Verb translate hiragana + vietnamese

941 20,736 16
  • Loading ...
1/941 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2014, 23:07

Verb translate hiragana + vietnamese 明かすあかすNói rõ, chứng minh 欺くあざむくLừa gạt 味わうあじわうnếmnếm 焦るあせるsốt ruột, nóng ruột 値するあたいするXứng đáng, đáng giá 誂えるあつらえるđặt mua, đặt làm 誂てはまるあてはまるáp dụng; đạt được 宛てるあてるvấp , va chạm / đoán mò 誂てはめるあてはめるáp dụng; làm thích ứng 炙るあぶる\ 「「「「「 rán, đốt, hong khô
- Xem thêm -

Xem thêm: Verb translate hiragana + vietnamese, Verb translate hiragana + vietnamese, Verb translate hiragana + vietnamese

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn