Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO 14001:2004

150 817 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/02/2014, 00:33

Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO 14001: 2004 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA Luận văn Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO 14001: 2004 M u GVHD: Th.S Thỏi Vn Nam SVTH: Nguyn Th Ngc Tho Trang 1 I.1 ẹaởt vaỏn ủe Vit Nam trong quỏ trỡnh hi nhp vi nn kinh t quc t. Theo mt s chuyờn gia hng u, vic gia nhp WTO l c hi v thỏch thc. C hi l giỳp chỳng ta t do thng mi hoỏ, tng cỏc giao dch thng mi quc t. Thỏch thc l chỳng ta cũn nhiu yu kộm, cha nhn thc rừ thun li v khú khn khi gia nhp WTO. S cũn nhiu thỏch thc khi cỏc Doanh nghip Vit Nam cha tht s nm rừ v ỏp dng hai iu sau: Th nht: C s phỏp lý nc ta cha mnh Th hai: Tiờu chun Mụi trng Trỏch nhim xó hi: a s cỏc Doanh nghip trong nc cha thc hin c mt s tiờu chun quc t nh ISO 9000 (H thng qun lý cht lng sn phm), ISO 14000 (H thng qun lý cht lng mụi trng), SA 8000 (H thng qun lý trỏch nhim xó hi), OHSAS 18 000 (H thng ỏnh giỏ an ton v sc kho ngh nghip), HACCP (Phõn tớch mi nguy v im kim soỏt ti hn trong cụng ngh thc phm v dc phm)Chớnh vỡ cha ỏp dng c hai iu trờn nờn sn phm ta lm ra cú giỏ tr thp, khi xut ra nc ngoi sn phm ta b kin bỏn phỏ giỏ nh v kin Bỏn phỏ giỏ cỏ Ba Sa. õy l bi hc kinh nghim m cỏc Doanh nghip cn nm rừ v cn thay i khi bc vo sõn chi mang tớnh rng ln v chuyờn nghip nh WTO. Khi bc vo sõn chi ú, cỏc Doanh nghip s cú u ói v chớnh sỏch kinh t, tuy nhiờn bờn cnh ú cng b sc ộp t cng ng, t chớnh ph, cỏc quy nh lut phỏp, cỏc nh hot ng mụi trng v nht l khỏch hng (ngi s dng cui sn phm) ý thc hn nhng tỏc ng ca s thay i mụi trng i vi i sng ca h v nhy cm hn v quyn li ca h trong vic la chn sn phm cụng nghip. Bờn cnh ú, cụng nhõn (ngi trc tip sn xut) ý thc hn v nhng quyn li m h phi cú trong quỏ trỡnh lao ng. Trờn thc t, Cỏc Doanh nghip hin nay ang dnh nhiu quan tõm hn cho cho vic tỡm hiu v xõy dng H thng qun lý mụi trng theo tiờu chun ISO 14001. Cỏc bui gii thiu, hi tho, giao lu vi cỏc Doanh nghip t tiờu chun ISO ti Vit Nam c t chc khỏ thng xuyờn. Nhng khi i vo vn thỡ cỏc Doanh nghip hin nay vn cũn khỏ lỳng tỳng trong khõu ỏp dng hoc cỏc Doanh nghip ó ỏp dng thỡ vic duy trỡ v ci tin h thng khụng hiu qu. Nguyờn nhõn l do nhõn viờn ca cỏc Doanh nghip cha tht s hiu v cha cú ý thc trỏch nhim Mở đầu GVHD: Th.S Thái Văn Nam SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo Trang 2 hành động của mình đối với mơi trường. Nếu chúng ta thực hiện như một điều đối phó, mang giải pháp “tình thế” thì sẽ gặp nhều bất lợi khi tham gia vào thị trường khó tính của các nước phát triển. Với lý do đó, Đề tài “Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ cơng tác áp dụng ISO 14001: 2004” được thực hiện. Tơi chọn ngành Thép vì đây là một trong năm ngành chủ lực của Việt Nam, nó đóng góp một phần khơng nhỏ cho nền kinh tế nước nhà, bên cạnh đó nó cũng gây ảnh hưởng khơng ít đến mơi trường. I.2 Tính cấp thiết của đề tài Theo nghị định số 80/2006 / NĐ – CP ngày 09/08/2006 trong mục 3, điều 18, mục c quy định Việc áp dụng ISO 14001 ở Việt Nam khơng phải là một việc làm mới mẻ. Tính đến tháng 12 năm 2005, Việt Nam có khoảng 127 Doanh nghiệp áp dụng ISO 14001 (so với khoảng 2461 Doanh nghiệp đạt ISO 9001). Điều đó chứng tỏ ISO 14001 chưa thực sự được chú trọng hay là việc áp dụng ISO 14001 còn gặp nhiều vướng mắc. Nhận thức được vấn đề mơi trường ngày càng cấp bách và u cầu của cộng đồng quốc tế ngày càng gây gắt, trong Chiến lược bảo vệ mơi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định: - Trong kế hoạch đến năm 2010: 100% các cơ sở sản xuất mới phải áp dụng các biện pháp giảm thiểu ơ nhiễm, sản xuất sạch hơn và xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn mơi trường, 50% các cơ sở sản xuất kinh doanh phải đạt Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn mơi trường hoặc Chứng chỉ ISO 14001, 100% Doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu phải áp dụng Hệ thống quản lý mơi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001. - Đến năm 2020: 80% các cơ sở sản xuất kinh doanh phải đạt Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn mơi trường hoặc Chứng chỉ ISO 14001, 100% sản phẩm hàng hố xuất khẩu và 50% hàng hố tiêu thụ nội địa phải được ghi Nhãn mơi trường theo tiêu chuẩn ISO 14021. (Nguồn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02-12-2003 về việc phê duyệt Chiến lược bảo vệ mơi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020) Mở đầu GVHD: Th.S Thái Văn Nam SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo Trang 3 Làm sao cho Doanh nghiệp có thể tiếp xúc với ISO 14001 thuận lợi hơn, áp dụng ISO 14001 một cách dễ dàng hơn, kết hợp một cách hài hoà, hợp lý giữa việc áp dụng ISO 14001 với việc kinh doanh sản xuất của Doanh nghiệp. Trong trường hợp này, vai trò của Nhà tư vấn ISO 14001 đóng vai trò khá quan trọng, Nhà tư vấn sẽ hợp tác với Doanh nghiệp, giới thiệu và giúp Doanh nghiệp nhận thức một cách rõ ràng hơn về vấn đề môi trường, tiếp cận một cách sâu sát hơn với tiêu chuẩn ISO 14001 và đưa ra một phương cách cụ thể để cho hoạt động của Doanh nghiệp theo một quy trình, thích hợp với tiêu chuẩn ISO 14001. Nhưng trên thực tế, bài giảng của các Nhà tư Vấn ISO cho các Doanh nghiệp khá chung chung, chưa có những bài giảng riêng, đặc thù cho từng trình độ, cấp bậc khác nhau, dẫn đến việc nhiều công nhân không nắm bắt được vấn đề và họ thực hiện với tinh thần bắt buộc hơn là ý thức mình phải làm, phải có trách nhiệm trước hành động của mình. Vì vậy mà việc xây dựng Chương trình đào tạo nhận thức cho nhân viên là việc làm hết sức cấp bách, nhằm phục vụ trong công tác áp dụng ISO một cách dễ dàng hơn. I.3 Mục tiêu của Đề tài Nhằm đưa ra Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép, với mỗi cấp bậc khác nhau, làm việc trong các lĩnh vực khác nhau thì trình độ nhận thức và trách nhiệm của họ trong việc áp dụng ISO 14001 cũng có điểm khác nhau. Vì vậy, ở mỗi cấp bậc sẽ có chương trình đào tạo riêng dễ hiểu, với mong muốn góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy để nhân viên nắm bắt được vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của mình trong việc thực hiện và duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001. I.4 Ý nghĩa khoa học – thực tiễn I.4.1 Ý nghĩa khoa học Kết quả đạt được của đề tài là cơ sở, giúp cho các Doanh nghiệp có tài liệu hướng dẫn cho việc thực thi Hệ thống quản lý môi trường. I.4.2 Ý nghĩa thực tiễn Với chương trình được xây dựng, người làm đề tài hy vọng với những kết quả nghiên cứu được, phần nào giúp cho công tác giảng dạy để áp dụng tốt HTQLMT, nâng cao nhận thức của nhân viên, làm cho họ có ý thức, trách nhiệm hơn với môi trường và Mở đầu GVHD: Th.S Thái Văn Nam SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo Trang 4 đồng thời mở ra định hướng mới trong việc kinh doanh, sản xuất và phân phối sản phẩm ở những thị trường mới đầy tiềm năng nhưng khó tính cho các Doanh nghiệp. I.5 Nội dung của Đề tài Để đạt được mục tiêu đề ra, đề tài được tiến hành với các nội dung sau: - Giới thiệu sơ lược về HTQLMT và tiêu chuẩn ISO 14001 - Cập nhật những điểm mới của ISO 14001: 2004 - Nghiên cứu hiệu quả áp dụng ISO ở một số tổ chức trong nước và quốc tế - Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép phù hợp với khả năng nhận thức của mỗi trình độ khác nhau và ở những bộ phận làm việc khác nhau. - Đưa Chương trình đào tạo vào phần mềm Access để lập ngân hàng bài giảng cho các Nhà tư vấn, đào tạo viên. I.6 Đối tượng nghiên cứu - Tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 - Nhân viên ngành Thép - Quy trình sản xuất Thép I.7 Phương pháp nghiên cứu I.7.1 Phương pháp luận Thép là một trong năm ngành chủ lực của Việt Nam, đóng góp một phần không nhỏ vào quá trình xây dựng và phát triển nước nhà. Tuy nhiên, hiện nay ngành Thép đang gặp một số vấn đề khó khăn như giá nguyên nhiên liệu đầu vào cao (dầu, phôi thép…), chất lượng và giá thành sản phẩm làm ra chưa thể cạnh tranh với sản phẩm thép của Trung Quốc, Úc…Để các Doanh nghiệp Thép lớn mạnh và có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế (khi Việt Nam là thành viên của APEC, WTO…) thì việc quản lý chất lượng sản phẩm và biết rõ nguồn gốc sản phẩm là một lợi thế. Ngoài ra việc khẳng định Doanh nghiệp đã và đang áp dụng một số hệ thống quản lý sẽ làm tăng khả năng hài lòng của các khách hàng khó tính. ISO 14001 ra đời, nó mang ý nghĩa rất quan trọng trong việc cải thiện công nghệ sản xuất, giảm thiểu những ảnh hưởng xấu đến môi trường do quá trình sản xuất gây ra, Mở đầu GVHD: Th.S Thái Văn Nam SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo Trang 5 cải thiện điều kiện lao động cho công nhân, tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu cho Doanh nghiệp. Ở Việt Nam, ISO 14001 đã bắt đầu là một khái niệm quen thuộc, tuy nhiên số Doanh nghiệp nói chung và Doanh nghiệp ngành Thép nói riêng đạt chứng nhận ISO 14001 chưa nhiều do gặp trở ngại trong việc áp dụng. Ngoài gặp khó khăn về vốn đầu tư, công nghệ lạc hậu, hệ thống tổ chức quản lý chưa hiệu quả thì một nguyên nhân quan trọng khác đó là kinh nghiệm và nhận thức của đa số cấp quản lý và những người sản xuất về lĩnh vực này còn nhiều hạn chế. “ Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép phục vụ công tác áp dụng ISO 14001:2004” là một đề tài mới vì trước đây các Nhà tư vấn thường có những bài giảng chung cho Ban lãnh đạo và Ban Quản lý ISO, công nhân viên của Doanh nghiệp và thực tế cho thấy việc đào tạonhận thức chưa mang lại hiệu quả cao vì đa số Doanh nghiệp thực hiện mang tính bắt buộc hơn là trên tinh thần tự nguyện. Vì vậy khi các Doanh nghiệp sản xuất Thép tiến hành áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 vẫn còn khá lúng túng, không định rõ công việc mình cần phải làm và làm như thế nào để mang lại hiệu quả cao trong việc áp dụng. Để thực hiện, người làm đề tài nghiên cứu, tìm hiểu các tiêu chuẩn ISO 14001, cách thức áp dụng ISO để xây dựng chương trình đào tạo, sau đó sử dụng phương pháp luận để trao đổi ý kiến với Nhà tư vấn, Giáo viên hướng dẫn (những người có kinh nghiệm thực tế rất cao trong việc tư vấn áp dụng ISO 14001), phương pháp này phù hợp với thời gian, khả năng hiểu biết của người làm đề tài. Mở đầu GVHD: Th.S Thái Văn Nam SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo Trang 6 Phù hợp Hình 1.1: Sơ đồ nghiên cứu Đưa vào phần mềm Access, lập ngân hàng bài giảng cho Chương trình đào tạo Xây dựng bài giảng phù hợp cho từng nhómTrao đổi ý kiến với Giáo viên hướng dẫn và Nhà tư Vấn ISOXác định các khía cạnh môi trường của ngành sản xuất Thép Tìm hiểu HTQLMT và tiêu chuẩn ISO 14001 Phân loại nhóm nhân viên ngành Thép phục vụ công tác giảng dạy Tìm hiểu quy trình sản xuất Thép của công ty Thép Miền Nam và POMINA Đưa ra quy trình chung của ngành sản xuất Thép Tham chiếu tài liệu, sách báo liên quan đến ngành Thép Không phù hợp Phù hợp Mở đầu GVHD: Th.S Thái Văn Nam SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo Trang 7 I.7.2 Phương pháp cụ thể - Tìm hiểu Hệ thống quản lý môi trường và tiêu chuẩn ISO 14001 qua tài liệu sách, vở. - Tham chiếu tài liệu, sách, báo liên quan đến ngành sản xuất Thép - Quan sát thực tế quá trình tư vấn giữa Nhà tư vấn quản lý QTC Việt Nam và Công ty Thép POMINA theo tiêu chuẩn ISO 14001 (Update Bộ tài liệu cho phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 ) - Khảo sát thực tế Công ty Thép POMINA tìm hiểu công nghệ sản xuất Thép và tham khảo quy trình sản Thép của công ty Thép Miền Nam (Nguồn: www.thepmiennam.com) từ đó xác định các khía cạnh môi trường của ngành Thép. - Trao đổi ý kiến với Nhà tư vấn ISO và Giáo viên hướng dẫn về cách thiết lập bài giảng cho phù hợp. I.8 Giới hạn của Đề tài Do thời gian thực hiện đề tài hạn chế nên khi xây dựng xong Chương trình đào tạo, chưa thể áp dụng thử cho các công ty sản xuất Thép. I.9 Phương hướng phát triển của Đề tài Đề tài này áp dụng cho tất cả các nhà máy sản xuất ThépViệt Nam. Tùy theo HTQLMT của từng nhà máy mà các nhà máy này có thể dựa vào Chương trình đào tạo chung để điều chỉnh bài giảng cho thích hợp để nâng cao nhận thức của nhân viên. Có thể dựa vào sườn bài giảng này, các ngành khác có thể soạn bài giảng về Chương trình đào tạo nhận thức riêng cho ngành của mình. I.10 Bố cục của Đề tài Đề tài có 141 trang nội dung chính (không bao gồm tài liệu tham khảo) được trình bày trên giấy A4, gồm 16 bảng biểu và 13 hình vẽ- giao diện, được bố cục thành 7 chương như sau: Chương 1: Tổng quan về đề tài Đặt vấn đề, trình bày tính cấp thiết của đề tài và tóm lược nội dung của đề tài. Mở đầu GVHD: Th.S Thái Văn Nam SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo Trang 8 Chương 2: Cơ sở lý thuyết Tổng quan về Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001, các yêu cầu của HTQLMT, tình hình áp dụng EMS và 14001:2004 trên Thế Giới và Việt Nam. Những thuận lợi và khó khăn của Doanh nghiệp khi áp dụng ISO 14001 Chương 3: Tổng quan về ngành Thép Trình bày tổng quan về tình hình sản xuất – tiêu thụ Thép trên thế giới và Việt Nam. Tác nhân gây ô nhiễm môi trường của ngành sản xuất Thép, thuận lợi và khó khăn của ngành Thép khi áp dụng ISO 14001: 2004. Chương 4: Khả năng đảm bảo nguồn lực và phân loại nhóm để xây dựng Chương trình đào tạo nhận thức ISO 14001:2004 Chương này trình bày cơ sở và sự cần thiết phải phân loại nhóm để đào tạo Chương 5: Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Chương này trình bày nội dung của Chương trình đào tạo cho các nhóm đã được phân ra ở chương 4, bao gồm: Ban lãnh đạo, Ban ISO, Khối Văn phòng, Khối Công nhân Chương 6: Đưa Chương trình đào tạo nhận thức vào phần mềm Access để xây dựng ngân hàng bài giảng. Chương 7: Kết luận – Kiến nghò Cơ sở lý thuyết GVHD: Th.S Thái Văn Nam SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo Trang 9 II.1 Tổng quan về HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 (EMS) II.1.1 Giới thiệu về EMS EMS là một phần của toàn bộ cơ cấu quản lý trong một tổ chức. Nó xác định tác động tức thời và dài hạn của các quá trình, dịch vụ, hoạt động sản xuất của các Doanh nghiệp đối với môi trường. EMS mang lại sự nhất quán trong tổ chức bằng cách xác định rõ các nguồn tài nguyên, phân công công việc cụ thể, liên tục và không ngừng đánh giá việc thực hiện các thủ tục và quá trình của Doanh nghiệp. EMS cần thiết cho các Doanh nghiệp để dự đoán và đáp ứng những tiêu chuẩn, những mục tiêu mong muốn đạt được về mặt môi trường và đảm bảo sự tuân thủ các yêu cầu trong nước và quốc tế. EMS chỉ thành công khi tổ chức thực hiện việc quản lý môi trường với sự ưu tiên cao nhất. Nhìn chung, EMS mang lại cho các Doanh nghiệp một cơ cấu tổ chức như sau: - Xây dựng chính sách môi trường thích hợp, bao gồm việc cam kết ngăn ngừa ô nhiễm. - Xác định những yêu cầu về pháp luật và các khía cạnh môi trường phù hợp với các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức. - Phát triển việc quản lý và cam kết của nhân viên đối với việc bảo vệ môi trường, với sự phân công cụ thể về trách nhiệm và quyền hạn. - Khuyến khích lập kế hoạch môi trường xuyên suốt quá trình hoạt động của tổ chức, từ khâu nhập nguyên vật liệu thô đến phân phối sản phẩm. - Xây dựng việc quản lý nhằm đạt được các mức độ thực hiện mục tiêu đã đề ra. - Cung cấp nguồn tài nguyên một cách đầy đủ và thích hợp, kể cả đào tạo đạt mục tiêu. - Xây dựng và duy trì chương trình chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng tình trạng khẩn cấp. - Xây dựng hệ thống kiểm soát hoạt động và duy trì chương trình nhằm bảo đảm việc thực hiện hệ thống được cải tiến liên tục. - Đánh giá lại các hoạt động môi trường, xem xét lại chính sách, mục tiêu, chỉ tiêu môi trường và cải tiến thích hợp. [...]... cần 35.000 ngàn tấn Thép, đó là chưa kể hàng trăm ngàn tấn Thép cho các thiết bị khác như: máy cán tơn, máy đúc tơn, máy dập… III.1.2 Q trình xây dựng và phát triển ngành Thép Ngành Thép Việt Nam bắt đầu được xây dựng từ đầu những năm 60 Khu liên hợp gang Thép Thái Ngun do Trung Quốc giúp ta xây dựng, cho ra mẻ gang đầu tiên vào năm 1963 Cơng suất thiết kế lúc đó của cả khu gang Thép là 100 ngàn tấn/... của quốc gia mình II.2.2 Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Từ khi ra đời vào năm 1996 đến nay, tiêu chuẩn ISO 14001 đã trải qua 2 lần sốt xét (2 phiên bản): phiên bản đầu tiên 1996 và phiên bản mới nhất 2004 Tiêu chuẩn ISO 14001 được Việt Nam áp dụng từ năm 1998 và là phiên bản tiếng Việt đầu tiên tại Việt Nam Việc áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 tại các Doanh nghiệp hiện nay đa số là... nước đang phát triển Đó là những u cầu mà họ khó áp ứng được vì thiếu kiến thức và nguồn lực SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo Trang 34 Tổng quan về ngành Thép Việt Nam GVHD: Th.S Thái Văn Nam III.1 Giới thiệu về ngành Thép III.1.1 Tầm quan trọng của sản phẩm Thép Ngày nay, Thép là vật tư chiến lược khơng thể thiếu của ngành cơng – nơng – ngư nghiệp – xây dựng - quốc phòng, có vai trò hết sức quan trọng trong... một lượng Thép đáng kể, sản xuất ơ tơ các loại, xây dựng hệ thống đường sắt, hệ thống nhà ga, chế tạo đầu máy…vận tải đường thủy cũng tiêu thụ một lượng lớn Thép tấm và Thép ống để chế tạo các hạm đội tàu Các ngành cơng nghiệp khác: khai khống, cơng nghiệp thăm dò, cơng nghiệp nhẹ cũng tiêu thụ một lượng Thép đáng kể Bản thân ngành luyện kim cũng tiêu thụ một lượng Thép lớn Ví dụ: chỉ xây dựng một lò... triển của một Hệ thống quản lý mơi trường II.7 Tình hình áp dụng ISO 14001:2004 trên thế giới và Việt Nam II.7.1 Tình hình áp dụng ISO 14001:2004 trên thế giới ISO 14001 đã khẳng định vai trò tồn cầu đối với các Doanh nghiệp và tổ chức mong muốn hoạt động với việc đảm bảo sự bền vững của mơi trường Đến cuối năm 2005, đã có 111.162 chứng chỉ ISO 14001 (cho cả phiên bản 1996 và 2004) được cấp tại 138 quốc... Đức 4.440 9 Thụy Điển 3.682 10 Pháp 3.289 (Nguồn: theo ISO Survey of Certification 2005) II.7.2 Tình hình áp dụng ISO 14001: 2004 tại Việt Nam Đối với vấn đề mơi trường hiện nay, các Doanh nghiệp Việt Nam khơng hẳn khơng quan tâm và ý thức được Tuy nhiên, do còn nhiều yếu tố bất cập như vấn đề vốn, cơng nghệ, và lối mòn suy nghĩ … khiến cho vấn đề mơi trường tại Việt Nam chưa thật sự được các Doanh... lao động và bệnh nghề nghiệp, tuy nhiên cũng khơng ngăn cản tổ chức xây dựng tích hợp những vấn đề quản lý như thế ISO 14001 khơng là: - Tiêu chuẩn cho sản xuất - Tiêu chuẩn đối với việc thực hiện - Khơng xây dựng những giá trị cho các mức độ ơ nhiễm hoặc thực hiện - Khơng xây dựng các phương pháp thử nghiệm - Khơng u cầu hoặc xây dựng một mục tiêu thực hiện cuối cùng - Khơng u cầu thực hiện đạt đến... vào nghiên cứu là 127 Doanh nghiệp, trong đó có 13 Doanh nghiệp áp dụng ISO 14001, 40 Doanh nghiệp có ISO 9001 SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo Trang 26 Cơ sở lý thuyết GVHD: Th.S Thái Văn Nam II.8.2.3 Kết quả nghiên cứu • Lý do để Doanh nghiệp áp dụng ISO 14001: - Giảm tác nhân gây ơ nhiễm (90.9%) - Nâng cao hình ảnh Doanh nghiệp (72.7%) - Tạo liên kết xã hội (63.6%) - Giảm chi phí (54.5%) - Giảm khiếu... vấn đề cần lưu tâm đến khi áp dụng ISO 14001, đối với cả những Doanh nghiệp trên Thế giới và cả ở Việt Nam Kết quả nghiên cứu trên cho thấy rằng tất cả các Doanh nghiệp đều có những nhận định giống nhau về ISO 14001 và đều gặp những vấn đề tương tự như nhau khi áp dụng ISO 14001 II.9 Những lợi ích và khó khăn của việc thực hiện Hệ thống quản lý mơi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 II.9.1 Lợi ích của... ký ISO 14001 có thể chứng minh rằng, một tổ chức đã cam kết và đáng tin cậy về những vấn đề có liên quan đến mơi trường II.9.1.3 Bảo vệ mơi trường tốt hơn Một HTQLMT hồn chỉnh sẽ giúp các tổ chức thực hiện tốt các chương trình bảo vệ mơi trường của mình Những yếu tố cơ bản của ISO 14001 khơng tạo thành một chương trình hồn chỉnh để bảo vệ mơi trường, nhưng chúng sẽ tạo thành một cơ sở cho chương trình . ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA Luận văn Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO. Đề tài Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ cơng tác áp dụng ISO 14001: 2004” được thực hiện. Tơi chọn ngành Thép vì
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO 14001:2004, Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO 14001:2004, Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO 14001:2004

Từ khóa liên quan