểu hiệnriêng nh phơng pháp chứng từ kế toán có hình thức biểu hiện là các bảngchứng từ kế toán và chơng trình luân chuyển chứng từ kế toán; phơng pháptài khoản có hình thức biểu hiện là các tài khoản kế toán và cách ghi chéptrên tài khoản; phơng pháp tổng hợp cân đối kế toán là hệ thống các bảngtổng hợp cân đối kế toán. Còn phơng pháp tính giá có hình thức biểu hiệnlà các sổ (bảng) tính giátrình tự tính giá.- Sổ ( bang ) tính giá là những tờ sổ (bảng) đợc sử dụng để tổng hợpchi phí cấu thành giá của từng loại tài sản (đối tợng tính giá) trong đơn vịlàm cơ sở để xác định đúng đắn trị giá của tài sản đợc hình thành dụ nhsổ mua hàng để ghi tất cả các khoản chi phí liên quan đến việc mua hànghay bảng kê số 8 dùng để tổng hợp tình hình xuất kho, nhập kho thànhphẩm theo giá thực tế và giá hạch toán, bảng kê số 9 dùng để tính giá thựctế thành phẩm, hàng hoá,- Trình tự tính giá là việc quy định tuần tự các bớc công việc để tínhgiá của tài sản hình thành (sẽ đợc trình bầy cụ thể ở phần sau).4. ý nghĩa, tính khoa học phơng pháp tính giá4.1. Nhờ có phơng pháp tính giá mà kế toán đơn vị thực hiện tínhtoán, xác định đợc trị giá thực tế của tài sản hình thành trong quá trình hoạtđộng của đơn vị. Thông qua tính giá mới cho phép tính toán, xác định đợcchính xác chi phí đầu vào của các yếu tố sản xuất để tạo doanh thu trongkỳ. Qua đó cho phép tính toán chính xác các chỉ tiêu giá thành, kết quảkinh doanh và những thông tin cần thiết phục vụ cho việc quản lý đối tợngkế toán. Cũng thông qua tính giá cho biết giá trị thực tế của hàng bản ra.Trên cơ sở đó doanh nghiệp ấn định giá bán hàng bán ra sao cho vừa đảmbảo bù đắp chi phí sản xuất vừa đảm bảo mang lại lợi nhuận cho doanhnghiệp để doanh nghiệp có thể đầu t tái sản xuất mở rộng.Nhờ có việc tính toán xác định trị giá thực tế của tài sản hình thànhgiúp cho các nhà quản lý có thể kiểm tra giám sát đợc những hoạt động vànhững chi phí mà đơn vị đã chi ra để tạo nên tài sản. Từ đó đơn vị có thểquản lý có hiệu quả các khoản chi phí đã chi ra để tạo tài sản, ngăn ngừakịp thời các hành vi tham ô, lãng phí, phát huy chức năng giám đốc bằngtiền một cách thờng xuyên, nhanh chóng và có hiệu quả.5Tiểu luận lý thuyết hạch toán kế toán ý nghĩa quan trọng của phơng pháp tính giá chỉ có thể phát huy đợctác dụng khi kế toán các đơn vị ghi chép đầy đủ, chính xác, có hệ thống cáchoạt động kinh tế tài chính diễn ra trong quá trình tạo nên tài sản của đơnvị, tính toán tổng hợp, chính xác các chi phí cấu thành nên giá của tài sản.- Nhờ có phơng pháp tính giá mà kế toán đơn vị tổng hợp đợc toàn bộtài sản trong đơn vị, giúp cho việc quản lý, sử dụng tài sản trong đơn vị mộtcách có hiệu quả. Nó cho phép tổng hợp và phản ánh đúng đắn tình hìnhvốn (tài sản) và nguồn vốn của đơn vị nh cơ cấu vốn, cơ cấu nguồn vốn cóhợp lý không, tốc độ chu chuyển vốn nhanh hay chậm, từ đó giúp cho cácnhà quản lý trong các đơn vị, các nhà kinh tế, các cơ quan quản lý Nhà Nớccó những tác động phù hợp nhằm đạt tới một cơ cấu vốn kinh doanh hợp lývà tăng nhanh vòng quay của vốn kinh doanh, góp phần làm cho đơn vị hoạtđộng có hiệu quả hơn.4.2. Tính khoa học của phơng pháp tính giá* Cơ sở phơng pháp luận của phơng pháp tính giá.Cùng với các phơng pháp khác trong hệ thống phơng pháp khoa họccủa hạch toán kế toán, phơng pháp tính giá đợc xác định trên cơ sở phơngpháp luận khoa học của chủ nghĩa duy vật biện chứng Mac-LêNin. Nguyên lý triết học Mac-LêNin về mối quan hệ giữa vật chất và ý thứccó ý nghĩa phơng pháp luận rất quan trọng. Theo chủ nghĩa duy vật biệnchứng Mac-LeNin: Cái khách quan la cái tồn tại độc lập không phụ thuộcvào ý muốn chủ quan của con ngời, đòi hỏi con ngời trong quá trình hoạtđộng thực tiễn phải tôn trọng và tuân theo các quy luật khách quan. Nếulàm ngợc lại với các quy luật này hoạt động thực tiễn của con ngời sẽ khôngđạt đợc kết qủa nh mong đợi hoặc con ngời sẽ phải gánh chịu hậu quả.Nguyên lý triết học Mac-LêNin đòi hỏi chúng ta trong việc xem xét sự vậthiện tợng phải quán triệt nguyên tắc khách quan, phải xuất phát từ thực tế,từ điều kiện, hoàn cảnh vật chất hiện có, chống thái độ xuyên tạc, bóp méosự thật, xem xet sự vật một cách chung chung trìu tợng. Phải tôn trọng vàhành động theo quy luật này, không thể tuỳ tiện bất chấp quy luật kháchquan, chống chủ nghĩa chủ quan, duy ý chí.Tính khách quan trung thực đợc thể hiện ở phơng pháp tính giá đó làmọi tài sản phải đợc tính theo giá trị thực tế của tài sản ở thời điểm tính giáhay là phải xác đinh đợc chính xác toàn bộ chi phí mà đơn vị bỏ ra để tạonên tài sản tại thời điểm tính giá. Ngoài ra ,để tính giá tài sản hình thànhphải xuất phát từ thực tế khách quan của đất nớc, xuất phát từ tình hình kinhtế chính trị xã hội, từ nguyên tắc quản lý tài sản có những khoản chi phíkhông tạo nên tài sản nhng vẫn phải tính vào giá tài sản. dụ chi phí huấnluyện quân sự không tạo nên sản phẩm nhng vẫn phải tính vào giá sảnphẩm.Nh ta biết tất cả các đơn vị trong toàn xã hội đều phải huấn luyệnquân sự, phải lấy ngân sách quốc phòng bù đắp. Do đó, để giảm bớt ngânsách cho quốc phòng Nhà Nớc giao cho các đơn vị phải tính chi phí huấn6Tiểu luận lý thuyết hạch toán kế toán luyện quân sự vào chi phí sản xuất kinh doanh. Nên có thể nói kế toán cònmang tính chất chính trị xã hộiNgoài ra còn chi phí quản lý doanh nghiệp; lơng giám đốc, lơng cánbộ quản lý (có cả ở khâu mua hàng, sản xuất) không tính vào giá hàng muamặc dù hao phí lao động của giám đốc, cán bộ quản lý phải tính vào giáhàng mua họ phải tìm hiểu thị trờng. Để đơn giản trong thời kỳkế hoạchhoá chi phí quản lý doanh nghiệp tính vào giá của sản phẩm sản xuất ra.Trong nền kinh tế thị trờng , chi phí quản lý doanh nghiệp tính tất vào giácủa hàng bán. Đúng ra chi phí quản lý doanh nghiệp có ở mọi khâu của quátrình sản xuất, nhng nếu nh thế thì không quản lý đợc nên chỉ tính vào khâugiá của hàng bán để quản lý tôt. Mặt khác, hạch toán kế toán là khoa hockinh tế, có đối tợng nghiên cứu là tài sản và sự vận động của tài sản trongđơn vị nên cũng nh các môn khoa hoc kinh tế khác hạch toán kế toán phảidựa trên cơ sở lý luận khoa học của kinh tế chính trị học về quá trình tái sảnxuất xã hội, các giai đoạn, các yếu tố của quá trình tái sản xuất, đặc điểmcủa từng giai đoạn, từng yếu tố và tính chất sở hữu tài sản.Từ đó tổ chứchạch toán các giai đoạn các yếu tố của quá trình tái sản xuất phù hợp vớiđặc điểm của nó và tính chất sở hữu tài sản. vậy hệ thống các phơngpháp khoa học của hạch toán kế toán trong đó có phơng pháp tính giá đợcxây dựng trên cơ sở những thành tựu khoa học của xã hội loài ngời, các quyluật tồn tại và phát triển của các sự vật hiện tợng, đảm bảo các phơng phápkế toán cũng nh phơng pháp tính giá phản ánh đợc các giai đoạn, các yếu tốcủa quá trình tái sản xuất xã hội trong sự tồn tại giữa những hình thái vậtchất khác, trong mối liên hệ mật thiết và sự chuyển hoá lẫn nhau.Vận dụng lý luận của Kinh Tế Chính Trị học về các yếu tố co bản củaquá trình sản xuất: Sản xuất luôn luôn là sự tác động qua lại của 3 yếu tố cơbản : lao động của con ngời, t liệu lao động và đối tợng lao động. Khi tínhgiá chi phí về lao động (chi phí nhân công trực tiếp) chi phí về đối tợng laođộng (chi phí về nguyên vật liêu) chi phí về t liệu lao động (hao mòn tài sảncố định) để tính trị giá thực tế sản phẩm sản xuất. Đợc xây dựng trên cơ sở phơng pháp luận khoa học nhà triết học Mac-LêNin và kinh tế chính trị học nên phơng pháp tính giátính khoa học rấtcao, giúp cho việc xác định giá của tài sản một cách khách quan chân thực.Trị giá thực tế của tài sản đợc xác định bằng cách tổng hợp tất cả các chiphí thực tế đơn vị đã chi ra để tạo nên tài sản tại thời điểm tính giá, giúp chocác đơn vị tiến hành tính giá tài sản thống nhất theo một trình tự khoa học5. Những yêu cầu và nguyên tắc tính giá tài sảnXuất phát từ ý nghĩa quan trọng của phơng pháp tính giá, việc tính giátài sản phải đảm bảo yêu cầu và nguyên tắc nhất định. 5.1. Yêu cầu+Tinh nhất quán và so sánh đợc+Tính chân thực7Tiểu luận lý thuyết hạch toán kế toán +Tính kịp thời+Tính đầy đủ+Tính rõ ràng dễ hiểu+Quán triệt nguyên tắc tiết kiệm*Nguyên tắc nhất quán và so sánh đợcNguyên giá của tài sản đợc đơn vị tạo ra trong kỳ này đợc tính toánxác định phải so sánh đợc với giá của tài sản cùng loại do các đơn vị kháctạo ra trong cùng một thời kỳ có nh vậy mới giúp cho đơn vị học hỏi kinhnghiệm lẫn nhau cùng tiến bộ trong nền kinh tế thị trờng có định hớng củaNhà Nớc, các đơn vị phải giúp nhau học hỏi nhau, cho nên yêu cầu phải cósự nhất quán trong tính toán. ở các nớc t bản không có yêu cầu này. Tuynhiên trong thực tế vẫn cha có sự nhất quán giữa các đơn vị kinh doanh vàđơn vị hành chính sự nghiệp việc tính giá tài sản có sự khác VD:Mua 1 tấn xi măng giá mua 800.000 Chi phí mua 20.000Trong đơn vị kinh doanh tính giá mua thực tế là 820.000 nhng trongđơn vị hành chính sự nghiệp lại chỉ tính gía mua là 800.000, chi phí mua20.000 họ tính vào chi phí trong kỳ. Do đó không đánh giá đúng đợc đơn vịnào hoạt động có hiệu quả hơn.Mặt khác giá của tài sản đơn vị tạo ra kỳ này phải so sánh đợc với giákế hoạch mà đơn vị đã tính toán xác định để giúp đơn vị tính toán xác địnhđợc mức độ hoàn thành kế hoạch, nhận thức đợc phạm vi quy mô, mức độphát triển hoạt động sản xuất đó nh thế nào, đánh giá đợc kế hoạch có hoànthành hay không, nguyên nhân do đâu để có những biện pháp kịp thời giúpđơn vị hoạt động hiệu quả.*Nguyên tắc trung thực khách quan:Toàn bộ chi phí thực tế đơn vị đã chi ra để hình thành nên tài sản củađơn vị phải đợc kế toán ghi chép đầy đủ, tính toán chính xác theo từng loạitài sản tạo nên. Phải xem xet xem chi phí đó thực tế đó có hay không, phạmvi quy mô hoạt động kinh tế tài chính xảy ra ở đâu,vào thời gian nào. Yêucầu này phù hợp với quan điểm của triết học đó là khi xem xét đánh giá sựvật hiện tợng một cách đúng đắn phải gắn với thời gian không gian cụ thể.Việc tính giá tài sản phải phù hợp vớigiá cả trên thị trờng tại thời điểm tínhgiá. Đồng thời phải phù hợp với chất lợng , số lợng tài sản. Nếu việc tínhgiá tài sản không chính xác, không trung thực thì thông tin do kế toán cungcấp sẽ mất tính chính xác, không đáng tin cậy ảnh hởng xấu tới việc ra cácquyết đinh kinh doanh của đơn vị. Điều ngợc lại sẽ giúp cho những nhàquản trị đơn vị nhận thức đợc đầy đủ tình hình thực tế tài sản và sự vậnđộng tái sản, họ có quyết định đúng đắn cho hoạt động của mình.*Thông tin do tính giá cung cấp phải đảm bảo tính kịp thời, theo yêucầu của các đối tợng sử dụng thông tin tính giá. Phải có sự phù hợp của8Tiểu luận lý thuyết hạch toán kế toán những thông tin do tính giá cung cấp với tình hình thực tế của đơn vị giúpcác nhà quản lý ra những quyết định kinh tế thích hợp, sát đúng thực tế và t-ơng lai phát triển của đơn vị. Điều này càng có ý nghĩa quan trọng tronhthời đại thông tin bùng nổ. Ơ nớc ta hiên nay thông tin do kế toán cung cấpcha mang tính kịp thời, tuy nhiên vẫn sử dụng đợc điều kiện công nghệthông tin KHKT ở nớc ta cha phát triển.*Tài liệu tính giá cung cấp phải đảm bảo tính đầy đủ:Giúp cho việc ra quyết định thích hợp với từng loại hoạt động cũng nhtổng thể hoạt động của đơn vị. Đặc biệt là trong điều kiện ngày nay hoạtđộng kinh tế tài chính trong các đơn vị đa dạng, phong phú lại có mối quanhệ mật thiết tác động bổ trợ cho nhau. Nếu thông tin không cung cấp đầyđủ có thể dẫn đến việc ra quyết định sai gây thiệt hại cho đơn vị.*Thông tin do tính giá cung cấp phải rõ ràng dễ hiểu giúp các cơ quanquản lý, các nhà quản trị và cả ngời lao động nhận thức đúng đắn hoạt độngvà kết quả hoạt động của đơn vị mang lại hiệu quả cao hơn. Ơ các nơc t bảnchế độ t hữu về t liệu sản xuất khônh có yêu cầu này. Họ không muốn cungcấp thông tin một cách minh bạch.*Tổ chức tiến hành phơng pháp tính giá phải quán triệt nguyên tắc tiếtkiệm hiệu quả.5.2. Nguyên tắc tính giáĐể đảm bảo yêu cầu chân thực và tính có thể so sánh đợc phơng pháptính giá Nhà Nớc đã quy định những nguyên tắc có tính chất pháp chế vềđánh giá các loại tài sản của đơn vị*Nguyên tắc chung Giá của tài sản phải đợc tính theo trị giá thực tế- giá gốc, giá nguyênthuỷ, nghiã là tính theo chi phí thực tế tạo nên tài sản ở thời điểm tính giátáỉ sản. Tuy nhiên do đặc trng vận động của tài sản, yêu cầu hạch toán hàngngày, yêu cầu quản lý tài sản, Nhà Nớc có nhng quy định cụ thể để tính giáđối với các loại tài sản. Cụ thể là:5.2.1. Đối với TSCĐ:TSCĐ của các doanh nghiệp là những t liệu laođộng có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài. Theo quy định hiện hànhTSCĐ là tài sản có thời gian sử dụng trên 1 năm, có giá trị tối thiểu bắng 5triệu đồng. Đặc điểm của TSCĐ là tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất,trong quá trình sử dụng nó bị hao mòn dần về mặt giá trị nhng vẫn giữnguyên hình thái vật chất ban đầu, phần hao mòn đó sẽ chuyển dịch vào chiphí sản xuất kinh doanh.Do đặc điểm nh vậy nên việc quản lý TSCĐ phải quản lý cả về mặthiện vật và giá trị. Về mặt hiện vật kiểm tra chặt chẽ việc bảo quản, sử dụngTSCĐ ở doang nghiệp. Về mặt giá trị phải quản lý chặt chẽ tình hình haomòn việc thu hồi vốn đầu t ban đầu để tái sản xuất TSCĐ trong doanhnghiệp.9Tiểu luận lý thuyết hạch toán kế toán Các loại TSCĐ : Để thuận tiện cho việc quản lý TSCĐ đợc phân chiatheo nhiều tiêu thức khác nhau. Nếu phân loại theo hình thức biểu hiện thìTSCĐ đợc chia thành : + TSCĐ hữu hình bao gồm toàn bộ những TSCĐ có hình thái vậtchất cụ thể nh nhà xởng, máy móc có đủ tiêu chuẩn giá trị và thời gian sửdụng theo chế độ quy định . + TSCĐ vô hình là những TSCĐ không có thực thể hữu hình nhngđại diện cho 1 quyền hợp pháp nào đó và ngời chủ sở hữu đợc hởng quyềnlợi kinh tế nh chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí nghiên cứu và pháttriển, bằng phát minh sáng chế( Hiên nay ở nơc ta tất cả mọi khoản chiphí thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra liên quan đến hoạt động kinh doanhcủa doanh nghiệp có giá trị >=500 triệu VNĐ và thời gian sử dụng >1 nămmà không hình thành TSCĐ hữu hình thì là TSCĐ vô hình.*Đánh giá TSCĐ : TSCĐ đợc đánh giá theo nguyên giá và theo giá trị còn lại. Muốn vậyviệc ghi sổ kế toán phải đảm bảo phản ánh đợc 3 chỉ tiêu về giá trị củaTSCĐ là nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại (giá trị cònlại=nguyên giá -giá trị hao mòn)- Nguyên giá TSCĐ (còn gọi là trị gía ghi sổ ban đầu) là toàn bộ cácchi phí bình thờng và hợp lý mà doanh nghiệp phải bỏ ra để mua sắm, xâydựng, chế tạo TSCĐ trớc khi đa vào sử dụng. Nguyên giá TSCĐ đợc đánhgiá theo nguyên tắc giá phí bao gồm chi phí liên quan đến mua hoặc xâydựng, chế tạo, kể cả chi phí vận chuyển lắp đặt chạy thử và các chi phí hợplý, cần thiết khác. Cụ thể : +Với TSCĐ do mua mới thì nguyên giá = giá mua trả cho ngời bán (đãkhấu trừ các khoản triết khấu, giảm giá) + chi phí vận chuyển bốc dỡ, lắpđặt chạy thử + thuế phải nộp nếu có (thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăngkhông đợc khấu trừ, thuế tài sản).Trong trờng hợp mua TSCĐ thanh toán chậm có phát sinh lãi về tíndụng nh là thuê mua TSCĐ thì nguyên giá TSCĐ là giá trị hiện tại còn phầnchênh lệch (tiền lãi) đợc hạch toán vào chi phí trả trớc trong suốt thời hạntín dụng (chú ý theo chuẩn mực kế toán quốc tế IAS23 thì lại cho phép tínhcả lãi tín dụng vào nguyên giá TSCĐ).+ Với TSCĐ do mua cũ thì nguyên giá = giá mua trả cho ngời bán+chi phí vận chuyển bốc dỡ, lắp đặt chạy thử + thuế phải nộp (nếu có) + giátrị hao mòn.+ Với TSCĐ do doanh nghiệp tự xây dựng, chế tạo để sử dụng nh côngtrình kiến trúc, công trình tự chế tạo thì nguyên giá TSCĐ là giá bàn giaoquyết toán công trình khi đa vào sử dụng (chú ý tiền lãi trên các khoản vaydùng vào đầu t TSCĐ cũng có thể đợc tính vào nguyên giá TSCĐ theochuẩn mực IAS-23)10[...]... Vận dụng phơng pháp tính giá để tính giá của tài sản trong quá trình hoạt động của đơn vị * Thực tiễn tình hình vận dụng phơng pháp tính giá Vai trò quan trọng của phơng pháp tính giá chỉ thực sự đợc phát huy khi kế toán ở các đơn vị quán triệt đầy đủ các yêu cầu và nguyên tắc của phơng pháp nay trong quá trình tính giá tài sản hình thành tại các đơn vị Trong thực tế việc vận dụng phơng pháp tính giá. .. hợp này tính chính xác của giá tài sản tính đợc không những phụ thuộc vào việc tổng hợp chi phí cấu thành giá ở trớc mà còn phụ thuộc vào phơng pháp phân chia chi phí thành 2 bộ phận chi phí Trình tự tính giá này đợc sử dụng để tính giá của các loại tài sản khác nhau Trong bài viết này em sẽ trình bày việc vận dụng trình tự tính giá để tính giá hàng mua và tính giá thành sản xuất của thành phẩm sản xuất... tính cho từng = x bổ của từng tài tài sản cụ thể Tổng các đơn vị tiêu thức phân bổ của sản cụ thể tất cả các tài sản cần tính giá Bớc 2: Tính toán xác định trị giá thực tế của tài sản theo phơng pháp nhất định Việc tính toán xác định trị giá thực tế của tài sản ở bớc này phụ thuộc vào tổng hợp chi phí ở bớc 1 và quá trình hình thành tài sản +Trờng hợp tài sản đợc hình thành dứt điểm trong một thời kỳ... để tham ô, tham nhũng Bốn là: Xuất phát từ yêu cầu quản lý của từng thời kỳ khác mà Nhà Nớc có các quy đinh cụ thể về tính giá tài sản trong từng thời kỳ Nhng đôi khi những quy định này lại không phù hợp vời nguyên tắc và yêu cầu của quá trình tính giá tài sản Cụ thể trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung trớc đây, để tính giá tài sản hình thành trong quá trình mua hàng Nhà Nơc quy định: Đối với các đơn. .. xác định giá Giá trị còn lại = nguyên giá - khấu hao luỹ kế Trờng hợp nguyên giá TSCĐ đợc đánh giá lại thì giá trị còn lại của TSCĐ cũng đợc xác định lại Khi đó giá trị còn lại của TSCĐ đợc tính theo công thức sau : Giá trị còn lại của TSCĐ sau khi đánh gía lại = Giá trị còn lại của TSCĐ đánh giá lại x giá trị đánh giá lại của TSCĐ (nguyên giá của TSCĐ) +Giá trị còn lại = giá trị đánh giá lại khấu... sau: Một là : Nguyên tắc chung nhất của quá trình tính giá tài sản là phải tính theo đúng trị giá thực tế của tài sản tại thời điểm hình thành tài sản Nhng trên thực tế công tác kế toán thì việc tính toán xác định trị giá thực tế của NLVL, CCDC, TP nhập xuất kho hàng ngày có thể không thực hiện đợc (do một số chi phí cấu thành giá của tài sản hình thành không thể tính toán 15 Tiểu luận lý thuyết hạch... tế của hàng đó để tính +Phơng pháp nhập sau xuất trớc : Số hàng nào nhập kho sau thì xuất kho trớc Hàng thuộc lô hàng nào thì lấy đơn giá thực tế của lô đó để tính +Phơng pháp đích danh : trị giá thực tế xuất kho = số lợng xuất kho x giá nhập kho của lô hàng xuất 5.2.3 Đối với thành phẩm do đơn vị sản xuất ra đợc Nhà Nớc quy định tính theo giá thành sản xuất thực tế Giá thành sản xuất thực tế là giá. .. tế của hàng còn ĐK Trị giá thực tế của + hàng nhập trong kỳ Trị giá hạch toán của + Trị giá hạch toán của hàng còn ĐK hàng nhập trong kỳ 13 Tiểu luận lý thuyết hạch toán kế toán 6 Trình tự tính giá chung đối với các loại tài sản Nh ta đã biết tài sản của đơn vị gồm nhiều loại khác nhau, đợc hình thành từ nhiều nguồn khác nhau có thể là mua ngoài, thuê gia công chế biến, tự chế biếnVà để có đợc các tài. .. phải tính ra giá thực tế để ghi sổ kế toán tổng hợp Đối với NLVL, CCDC, HH hay thành phẩm xuất kho tính theo giá hạch toán đều đợc xác định trị giá thực tế nh sau : Trị giá thực tế của hàng xuất trong kỳ Hệ số giữa giá thực tế và giá hạch toán của hàng luân chuyển trong kỳ Hệ số giữa giá thực tế và = Trị giá hạch toán của x giá hạch toán của hàng hàng xuất trong kỳ luân chuyển trong kỳ = Trị giá thực... thành giá đợc chia thành 2 bộ phận: sản Bộ phận chi phí tính cho tài sản đã đợc hình thành gọi là giá của tài Bộ phận chi phí tính cho tái sản đang trong quá trình hình thành gọi là chi phí dở dang vậy việc tính giá cho trờng hợp này cần phải xác định đợc bộ phận chi phí dở dang theo công thức nh sau: Trị giá thực tế của tài sản = Chi phí dở dang thời gian trớc chuyển sang + Chi phí phát sinh trong . sản 14II- Vận dụng phơng pháp tính giá để tính giá của tài sản trong quá trình hoạt động của đơn vị 15A- Vận dụng phơng pháp tính giá để tính giá hàng. để tính giá hàng mua và tính giá thành sản xuất của thành phẩm sản xuất ra.II- Vận dụng phơng pháp tính giá để tính giá của tài sản trong quá trình hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: vận dụng phương pháp tính giá để tính giá của tài sản trong quá trình hoạt động của đơn vị, vận dụng phương pháp tính giá để tính giá của tài sản trong quá trình hoạt động của đơn vị, vận dụng phương pháp tính giá để tính giá của tài sản trong quá trình hoạt động của đơn vị, Những yêu cầu và nguyên tắc tính giá tài sản, Trình tự tính giá chung đối với các loại tài sản, Doanh nghiệp sx nhiều loại sp theo quy trình sx liên tục

Từ khóa liên quan