ứng dụng giải thuật di truyền vào hệ thống hỗ trợ mua hàng trên mạng

74 575 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2014, 14:30

i Li cm n Vit mt khóa lun khoa hc là mt trong nhng vic khó nht mà chúng em phi hoàn thành t trc đn nay. Trong quá trình thc hin đ tài chúng em đã gp rt nhiu khó khn và b ng. Nu không có nhng s giúp đ và li đng viên chân thành ca nhiu ngi có l chúng em khó có th hoàn thành tt lun vn này. u tiên chúng em xin gi li bit n chân thành đn cô Lê Th Nhàn, ngi trc tip hng dn chúng em hoàn thành lun vn này. Chúng em mun gi li cm n đn cô Phm Th Bch Hu, giáo viên phn bin ca lun vn này. Nhng ý kin đóng góp ca cô là vô cùng hu ích, nó giúp chúng em nhn ra các khuyt đim ca lun vn. Trên con đng góp nht nhng kin thc quý báu ca ngày hôm nay, các thy, cô, bn bè trng i hc Khoa hc T nhiên là nhng ngi đã cùng em sát cánh và tri nghim. Và sau cùng, chúng con xin cm n cha m, nhng ngi đã sinh thành, dng dc và nuôi dy chúng con nên ngi. Sut đi này chúng con luôn ghi nh n Ngi. ii Danh mc các hình Hình 2.1- Các giai đan ca quá trình ra quyt đnh. 5 Hình 2.2 - u đim ca H h tr ra quyt đnh. 5 Hình 2.3 - Các thành phn ca H h tr ra quyt đnh. 6 Hình 2.4 Cu trúc tng quát ca mt mô hình 7 Hình 3.1 - Amazon đa ra lý do vì sao các li đ ngh đc đa ra. 15 Hình 3.2 - ánh giá phim  movifinder.com 16 Hình 3.3 - Trang Research 17 Hình 3.4 - Danh mc xe  loi xe ch khách 17 Hình 3.5 - Các câu hi v đc tính máy in 19 Hình 3.6 - Các sn phm đ ngh ca HP sau khi chn tr li cho các câu hi 20 Hình 3.7 - Các câu hi ca samsungtelecom.com. 21 Hình 3.8 - ánh giá đ quan trng ca các thuc tính vi SmartSort 22 Hình 4.1 - Vector mc tiêu ca sn phm có 2 thuc tính 28 Hình 4.2 - iu hng v min ti u Pareto 29 Hình 4.3 Di chuyn trên min Pareto bng cách thay đi trng s 31 Hình 4.4 - Các trng thái gen trong qun th 32 Hình 4.5 - Lai ghép 33 Hình 4.6 - t bin. 33 Hình 5.1 - Lc đ Usecase 35 Hình 5.2 - Lc đ trình t cho usecase Tìm kim. 36 Hình 5.3 - Lc đ trình t cho usecase Xem danh sách sn phm đc mua nhiu nht. 36 Hình 5.4 - Xem danh sách sn phm mi ra mt 37 Hình 5.5 - Lc đ tun t Usecase Sn phm đc quan tâm nhiu nht 37 Hình 5.6 - Lc đ trình t cho usecase Tr giúp la chn sn phm 38 Hình 5.7 - Lc đ trình t cho usecase Duyt sn phm theo hãng sn xut 39 Hình 5.8 - Lc đ trình t cho usecase Xem thông tin chi tit 39 Hình 5.9 - Lc đ trình t cho usecase Thêm hàng vào gi 40 Hình 5.10 - Lc đ trình t cho usecase Xem gi hàng. 40 Hình 5.11 – Lc đ trình t cho usecase Thanh toán 41 Hình 5.12 - Mô hình kin trúc h thng 42 Hình 5.13 - S đ d liu quan h. 42 Hình 5.14 - Lc đ trình t (mc thit k) cho usecase Tìm kim 45 Hình 5.15 - Lc đ trình t (mc thit k) cho usecase Xem sn phm mi ra mt 46 Hình 5.16 - Lc đ trình t (mc thit k) cho usecase Tr giúp chn sn phm 46 Hình 5.17 - Lc đ trình t (mc thit k) cho usecase Xem thông tin chi tit 47 Hình 5.18 - Lc đ trình t (mc thit k) cho usecase Thêm hàng vào gi 47 Hình 5.19 Lc đ trình t (mc thit k) cho usecase Xem gi hàng 47 Hình 5.20 - Lc đ trình t (mc thit k) cho usecase Thanh toán 48 Hình 5.21 S đ phi hp gia các trang web 48 Hình 5.22 - S đ lp ng dng WebMobileShop. 52 Hình 5.23 - S đ lp ca module thut toán GA. 54 Hình 7.1 - Min ti u Pareto. 64 iii Danh mc các bng Bng 3.1 - Các bc c bn đ tin hành mt giao dch 12 Bng 3.2 - Phân loi h h tr ra quyt đnh trong E-Commerce 13 Bng 3.3 - Tng kt so sánh website 22 Bng 5-1-Danh sách các bng c s d liu 43 Bng 5.2 - Bng d liu tblItems 43 Bng 5.3 - Bng d liu tblCaseType 44 Bng 5.4 - Bng d liu tblProducers 44 Bng 5.5 - Bng d liu tblOrders 44 Bng 5.6 - Bng d liu tblOrderDetails 45 Bng 5.7 - Các đi tng lp ca h thng WebMobileShop 53 Bng 5.8 - Các đi tng thuc module thut toán GA 54 iv Mc lc Li cm n i Danh mc các hình ii Danh mc các bng iii Mc lc iv Chng 1 Gii thiu 1 1.1 Tng quan 1 1.2 Vn đ đt ra 1 1.3 Mc tiêu ca lun vn 2 1.4 B cc ca lun vn 2 Chng 2 H h tr ra quyt đnh 4 2.1 Th nào là ra quyt đnh 4 2.2 Quá trình ra quyt đnh 4 2.2.1 Phân loi quyt đnh 4 2.2.2 Các giai đon ca quá trình ra quyt đnh 4 2.3 H h tr ra quyt đnh 5 2.3.1 Khái nim H h tr ra quyt đnh 5 2.3.2 Các thành phn ca H h tr ra quyt đnh 6 2.3.3 Mô hình ra quyt đnh 7 2.3.4 Phân loi H h tr ra quyt đnh 8 2.4 Tìm kim và đánh giá các la chn mt phn rt quan trng trong h tr ra quyt đnh 10 Chng 3 Mua hàng qua mng và s cn thit ca h tr ra quyt đnh 11 3.1 Internet đem đn mt phng thc mua bán mi 11 3.2 Kho sát thc trng mua bán qua mng 11 3.3 So sánh gia phng thc mua hàng truyn thng và mua qua mng 12 3.3.1 Các bc c bn đ tin hành mt giao dch mua hàng 12 3.3.2 Các đim thun li và không thun li trong phng thc mua bán truyn thng 13 3.3.3 Các đim thun li và không thun li trong phng thc mua bán qua mng13 3.4 Kho sát các trang web bán hàng và s h tr khách hàng ca chúng 13 3.4.1 Kho sát mt s h h tr ra quyt đnh trong E-Commerce 14 3.4.2 Bng tóm tt và so sánh 22 3.5 Các tin ích mà mt trang web bán hàng cn cung cp đ có th H tr khách hàng tt hn 22 Chng 4 S dng gii thut di truyn đ gii quyt bài toán h tr chn sn phm khi mua hàng qua mng 24 4.1 Gii thiu 24 4.2 Các khó khn khi xây dng mt module h tr khách hàng chn sn phm 24 4.3 Vn đ “đa mc tiêu” khi chn sn phm 25 4.4 Cách tip cn đ gii bài toán “Ti u đa mc tiêu” khi chn sn phm 25 4.5 Chuyn bài toán chn sn phm thành bài toán ti u đa mc tiêu 26 4.5.1 Li gii cho bài toán 26 4.5.2 Các bin quyt đnh 26 4.5.3 Các ràng buc 26 4.5.4 Các mc tiêu 27 4.5.5 Hng đn mt li gii “ti u” 28 4.5.6 Các ci tin đ phù hp vi bài toán 31 v Chng 5 Phân tích và thit k website bán đin thoi di đng có h tr ngi mua chn sn phm 35 5.1 Phân tích 35 5.1.1 Mô hình Usecase 35 5.1.2 Mô t các Actor 35 5.1.3 Mô t các Usecase 35 5.2 Thit k 41 5.2.1 Thit k h thng 41 5.2.2 Thit k c s d liu 42 5.2.3 Thit k các lp đi tng 45 Chng 6 Cài đt 55 6.1 Môi trng phát trin ng dng 55 6.2 Cài đt chng trình 55 6.3 Mt s màn hình tiêu biu 56 Chng 7 Kt lun và hng phát trin 60 7.1 Kt lun 60 7.2 Hng phát trin 61 Ph lc A Bài toán ti u đa mc tiêu 62 Ph lc B Thut gii di truyn 68 Tài liu tham kho 71 1 Chng 1 Gii thiu 1.1 Tng quan Trong nhng nm gn đây, s phát trin ca thng mi đin t (E-Commerce) đã đem li nhiu li ích to ln cho nn kinh t toàn cu. Thông qua thng mi đin t, nhiu loi hình kinh doanh mi đc hình thành, trong đó có mua bán hàng trên mng. Vi hình thc mi này, ngi tiêu dùng có th tip cn vi hàng hóa mt cách d dàng và nhanh chóng hn rt nhiu so vi phng thc mua bán truyn thng. Nhng tng vi nhng th mnh ca mình các trang web bán hàng s dn thay th các gian hàng hay các siêu th truyn thng. Nhng trên thc t ngi mua vn còn rt mn mà vi phng pháp mua bán c. Mt phn vì phng thc mua bán c dn dn tng bc chuyn t thói quen thành mt np vn hóa, vn hóa mua sm. Khi đó ngi ta xem hot đng mua sm là mt hot đng không th thiu trong nn vn hóa đó. Mt khác, các trang web bán hàng hin nay dù đã đc phát trin nhng thc s vn cha th thay th đc các ca hàng thc t. Mt trong nhng nguyên nhân ca s thua kém này đó là yu t con ngi, mt yu t mà chc hn các trang web bán hàng khó có th bù đp đc. Bên cnh đó, đâu là các nguyên nhân khác gây ra s thua kém này? Ngi mua nhn xét gì v nhng n lc mà các trang web bán hàng đã và đang mang li? Làm th nào đ nâng cao hiu qu ca nhng ca hàng đin t này? 1.2 Vn đ đt ra Hin nay, các h thng bán hàng trc tuyn đã to nhiu điu kin thun li đ ngi mua có th tip cn nhiu mt hàng cùng lúc. Tuy nhiên, vic trình bày và trang trí quá nhiu các mt hàng trên trang web đã gây ra không ít khó khn cho ngi mua. H khó có th chn ra cho mình mt sn phm ng ý nht.  khách hàng có th đn và mua đc mt sn phm ng ý thì mt li khuyên, mt s tr giúp là rt quan trng. Mt ngi bán hàng trong phng thc bán hàng truyn thng là mt li th rt ln. Do đó đ phng thc bán hàng qua mng thc s phát trin thì bên cnh các li th vn có ca mình vic có thêm mt “ngi tr giúp” là ht sc cn thit. H thng h tr ra quyt đnh (Decision Support System - DSS) vi s kt hp ca máy tính đã đc áp dng nhiu trong các công tác qun lý, nhng công vic tt yu liên quan 2 đn vic ra quyt đnh. DSS có th giúp nhng nhà qun lý đa ra các quyt đnh nhanh chóng hn, phc tp hn, và nâng cao hiu sut cng nh cht lng ca các quyt đnh. Mt h thng h tr ra quyt đnh tt có th đóng vai trò nh mt ngi trung gian h tr khách hàng đa ra các quyt đnh mua hàng đúng đn. Bng cách xác đnh mc đích và nhu cu ca khách hàng, h thng có th đa ra mt tp các gi ý giúp cho ngi mua d dàng chn la sn phm yêu thích hn. Qua đó hiu sut ca vic mua bán hàng trc tuyn đc tng cao mt cách đáng k. 1.3 Mc tiêu ca lun vn Trc ht lun vn giúp chúng ta nhn ra nhng mt thiu sót ca các trang web bán hàng hin nay. Nhng tin ích, dch v mà các trang web này cn cung cp hoc nâng cao hn đ có th nâng cao v th ca mình trong nn kinh t hàng hóa. Lun vn s đa ra mt hng tip cn đ xây dng mt trong nhng tin ích nói trên, tin ích h tr khách hàng ra quyt đnh chn sn phm. Tin ích này đóng vai trò nh mt ngi bán hàng có th thu thp các thông tin v s thích ca khách hàng, sau đó tìm trong kho hàng vô tn ca mình nhng mt hàng thích hp nht vi các s thích đó. Lun vn cng tìm hiu bài toán ti u đa mc tiêu và cách tip cn dùng thut gii di truyn đ gii quyt bài toán. Bài toán này cng là mt khó khn ln trong khi tin hành la chn và gi ý sn phm cho ngi mua. Vic tr giúp khách hàng chn la sn phm là mt giai đon trong quá trình ngi mua quyt đnh mua sn phm. Vì vy, lun vn s tìm hiu v h h tr ra quyt đnh, v trí và vai trò ca ngi tr giúp bán hàng trong quá trình h tr khách hàng mua sn phm. 1.4 B cc ca lun vn B cc ca lun vn đc t chc thành 7 chng. Chng 1 trình bày tng quan v s cn thit ca h h tr ra quyt đnh trong môi trng mua bán trc tuyn và mc tiêu ca lun vn. Chng tip theo gii thiu lý thuyt chung v h h tr ra quyt đnh. Chng này nêu ra đnh ngha “Mt quyt đnh là gì?” và “Mt h h tr ra quyt đnh là gì?”. ây là nhng kin thc nn tng v h thng h tr ra quyt đnh nh quá trình ra quyt đnh, các giai đon ca quá trình ra quyt đnh, các mô hình ca h h tr ra quyt đnh, và các công ngh thông minh đc ng dng trong h h tr ra quyt đnh. 3 Chng 3 là kho sát và so sánh v các đc đim ca nhng h h tr ra quyt đnh trong môi trng mua bán trc tuyn. Chng 4 trình bày mt cách tip cn đ áp dng h h tr ra quyt đnh vào quá trình la chn sn phm và mua hàng ca khách hàng.  đây bài toán ti u hóa đa mc tiêu và các hng gii quyt đc nêu ra. Chng 5 là phn phân tích thit k h thng trang web bán hàng và h tr khách hàng chn sn phm. Chng 6 là phn cài đt h thng. Tng kt và đánh giá ca luân vn đc trình bày  chng 7. 4 Chng 2 H h tr ra quyt đnh 2.1 Th nào là ra quyt đnh Vic đa ra quyt đnh đi vi mt vn đ xut hin trong khp các lnh vc, hot đng ca đi sng mà đôi khi chúng ta không nhn ra. T nhng vic đn gin nh chn mt b qun áo đ đi d tic cho đn các vic ln lao nh phân b ngân sách vào các chng trình ca quc gia đu là các công vic đa ra quyt đnh. Vy đa ra quyt đnh chính là chn ra trong các gii pháp kh thi mt gii pháp mà theo ngi đa ra quyt đnh là phù hp nht. 2.2 Quá trình ra quyt đnh 2.2.1 Phân loi quyt đnh Có th phân ra bn loi quyt đnh nh sau • Quyt đnh có cu trúc (Structured Decision): Các quyt đnh mà ngi ra quyt đnh bit là chc chn đúng. • Quyt đnh không cu trúc (Nonstructured Decision): Các quyt đnh mà ngi ra quyt đnh bit là có nhiu câu tr li gn đúng và không có cách nào đ tìm ra câu tr li chính xác nht. • Quyt đnh đ quy (Recurring Decision): Các quyt đnh lp đi , lp li. • Quyt đnh không đ quy (Nonrecurring Decision): Các quyt đnh không xy ra thng xuyên. 2.2.2 Các giai đon ca quá trình ra quyt đnh Theo Simon, các giai đon ca quá trình ra quyt đnh bao gm các pha: • Nhn đnh (Intelligence) : Tìm kim các tình hung dn đn vic phi ra quyt đnh, nhn dng các vn đ, nhu cu, c hi, ri ro… • Thit k (Design): Phân tích các hng tip cn đ gii quyt vn đ, đáp ng các nhu cu, tn dng các c hi , hn ch các ri ro • La chn (Choice): Cân nhc và đánh giá tng gii pháp, đo lng hu qa ca tng gii pháp và chn gii pháp ti u. • Tin hành ra quyt đnh (Implementation): Thc hin gii pháp đc chn, theo dõi kt qu và điu chnh khi thy cn thit. 5 Hình 2.1- Các giai đan ca quá trình ra quyt đnh. 2.3 H h tr ra quyt đnh 2.3.1 Khái nim H h tr ra quyt đnh Trong thp niên 1970, Scott Morton đa ra nhng khái nim đu tiên v H h tr ra quyt đnh (Decision Support Systems-DSS). Ông đnh ngha DSS nh là nhng h thng máy tính tng tác nhm giúp nhng ngi ra quyt đnh s dng d liu và mô hình đ gii quyt các vn đ không có cu trúc [5]. Hình 2.2 - u đim ca H h tr ra quyt đnh. [...]... giao di n ng i dùng, các ti n ích h tr khách hàng khi mua hàng, các d ch v giao hàng và hoàn tr hàng Trong khuôn kh lu n v n, chúng em c g ng a ra m t cách ti p c n xây d ng m t trong nh ng y u t trên “h tr khách hàng ch n s n ph m khi mua hàng qua m ng” Ch n s n ph m là m t trong nh ng ph n quan tr ng nh t khi mua hàng Nh ch tr ph c ã phân tích m t trong nh ng nguyên nhân chính d n ng th c mua hàng. .. không có ý i dùng nh mua l u tâm [18] ng th c mua hàng truy n th ng và mua qua m ng cc b n ti n hành m t giao d ch mua hàng B ng 3.1 - Các b cc b n Ph ng th c mua bán truy n th ng Ch n m t c a hàng ng ý có bán s n ph m mà mình qua tâm(quen, c gi i thi u, tình c ) Xem xét các s n ph m c trình bày trong c a hàng Nh ng i bán hàng tìm s n ph m mà mình mu n mua Nh ng i bán hàng t v n m t hàng phù h p v i mình... th món hàng minh mua (52%) Không có các d ch v tr giúp khi mua hàng( 30%) Có nhi u khó kh n khi giao d ch ho c tr l i hàng hóa (25%) Ph ng th c thanh toán còn qua ph c t p(31%) Ng i mua hàng t ra hoài nghi khi có quá nhi u thông tin cá nhân c thu th p (30%) Và v i các y u t kh ng nh h ng nh h s ti p t c mua hàng và 1/3 còn l i thì kh ng hàng qua m ng, m t con s 3.3 3.3.1 n vi c mua hàng qua m ng trên. .. module h tr khách hàng ch n s n ph m Các khó kh n phi k thu t: Không gi ng nh m t ng cách ng x , n m c, thái i bán hàng th c, m t ng v.v c a ng i bán hàng có th qua i mua mà có th ch n ra các m t hàng cho phù h p Trang web bán hàng hoàn toàn không bi t gì v các thông tin trên c a khách hàng Ng i mua có th t do t ng tác, trao i v i ng i bán nói lên nhu c u, s thích c a mình Trong khi mua hàng trên m ng thì... o Vi c mua s m ôi khi t n r t nhi u th i gian Ü Không thu n l i: o Ng i mua khó n m b t h t các thông tin v m t hàng mình nh mua o Các m t hàng thu c các nhà cung c p khác nhau th làm cho ng i mua khó so sánh Các i m thu n l i và không thu n l i trong ph m ng 3.3.3 ng c phân b r i rác ng th c mua bán qua Ü Thu n l i: o Ng o S l i mua d dàng n m b t c thông tin c a m t hàng nh mua ng các m t hàng r... d ng o D dàng so sánh các m t hàng v i nhau o Th i gian mua s m ít Ü Không thu n l i: o Ng i mua ch có th “th y” ch không th th , ti p xúc v i m t hàng o Không o Không tìm 3.4 c t v n khi không bi t ph i ch n m t hàng nào c m t hàng ng ý vì có quá nhi u s ch n l a Kh o sát các trang web bán hàng và s h tr khách hàng c a chúng Các ho t ng h tr khách hàng ra quy t nh mua hàng qua m ng r t a d ng và phân... ng Các ti n ích mà các c a hàng trên m ng c n cung c p (t t h n) Giá c và h tr so sánh giá c Tính b o m t c a các giao d ch Các d ch v h tr khách hàng trong vi c mua và hoàn tr hàng hóa H tr khách hàng tìm ki m, ch n l a s n ph m 23 Ch S d ng gi i thu t di truy n ng 4 gi i quy t bài toán h tr ch n s n ph m khi mua hàng qua m ng 4.1 Gi i thi u xây d ng c m t trang web bán hàng th t s hoàn h o ó là s... i ngh gì v mua hàng qua m ng?Vi c mua hàng qua m ng em a ra h i (tháng 1 n m 2000) thì cu c kh o sát [18] nh n c các k t qu nh sau: Các m t thu n l i: B n có th mua hàng trong vòng m t ti ng và không quan tâm óng c a c a c a hàng (74%) Có th quan sát m i th ngay t nhà mình (72%) 11 n th i gian M tl ng l n và ch ng l ai các m t hàng và d ch v c a ra (65%) S không biên gi i,b n có th mua hàng t b t k... mà m t trang web bán hàng c n cung c p hàng t t h n M ch tr t c 3 2 2 - 3 3 có th H tr khách Qua các ph n th ng kê bên trên chúng ta th y r ng “h tr khách hàng v n là m t s thi u h t nghiêm tr ng c a các trang web bán hàng hi n nay 22 Theo m t cu c kh o sát các ng i th ng xuyên mua hàng qua m ng thì các ti n ích h tr khách hàng óng vai trò then ch t trong vi c gia t ng s l ng mua hàng qua m ng Các ti... thêm vào catalog c a Amazon.com Nh n xét c a khách hàng (Customer Comments): Nh n xét c a khách hàng cho phép khách hàng nh n c các xu t d ng v n b n d a trên ý ki n c a các khách hàng khác 15 M i m t trang thông tin c th v m t cu n sách là ánh giá d a trên thang i m 5 bi u hi n b ng hình ngôi sao và các l i nh n xét c a nh ng ng i ã l i bình Khách hàng c ng có s ch n l a các k t h p gi a các nh mua . tc mua hàng và 1/3 còn li thì khng đnh h không có ý đnh mua hàng qua mng, mt con s đáng đ lu tâm [18] 3.3 So sánh gia phng thc mua hàng. hàng cn cung cp đ có th H tr khách hàng tt hn 22 Chng 4 S dng gii thut di truyn đ gii quyt bài toán h tr chn sn phm khi mua hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: ứng dụng giải thuật di truyền vào hệ thống hỗ trợ mua hàng trên mạng, ứng dụng giải thuật di truyền vào hệ thống hỗ trợ mua hàng trên mạng, ứng dụng giải thuật di truyền vào hệ thống hỗ trợ mua hàng trên mạng

Từ khóa liên quan