Đồ án - Xây dựng website bán hàng thời trang online [89 điểm - APTECH - 2013]

45 5,113 14
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/02/2014, 01:17

Phần thiết kế:- Thiết kế giao diện Web Shopping Cart chuyên nghiêp- Xây dựng trang quản lý ADMIN- Xây dựng giỏ hàng ..Phần phân tích:- Phân tích, Thiết kế cơ sở dữ liệu mô hình ER- Xây dựng mô hình Diagram tiwf mô hình ER- Ràng buộc quan hệ, Trigger, Store Procedure trong MSSQLPhần lập trình- Sử dụng ngôn ngữ lập trình ASP, PHP , SQL + Dreamweaver CS4 .. TRUNG TÂM ĐÀO T O L P TRÌNH VIÊN QU C TẠ Ậ Ố ẾCNC – APTECH o0o TÀI LI U PHÂN TÍCH THI T K H TH NGỆ Ế Ế Ệ ỐXây d ng website gi i thi uự ớ ệcác s n ph m th i trangả ẩ ờL p:ớ ACCP1306H c kỳ: 1ọGVHD: Ph m Minh TúạNhóm: 021. Vũ Huy Quân ( nhóm tr ng)ưở2. Bùi T n Qu cấ ố3. L u Minh Huyư4. Hoàng PhiCNC-APTECH Computer Education L p: ACCP1306 - Nhóm: 02ớ1. Xác đ nh v n đị ấ ề1.1. Khái quát v n đấ ềTheo đánh giá c a các chuyên gia nghiên c u thì Vi t Nam hi n nay là m t thủ ứ ệ ệ ộ ịtr ng đ y ti m năng cho lĩnh v c th i trang. N n kinh t phát tri n ph n nàoườ ầ ề ự ờ ề ế ể ầc i thi n đ i s ng c a ng i dân, t đó nhu c u th i trang cũng đ c quan tâmả ệ ờ ố ủ ườ ừ ầ ờ ượvà chú ý h n.ơTuy nhiên, th tr ng Vi t Nam d ng nh v n còn b ng , ch a đ c cácị ườ ệ ườ ư ẫ ỏ ỏ ư ượdoanh nghi p và nh ng nhà Thi t k th i trang đ u t đúng m c, nh t là đ u tệ ữ ế ế ờ ầ ư ứ ấ ầ ưv marketing cho th i trang. ề ờVì v y ph m vi đ tài đ a ra là xây d ng m t website gi i thi u các s n ph mậ ạ ề ư ự ộ ớ ệ ả ẩth i trang m i hi n nay, bên c nh đó cho phép đăng ký mua bán, đ t hàng cácờ ớ ệ ạ ặs n ph m ngay t i website mà không c n đ n tr c ti p đi m giao d ch.Vi c nàyả ẩ ạ ầ ế ự ế ể ị ệgiúp cho khách hàng có th ch đ ng và ti t ki m th i gian c a chính mìnhể ủ ộ ế ệ ờ ủ .1.2. H th ng kinh doanh hi n t iệ ố ệ ạ Các c a hàng, trung tâm th i trang kinh doanh hi n t i mua bán, kinh doanh các ử ờ ệ ạm t hàng , các s n ph m th i trang t i m t c a hàng, trung tâm có đ a ch c đ nh. ặ ả ẩ ờ ạ ộ ử ị ỉ ố ịVi c thu hút khách hàng th ng xuyên ph i thông qua nhi u kênh qu ng bá nh ệ ườ ả ề ả ưtruy n hình, báo chí, radio…vi c này ng n m t kho n chi phí không nh nh ề ệ ố ộ ả ỏ ảh ng nhi u đ n doanh thu c a m i công ty.ưở ề ế ủ ỗ Nh c đi m c a hình th c truy n th ng này làượ ể ủ ứ ề ố :• Th ng kê khó khănốo Khó li t kê m t cách chính xác, nhanh chóng, s l ng s n ph m đã ệ ộ ố ượ ả ẩbán ra, còn t n kho.ồo Khó n m b t m t cách đ y đ nh ng thông tin, s thích và yêu c u ắ ắ ộ ầ ủ ữ ở ầph n ánh c a khách hàng (khó thu th p thông tin t ng i dùng ả ủ ậ ừ ườ• Chi phí m t b ng caoặ ằo Mu n mua, bán đ c s n ph m c a mình công ty ph i có m t m t ố ượ ả ẩ ủ ả ộ ặb ng kinh doanh khu v c s m u t có nhi u ng i qua l i, nhi u dânằ ở ự ầ ấ ề ườ ạ ềc sinh s ng và ph i phù h p v i s n ph m đang bán: m t v trí đ p ư ố ả ợ ớ ả ẩ ộ ị ẹđ ng nghĩa v i giá thuê cao.ồ ớ• Chi phí qu ng cáo và Marketing t n kémả ốo S l ng khách hàng ph thu c vào v trí đ a lý c a c a hàng. Ai bi t ố ượ ụ ộ ị ị ủ ử ếđ n c a hàng? Đó là nh ng ng i dân s ng quanh khu v c đó, nh ng ế ủ ữ ườ ố ự ữshopthoitrang Page 2 of 45CNC-APTECH Computer Education L p: ACCP1306 - Nhóm: 02ớng i th ng xuyên qua l i khu v c đó, và có th b n bè c a h cũngườ ườ ạ ự ể ạ ủ ọđ c gi i thi u t i. Cho nên ch đem l i m t s l ng khách hàng n ượ ớ ệ ớ ỉ ạ ộ ố ượ ổđ nh th ng xuyên khó khăn cho vi c phát tri n m r ng kinh doanhị ườ ệ ể ở ộo Qu ng cáo truy n hình, báo chí, radio truy n th ng hi u qu cao ả ề ề ố ệ ảnh ng ư r t t n kém chi phí (30s trên truy n hình t vài ch c t i vài ấ ố ề ừ ụ ớtrăm tri u đ ng) ệ ồ không ph i doanh nghi p nào cũng có th làm ả ệ ểđi u đó và làm th ng xuyên.ề ườ• C p nh t thông tin, giá c s n ph m ch m ậ ậ ả ả ẩ ậo Doanh nghi p c a b n m i nh n m t lô hàng ki u dáng m u mã m i ệ ủ ạ ớ ậ ộ ể ẫ ớlàm sao đ khách hàng bi t đ n s n ph m này đây. Có nên b ra ể ế ế ả ẩ ỏkho ng 30 tri u qu ng cáo trên truy n hình – trong khi đó đ n hàng cóả ệ ả ề ơh n 100 tri u đ ng?ơ ệ ồ• Bán hàng th đ ngụ ộo N u khách có th i gian đ n xem hàng, mua hàng b n m i có doanh ế ờ ế ạ ớthu.o N u khách hàng không đ n tr c ti p đ mua – đi u này coi nh ngày ế ế ự ế ể ề ưhôm nay b n không có khoanh thu.ạ1.3. H th ng đ xu tệ ố ề ấng d ng CNTT vào kinh doanh, marketing: Ứ ụXây d ng c a hàng tr c tuy n kh c ph c các h n ch c a mô hình kinh doanh ự ử ự ế ắ ụ ạ ế ủtruy n th ng v i ch c năng đ t hàng tr c tuy n.ề ố ớ ứ ặ ự ếD án:ự WEBSITE GI I THI U VÀ CUNG C P CÁC S N PH M TH I Ớ Ệ Ấ Ả Ẩ ỜTRANG TR C TUY NỰ Ếu đi m: Ư ể (Kh c ph c h n ch mô hình cũ)ắ ụ ạ ế• Th ng kê d dàng nhanh chóngố ểo Th ng kê nhanh m t cách chính xác, nhanh chóng, s l ng s n ố ộ ố ượ ảph m đã bán ra, còn t n kho.ẩ ồo D thu th p đ c thu th p thông tin t ng i dùng đ n m b t m t ễ ậ ượ ậ ừ ườ ể ắ ắ ộcách đ y đ nh ng thông tin, s thích, thói quen mua s m, yêu c u, vàầ ủ ữ ở ắ ầý ki n ph n ánh c a khách hàng ế ả ủ• Chi phí m t b ng “r t th p”ặ ằ ấ ấshopthoitrang Page 3 of 45CNC-APTECH Computer Education L p: ACCP1306 - Nhóm: 02ớo B n có th b t đ u ho c phát tri n vi c kinh doanh thu n l i v i m t ạ ể ắ ầ ặ ể ệ ậ ợ ớ ộm t b ng đ r ng đ ch ng bày bán s n ph m mà không c n m ặ ằ ủ ộ ể ư ả ẩ ầ ởthêm nhi u chi nhánh nên chi phí m t b ng không c n quá cao.ề ặ ằ ầo Giá tên mi n & hosting cũng không cao ( kho ng 800.000/năm bao ề ảg m: tên mi n + hosting)ồ ề• Chi phí qu ng cáo và Marketing gi m ả ảo S l ng khách hàng bi t đ n Cty s tăng v t và ngày càng tăngố ượ ế ế ẽ ọ .o VD: tôi và b n có m t c a hàng th i trang và m t web site và m t ạ ộ ử ờ ộ ộtrang Facebook Fanpage có 4000 b n bè + khách hàng. ạ Khi b n có ạm t s n ph m m i: ộ ả ẩ ớ ch c n làm m t vi c đ n gi n là: post s n ỉ ầ ộ ệ ơ ả ảph m c a b n lên website ẩ ủ ạ và “Share lên Facebook” . OK! Ngay l p ật c 4000 b n bè + khách hàng đã bi t t i.ứ ạ ế ớo Chi phí cho vi c này là:ệ 5 phút + 1 ly café• C p nh t thông tin s n ph m “ngay l p t c” ậ ậ ả ẩ ậ ứo Đúng vi c này b n có th th y trên.ệ ạ ể ấ ở• Bán hàng “ch đ ng”ủ ộo Đi u chúng ta yêu thích d án này là:ề ở ựo C a hàng tr c tuy nử ự ế không bao gi đóng c a, ph c v 24h/24hờ ử ụ ụo B n có tin trong khi ta đang ng , hay chăm sóc gia đình vào cu i tu n ạ ủ ố ầthì “đ n hàng v n c đ n v i b n” ơ ẫ ứ ế ớ ạ vi c c a b n là sáng th 2 m ệ ủ ạ ứ ởtrang th ng kê lên và xem xét đ n hàng, xác nh n đ n hàng và giao ố ơ ậ ơhàng cho khách hàng.o Khách hàng khôn t n th i gian đi l i, h có th mua hàng m i lúc m i ố ờ ạ ọ ể ọ ọn i có internet nhà, văn phòng hay đang vui ch i…n u h thích s n ơ ơ ế ọ ảph m s đ t hàng ngay l p t c ch không c n ph i…ch th gian ẩ ẽ ặ ậ ứ ứ ầ ả ờ ờr nh t i t n n i mua hàng (đi u này có th m t vài ngày)…ả ớ ậ ơ ề ể ấ và khi đó ngu n hàng c a b n b t n đ ng, dòng ti n b gián đo n.ồ ủ ạ ị ồ ọ ề ị ạ1.4. Ph m vi c a h th ngạ ủ ệ ốPh m vi áp d ng: ạ ụ Trên môi tr ng web, m i thi t b có k t n i internetườ ọ ế ị ế ố .Đ i t ng s d ngố ượ ử ụ : m i đ i t ng ọ ố ượ1. Doanh nghi p ng d ng h th ng này đ kinh doanh s n ệ ứ ụ ệ ố ể ả2. T t c m i đ i t ng đ u có th giao d ch mua bán và tham kh o m i thông ấ ả ọ ố ượ ề ể ị ả ọtin t i website thay vì đ n tr c ti p n i bán hàngạ ế ự ế ơH n ch k thu t: ạ ế ỹ ậ Trong phiên b n 1.0 này ch h tr 2 hình th c thanh toánả ỉ ỗ ợ ứshopthoitrang Page 4 of 45CNC-APTECH Computer Education L p: ACCP1306 - Nhóm: 02ớ1. Giao hàng t n n i – nh n ti n tr c ti pậ ơ ậ ề ự ế2. Giao hàng qua d ch v v n chuy n – nh n ti n qua tài kho n ngân hàng. ị ụ ậ ể ậ ề ảĐ nh h ng phát tri n: ị ướ ể1. Phát tri n - Hình th c thanh toán qua ví tr c tuy n: B o kim, Ngân ể ứ ự ế ảl ng, Paypal.ượ1.5. Yêu c u môi tr ng phát tri n d ánầ ườ ể ựC u hình t i thi u:ấ ố ểServer ClientHardware * Ram 1 GB tr lênở* CPU 2.0 Ghz tr lênở* HDD 80 GB tr lênở* K t n i Internet và LANế ố* Ram 128 Mb tr lênở* CPU 266 MHZ tr lênở* K t n i Internet ế ốSoftware * Windows Server 2003 ho c ặphiên b n m i h nả ớ ơ* SQL Server 2005 ho c phiên ặb n m i h nả ớ ơ* IIS 5.0 ho c phiên b n m i ặ ả ớh nơ*Windows XP ho c phiên b n ặ ảm i h nớ ơ* IE 5.0 ho c phiên b n m i h nặ ả ớ ơC u hình khuy n khích:ấ ếServer ClientHardware * Ram 2 GB ho c h nặ ơ* CPU 3.0 Ghz tr lênở* HDD 120 GB tr lênở* K t n i Internet và LANế ố* Ram 256 Mb tr lênở* CPU 800 MHZ tr lênở* K t n i Internet ế ốSoftware * Windows Server 2003 ho c ặphiên b n m i h nả ớ ơ* SQL Server 2005 ho c phiên ặb n m i h nả ớ ơ* IIS 6.0 ho c phiên b n m i ặ ả ớh nơ*Windows XP ho c phiên b n ặ ảm i h nớ ơ* IE 6.0 ho c phiên b n m i h nặ ả ớ ơshopthoitrang Page 5 of 45CNC-APTECH Computer Education L p: ACCP1306 - Nhóm: 02ớCông c và ngôn ng phát tri n ng d ngụ ữ ể ứ ụ- Thi t k giao di n :ế ế ệ+ Adobe Dreamweaver CS3- X lý d li u và l p trình:ử ữ ệ ậ+ ASP+ HTML+ DHTML+ JavaScript+ Microsoft SQL Server 2005shopthoitrang Page 6 of 45CNC-APTECH Computer Education L p: ACCP1306 - Nhóm: 02ớ2. Xác đ nh yêu c u khách hàngị ầ2.1. Đ i t ng s d ngố ượ ử ụ2.1.2 Đ i v i khách hàng truy c p đ n Websiteố ớ ậ ếKhi khách hàng truy c p website h th ng s cho phép s d ng các ch c ậ ệ ố ẽ ử ụ ứnăng sau:• Ch c năng xem thông tin s n ph m, lo i s n ph m :ứ ả ẩ ạ ả ẩS n ph m hi n th lên website s đ c hi n th đ y đ thông tin v s n ả ẩ ể ị ẽ ượ ể ị ầ ủ ề ảph m nh : hình nh s n ph m, tên , giá, màu, ch t li u, nhà s n xu t, thôngẩ ư ả ả ẩ ấ ệ ả ấtin khuy n mãi…ếCác s n ph m s đ c phân lo i theo t ng ch ng lo i, nhà s n xu t. S ả ẩ ẽ ượ ạ ừ ủ ạ ả ấ ựphân lo i này s đ c ng i dùng l a ch n khi tham quan website.ạ ẽ ượ ườ ự ọ Trên trang ch c a website, thành ph n chính s hi n th m t s s n ph m ủ ủ ầ ẽ ể ị ộ ố ả ẩm i nh t, bán ch y nh t.ớ ấ ạ ấ Trang tin t c cung các tin t c m i nh t v xu h ng th i trang trong và ứ ứ ớ ấ ề ướ ờngoài n cướ Trang khuy n mãi hi n th s ki n khuy n mãi, xem các s n ph m đ c ế ể ị ự ệ ế ả ẩ ượgi m giá.ả• Ch c năng gi hàng,thanh toán gi hàng(Đ n hàng,thanh toán)ứ ỏ ỏ ơKhi tham kh o đ y đ thông tin v s n ph m khách hàng có th đ t mua ả ầ ủ ề ả ẩ ể ặs n ph m ngay t i Website thông qua ch c năng gi hàng mà không c n ả ẩ ạ ứ ỏ ầph i đ n đ a đi m giao d ch.ả ế ị ể ịGi hàng đ c mô ph ng nh gi hàng trong th c t có th thêm b t s nỏ ượ ỏ ư ỏ ự ế ể ớ ảph m, thanh toán thành ti n các s n ph m đã mua. Ch thành viên website ẩ ề ả ẩ ỉm i đ c s d ng ch c năng này.ớ ượ ử ụ ứB t bu c khách hàng ph i đăng ký thành viên khi mu n thanh toán s n ắ ộ ả ố ảph m. Khi ch n thanh toán gi thông tin v khách hàng s đ c l y ra t ẩ ọ ỏ ề ẽ ượ ấ ừthông tin thành viên khi đã đăng ký. Thông tin này đ c h th ng l u tr và ượ ệ ố ư ữx lý.ửshopthoitrang Page 7 of 45CNC-APTECH Computer Education L p: ACCP1306 - Nhóm: 02ớ• Ch c năng đăng ký thành viên và đăng nh p h th ng:ứ ậ ệ ốM i khách hàng khi giao d ch t i Website s đ c quy n đăng ký m t tài ỗ ị ạ ẽ ượ ề ộkho n riêng. Tài kho n này s đ c s d ng khi mua hàng, l u tr các thôngả ả ẽ ượ ử ụ ư ữtin cá nhân c a khách hàng và l ch s giao d ch v i Websiteủ ị ử ị ớTrong tr ng h p khách hàng đã đăng ký mà quên m t kh u hay tài kho nườ ợ ậ ẩ ảh th ng s g i l i tài kho n và m t kh u t i email c a khách hàng.ệ ố ẽ ử ạ ả ậ ẩ ớ ủ• Ch c năng tìm ki m s n ph m:ứ ế ả ẩCh c năng tìm ki m nâng cao s n ph m l c d li u theo: Nhóm, Lo i, ứ ế ả ẩ ọ ữ ệ ạM c giá, Nhà s n xu t, S n ph m m i nh t trong vòng 15 ngày …ứ ả ấ ả ẩ ớ ấ• Ch c năng liên h ph n h i :ứ ệ ả ồ Khách hàng có th liên h ho c đóng góp ý ki n v s n ph m và công ty ể ệ ặ ế ề ả ẩqua ch c năng này.ứ2.1.3 Đ i v i ng i qu n tr Websiteố ớ ườ ả ị Ng i đ c c p quy n Admin s đ c qu n lý m t trang qu n tr , sau ườ ượ ấ ề ẽ ượ ả ộ ả ịkhi th c hi n quá trình đăng nh p b ng tài kho n quy n Admin, ng i qu n ự ệ ậ ằ ả ề ườ ảtr s có các quy n s d ng các ch c năng sau :ị ẽ ề ử ụ ứ• Ch c năng c p nh t tài kho n:ứ ậ ậ ảTài kho n qu n tr đ c chia ra làm 2 lo i:ả ả ị ượ ạ1. Quy n qu n lý: ề ả toàn quy nềNg i qu n lý s có quy n thêm, s a, xóa các tài kho n trên ườ ả ẽ ề ử ảwebsite, và t t c các quy n khác.ấ ả ề C p nh t tài kho nậ ậ ả C p nh t s n ph mậ ậ ả ẩ C p nh t tin t c/ khuy n mãiậ ậ ứ ế C p nh t thay đ i giao di nậ ậ ổ ệ …2. Quy n nhân viên: ề gi i h n thao tác tài kho nớ ạ ả Đ c phép s d ng các quy n – tr quy n thao tác v i ượ ử ụ ề ừ ề ớcác tài kho nảshopthoitrang Page 8 of 45CNC-APTECH Computer Education L p: ACCP1306 - Nhóm: 02ớ• Ch c năng c p nh t s n ph m:ứ ậ ậ ả ẩ Ng i qu n tr s có quy n thêm, s a, xóa các s n ph m trên website, ườ ả ị ẽ ề ử ả ẩCác thông tin s n ph m nh : Tên, Lo i, Hình, Giá, Màu, Ch t li u, S ả ẩ ư ạ ấ ệ ốl ng, Nhà s n xu t, Khuy n mãi, Tình tr ng: ượ ả ấ ế ạ “Bán” đ a s n ph m lên, ư ả ẩ“Ch ” ờ ch a đ a lên trong lo i và nhóm t ng ng.ư ư ạ ươ ứ• Ch c năng c p nh t tin t c/ khuy n mãi:ứ ậ ậ ứ ế T ng t nh s n ph m,các tin t c và ch ng trình khuy n mãi đ c c pươ ự ư ả ẩ ứ ươ ế ượ ậnh t s a xóa b i ng i qu n tr .ậ ử ở ườ ả ị • Ch c năng ứ qu n lý h tr khách hàng:ả ỗ ợ T t c các thông tin c a khách hàng, l ch s giao d ch, ý ki n s đ c l uấ ả ủ ị ử ị ế ẽ ượ ưl i giúp cho ng i qu n tr trang web s d dàng qu n lý …ạ ườ ả ị ẽ ễ ả Cho phép ng i qu n tr ph n h i l i các yêu c u c a khách hàng.ườ ả ị ả ồ ạ ầ ủ• Ch c năng qu n lý đ n hàng:ứ ả ơ Các đ n hàng s đ c l u l i và th ng kê v i đ y đ thông tin giúp ơ ẽ ượ ư ạ ố ớ ầ ủng i qu n tr d dàng qu n lý.ườ ả ị ễ ả• Ch c năng qu n lý nhà s n xu t/ nhà cung c pứ ả ả ấ ấ Thay đ i, thêm, xóa, s a thông tin nhà cung c p.ổ ử ấ• Ch c năng th ng kêứ ốNg i qu n tr d dàng theo dõi tình tr ng website, danh sách thànhườ ả ị ễ ạviên, lo i s n ph m…b ng các ch c năng th ng k . H th ng s th ngạ ả ẩ ằ ứ ố ế ệ ố ẽ ốkê s l ng và danh sách khách hàng thành viên, s l ng và danh sáchố ượ ố ượđ n hàng, th ng k doanh thu trên website.ơ ố ế• Ch c năng c p nh t/ thay đ i giao di nứ ậ ậ ổ ệThay đ i, thêm, xóa, s a các banner chính, banner ph ổ ử ụshopthoitrang Page 9 of 45CNC-APTECH Computer Education L p: ACCP1306 - Nhóm: 02ớ2.2. Phân tích chi ti t các ch c năngế ứ2.2.1. X lý thông tin d li u t phía khách hàngử ữ ệ ừ1. Tìm ki m nâng cao theo, lo i s n ph m, giá…ế ạ ả ẩMô tả Ch c năng tìm ki m thông tin theo thông tin đ c ch n ứ ế ượ ọĐ u vàoầ Tên lo i, Giá, Nhà s n xu t ạ ả ấQuá trình x lý ử Ki m tra s t ng thích c a tên thông tin đ c nh pể ự ươ ủ ượ ậvào K t n i đ n c s d li uế ố ế ơ ở ữ ệĐ u raầ K t qu tìm ki m đ c hi n th ra ho c không tìm th yế ả ế ượ ệ ị ặ ấđi u ki n th a mãnề ệ ỏ2. Ch c năng xem thông tin s n ph m, lo i s n ph mứ ả ẩ ạ ả ẩMô tả - Cung c p ch c năng hi n th thông tin chi ti tấ ứ ể ị ếv các lo i s n ph m có trên websiteề ạ ả ẩĐ u vàoầ - Khách hàng click vào menu s n ph m, clickả ẩchi ti t s n ph m. ế ả ẩQuá trình x lýử- Khi lo i s n ph m đ c b m ch n, mã lo i ạ ả ẩ ượ ấ ọ ạs đ c đ n xem các s n ph m thu c lo i ẽ ượ ế ả ẩ ộ ạ- Khi m t s n ph m đ c b m ch n, mã s n ộ ả ẩ ượ ấ ọ ảph m đ c g i đ n trang xem chi ti t đ hi n ẩ ượ ử ế ế ể ểth chi ti t s n ph m.ị ế ả ẩ- L y mã hãng s n xu t, mã s n ph m, tên hãngấ ả ấ ả ẩs n xu tả ấ- Truy c p c s d li u l y các s n ph m ậ ơ ở ữ ệ ấ ả ẩthu c ch ng lo i hay hãng s n xu t đ c đ a ộ ủ ạ ả ấ ượ ưvào trên.ở- Hi n th danh sách lên websiteể ị- Khi b m ch n mua hàng, mã s n ph m đ cấ ọ ả ẩ ượg i đ n trang gi hàngử ế ỏshopthoitrang Page 10 of 45[...]... shopthoitrang - Cung cấp một giỏ hàng ảo cho khách hàng - Khi khách hàng click mua hàng và xem giỏ hàng Page 12 of 45 CNC -APTECH Computer Education Quá trình xử lý Thông tin đầu ra Lớp: ACCP1306 - Nhóm: 02 - Sau khi chọn hàng, mã hàng được lưu vào trong cookie của máy - Khi khách hàng muốn xem giỏ hàng thì mã sản phẩm sẽ được gửi đến server xử lý và gửi lại cho khách hàng danh sách chi tiết về sản phẩm -. .. Not null Lược đồ Diagram shopthoitrang Page 26 of 45 CNC -APTECH Computer Education Lớp: ACCP1306 - Nhóm: 02 3.2.2 Sơ đồ website shopthoitrang Page 27 of 45 Lớp: ACCP1306 - Nhóm: 02 CNC -APTECH Computer Education Trang Chủ Sản phẩm Khuyến mãi Xu hướng Sản phẩm Thương hiệu Hướng dẫn Tìm kiếm Liên hệ phản hồi Đăng nhập Mua sản phẩm shopthoitrang Thông tin cá nhân Page 28 of 45 Giỏ hàng CNC -APTECH Computer... ra danh sách sản phẩm khách hàng đã mua - Tổng số tiền của giỏ hàng 8 Liên hệ phản hồi : Mô tả Đầu vào Quá trình xử lý Thông tin đầu ra shopthoitrang - Khách hàng có thể gửi ý kiến đóng góp cho công ty - Người dùng chọn menu đóng góp ý kiến - Khách hàng cần nhập Email để gửi - Hệ thống đưa ra một form cho khách hàng nhập nội dung - Lưu lại trong CSDL - Thông báo cho khách hàng đã gửi thành công hay... một sản phẩm mới - Mã sản phẩm - Loai - Tên sản phẩm - Hình - Giá - Chất liệu - Màu - Số lượng - Ngày đăng - Trạng thái Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào Hiện thị danh sách về sản phẩm 2.2 Chức năng xóa sản phẩm : Mô tả Đầu vào shopthoitrang Cho phép xóa một sản phẩm Click nút xóa Page 15 of 45 CNC -APTECH Computer Education Quá trình xử lý Đầu ra Lớp: ACCP1306 - Nhóm: 02 Kết nối đến CSDL, Cập... xử lý Đầu ra shopthoitrang Lớp: ACCP1306 - Nhóm: 02 - Banner chính - Banner phụ - Chọn banner muốn hiển thị Hiện thị thông báo tài khoản được tạo thành công hay không Page 20 of 45 CNC -APTECH Computer Education Lớp: ACCP1306 - Nhóm: 02 3 Thiết kế hệ thống 3.1 Mô hình phân tích dữ liệu mức quan niệm (ERD) shopthoitrang Page 21 of 45 CNC -APTECH Computer Education 3.2 Lớp: ACCP1306 - Nhóm: 02 Mô hình phân... thanh toán để lấy dữ liệu Hiện thị các thông tin 8 Chức năng quản lý hóa đơn : shopthoitrang Page 18 of 45 CNC -APTECH Computer Education Mô tả Đầu vào Quá trình xử lý Đầu ra Lớp: ACCP1306 - Nhóm: 02 Liệt kê danh sách các đơn hàng Các đơn hàng Kết nối đến CSDL Hiện thị danh sách trả về đơn hàng 9 Quản lý tài khoản : Mô tả Đầu vào Dùng để tạo mới, sửa, xóa tài khoản quản trị - Họ tên - User - Mật khẩu - Giới... tài khoản - Lấy mã tài khoản, username và chuyển đến trang thông tin cá nhân - Cập nhật thay đổi của khách hàng vào CSDL - Thông báo nếu sửa đổi thành công không thành công hoặc 5.Xem tin tức : Mô tả Đầu vào - Cung cấp các tin tức liên quan - Khi khách hàng chọn menu xu hướng Quá trình xử lý - Truy cập cơ sở dữ liệu lấy tin tức Thông tin đầu ra - Hiển thị danh sách tin tức dạng tóm tắt 6 Giỏ hàng : Mô... Education Lớp: ACCP1306 - Nhóm: 02 4.0 Giao diện trang web 1.giao diện trang chủ +Nút đăng ký : chuyển đến trang đăng ký thành viên +Nút hướng dẫn : trang hướng dẫn khách hàng đặt hàng ,mua hàng và một số thông tin khác +Nút đăng nhập : chuyển đến trang đăng nhập, khách hàng nh ập tên đang nh ập và mật khẩu ,khi đã là thành viên +Nút tìm kiếm sản phẩm: nhập tên sản phẩm, là khi khách hàng muốn tìm kiếm... Khoản CNC -APTECH Computer Education Lớp: ACCP1306 - Nhóm: 02 Mô tả chi tiết chức năng : 1 .Trang chủ Admin : Mô tả Đầu ra Trang chủ hiển thị thông tin báo cáo chung về website (Thống kê số người truy cập, số thành viên, số sản phẩm, số đơn hàng, …) Bản báo cáo chung về website 2 .Trang quản lí sản phẩm: 2.1 Chức năng thêm sản phẩm : Mô tả Đầu vào Quá trình xử lý Đầu ra Cho phép thêm một sản phẩm mới - Mã... shopthoitrang Kết nối cơ sở dữ liệu so sánh thông tin đăng nhập có trùng với 1 thành viên không Page 11 of 45 Lớp: ACCP1306 - Nhóm: 02 CNC -APTECH Computer Education Tạo phiên truy cập cho người dùng đăng nhập Đầu ra Thông báo đã đăng nhập thành công hay chưa 4 Quản lý thông tin cá nhân : Mô tả Đầu vào Quá trình xử lý Thông tin đầu ra - Giúp khách hàng quản lý thông tin cá nhân của mình - Khách hàng đã . ph m m iộ ả ẩ ớĐ u vàoầ - Mã s n ph mả ẩ - Loai - Tên s n ph mả ẩ - Hình - Giá - Ch t li uấ ệ - Màu - S l ngố ượ - Ngày đăng - Tr ng tháiạQuá trình x. mua hàng và xem giỏ hàng shopthoitrang Page 12 of 45CNC-APTECH Computer Education L p: ACCP1306 - Nhóm: 02ớQuá trình x lýử - Sau khi ch n hàng, mã hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án - Xây dựng website bán hàng thời trang online [89 điểm - APTECH - 2013], Đồ án - Xây dựng website bán hàng thời trang online [89 điểm - APTECH - 2013], Đồ án - Xây dựng website bán hàng thời trang online [89 điểm - APTECH - 2013], Xác định vấn đề, Xác định yêu cầu khách hàng, Sơ đồ chức năng :, Thiết kế hệ thống