công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cp xây dựng - thương mại - dịch vụ vận tải quý phát và một số vấn đề về quản lý lao động tại các công ty cp ở việt nam.

60 968 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2014, 16:54

 !"##$%&'()*+,&'(-'(. /#0- !)12-(%3 4"- 567289:"8;;;8<!2%/=!>?+;9%#28;&'()@=&'(ABC/%:D(. 3&;"/%-;##9#EFD:&;D!)GHBC&;2B"BF# 2#D$' I!)B<'(!2=% )J&-!KA!46LM#NN. =>BFO9B#5BE%K(P &;(/&)@=%2#!:$P',28&(5=$/2&<!)#!! ;#Q!@  ; !>BF!# IL&(-#%>R"%8(BS"!" "LB+"2%/=&()28&(-=3 4H>;=. )J2BF8(8'BFBFKA=!8&(>E=)C (4>115TIU&(VBE>WX=OQ4YT"<#%6Z[P+BCJ>P#\]4!T)^1G)_4(>=8&(>5IYTIBF &)1927<'(B<`":a4. Ib;J:" =YT)1;ZP=&'(/4D!)SGO;. 4DS#!(c8&(.  !)d<>. S',#&9'&3#9 >=&'( . > !e&9>8&'(>YT)TBE;6SBE4"32B   O)T&9'(!;E'+O#BE( BE "2-B+%BF;6"+-; "B  %)1E'+;6S7B!"#!(c>E=(4#%([P>BCfD )g ! "#$%&'()*1.1 +,- /01/2314056781.1.1 +,3#L[-BC"BC/%FI56=/$IL!)GH#%L[-$<-BE6''="LB<= );=BC " ! 6B<6 !'h=O. )1 !IBC$>'(&/i 9'('>)J>BFO;"P( ''<. 2j8&(k)1=&'(:P#%""-?&;2BF)J2BC  9('(.  !)156;=&'(:P>BF!D' E<->%(BF -)G-;I9. =&'(:BC":'BF":C";#!A [I.  !BC -)l( PBFBC2#\D9F!+:=9&; !2F)1.1.2 ./01/231405678GO;E/. =&'( !:"BCA< !"'MO2!8&(iDDL -& 9!.  !"-;":h&;">#!P/--"%D !":P$/2"4&"< !m ./019:;QL[-"=&'(! &/F. BC -" =%=. BC -":P%K  !F9 56" !BC -)- &Z4- *!F#- *!BC- 456< ./01/20=/>/b!)1e;!>-.  !S- 5F4- n'F4- bF4;-E='ho=Op- C>=- QK B-- @DL -- 4/&)/ ./01/61ICBF&ASj@&;I+=qk)^PIS- Q!5=- J:D(":'(22- JBFLM/i- 12P!"4- r!)f1.1.3 05?/2314056781BC%=9&>-. 56)T=8&(B+'&'$%/I##9. 56"%&&;)Y=8&(; %/-456)Q4 K. BC=8&(%'6 P)s6> R#%3-D(O%38&();&(9'.  !#/$B< ' N;/3/#0#);&(?9& PD=. )t%8(9B%.  !)12BC"#.  !B;O"#\4"'>'h<u',)1.2 ;@1/14314056781.2.1 A/B1C6D8/ A/B1C6D8/b("L=I&'(" 9'#\D"hI%7F<3 >>-Z>! 56)< 05?/2A/B1C6D8/)^>=8&( K&=8&("2B+<<!!.  !)Q4>=8&(2I>;'(.  !)^>=8&(: !.-B</%-&'("322e7F)*>',/%BFS !I&;B%ql !IPqX ![2'vBC9FB q^>=8&(9E'+>-O">"8&()@2B+<%!!.  !)^>=8&(',:w !2BF-?&'(7F)l#2>=8&( >=8&(#!" !',#BF-?&'(. )JB+<%#%!.  !)- > !+%.-&'()- J/ !2.'BF&;<#\DI%:C)- .'MO -)- d:=L=BFRBEB<>-. 56)d'M-(i',I]xx#\'B<D2)@BB - 3&ASjb%9 BF'(B<2qkQ%26L K"'(B<2I%' /+I>-# #2(BF)Q42%OBF &A%ZSjJL %: $' Iqk1: 2$' I- B<SB<622BF#\'BI%EyB4',%4P' P"KB<6 222BF9#\'BI%EPyB4/>2;.BC)Q&A%ZSj3BCF: IIB qQ!9229#qkQBCI%BCF/=$' IE'<#)%1E05J(!>=8&(" !I%Zw/B<' S(/8&("&9(>8&("%=D 8&("4#%>(!"#'#%>(!)J&BFO> !# )1/B<BF(!R"O"2'(;#% K/  !)z/ A/B1C6D8/FG60H/-I05JK 60H/-I05JK<- l%#."'I">$&(>+;5/%+"4<);!9&;2D(+;%B?#2#DE/ C%u- X !;$$/$BF/6 y(# . )BC"#y%'BC ',y <-$9B&"BE"B+u@;<i!$&"4<#%'7#P## !6D!#  E-#= <C#0')PBCF"/!/' { !"#$#%&'()* !"#$+,-#%./01234-"&;2D("#!'.  !)s'<!I" !?;.-B   #%F99BCC/5')@%-[-97F?;BFO&;A2;&%:BF #2#DB<$)- 1$9q^[4<[>K/ ; )- dBF#?q1$$#%$8!Z)- s>BE#%E<q^[>. 3BC)^[3;I%. &;/"'(O-!. &;)GPBCI/%i"/>. />)- UB<> S<"!<"=O<"' u-  5!S(-2 "92 u- b49=S'( &.-. 9.Q!@ < !) 60H/-I05JK@,G- @[>y>BF!%!)^P/%#N&;D4&)@Bh6 i' H[>I("/>',K2-D#"22I> -/ID2 >,"-;PBC!De$/2&E"492$/2-C"%%!<)17<C /B<>,"'(#/!K>  2,e%$2 )@%#B!"|# IB#2'(#/!)s+y: &/!BF GZZZ' #+BF9D2 [!"  YTUZsE2'(#/!D2 [!"BE>7 # 7)- QD2 [ +-}Xoe'4>p. H":: &/!<#)QD2 !!". &;!?B-')l9KL&(D2 . ;;E'+3 #%D2 &-)- -6LM< BC !K 8"#%">;#%,< !>;BCD2  !>": 7)@?6 (BD2 )T(% %!D2 + 2)1LB"c>!9~ %"6LM)1.2.2 A/B1/L16Fb-="/#/4"75B+'L &LB+": /%I. &;)^BF: <2E'+-"P">!"-;#ZB+?B9'BE/5F) MFNF,/D-OBP1Q,D-F,/O31EP/6JK6F/L//BR/BS-71- G-! "#/8)- G-BC!)- dC!F)- 1E'+49F)- 1E-BFPA#\D<"BE>)•- 1E-DB+/~)- 1E-BF2BF;4/%9#6)- 1E-!6'"-!BE )1.2.3 >/T01ES@.1: BCEyi#: %&'(: 6D/BC"49#: e>C%&(C $": 6O;BC)^456D%!)('(O&;-6>B<2=&9!>=;&'(-O) U0501ES@.l>=;&'("=iI;&()B<;=2#LZ26I&'(#)@%##6IBF":2%O</$I>-)BC%O/$I#-=2B  -%;I&'()T%R%# / 86 !";/-4I&;2/$ !)Q<>"=&;',%</!/%;h!L=LZ&;'$BFO-.;h-)*B<#%%%OL=LZ! 2&;-.;h2#" O3/;"38# BBC>P" ~#uQ!O#N";=I/iP 'MOBE8&'(!#) /4GGQ/]x[...]... tưởng xấu vì thế họ có thể được đào tạo cho phù hợp với khn khổ của cơng ty  Các cơ quan lao đợng khác Một nguồn cung cấp lao động có sẵn đó là tại cácsở lao động, phòng hợp tác lao động quận, huyện Tại các nước phương tây còn có rất nhiều cơ quan đồn thể chun giới thiệu người đi làm tại các cơng ty Họ có sẵn nghiệp vụ chun mơn 13 SVTH: Lê Thị Hoàng Oanh GVHD: Lê Đình Thái về cơng tác. .. dụng nhân viên: Nếu áp dụng các biện pháp nêu trên đây cũng khơng giải quyết được vấn đề nhân lực, chúng ta sẽ tuyển dụng nhân viên theo hai hướng: hướng nội bộ hướng bên ngồi Tuyển dụng nhân viên trong nội bộ cơng ty là cả một thủ tục phức tạp Đối với các chức vụ quản trị gia cao cấp, thường cơng ty áp dụng hồ thun chuyển Đối với các chức vụ hoặc cơng việc cấp thấp hơn, các cơng ty phương... viên mới - Chuẩn bị đội ngũ kế cận - Thỏa mãn nhu cầu phát triển cho nhân viên  Hệ thớng đào tạo và phát triển có 4 giai đoạn: - Xác định nhu cầu - Xây dựng chương trình - Triển khai - Đánh giá  H́n lụn nhân sự - Năng lực: đánh giá mức độ làm việc hiện tại - Mục tiêu: đặt ra mục tiêu cho việc học hỏi - Hành động: thống nhất các phương pháp bắt đầu hành động - Kiểm tra: cung cấp các thơng... thức kỹ thuật tay nghề cao, làm nền tảng cho các chiến lược kinh doanh dịch vụ  Huấn luyện nâng cao tay nghề, đào tạo dài hạn cho các kỹ thuật viên, các nhà quản trị  Chăm lo sức khỏe, đời sống cán bộ cơng nhân viên điều phải làm cho được là đào tạo ra một mơi trường có lợi nhất đối với tâm người lao độngCơng ty Q Phátđồng phục riêng, nhân viên cơng tytác phong cơng nghiệp và. .. 28 2 Lao động phổ thơng 95 57 38 18 36 17 24 Tởng cợng 373 233 140 93 147 89 44 học Cán bộ có trình độ trung cấp Lao động có tay nghề Ty trọng % 100 62,5% 37.5% 25% 39,5% 24% (Nguồn: P Nhân sự – Cơng ty Cổ Phần Q Phát) 11,5% Từ bảng số liệu nêu trên cho thấy đội ngũ lao động nam chiếm 62.5% số còn lại là lao động nữ Độ tuổi lao động đa số tuồi từ 3 1-4 0 ( 39.5%) Đứng thứ hai là đội ngũ lao động. .. cơng ty  Phó giám đớc kỹ thuật: giúp việc cho giám đốc trong cơng tác triển khai tổ chức, quản điều hành hệ thống kinh doanh dịch vụ của cơng ty  Các phòng ban chức năng, các đơn vị trực tḥc: - Phòng hành chính nhân sự: quản trị nguồn nhân lực, thực hiện cơng tác tiền lương chế độ chính sách cho người lao động - Phòng kế tốn: lập kế hoạch tài chính: tiền mặt, vay vốn, vốn lưu động, ... Đào tạo và phát triển nhân sự Đối với một cơng ty mới thành lập thì nhu cầu đào tạo nhân viên là một nhiệm vụ cấp bách quan trọng nhất Bởi vì cho dù chúng ta có lắp đặt cả một hệ thống máy móc tinh vi mà khơng có người biết đièu khiển cũng trở nên vơ ích Đây là chưa kể các nghiệp vụ có tính cách vơ hình như các kỹ năng quản trị Tuy nhiên một điểm mà các nhà quản trị Việt Nam ít để ý, đó là định... đồng quản trị bổ nhiệm, bãi nhiệm, giúp việc cho tổng giám đốc trong cơng tác xây dựng triển khai cơng tác tổ chức, quản trong cơng ty, đồng thời tham mưu nhằm thực hiện kế hoạch kinh doanhdịch vụ do hội đồng quản trị đề ra Giúp việc cho giám đốc có 2 phó giám đốc các trưởng phòng/ phó phòng  Phó giám đớc kinh doanh: giúp việc cho giám đốc trong cơng tác triển khai tổ chức, quản điều... học trên đại học 123 32,97 Cán bộ có trình độ trung cấp 102 27,35 Lao động có tay nghề Lao động phổ thơng 53 95 14,21 25,47 Tởng cợng 373 (Nguồn: P Nhân sự – Cơng ty Cổ Phần Q Phát ) Bảng 3-3 Cơ cấu độ tuổi lao động của công ty 32 100 SVTH: Lê Thị Hoàng Oanh GVHD: Lê Đình Thái Số lượng Trình đợ ( người) Giới tính Nam Nữ ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG 50 Cán bộ có trình độ đại học và. .. cầu nhân lực là vơ cùng quan trọng rất lớn, nhất là nguồn nhân lực có tay nghề để có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng mọi lúc mọi nơi Trong năm 2010 cơng ty cần thêm khoảng 50 kỹ thuật viên để phục vụ khách hàng Như vậy chẳng những cần bổ sung thêm nhân lựccơng ty cần phải giữ chân nguồn nhân lực cũ bằng các chính sách ưu đãi chế độ đãi ngộ phù hợp với năng lực sự
- Xem thêm -

Xem thêm: công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cp xây dựng - thương mại - dịch vụ vận tải quý phát và một số vấn đề về quản lý lao động tại các công ty cp ở việt nam., công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cp xây dựng - thương mại - dịch vụ vận tải quý phát và một số vấn đề về quản lý lao động tại các công ty cp ở việt nam., công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cp xây dựng - thương mại - dịch vụ vận tải quý phát và một số vấn đề về quản lý lao động tại các công ty cp ở việt nam., CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ., 2 Nội dung cuả quản trị nhân sự:, CHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÔNG TY QUÝ PHÁT, 1 Giới thiệu chung về doanh nghiệp:, 2 Hoạt động kinh doanh:, CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY QUÝ PHÁT, 1 Quan điểm của ban lãnh đạo về quản trị nhân sự:, 2 Quy chế hoạt động và việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động:, CHƯƠNG 4 ĐỀ XUẤT VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CTY QUÝ PHÁT, 2 Một số giải pháp cho vấn đề quản trị nhân sự tại Cty Quý Phát:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn