Hệ thống tài khoản kế toán song ngữ Anh- Việt.doc

7 1,327 31
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2012, 16:44

Hệ thống tài khoản kế toán song ngữ Anh- Việt.doc Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí HỆ THỐNG TÀI KHOẢN SONG NGỮ (THEO QUYẾT ĐỊNH 15) Loại 1: TÀI SẢN LƯU ĐỘNG 01 111 Tiền mặt Cash 1111 Tiền mặt VN Cash on hand VN 1112 Tiền mặt ngoại tệ Cash on hand ( USD ) 1113 Vàng bạc kim quí, đá quí Gold, silver, gemstones02 112 Tiền gửi ngân hàng Cash in bank03 113 Tiền đang chuyển Cash in transit04 121 Đầu tư tài chính ngắn hạn Short term investments 1211 Cổ phiếu Equity securities 1212 Trái phiếu Debt securities05 128 Đầu tư ngắn hạn khác Other short - term investment 1281 Tiền gửi có kỳ hạn Term deposits 1288 Đầu tư ngắn hạn khác Other short - term investment06 129 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạnPro. for the diminution in value of short-term Inv07 131 Phải thu khách hàng Accounts receivable - trade08 133 Thuế GTGT được khấu trừ VAT deducted 1331Thuế GTGT được khấu trừ của HH, DVVAT deduction of goods, services 13311Thuế GTGT đầu vào mua trong nướcVAT deduction of goods, services purchased from local 13312Thuế GTGT đầu vào hàng nhập khẩuVAT deduction of imported goods 1332Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐVAT deduction of fixed assets09 136 Phải thu nội bộ Intercompany receivable 1361Vồn kinh doanh ở đơn vị phụ thuộcInvestment in equity of subsidiaries 1368 Phải thu nội bộ khác Other receivable from subsidiaries10 138 Phải thu khác Other receivable 1381 Tài sản thiếu chờ xử lýShortage of assets awaiting resolution 1385 Phải thu về cổ phần hóa Equitisation receivable 1388 Phải thu khác Other receivable11 139 Dự phòng phải thu khó đòi Provision for bad debts12 141 Thanh toán với người nhận tạm ứngAdvances13 142 Chi phí trả trứớc Prepaid expenses14 144 Thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạnShort term deposits, mortgages and collateral15 151 Hàng mua đang đi đường Goods in transit16 152 Nguyên liệu, vật liệu Raw materials17 153 Công cụ dụng cụ Tools and suppliesTài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí18 154 Sản phẩm dở dang Work in progress19 155 Thành phẩm Finished goods20 156 Hàng hoá Merchandise inventory 1561 Giá mua hàng hoá Cost of purchases 1562 Chi phí mua hàng Purchasing expense 1567 Hàng hóa bất động sản Real Estate21 157 Hàng gửi đi bán Goods on consignment22 158 Hàng hóa kho bảo thuế 23 159 Dự phòng giảm giá hàng tồn khoProvision for decline in inventory24 161 Chi sự nghiệpExpenditures from subsidies of state budget 1611 Chi sự nghiệp năm trước Last year 1612 Chi sự nghiệp năm nay This year Loại 2: TÀI SẢN DÀI HẠN LONG-TERM ASSETS25 211 Tài sản cố định hữu hình Tangible fixed assets 2111 Nhà cửa, vật kiến trúc Building & architectonic model 2112 Máy móc, thiết bị Equipment & machines 2113Phương tiện vận tải, truyền dẫnTransportation & transmit instrument 2114 Thiết bị, dụng cụ quản lýInstruments & tools for management(Office equipment) 2115Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩmLong term trees, working & killed animals 2118 Tài sản cố định khác Other tangible fixed assets26 212 Tài sản cố định thuê tài chínhFixed assets of finance leasing27 213 Tài sản cố định vô hình Intangible fixed assets 2131 Quyền sử dụng đất Land using right 2132 Quyền phát hành Establishment & productive right 2133 Bản quyền, bằng sáng chế Patents & creations 2134 Nhãn hiệu hàng hoá Trademark 2135 Phần mềm máy vi tính Software 2136Giấy phép và giấy phép nhượng quyềnLicense & concession license 2138 TSCĐ vô hình khác Other intangible fixed assets28 214 Hao mòn tài sản cố định Depreciation of fixed assets 2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình Tangible fixed assets depreciation 2142 Hao mòn TSCĐ thuê tài chínhFinancial leasing fixed assets depreciation 2143 Hao mòn TSCĐ vô hình Intangible fixed assets depreciation 2147 Hao mòn bất động sản đầu tư Investment real estate depreciationTài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí29 217 Bất động sản đầu tư Investment real estate30 221 Đầu tư vào công ty con Investment in equity of subsidiaries31 222 Vốn góp liên doanh Joint venture capital contribution32 223 Đầu tư vào công ty liên kết Investment in joint-venture33 228 Đầu tư dài hạn khác Other long term investments 2281 Cổ phiếu Stocks 2282 Trái phiếu Bonds 2288 Đầu tư dài hạn khác Other long-term investment34 229 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạnProvision for long term investment devaluation35 241 Xây dựng cơ bản dở dang Capital construction in process 2411 Mua sắm TSCĐ Fixed assets purchases 2412 Xây dựng cơ bản Capital construction 2413 Sửa chữa lớn tài sản cố định Major repair of fixed assets36 242 Chi phí trả trước dài hạn Long-term prepaid expenses 37 243 Tài sản thuế thu nhập hoãn lạiDeffered income tax assets38 244 Ký quỹ, ký cược dài hạn Long term collateral & deposit Loại 3: NỢ PHẢI TRẢ LIABILITIES39 311 Vay ngắn hạn Short-term loan40 315 Nợ dài hạn đến hạn phải trả Long term loans due to date41 331 Phải trả cho người bán Payable to seller42 333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nướcTaxes and payable to state budget 3331 Thuế giá trị gia tăng phải nộp Value Added Tax (VAT) 33311 Thuế GTGT đầu ra VAT output 33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu VAT for imported goods 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt Special consumption tax 3333 Thuế xuất, nhập khẩu Import & export duties 3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp Profit tax 3335 Thuế thu nhập cá nhân Personal income tax 3336 Thuế tài nguyên Natural resource tax 3337 Thuế nhà đất, tiền thuê đấtLand & housing tax, land rental charges 3338 Các loại thuế khác Other taxes 3339Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khácFee & charge & other payablesTài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí43 334 Phải trả người lao động Payable to employees 3341 Phải trả cơng nhân viên Payable to employees 3348 Phải trả người lao động khác Payable to other employees44 335 Chi phí phải trả Accruals45 336 Phải trả nội bộ Intercompany payable46 337 Thanh tốn theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựngConstruction contract progress payment due to customers47 338 Phải trả, phải nộp khác Other payable 3381 Tài sản thừa chờ giải quyết Surplus assets awaiting for resolution 3382 Kinh phí cơng đồn Trade Union fees 3383 Bảo hiểm xã hội Social insurance 3384 Bảo hiểm y tế Health insurance 3385 Phải trả về cổ phần hố Privatization payable 3386Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạnShort-term deposits received 3387 Doanh thu chưa thực hiện Unrealized turnover 3388 Phải trả, phải nộp khác Other payable 48 341 Vay dài hạn Long-term borrowing49 342 Nợ dài hạn Long-term liabilites50 343 Trái phiếu phát hành Issued bond 3431 Mệnh giá trái phiếu Bond face value 3432 Chiết khấu trái phiếu Bond discount 3433 Phụ trội trái phiếu Additional bond51 344 Nhận ký quỹ, ký cược dài hạnLong-term deposits received52 347 Thuế thu nhập hỗn lại phải trảDeferred income tax53 351 Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làmProvisions fund for severance allowances54 352 Dự phòng phải trả Provisions for payables Loại 4: VỐN CHỦ SỞ HỮU RESOURCES55 411 Nguồn vốn kinh doanh Working capital 4111 Vốn đầu tư của chủ sở hữu Paid-in capital 4112 Thặng dư vốn cổ phần Share premium 4118 Vốn khác Other capital56 412 Chênh lệch đánh giá lại tài sảnDifferences upon asset revaluation57 413 Chênh lệch tỷ giá hối đối Foreign exchange differences 4131Chênh lệch tỷ giá hối đối đánh giá lại cuối năm tài chínhForeign exchange differences revaluation at the end fiscal yearTài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí 4132Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCBForeign exchange differences in period capital construction investment58 414 Quỹ đầu tư phát triển Investment & development funds59 415 Quỹ dự phòng tài chính Financial reserve funds60 418 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữuOther funds61 419 Cổ phiếu quỹ Stock funds62 421 Lợi nhuận chưa phân phối Undistributed earnings 4211Lợi nhuận chưa phân phối năm trướcPrevious year undistributed earnings 4212Lợi nhuận chưa phân phối năm nayThis year undistributed earnings63 431 Quỹ khen thưởng, phúc lợi Bonus & welfare funds 4311 Quỹ khen thưởng Bonus fund 4312 Quỹ phúc lợi Welfare fund 4313Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐWelfare fund used to acquire fixed assets64 441 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bảnConstruction investment fund65 461 Nguồn kinh phí sự nghiệp Budget resources 4611Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trướcPrecious year budget resources 4612Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nayThis year budget resources66 466 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐBudget resources used to acquire fixed assets Loại 5: DOANH THU REVENUE67 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụSales 5111 Doanh thu bán hàng hóa Goods sale 5112 Doanh thu bán các thành phẩm Finished product sale 5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ Services sale 5114 Doanh thu trợ cấp, trợ giá Subsidization sale 5117Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tưInvestment real estate sale68 512 Doanh thu bán hàng nội bộ Internal gross sales 5121 Doanh thu bán hàng hoá Goods sale 5122 Doanh thu bán các thành phẩm Finished product sale 5123 Doanh thu cung cấp dịch vụ Services sale69 515 Doanh thu hoạt động tài chínhFinancial activities income70 521 Chiết khấu thương mại Sale discount71 531 Hàng bán bị trả lại Sale returnsTài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí72 532 Giảm giá bán hàng Devaluation of sale price Loại 6: CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANHCOST FOR PRODUCTION & BUSINESS73 611 Mua hàng Purchase 6111 Mua nguyên liệu, vật liệu Raw material purchases 6112 Mua hàng hóa Goods purchases74 621 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếpDirect raw materials cost75 622 Chi phí nhân công trực tiếp Direct labor cost76 623 Chi phí sử dụng máy thi côngExecuting machine using cost 6231 Chi phí nhân công Labor cost 6232 Chi phí vật liệu Material cost 6233 Chi phí dụng cụ sản xuất Production tool cost 6234 Chi phí khấu hao máy thi công Executing machine depreciation 6237 Chi phí dịch vụ mua ngoài Outside purchasing services cost 6238 Chi phí bằng tiền khác Other cost77 627 Chi phí sản xuất chung General operation cost 6271 Chi phí nhân viên phân xưởng Employees cost 6272 Chi phí vật liệu Material cost 6273 Chi phí dụng cụ sản xuất Production tool cost 6274 Chi phí khấu hao TSCĐ Fixed asset depreciation 6277 Chi phí dịch vụ mua ngoài Outside purchasing services cost 6278 Chi phí bằng tiền khác Other cost78 631 Giá thành sản xuất Production cost79 632 Giá vốn hàng bán Cost of goods sold80 635 Chi phí tài chính Financial activities expenses81 641 Chi phí bán hàng Selling expenses 6411 Chi phí nhân viên Employees cost 6412 Chi phí vật liệu, bao bì Material, packing cost 6413 Chi phí dụng cụ, đồ dùng Tool cost 6414 Chi phí khấu hao TSCĐ Fixed asset depreciation 6415 Chi phí bảo hành Warranty cost 6417 Chi phí dịch vụ mua ngoài Outside purchasing services cost 6418 Chi phí bằng tiền khác Other cost82 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp General & administration expenses 6421 Chi phí nhân viên quản lý Employees cost 6422 Chi phí vật liệu quản lý Tools cost 6423 Chi phí đồ dùng văn phòng Stationery costTài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí 6424 Chi phí khấu hao TSCĐ Fixed asset depreciation 6425 Thuế, phí và lệ phí Taxes, fees, charges 6426 Chi phí dự phòng Provision cost 6427 Chi phí dịch vụ mua ngồi Outside purchasing services cost 6428 Chi phí bằng tiền khác Other cost Loại 7: THU NHẬP KHÁC OTHER INCOME83 711 Thu nhập khác Other income Loại 8: CHI PHÍ KHÁC OTHER EXPENSES84 811 Chi phí khác Other expenses85 821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệpBusiness Income tax charge 8211 Chi phí thuế TNDN hiện hành Current business income tax charge 8212 Chi phí thuế TNDN hỗn lại Deffered business income tax charge Loại 9: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHEVALUATION OF BUSINESS RESULTS86 911 Xác định kết quả kinh doanh Evaluation of business results Loại 0: TÀI KHOẢN NGỒI BẢNGOFF BALANCE SHEET ITEMS 01 Tài sản th ngồi Operating lease assets 02 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơngGoods held under trust or for processing 03 Hàng hố nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cượcGoods received on consignment for sale, deposit 04 Nợ khó đòi đã xử lý Bad debt written off 07 Ngoại tệ các loại Foreign currencies 08 Dự tốn chi sự nghiệp, dự ánEnterprise, projec expenditure estimate Ketoan.org chúc bạn ln vui vẻ và thành cơng trong cuộc sống! . Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí HỆ THỐNG TÀI KHOẢN SONG NGỮ. animals 2118 Tài sản cố định khác Other tangible fixed assets26 212 Tài sản cố định thuê tài chínhFixed assets of finance leasing27 213 Tài sản cố định
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống tài khoản kế toán song ngữ Anh- Việt.doc, Hệ thống tài khoản kế toán song ngữ Anh- Việt.doc, Hệ thống tài khoản kế toán song ngữ Anh- Việt.doc

Từ khóa liên quan