Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp May 2 – Tổng Công ty cổ phần dệt may Nam Định

60 698 3
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2012, 14:22

LỜI NểI ĐẦUVới xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam đứng trước một thử thách rất lớn phải vượt qua. Trước bối cảnh đó để có thể duy trì được s Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH: Tống Văn HoanMỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP MAY 2 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH . 3 1.1. lược về quá trình hình thành và phát triển của nghiệp May 2 Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định 3 1.1.1. Giới thiệu về Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định . 3 1.1.2. Giới thiệu về nghiệp may 2 Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định. 3 1.1.3. Lịch sử phát triển của nghiệp May 2 4 1.2. Sản phẩm và thị trường . 5 1.3. cấu tổ chức 6 1.4. Nguồn nhân lực . 8 1.5. sở vật chất và trang thiết bị . 10 1.6. Công nghệ và quy trình sản xuất 12 1.7. Nguyên vật liệu 13 1.8. Các hoạt động quản trị của nghiệp . 15 1.8.1. Công tác nghiên cứu và phát triển. . 15 1.8.2.Công tác đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực. . 15 1.8.3. Hoạt động marketing. 15 1.8.4 . Quản trị chất lượng sản phẩm 16 1.9. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của nghiệp May 2 Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định trong những năm gần đây. . 17 GVHD: ThS. Đỗ Thị Đông Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH: Tống Văn HoanCHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGHIỆP MAY 2 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH . 20 2.1. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của nghiệp May 2 Tæng c«ng ty cæ phÇn dÖt may Nam §Þnh . 20 2.1.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng vốn cuả nghiệp May 2 21 2.1.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu của nghiệp May 2 23 2.1.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động của nghiệp May 2 . 24 2.1.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định của nghiệp May 2 29 2.2. Hiệu quả sử dụng lao động của nghiệp May 2 - Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định. 30 2.3. Hiệu quả sử dụng chi phí của nghiệp May 2 Tổng công ty Cổ phần dệt may Nam Định. 34 2.4. Đánh giá chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của nghiệp May 2 - Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định 37 2.4.1. Những kết quả đạt được 37 2.4.2 Những tồn tại và nguyên nhân. 40 2.4.2.1. Những tồn tại. . 40 2.4.2.2. Những nguyên nhân. . 41 CHƯƠNG III : ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGHIỆP MAY 2 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH. 43 3.1. Phương hướng hoạt động của nghiệp May 2 Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định trong thời gian tới. 43 3.1.1. Phương hướng 43 3.1.2. Mục tiêu chiến lược . 43 GVHD: ThS. Đỗ Thị Đông Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH: Tống Văn Hoan3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của nghiệp May 2 - Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định . 47 3.2.1. Biện pháp thứ nhất : Giảm giảm các khoản phải thu khách hàng bằng cách sử dụng chiết khấu thanh toán . 47 3.2.2. Biện pháp thứ hai: Giảm lượng hàng hoá tồn kho để giảm trả lãi ngân hàng . 50 3.2.3. Biện pháp thứ ba: Giảm các khoản nợ ngắn hạn và lãi vay bằng cách huy động vốn của cán bộ công nhân viên trong nghiệp . 52 KẾT LUẬN . 55 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 56 GVHD: ThS. Đỗ Thị Đông Chuyờn thc tp tt nghip SVTH: Tng Vn HoanLI NểI U Với xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam đứng trớc một thử thách rất lớn phải vợt qua. Trớc bối cảnh đó để thể duy trì đợc sự phát triển bền vững với hiệu quả kinh tế cao, các nhà quản lý cần trang bị cho mình những kiến thức về phân tích hoạt động kinh doanh nhằm biết cách đánh giá kết quảhiệu quả hoạt động kinh doanh, biết phân tích hệ thống các nhân tố tác động thuận lợi và không thuận lợi đến hoạt động kinh doanh từ đó đề xuất các giải pháp phát triển các nhân tố tích cực, hạn chế và loại bỏ các nhân tố ảnh hởng xấu, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp mình. Trong thời gian thực tập tại nghiệp May 2 Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định bản thân em đã nghiên cứu tìm hiểu một số tình hình thực tế sản xuất kinh doanh tại nghiệp, qua đây cũng phần nào cho thấy bức tranh chung nhất, khái quát nhất về tình hình hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp nói chung và nghiệp May 2 Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định nói riêng trong một số năm gần đây. Chính vì vậy em xin đợc đi sâu vào nghiên cứu đề tài: Mt s gii phỏp nõng cao hiu qu sn xut kinh doanh ca xớ nghip May 2 Tng Cụng ty c phn dt may Nam nh làm báo cáo thực tập tốt nghiệp. Báo cáo thực tập tốt nghiệp của em gồm 3 chơng : CHNG I : TNG QUAN V X NGHIP MAY 2 TNG CễNG TY C PHN DT MAY NAM NH CHNG II : THC TRNG HIU QU SN XUT KINH DOANH CA X NGHIP MAY 2 TNG CễNG TY C PHN DT MAY NAM NH CHNG III : XUT BIN PHP NNG CAO HIU QU SN XUT KINH DOANH TI X NGHIP MAY 2 TNG CễNG TY C PHN DT MAY NAM NHGVHD: ThS. Th ụng 1Chuyờn thc tp tt nghip SVTH: Tng Vn Hoan Thông qua báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình em tập trung làm rõ bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng nh tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp, đồng thời hy vọng với những phân tích và đánh giá của mình để đóng góp một tiếng nói chung, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nghiệp May 2 Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định. Để hoàn thành đợc báo cáo này, em nhận đợc sự giúp đỡ của cán bộ công nhân viên trong nghiệp May 2 và sự nhận xét bổ sung nhiệt tình của các thầy, giáo trong Khoa Quản trị kinh doanh Trờng Đại học Kinh Tế Quốc Dân và đặc biệt sự tận tình hớng dẫn chỉ bảo của giáo ThS Đỗ Thị Đông giảng viên trong Khoa Quản trị kinh doanh.Do điều kiện, thời gian tìm hiểu tình hình thực tế và trình độ bản thân còn hạn chế nên báo cáo thực tập tốt nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận đợc sự đóng góp ý kiến của các thầy giáo để bản báo cáo thực tập tốt nghiệp này đợc hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn!GVHD: ThS. Th ụng 2Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH: Tống Văn HoanCHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP MAY 2 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH1.1. lược về quá trình hình thành và phát triển của nghiệp May 2 Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định1.1.1. Giới thiệu về Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định Tên tiếng Việt : Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định. Tên giao dịch Quốc Tế : NAMDINH TEXTILE GARMENT JOINT STOCK CORPORATION. Địa chỉ trụ sở chính : 43 Tô Hiệu TP.Nam Định Tỉnh Nam Định. Điện thoại : 0350 849586 0350 849749. Fax : 0350 849750. Email : Vinatexnamdinh@hn.vnn.vn. Website : www.vinatexnamdinh.com.vn. Tài khoản ngân hàng : Ngân hàng công thương tỉnh Nam Định Số tài khoản :102010000363239 Hình thức pháp lý hiện nay : Cổ phần Nhà Nước Vốn điều lệ: 136.000.000.000 đồng ( 136 tỷ đồng chẵn ) được chia thành 13.600.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu.1.1.2. Giới thiệu về nghiệp may 2 Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định. Tên tiếng Việt : nghiệp may 2 Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định. Tên giao dịch : GARMENT FACTORY NO .2 NAMDINH TEXTILE COMPANY JOIN STOCK COPORATION.GVHD: ThS. Đỗ Thị Đông 3Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH: Tống Văn Hoan Tên giao dịch viết tắt : NATEXCO2. Giám đốc : Ông Lê Văn Bình. Địa chỉ : Số 91 Nguyễn Văn Trỗi TP.Nam Định. Loại hình : Công ty cổ phần. Vốn điều lệ ( năm 2008 ) : 2.400.000.000 đồng ( 2.400 triệu đồng ) Nhiệm vụ của doanh nghiệp : Sản xuất gia công hàng may mặc xuất khẩu. Ngày truyền thống : 25/03. Phân phối kết quả lao động : Theo hình thức khoán sản phẩm,thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế, xã hội, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà Nước và không ngừng phát triển nghiệp may 2 nói riêng và Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định nói chung.1.1.3. Lịch sử phát triển của nghiệp May 2 Năm 1986 nghiệp được thành lập với tên gọi là “ nghiệp gia công dệt nhuộm “ được Nhà Nước và nhà máy liên hợp dệt Nam Định giao cho nhiệm vụ : gia công dệt vải, màn, khăn các loại cho các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn miền bắc. Tháng 8 năm 1990 do thay đổi chế nhà nước và nhu cầu mới của thị trường, nghiệp tên là : “ nghiệp may 2 “ là đơn vị thuộc Công ty Dệt Nam Định. Mới đầu nghiệp chỉ 100 thiết bị, tổ chức 4 chuyền may với 250 lao động. Sau 22 năm đầu tư và mở rộng thêm quy mô sản xuất đến năm 2008 nghiệp 12 chuyền sản xuất may, 1 xưởng giặt, 1 xưởng cắt, 1 cửa hàng giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Tổng số thiết bị hiện là 860 chiếc, tổng số lao động là 641 người.GVHD: ThS. Đỗ Thị Đông 4Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH: Tống Văn Hoan Thực hện chủ trương của Đảng và Nhà Nước : các doanh nghiệp nhà nước chuyển dần hình thức kinh doanh đẻ đáp ứng với yêu cầu mới của thị trường. Năm 2005 Công ty dệt Nam Định chuyển thành “ Công ty TNHHNN một thành viên dệt Nam Định “ là một doanh nghiệp nhà nước. Tháng 01 năm 2008 Công ty TNHHNN một thành viên Dệt Nam Định chuyển sang hình thức sản xuất kinh doanh cổ phần hóa với tên gọi “ Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định “. nghiệp may 2một trong các đơn vị sản xuấtcó hiệu quả và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà Nước cũng như các chế độ, chính sách đối với nười lao động; nghiệp đã từng bước tạo lập được uy tín và thương hiệu của mình, xây dựng được niềm tin đối với khách hàng.1.2. Sản phẩm và thị trường Sản phẩm sản xuất chủ yếu là : áo Jắc két, áo mi, quần âu, vaý các loại,…cho mọi lứa tuổi tùy vào nhu cầu của khách hàng ký hợp đồng.Bảng 1 : Danh mục các sản phẩm chínhTT Sản phẩm Đvt Năm 2005Năm 2006Năm 2007Năm 20081 Áo jaket 2 lớp Tấn 44.500 46.000 47.000 48.5002 Áo jacket 3 lớp 1.000 m2 29.000 31.000 32.000 34.0003 Quần sooc 1.000 chiếc 30.000 32.000 33.000 35.0004 Quần âu 1.000 chiếc 41.000 43.500 45.000 47.000( Nguồn : Phòng cán bộ sản xuất ) Thị trường chủ yếu là xuất đi các nước : Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Mê Xi Cô, Hàn Quốc, Canada, Bỉ, Nhật Bản, Nga.Đây là thị trường tiềm năng rất lớn để nghiệp khai thác , nhưng đồng thời nghiệp cũng phải chịu sự cạnh tranh rất gay gắt của các đối thủ cạnh tranh khác đặc biệt là các công ty may mặc của trung quốc.GVHD: ThS. Đỗ Thị Đông 5Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SVTH: Tống Văn Hoan Để đứng vững trong thị trường cạnh tranh rất khốc liệt này, nghiệp đòi hỏi phải sản xuất được cac sản phẩm chất lượng cao, giao hàng đúng kỳ…Chính vì thế để đạt được những hợp đồng giá trị , nghiệp phải ngày càng hoàn thiện hơn về công tác quản trị chất lượng giữ vững niềm tin trong khách hàng.1.3. cấu tổ chức Bộ máy quản lý của nghiệp được tổ chức theo kiểu cấu trực tuyến chức năng được thể hiện theo đồ sau :Sơ đồ 1 : đồ bộ máy quản lý của nghiệp ( Nguồn : Phòng tổ chức hành chính )GVHD: ThS. Đỗ Thị Đông 6GIÁM ĐỐCPHÒNG CBSXPHÒNG TC - HCPHÒNGKẾ TOÁN CỬA HÀNG GTSPNGÀNH ĐIỆNTổ 1,2,3,4 Tổ 9,10,11,12 XƯỞNG CẮT XƯỞNG GIẶTXƯỞNG MAY III XƯỞNG MAY IIXƯỞNG MAY ITổ 5,6,7,8[...]... nghiệp sử dụng rất hiệu quả Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại nghiệp May 2 Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định Năm 20 08 hiệu quả sử dụng nguồn vốn kinh doanh của nghiệp cao hơn và hiệu quả hơn rất nhiều so với các năm trớc đó.Mặc dù năm 20 08 là năm nghiệp mới bắt đầu thực hiện cổ phần hóa nhng đã những bớc phát triển mạnh mẽ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.Đây là... cụng ty v cỏc c quan nh nc GVHD: ThS Th ụng 19 Chuyờn thc tp tt nghip SVTH: Tng Vn Hoan CHNG II : THC TRNG HIU QU SN XUT KINH DOANH CA X NGHIP MAY 2 TNG CễNG TY C PHN DT MAY NAM NH 2. 1 Hiu qu s dng vn kinh doanh ca xớ nghip May 2 Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và của Xớ nghip May 2 Tng cụng ty c phn dt may Nam nh... lại tổng doanh thu lớn hơn, nhờ đó lợi nhuận của doanh nghiệp cũng tăng lên cùng với doanh thu Bảng 10: Hiệu quả sử dụng vốn lu động của nghiệp May 2 GVHD: ThS Th ụng 27 Chuyờn thc tp tt nghip Chỉ tiêu Đơn tính 1 Doanh thu Triệu đồng 2 Lợi nhuận sau thuế vị Năm 20 04 SVTH: Tng Vn Hoan Năm 20 05 Năm 20 06 Năm 20 07 Năm 20 08 10 456 9 874 12 593 16 991 26 336 Triệu đồng 4 72, 7 339,69 479,65 8 52, 6 15 12, 52. .. riêng, vốn kinh doanh luôn là một trong những yếu tố hết sức quan trọng Việc sử dụng vốn kinh doanh hợp lý, hiệu quả chính là một trong những yêu cầu quan trọng của nhà quản lý, phải thờng xuyên đáp ứng để mang lại hiệu quả chung cho toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Bng 6 : C cu vn kinh doanh ca xớ nghip May 2 VT : Triu ng Chỉ tiêu Năm 20 04 1.Nguồn vốn KD 16 967 2. Vốn cố định 9... đồng tổng vốn đầu t vào sản xuất kinh doanh trong kỳ thì tạo đợc mấy triệu đồng lợi nhuận - Vòng quay tổng vốn ( Vtv ) Vtv = Tổng số doanh thu Tổng vốn trong kỳ Chỉ tiêu này cho ta biết trong kỳ tổng vốn của đơn vị quay đợc mấy vòng hay chu chuyển đợc mấy lần Bảng 7 : Hiệu quả sử dụng tổng vốn của nghiệp May 2 Chỉ tiêu Đơn tính vị Năm 20 04 GVHD: ThS Th ụng Năm 20 05 21 Năm 20 06 Năm 20 07 Năm 20 08... đồng doanh thu - Tỷ suất lợi nhuậm vốn cố định (RVCĐ ) RVCĐ = Tổng lợi nhuận trong kỳ Tổng vốn CĐ trong kỳ Chỉ tiêu này cho ta biết cứ 1 triệu đồng vốn cố định đầu t vào sản xuất kinh doanh trong kỳ thì tạo ra đợc mấy triệu đồng lợi nhuận Bảng 11: Hiệu quả sử dụng vốn cố định của nghiệp May 2 Chỉ tiêu Đơn vị Năm tính 20 04 Năm 20 05 Năm 20 06 Năm 20 07 Năm 20 08 1 Doanh thu Triệu đồng 10 456 9 874 12 593... biểu hiện bằng tiền của tài sản lu động nên vốn lu động luôn chịu sự ảnh hởng và chi phối của tài sản lu động Trong quá trình sản xuất kinh doanh các tài sản lu động sản xuất và tài sản lu động lu thông luôn vận động, thay thế và chuyển hoá lẫn nhau đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đợc diễn ra liên tục Để phân tích hiệu quả sử dụng vốn lu động của Xớ nghip May 2 ta sẽ tính toán... Th ụng 28 Chuyờn thc tp tt nghip SVTH: Tng Vn Hoan 2. 1.4 Phõn tớch hiu qu s dng vn c nh ca xớ nghip May 2 Để phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định của nghiệp ta sử dụng các chỉ tiêu hiệu quả sau đây: - Năng suất sử dụng vốn cố định theo doanh thu (HVCĐ ) HVCĐ = Tổng doanh thu trong kỳ Tổng vốn cố định trong kỳ Chỉ tiêu này cho ta biết cứ 1 triệu đồng vốn cố định đầu t vào sản xuất kinh doanh trong... đặt hàng sản xuất đơn chiếc Vì vậy số lợng hàng hoá dự trữ trong kho là rất lớn và giá trị cao * Nguyên nhân thứ hai: nghiệp tồn kho một lợng hàng hoá sản phẩm cha tiêu thụ hết Do nghiệp sản xuất kinh doanh chính là ngành dệt may nên hàng hoá sản phẩm sản xuất ra ( Aó Jacket , Quần âu, Quần sooc) mẫu mã phải theo thị hiếu, nhu cầu của khách hàng Mặt khác sản phẩm còn phải sản xuất và... nh Công ty May Sông Hồng ,Công ty YuongOne trên địa bàn tỉnh thờng đạt năng suất sử dụng tổng vốn trên doanh thu là trên 2, 0 Trđ/ Trđ và tỷ GVHD: ThS Th ụng 22 Chuyờn thc tp tt nghip SVTH: Tng Vn Hoan suất lợi nhuận tổng vốn là trên 0 ,2 Trđ/ Trđ mà điển hình là Công ty May Sông Hồng năm 20 08 đạt tỷ suất lợi nhuận tổng vốn 0 ,23 Trđ/ Trđ 2. 1 .2 Phõn tớch hiu qu s dng vn ch s hu ca Xớ nghip May 2 Vốn kinh . tập tốt nghiệp SVTH: Tống Văn Hoan3 .2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp May 2 - Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định. của xí nghiệp May 2 – Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định1 .1.1. Giới thiệu về Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định Tên tiếng Việt : Tổng công
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp May 2 – Tổng Công ty cổ phần dệt may Nam Định, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp May 2 – Tổng Công ty cổ phần dệt may Nam Định, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp May 2 – Tổng Công ty cổ phần dệt may Nam Định, Giới thiệu về xí nghiệp may 2 – Tổng cơng ty cổ phần dệt may Nam Định., Sản phẩm và thị trường, Cơ cấu tổ chức, Nguồn nhân lực, Cơ sở vật chất và trang thiết bị, Cụng ngh v quy trỡnh sn xut S 2 :dây chuyền sản xuất, Nguyên vật liệu, . Quản trị chất lượng sản phẩm, Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu của Xí nghiệp May 2, Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định của xí nghiệp May 2, Những kết quả đạt được, Những tồn tại và nguyên nhân.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn