Những giải pháp hỗ trợ của Nhà nước nhằm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum

107 456 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/02/2014, 13:48

Những giải pháp hỗ trợ của Nhà nước nhằm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn những giải pháp hỗ trợ của nhà nước nhằm phát triển doanh... 1 Luận văn Những giải pháp hỗ trợ của Nhà nước nhằm phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum 2 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Hiện nay, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Đảng, Nhà nước cũng như của các chính quyền địa phương là phát triển kinh tế giải quyết việc làm cho người dân. Muốn phát triển kinh tế tạo việc làm thì phải huy động được vốn, phát triển hệ thống doanh nghiệp. Trong điều kiện hiện nay, giữ vai trò quyết định là vốn trong nước, trong đó nguồn vốn quan trọng là từ nhân dân. Làm thế nào thu hút được vốn đầu tư trong nước từ nhân dân để phát triển kinh tế tạo việc làm là đề tài đã được nhiều người nghiên cứu. Nhiều chính sách của Nhà nước cũng đã được ban hành để giải quyết hai vấn đề trên, song kết quả còn nhiều hạn chế. Số vốn trong nước huy động được, số doanh nghiệp được thành lập, số việc làm đã được tạo ra tuy ngày càng nhiều nhưng vẫn bất cập so với khả năng tiềm tàng trong dân cư, so với yêu cầu phát triển của đất nước nhu cầu việc làm ngày càng tăng của người lao động. Đối với tỉnh Kon Tum, một trong những vấn đề nổi cộm là số doanh nghiệp được thành lập còn ít so với dân số đô thị, số doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, mở rộng quy mô, tăng thêm vốn lao động cũng chưa nhiều. Hiện nay, đại bộ phận các doanh nghiệptỉnh Kon Tumdoanh nghiệp nhỏ vừa, là loại hình doanh nghiệp được đánh giá là có quy mô tổ chức kinh doanh thích hợp, có nhiều ưu thế về tính năng động, linh hoạt, thích ứng nhanh với yêu cầu của thị trường là phương tiện rất hiệu quả trong việc huy động vốn đầu tư trong nước tạo việc làm cho người dân. Việc khuyến khích thành lập phát triển các doanh nghiệp nhỏ vừa là rất cần thiết, phù hợp với điều kiện về vốn, về công nghệ trình độ quản lý của tỉnh. Tuy nhiên, sự phát triển các doanh nghiệp nhỏ vừatỉnh trong nhiều năm qua còn chậm chưa ổn định. Điều đó xuất phát từ những hạn chế khó khăn của bản thân doanh nghiệp nhỏ vừa ở Việt Nam nói chung tỉnh Kon Tum nói riêng; mặt khác tỉnh cũng chưa có các biện pháp để hỗ trợ doanh 3 nghiệp nhỏ vừa, nhất là chưa triển khai thực hiện tốt trên thực tế những chính sách, giải pháp đã đề ra. Để góp phần thúc đẩy sự ra đời phát triển của các doanh nghiệp nhỏvừa trên địa bàn tỉnh nhằm huy động tối đa tiềm năng về vốn, lao động, tài nguyên, cần thiết phải làm rõ thực trạng doanh nghiệp nhỏ vừa của tỉnh các biện pháp chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp này, qua đó đưa ra được một số giải pháp chủ yếu nhằm hỗ trợ thành lập phát triển có hiệu quả cho các doanh nghiệp nhỏ vừa của tỉnh Kon Tum. Vì vậy, tôi chọn đề tài luận văn thạc sỹ với tiêu đề: "Những giải pháp hỗ trợ của Nhà nước nhằm phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum". 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp nhỏ vừa đã được nghiên cứu từ lâu đã được các chính phủ ứng dụng thành công trong việc phát triển kinh tế xã hội của nước mình. Ở Việt Nam, thời gian gần đây (trong thời kỳ đổi mới) vấn đề này mới được quan tâm đúng mức. Đã có những công trình nghiên cứu về mặt lý luận, về mặt tổng kết cũng có những công trình nghiên cứu cụ thể về vấn đề này ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Bình Dương Tuy nhiên trước tình hình phát triển mới của đất nước, trước sự thay đổi nhanh chóng của cơ chế quản lý chính sách phát triển, luôn đòi hỏi phải nghiên cứu cập nhật các vấn đề về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa. Đối với Kon Tum, chưa có công trình nào nghiên cứu về đề tài này. 3. Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp nhỏ vừa và vai trò của doanh nghiệp nhỏ vừa đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của một địa phương. - Đánh giá đúng thực trạng nêu ra được những hạn chế, những nguyên nhân cản trở việc thành lập phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 4 - Luận chứng, đề xuất những giải pháp chủ yếu kiến nghị với Trung ương, với tỉnh về cơ chế, chính sách chung những biện pháp của tỉnh để có thể hỗ trợ một cách có hiệu quả nhất cho sự ra đời phát triển các doanh nghiệp nhỏ vừa của tỉnh Kon Tum trong những năm tới. 4. Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là các biện pháp chính sách của Nhà nước cấp tỉnh. Đối tượng khảo sát là các doanh nghiệp nhỏ vừa những khó khăn, vướng mắc củatrên địa bàn tỉnh Kon Tum. - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian, khảo sát các doanh nghiệp nhỏ vừa trên địa bàn Kon Tum. + Về thời gian, nghiên cứu các số liệu, văn bản hỗ trợ thành lập phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa trong thời gian 5 năm (2001-2005) + Đề xuất các giải pháp chính nhằm thúc đẩy việc ra đời phát triển nhiều doanh nghiệp nhỏ vừa, thu hút mạnh vốn đầu tư trong nước tạo ra nhiều việc làm cho người dân của tỉnh phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh đến năm 2010. 5. Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu - Cơ sở lý luận: Trước hết, tiến hành tham khảo các giáo trình, tài liệu, báo, tạp chí, các công trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa để làm cơ sở lý luận rút ra các kinh nghiệm cần thiết. Tiếp đến, sẽ nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng Nhà nước cấp Trung ương, cấp tỉnh thông qua các văn kiện, văn bản pháp luật, tài liệu có liên quan đến đề tài nhằm củng cố các tiền đề, làm cơ sở cho việc nghiên cứu tiếp theo. - Các phương pháp cụ thể: Sử dụng các phương pháp phân tích tổng hợp, so sánh, thống kê. Trong đó, đặc biệt sử dụng nhiều các phương pháp thống kê: sẽ sử dụng các số liệu thống kê để phân tích, đánh giá thực trạng 5 của vấn đề, phát hiện các mối quan hệ có tính quy luật của quá trình phát triển các doanh nghiệp nhỏ vừa 6. Đóng góp của đề tài Các vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa được hệ thống, đánh giá, phân tích chi tiết lần đầu tiên trên địa bàn Tỉnh Kon Tum, đưa ra dự báo một cách khoa học, giúp cho địa phương điều hành có hiệu quả trong việc ban hành, thực hiện các biện pháp hỗ trợ thành lập phát triển doanh nghiệp nhỏvừa trên địa bàn nhằm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân trên địa bàn. 7. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có kết cấu 3 chương, 9 tiết. Chương 1: Doanh nghiệp nhỏ vừa - sự cần thiết hỗ trợ của Nhà nước đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ vừa. Chương 2: Thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa những giải pháp hỗ trợ của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời gian qua. Chương 3: Những giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời gian tới. 6 Chương 1 DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA - SỰ CẦN THIẾT HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA 1.1. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA 1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp nhỏ vừa Trong nền kinh tế thị trường, bất cứ một hoạt động hợp pháp nào trong sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ để bán, cung ứng cho khách hàng thu lợi nhuận, dù hoạt động đó chỉ là của một cá nhân, một hộ gia đình, đều có thể được coi là một doanh nghiệp (DN). Cùng cách hiểu này, Viện Thống kê nghiên cứu kinh tế Pháp định nghĩa: "DN là một tổ chức kinh tế mà chức năng chính của nó là sản xuất ra của cải vật chất dịch vụ để bán" [2]. Ở nước ta, Luật Doanh nghiệp 2005 cũng đã nêu rõ: "Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh” [17]. Tiếp theo đó, Luật cũng đã định nghĩa kinh doanh như sau: "Kinh doanh là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi” [17]. Như vậy, chính trong văn bản luật cũng đã để một khoảng trống, rằng có hoạt động kinh doanh nhưng chưa hẳn đã là doanh nghiệp. Bởi vì, muốn trở thành doanh nghiệp thì phải có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định tất yếu phải có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể nếu không có đăng ký kinh doanh, không được gọi là DN, mặc dù số hộ này vẫn thực hiện các hoạt động kinh doanh hợp pháp, được thực hiện các quyền nghĩa vụ dân sự giống như DN. Do đó, ở nước ta, quan niệm về DN có hai phạm vi rõ rệt: phạm vi hẹp chỉ bao gồm các DN chính thức đã đăng ký với tư cách tên gọi là DN; phạm vi rộng bao gồm cả các hộ gia đình kinh 7 doanh hợp pháp các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh dưới danh nghĩa các tổ chức sự nghiệp có thu Trong một nền kinh tế, tùy theo các tiêu chí khác nhau mà người ta phân ra các loại DN khác nhau. Theo ngành kinh tế có thể chia ra DN công nghiêp, DN nông nghiệp, DN thương mại dịch vụ; theo tính chất hoạt động thì có DN hoạt động công ích (phi lợi nhuận) DN kinh doanh (vị lợi); theo hình thức sở hữu thì có DNNN, DNDD DN có vốn đầu tư nước ngoài; theo quy mô, mà chủ yếu là quy mô về vốn lao động thì có DN lớn, DNNVV. Các DNNVV là loại hình DN có số lượng áp đảo ở hầu hết các nước. Có khá nhiều cách định nghĩa khác nhau về DNNVV. Các định nghĩa này có những điểm giống nhau khác nhau, vì vậy khó mà tìm được một định nghĩa thống nhất, mặc dù ai cũng thống nhất rằng kinh doanh nhỏ vừa thì khối lượng công việc ít hơn, đơn giản hơn là kinh doanh ở các DN lớn. Hiện nay, không có một tiêu chuẩn chung cho việc phân định ranh giới quy mô DN ở các nước. Ở mỗi nước, tùy theo điều kiện hoàn cảnh phát triển kinh tế cụ thể mà có cách xác định quy mô DN trong từng giai đoạn nhất định. Bảng 1.1 dưới đây cho thấy tình hình này. Bảng 1.1: Tiêu thức phân loại DNNVV của một số nước: Lĩnh vực Các nước Công nghiệp Thương mại - Dịch vụ DN vừa DN nhỏ DN vừa DN nhỏ Mỹ Dưới 3,5 triệu USD Dưới 500 lao động Dưới 3,5 triệu USD Dưới 500 lao động Nhật bản Dưới 100 triệu Yên Dưới 300 lao động Dưới 20 lao động 10-30 triệu Yên Dưới 100 lao động Dưới 5 lao động CHLB Đức 1đến<100triệu DM 10-<500 lao động Dưới 1 triệu DM Dưới 9 lao động 1-100 triệu DM 10-<500 lao động Dưới 1 triệu DM Dưới 9 lao động Philippin 15-60 triệu Peso Không quy định lđ < 15 triệu Peso Không q/định lđ 15-60 triệu Peso Không quy định lđ < 15 triệu Peso Không q/định lđ Đài Loan 1,6 triệu USD 4-10 lao động 1,6 triệu USD 4-10 lao động Nguồn: [8]. 8 Ngoài ra, còn có định nghĩa chung của EU, có hiệu lực áp dụng từ tháng 6/1996: DNNVV là các DN tư nhân độc lập, trong khu vực phi sơ cấp, không bao gồm các ngành như nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, sử dụng dưới 200 công nhân. Trong khu vực DNNVV có sự phân loại như sau theo quy mô: DN siêu nhỏ: sử dụng dưới 10 công nhân; DN nhỏ: sử dụng từ 10 đến 49 nhân công doanh thu hàng năm dưới 7 triệu ECU; DN vừa: sử dụng từ 50 đến 249 nhân công doanh thu hàng năm dưới 40 triệu ECU [8]. Về tiêu chí DNNVV ở Việt Nam: Từ nhiều năm trước, khi Chính phủ chưa ban hành chính thức tiêu chí quy định DNNVV, một số cơ quan nhà nghiên cứu đã đưa ra các tiêu chí và tiêu chuẩn cụ thể khác nhau để phân loại DNNVV. Có thể kể ra các cách phân loại tiêu biểu sau: - Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) căn cứ vào 2 tiêu chí lao động vốn của các ngành để phân biệt: + Trong ngành công nghiệp: DNNVV là tổ chức kinh tế có số vốn từ 5 - 10 tỷ đồng có số lao động 200-500 người. Trong đó DN nhỏ có số vốn dưới 5 tỷ đồng có số lao động nhỏ hơn 200 người. + Trong ngành thương mại- dịch vụ: DNNVV là tổ chức có số vốn từ 5-10 tỷ đồng có số lao động từ 50-100 người. - Ngân hàng Công thương hoạt động cho vay tín dụng đối với các DN quy định rằng: DN vừa là DN có vốn từ 5-10 tỷ đồng số lao động từ 500-1000 người, DN nhỏ là DN có vốn dưới 5 tỷ đồng lao động dưới 500 người [23]; - Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, DN có vốn dưới 1 tỷ đồng dưới 100 lao động được xếp là DN nhỏ, DN có vốn từ 1-10 tỷ đồng có từ 100-500 lao động là DN vừa. Trong lĩnh vực thương mại-dịch vụ, DN có vốn từ 500 triệu đến 5 tỷ đồng, lao động từ 50-250 người là DN vừa… 9 Tóm lại, người ta thường dùng 2 tiêu chí về vốn đăng ký số lao động thường xuyên để xác định DNNVV vì tất cả các DN đều có thể xác định được 2 tiêu chí này. Riêng tiêu thức doanh thu ít được sử dụng vì đối với các nước đang phát triển, đặc biệt là Việt Nam thì tiêu chí này có thể biến động do nhiều yếu tố cũng khó xác định. Để thống nhất tiêu chí xác định DNNVV, ngày 20/6/1998, Chính phủ đã ban hành công văn số 681/CP-KTN quy định tiêu chí tạm thời xác định các DNNVV. Theo quy định này, DNNVV là các DN có vốn điều lệ dưới 5 tỷ đồng có số lao động trung bình hàng năm dưới 200 người. Quy định tạm thời này chỉ tồn tại khoảng 3 năm ngày 23/11/2001, Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2001/NĐ-CP về trợ giúp phát triển DNNVV, theo quy định tại Nghị định này, DNNVV là cơ sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đã đăng ký kinh doanh theo pháp luật hiện hành, có vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng hoặc số lao động trung bình hàng năm không quá 300 người. Căn cứ vào tình hình kinh tế- xã hội cụ thể của ngành, địa phương, trong quá trình thực hiện các biện pháp, chương trình trợ giúp có thể linh hoạt áp dụng đồng thời cả hai chỉ tiêu vốn lao động hoặc một trong hai chỉ tiêu nói trên [7]. Với tiêu thức phân loại mới này, DNNVV ở nước ta chiếm tỷ trọng khoảng 90% trong tổng số DN hiện nay, trong đó phần lớn là các DN thuộc khu vực kinh tế tư nhân. Điều này phù hợp với tình hình kinh tế của nước ta vốn là nền kinh tế sản xuất nhỏ vừa là chủ yếu 1.1.2. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ vừa Vai trò của DNNVV trong nền kinh tế quốc dân Hiện nay, ở hầu hết các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển, các DNNVV chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế, đóng một vai trò rất quan trọng. Điều này cũng đúng với tình hình của Việt Nam, được thể hiện qua tám vai trò sau: 10Thứ nhất, DNNVV góp phần quan trọng tạo công ăn việc làm tăng thu nhập cho người lao động: Đây là một thế mạnh rõ rệt của các DNNVV, là nguyên nhân chủ yếu khiến chúng ta phải đặc biệt chú trọng phát triển các loại hình DN này. Ưu điểm của các DNNVV trong việc giải quyết công ăn việc làm cho người lao động là: các DN này có số lượng lớn, phân bố rộng rãi từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược, nên mặc dù số lao động làm việc trong một DNNVV không nhiều nhưng theo quy luật số đông, với số lượng rất lớn DNNVV trong nền kinh tế đã tạo ra phần lớn việc làm cho xã hội. Mặt khác, các DN loại này mang tính tư hữu cao, dễ dàng đa dạng hóa sản phẩm, kể cả các mặt hàng mà các DN lớn không sản xuất. Sự lớn mạnh của các DNNVV đã làm tăng thu nhập của công nhân giảm tỷ lệ thất nghiệp của mỗi địa phương nói riêng toàn lãnh thổ nói chung. DNNVV không chỉ trực tiếp tạo việc làm cho số lao động làm việc thường xuyên ở các DN, mà còn tạo điều kiện để lao động ngoài DN có được việc làm thông qua các hoạt động cung ứng đầu vào, tiếp nhận đầu ra phục vụ sản xuất - kinh doanh. Xét trên góc độ giải quyết việc làm thì DNNVV luôn đóng vai trò quan trọng hơn các DN lớn, đặc biệt trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Lịch sử phát triển kinh tế của các nước công nghiệp phát triển cũng như ở Việt Nam trong thời kỳ đầu đổi mới đã cho thấy rằng: khi nền kinh tế suy thoái, các DN lớn phải giảm lao động để giảm chi phí đến mức có thể tồn tại được vì cầu của thị trường thấp hơn cung. Nhưng đối với các DNNVV do đặc tính linh hoạt, uyển chuyển dễ thích ứng với thay đổi của thị trường nên nó vẫn có thể hoạt động được. Do đó, các DNNVV không những không giảm lao động mà còn có thể thu hút thêm lao động. Chính vì vậy, Hội đồng DN nhỏ thế giới đã cho rằng: DNNVV là liều thuốc cuối cùng chữa trị bệnh thất nghiệp khi nền kinh tế suy thoái [2]; [9]. Ở Việt Nam hiện nay, tỷ lệ thất nghiệp tương đối cao không ổn định, sức ép dân số, lao động, việc làm ở nông thôn chính là nguyên nhân của dòng di dân từ nông thôn ra thành phố, gây ra nhiều vấn đề xã hội phức tạp. Khu [...]... Chính những hạn chế tiêu cực nảy sinh trong quá trình hoạt động của DNNVV đòi hỏi phải có sự hướng dẫn, điều chỉnh hỗ trợ của nhà nước đối loại DN này [14] 1.2 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA VAI TRÒ NỘI DUNG HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC 1.2.1 Sự cần thiết phải hỗ trợ DNNVV, với những ưu thế hạn chế đã nêu, nên khó có thể phát triển nhanh bền vững nếu thiếu sự hỗ trợ. .. chính quyền các tổ chức hỗ trợ khác Vì thế, để phát huy vai trò tích cực của các DNNVV nhất thiết phải có sự hỗ trợ các DN này trong quá trình hình thành phát triển 1.2.2 Vai trò nội dung chính sách hỗ trợ hiện hành của Nhà nước Việt Nam đối với doanh nghiệp nhỏ vừa Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (1988) đã đánh dấu sự chuyển hướng trong chính sách của Đảng Nhà nước- đó chính... khả năng triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển DNNVV như trung tâm hỗ trợ 23 DNNVV của phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, trung tâm hỗ trợ khoa học công nghệ của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Trung tâm hỗ trợ phát triển DN ngoài quốc doanh của Liên minh các Hợp Tác xã Việt Nam nhiều tổ chức khác ở địa phương [2]; [24]; [15] 1.3 KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG... hoạch tổng thể quy hoạch cụ thể về phát triển của toàn bộ nền kinh tế quốc dân nói chung, từng ngành, từng lãnh vực, từng lãnh thổ nói riêng - Xây dựng ban hành các cơ chế, chính sách, biện pháp cụ thể nhằm khuyến khích, hỗ trợ, phát triển các DNNVV phù hợp với định hướng mục tiêu phát triển trong từng giai đoạn phù hợp với dặc điểm của từng doanh nghiệp với quy mô vừa nhỏ của từng ngành,... sách ưu đãi khác - Nhà nước đã đề cao chức năng của các hiệp hội doanh nghiệp trong việc trợ giúp các DNNVV Hiệp hội doanh nghiệp có vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp Nhà nước trong việc tham gia soạn thảo các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp 21 - Nghị định này cũng đề cập đến việc thành lập “vườn ươm doanh nghiệp hình thức trợ giúp DNNVV trong... nghiệp nhà nước, Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam gần đây là Luật Doanh nghiệp 2005 Tất cả các văn bản pháp lý đó đã tạo cơ sở pháp khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển SX-KD các DNNVV được quan tâm khuyến khích phát triển Nhà nước có chức năng làm tốt các công việc sau đây: 18 - Xây dựng định hướng chiến lược phát triển. .. rèn luyện một đội ngũ doanh nhân, ươm mầm các tài năng kinh doanh Kinh doanh quy mô nhỏ sẽ là nơi đào tạo, rèn luyện các nhà DN làm quen với môi trường kinh doanh Bắt đầu từ kinh doanh qui mô nhỏ thông qua điều hành quản lý kinh doanh quy mô vừa nhỏ, một số nhà DN sẽ trưởng thành lên thành những nhà DN lớn, tài ba, biết đưa DN của mình nhanh chóng phát triển Các tài năng kinh doanh sẽ được ươm mầm... MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG VIỆC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA 1.3.1 Kinh nghiệm của nước ngoài + Kinh nghiệm của Philippine DNNVV chiếm hơn 99% tổng số DN ở Philippine, thu hút hơn 55% lực lượng lao động của cả nước đóng góp khoảng 28,1% tổng sản phẩm xã hội Khoảng 60% các công ty xuất khẩu của Philippine là DNNVV Những con số trên cho thấy tầm quan trọng của các DNNVV trong nền kinh tế... 29 tỷ USD Hệ thống hỗ trợ của Nhà nước Mỹ cho phát triển kinh doanh nhỏ vừa được soạn thảo rất kỹ lưỡng đơn giản, đặc biệt là biện pháp tối thiểu hoá số giai đoạn phải trải qua đối với đơn xin vay sự nhanh chóng của việc đề ra quyết định Điều này cũng được thúc đẩy bởi cách tổ chức phi tập trung của hệ thống chi nhánh của APSB với các thẩm quyền tương ứng Ở đây cũng phát triển mạnh nhất sự... điều khoản nhằm giúp các DN nhỏ nâng cao mức độ tín nhiệm tín dụng của mình Bên cạnh các tổ chức Chính phủ, các tổ chức tư nhân cũng đã triển khai các chương trình trọn gói nhằm giúp cho doanh nhân nâng cao tín nhiệm tín dụng bằng cách cung cấp cho họ các loại dịch vụ nhằm giải quyết các vấn đề cần thiết giúp cho DN phát triển Cụ thể là các dịch vụ: hỗ trợ phát triển thị trường, hỗ trợ phát triển sản . nghiệp nhỏ và vừa và những giải pháp hỗ trợ của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời gian qua. Chương 3: Những giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhỏ và vừa - sự cần thiết hỗ trợ của Nhà nước đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chương 2: Thực trạng phát triển doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Những giải pháp hỗ trợ của Nhà nước nhằm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Những giải pháp hỗ trợ của Nhà nước nhằm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Những giải pháp hỗ trợ của Nhà nước nhằm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn