Pháp luật về hợp đồng dân sự theo mẫu trên thế giới – những kinh nghiệm đối với việt nam

24 976 12

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,602 tài liệu

  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2014, 11:09

Pháp lut v Hng dân s theo mu trên th gii  Nhng kinh nghii vi Vit Nam Nguyn Th Ngc Anh Khoa Lut LuLut quc t; Mã s: 60 38 60 ng dn: GS.TS. Lê Hng Hnh o v: 2011 Abstract:  khoa hc, lý lun chung v hng theo mu.  , 1980  ,  , ,  ,  ,  .  xut các khuyn ngh v vic áp dng mt s kinh nghim cc trên th gii vi pháp lut Vit Nam trong viu chnh ch nh hng theo mm bo phù hp vi h thng pháp lut hin hành ti Vic trnh ng phát trin kinh t xã hi cc. Keywords: Lut Quc t; Ch nh hng; Hng dân s; Lut dân s Content 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Hng là công c ch y xác lp quan h gia các cá nhân, t chi sng ngày và là mt ch n hình trong pháp lut dân s nói riêng và pháp lut nói chung. Hc giao kt hàng ngày, vi nhiu hình thc, gia nhiu ch th khác nhau, trong nhic khác nhau ng nht vn là trong c dân s - i tiêu dùng  gim bt thi gian cho mi giao dch, mt s t chc ln, nhng công ty chuyên cung cp hàng hóa, dch v cho mt s ng lng s dng các loi hc son sn thành tng mu nhnh và áp dng hàng lot. Nhng hc gi là hp ng theo mu hay trong pháp lut mt s c còn có tên là hng gia nhp hoc hng hàng lot. Trên th gii, Hng theo mc s dng rt nhiu và ph bin.  Vit Nam, loi hc áp dng ngày mt nhiu trong thc tin hong giao dch hàng hóa, dch v gia doanh nghii tiêu dùng. Các doanh nghip ngày càng càng lm dng v th  s dng ngày càng nhiu dng hng theo mu vi nhu khon không có li tiêu dùng. T thp k 90, rt nhiu quc gia trên th git lot các chính sách, n pháp lut nhm bo v quyn li tiêu dùng và th hin s tôn trng các quyn ci tiêu dùng, chng li s lm dng ca nhng nhà sn xut kinh doanh và nhng bt công trong xã hng tha s c trên th giu thit lchuyên trách ph trách công tác bo v quyn li tiêu dùng. Chính s quan tâm ca o v quyn li tiêu dùng ca nhic trên th git hiu qu cao, mà tiêu biu nht có th k Nht Bn, Hàn Quc. Có th nói, nhc cho mình mt mô hình bo v i tiêu dùng rt hiu qu và tiên tin, ti tiêu dùng khi tham gia mua hàng hóa hoc s dng dch vng mô hình mà nhng n, nht Nam cn phi hc hi và phát  to ra mng kinh doanh và tiêu dùng lành mnh.  lý do trên,  Hợp đồng dân sự theo mẫu trên thế giới Những kinh nghiệm đối với Việt Nam 2. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ HỢP ĐỒNG THEO MẪU Tc khoa hc pháp lý ,  ,  ,  , , ,  Tuy nhiên,    t quan tr, ,  n nay, các kt qu nghiên cu thu c v pháp lut v hp ng theo mu  Vit Nam còn ht sc khiêm tn. Phn ln các công trình khoa hc v c công b i hình thc các bài viti trên các tp chí khoa hc chuyên ngành lut hoc tham lun trong các Hi tho quc gia và quc t. Có th khnh rt cách có h thng, toàn din v ch nh hng theo m t  xung, gii pháp hoàn thinh v pháp lut v các hng theo mu  c ta hin nay. 3. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Lu có các mc tiêu trng y: Th nh khoa hc, lý lun chung v hng theo mu. Th nh trong pháp lut các quc gia, vùng lãnh th phát trin trên th gii v các v n n hng theo mu. Th  xut các khuyn ngh v vic áp dng mt s kinh nghim hoc rút ra bài hc t kinh nghim cc trên th gii vi pháp lut Vit Nam trong vic u chnh ch nh hp ng theo mu, m bo phù hp vi h thng pháp lut hin hành ti Vic trng phát trin kinh t xã hi ct c.  c các mc tiêu nói trên, Lu tp trung   , c th là ,   c, Pháp, Hàn Qu . , . 4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Lu dn ca ch - ng H Chí Minh ng li cng Cng Sn Vit Nam v xây dc pháp quyn da trên nn tng kinh t th ng XHCN, chính sách phát trin pháp lut và hoàn thin môi ng kinh doanh trong quá trình hi nhp kinh t quc t.  thc hin các nhim v nghiên cu nói trên, Lu dng tng hp các u: so sánh, phân tích, tng h t m, hn ch ca pháp lut Vit Nam v Hng theo mu và các gii pháp hoàn thi tham kho so sánh có chn lc vi h thng pháp lut trên th gii. 5. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN Luc b cc thành ba phn: Phn 1: Li m u Phn 2: Ni dung, g - Mt s v lý lun v hng dân s theo mu - Pháp lut ca mt s quc gia, vùng lãnh th trên th gii v hng theo mu - Thc trng pháp lut và mt s  xu nâng cao hiu lc và hoàn thin ch nh hng theo mu ca pháp lut Vit Nam Phn 3:  CHƢƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THEO MẪU 1.1. KHÁI NIỆM VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ: H ng là mt trong nhng ch nh quan trng ca pháp lut dân s và là n pháp lý n  tha mãn quyn, li ích hp pháp ca các ch th trong xã hi. Hng tn ti  khc ca cuc sng, xã hi và nn kinh t. Trên th gii, các nhà làm lut h phân bit các loi hng dân s i. Hc s di nhng nguyên tc, m chung. Tuy nhiên, trong tc, các quc gia s có nhnh mang c thù v ni dung và hình thc ca hng cho phù hp vi yêu cu ca nhà c và xã hi.  Vit hng phân bit hng thành hai loi  ng vi t c dân s - kinh t là h ng dân s và hng i. Các loi hng này có rt nhim chung và ch yu c phân bit bi yu t ch th và mng dân s c giao kt gia các cá nhân vi nhau hoc gia t chc vi cá nhân vì m dng hàng c li, hc giao kt gia các t chc vi nhau vì mc i. Tuy nhiên, hin nay, vinh gia hai loi hng này i bc thii vi các nhà làm lut, các nhà lut hc hay các ch th giao kt hng. Hng dân s nh pháp lut v hng dân s vc coi là nn tng, khuôn m xây dng các loi hi  kinh t khác. Vì vy, các m ca hng dân s chính là m ca các loi hi  kinh t khác. ng dân s nói riêng và hng nói chung c hình thành t bn nhân t ch cht, bao gm: ch th giao kt  ý chí giao kt  hình thc giao kt và ni dung giao kt. Các nhân t u phm bc nguyên tc ti cao ca Hng là t do ý chí, t nguyng, thin chí, hp tác và ngay thng gia các bên tham gia giao kt. Khi hng dân s nói riêng và hng nói chung thc c 4 yu t v ch th giao kt, tinh thn giao kt, ni dung giao kt và hình thc giao kt, Hng s phát sinh hiu lc. 1.2. KHÁI NIỆM VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THEO MẪU ng, hng s  kt qu ca các cung, thng nht gia các bên tham gia giao kt. Tuy nhiên, trong gung quay ca s phát trin, các ch th u mun rút ngn thi gian son tho h y quá trình giao dch. Chính vì vy, các hng theo mc s dng nhiu, ph bin. Trên th gii, hng theo mu có th nh bng các tên gi khác nhau n ti  nhiu hình thc khác nhau. Mt s quc gia quan ning hp ng mu (standard form contract)  tc là h ng son sn, áp dng cho nhii ng và s ng lu khon ca hng. m này chú trng yu t hình thc  c son sn theo mt khuôn mu, vi nhu khon, u kin nhnh và yu t ng áp dng  c áp dng cho mt lot các bên tham gia giao kt hng, không phân bia v t s quc gia khác li chú trng yu t c giao kt khi t tên loi hng này là hng gia nhp (adhesion contract)  tc là hng do mt bên son tho, quynh mi ni dung có liên quan và bên còn li ch vic ký/t chi ký hoc tr lng ý/không ng ý. mt s quc gia chú trng v tính ng dng ca hng nên quan nim ng hng hàng lot (boilerplate contract). Tuy tên gi  mc có s  p ng theo mu loại hợp đồng được giao kết giữa các bên, trong đó, các điều kiện, điều khoản của hợp đồng do một bên đưa ra và bên kia chỉ được trả lời là đồng ý toàn bộ hoặc không mà không có hoặc rất ít có khả năng để thỏa thuận về các điều khoản có lợi hơn1. T  thy rng hng theo mu có mt s m khác bit so vi các hc th hin  mt s m khá ni bt, rt d nhn bit  - Hng theo mu u kiu khon do mt bên trong Hra ch không d ca vic tha thung rn thng nht. - ng, vì là Hng theo mu, nên các ni dung ca Hng rt t m, chi tit dài dòng  có th c tt c nhng ni dung mà doanh nghip mun phu chnh hoc trong mt s ng hp ch là vi ma doanh nghip là làm phc tp thêm ni dung ca h c không th hiu ht nu không phi chuyên gia ho thi gian hp lý. - Gia các ch th tham gia giao kt hng theo mu ng tn ti mt khong cách v a v, v th ng rt lu khou kin ca ha v   tài chính, v pháp lý và có  thông tin v giao dch. c li, bên phi chp nhu kin ni dung ca hng li ng có mt v th thrt nhiu. - Các hng này c các doanh nghip áp dng hàng lot cho khách i tiêu dùng. Doanh nghip son tho ra loi hng n áp dng cho tt c khách hàng cu khou kin mang tính mnh và c nh dành cho bt kì ai mua hoc s dng hàng hóa, dch v ca doanh nghip. Khách hàng khi giao dch vi doanh nghip s  v các ni dung ca Hng mà ch có th chp nhn toàn b hoc không. 1 Dch t trang http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_form_contract - Thông thng, các hng theo mu có ni dung rt dài, t m c trình bày vi mt ngôn ng chuyên môn ht sc khó hiu khii tiêu dùng dù c ln vài ln vn không hiu ha câu t, nu không mun n hic mi son tho. 1.3. THỰC TIỄN ÁP DỤNG HỢP ĐỒNG THEO MẪU TRÊN THẾ GIỚI Trên th gii, hng theo mu c hình thành và s dng t cuc cách mng công nghip din ra t th k th n nay, hng theo mu  nên ph bin. Trong bt k  bt gp các hình thng ca hng theo mu. Trong khuôn kh ca Lu ch tp trung xem xét, phân tích các loi hp ng theo mu ng gp trong mt s c mà hng theo m nên vô cùng ph bin. 1.3.1. Hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực công nghệ, thông tin và internet: c công nghng tn ti ch yu các loi hp ng kích hot (Click Wrap), hng trình duyt (Browse Wrap) hay hng gói bc ng hc s di vi các khách hàng mua bn quyn phn mm hoc các khách hàng truy cp internet. Chúng ta có th d dàng bt gp rt nhiu hng theo mu c công ngh thông tin và internet ngay khi truy cp mt website, download mt phn mm, hay s dng các gói gii pháp công ngh ca các hãng công ngh thông tin. V công ngh thông tin ngày càng phát trin nay, các loi hng theo mu càng tr ng và bùng n v s ng. 1.3.2. Hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực bảo hiểm: Trên th gii, bo him là mc rt phát trii li nhun rt cao cho các doanh nghip. S ng và chng loi khách hàng vi nhu cu bo hidng, phong phú càng khin cho các doanh nghing s dng hng theo mu trong quá trình giao dch. Hng theo mu s y ti công ving thi, góp phn bo v doanh nghip mt cách t 1.3.3. Hợp đồng theo mẫu trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản: c xây dng và bng sng s dng hng theo mng hng theo mu d gp nhng thuê nhà. Không gi Vit Nam, vic cho thuê nhà (không phng do các ch h  l thc hi là các khách hàng cá nhân hoc h c tiên tin trên th ging có rt nhiu t chuyên nghip cho dch v này. H có c mlun kinh nghi son tho ra các hng thuê nhà vu khon, u kin mang tính c nh và áp dng cho hàng lot các khách hàng ca mình. CHƢƠNG 2. PHÁP LUẬT CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, VÙNG LÃNH THỔ TRÊN THẾ GIỚI VỀ HỢP ĐỒNG THEO MẪU 2.1. NHẬN XÉT CHUNG Trên th gii, hng theo mu (hay còn gi là hng gia nhp hoc hng hàng lot) ch là mt hình thc ca nhu kii chung mà các doanh nghing s du chnh mi quan h ca doanh nghip vi tt c khách hàng cu kic hiu là nhu kin hng, quy tc bán hàng, chính sách khách hàng và các v khác có liên quan do mng là doanh nghip) son tho s áp dng cho tt c nhi tiêu dùng) tham gia giao dch vu kii chung không nht thit phc son thc khi giao ki ch là nhng chính sách ca doanh nghip và khách hàng buc phi tìm hiu vì doanh nghit công khai tm giao dch hoc có th c các cán b, nhân viên hoi din ca doanh nghip cung cp thông tin có liên quan. Còn hng theo mu là mt dng cu kim nhu khoi ng ca tng giao dch c th p t son th khách hàng tr li trong mt thi gian hp lý; nu khách hàng tr li chp nhchp thun toàn b ni dung ca hng. Pháp lut bo v i tiêu dùng  nhic trên th ginh rt rõ v các v u kic bit là v hng theo mu.  các quc gia có h thng pháp lut tiên ting b, v u chnh rt cht chc gia không ch dng  u kin phát sinh hiu lc cu kiu chnh c v hình thc th hin, vi bo v c u kii chung. Trong s các quc gia, liên minh quc mt h thng pháp lut ng b, thng nht và kh thi v bo v i tiêu dùng nói chung và pháp lut v các u kit v hng mu nói riêng, có th k c gia châu Âu (EU), các quc lp trong EU, Canada, c. 2.2. CHẾ ĐỊNH HỢP ĐỒNG THEO MẪU TRONG LUẬT CANADA (BANG QUEBEC) Trên thc t, pháp lunh loi hng theo mu là hng tiêu dùng và mi mt tnh bang tu có các bin pháp pháp lý riêng nhm bo v i tiêu dùng kh  u khon không công bng. Ti bang Quebec, v hp u chnh ch yu bi Lut bo v n ng dn thi hành. Lut Bo v i tiêu dùng cng dn thc thi Lunh mt cách chi tit các v n hng theo mu/hng tiêu dùng. m ca nhà làm Lut Quebec là bo v i tiêu dùng thông qua ch nh h nh trong Lut Bo v i tiêu dùng cu liên n ch nh hng. Ngay tu 8, Lut khNgười tiêu dùng có thể đề nghị tuyên bố vô hiệu một hợp đồng hoặc đề nghị giảm nghĩa vụ của mình nếu trong hợp đồng thể hiện rõ sự không cân xứng giữa phần nghĩa vụ tương ứng của các bên mà phần lớn thuộc về Người tiêu dùng hoặc nếu nghĩa vụ của Người tiêu dùng là quá nhiều, không hợp lýlà mt hng có th b tuyên là vô hiu nu nó chng nhu khon gây bt li i tiêu dùng v ph i tiêu dùng phi thc hin. Lunhnh mang tính nguyên t nh tính hiu lc ca các u khon trong hng theo mu, ng thi, nh rt chi tit v nhiu v liên  ngôn ng hng, m giao kt hng, hình thc hng, trình t ký kt h  Có th kh nh Lut Bo v quyn l i tiêu dùng ca Quebec là mt trong nho lut th hin cách tip cn bo v i tiêu dùng thông qua ch nh hng mt cách rõ ràng nht và toàn din nht. 2.3. CHẾ ĐỊNH HỢP ĐỒNG THEO MẪU TRONG PHÁP LUẬT CỦA EU VÀ MỘT SỐ NƢỚC TRONG EU: 2.3.1. PHÁP LUẬT CỦA EU: u ch th i tiêu dùng nhm khuyn cáo các m bo thc hinh pháp lut ca mình. Mt trong nhng Ch th t là Ch th s 1999/44/EC ca Ngh vin Châu Âu và Hi  vii tiêu dùng và vic bi t thc dù không trc tiu chnh v h th nh mang tính nguyên tc khi giao dch mua bán hàng hóa gim (a) khou 1 ca Ch thlà bất kỳ người nào thực hiện việc mua hàng theo hợp đồng được quy định bởi Chỉ thị này y, Ch th i mua hàng ch tr i tiêu dùng khi giao kt hng v thc hin vinh ca Ch thu hnh ti Ch th u liên quan trc tip hoc gián tin ch nh hp ng. Nhnh ca Ch th m cp trc tip ti hng theo mu,    c nhng nguyên tc cn thit mà nh i bán hàng hóa cn phi tuân th khi son tho, xác lp hng vi tiêu dùng. Trong ng hp hi nhng nguyên tc này thì các hng nhiên không có hiu lc pháp lut. Có th nói rng Ch th 1999/44/EC cn rt tin b, mang ng cho pháp luc thành viên trong v hng tiêu dùng nói riêng và bo v i tiêu dùng nói chung. 2.3.2. PHÁP LUẬT CỦA CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC: c là mt trong nhng quc gia rn các chính sách và pháp lut v bo v i tiêu  u kii chung, hay hng theo mu. c ban hành Lut v u kii chung (si sau cùng vào  u kiu kin có hiu lc cu ki  nh hiu lc cu kin i chung, các nguyên tc áp du kiln hóa toàn b Lut v u kii chung vào B lut dân s c ti Quyn 2   dân s  hng hình thành t u kii chung. [...]... HỢP ĐỒNG THEO MẪU CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM 3.1 THỰC TIỄN ÁP DỤNG HỢP ĐỒNG THEO MẪU TẠI VIỆT NAM Tại Việt Nam, hợp đồng theo mẫu cũng được sử dụng rất nhiều trong các giao dịch dân sự - kinh tế - thương mại mà điển hình là các hợp đồng trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng chứng khoán bảo hiểm, hợp đồng cung cấp điện, nước, hợp đồng viễn thông Có thể thấy rõ các lĩnh vực thường sử dụng hợp đồng. .. Việt Nam Có thể khẳng định Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 đã có những bước tiến đáng kể trong việc định hình khung pháp luật về hợp đồng theo mẫu và các điều kiện giao dịch chung ở nước ta hiện nay 3.2.2 So sánh giữa pháp luật về hợp đồng theo mẫu của Việt Namthế giới Từ việc phân tích pháp luật của các quốc gia, vũng lãnh thổ và của Việt nam về hợp đồng theo mẫu nói trên, ... nhà làm luật của Đức quan niệm rằng hợp đồng theo mẫu (ở đây gọi là các hợp đồng hình thành từ các điều kiện thương mại chung) là một dạng hợp đồng dân sự và sẽ được điều chỉnh theo các quy định của Bộ luật dân sự Theo quan niệm chính thức của các nhà làm luật Việt Nam thì hợp đồng theo mẫu là một chế định đặc biệt của pháp luật dân sự Điều này xuất phát từ thực tế lập pháp của Việt Nam là sử... Điều 3 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Việt Nam quy định: Hợp đồng theo mẫuhợp đồng do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ soạn thảo để giao dịch với người tiêu dùng” Nếu căn cứ vào hai tiêu chí nói trên thì có thể thấy rằng quy định của pháp luật Việt Nam về hợp đồng theo mẫu cũng đã có những nét tương đồng với pháp luật của các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới Tuy... hợp đồng là căn cứ để xác định hợp đồng theo mẫu Đây là một yếu tố rất quan trọng, theo quy định của pháp luật về hợp đồng theo mẫu của nhiều nước trên thế giới (và cả Việt Nam) thì hợp đồng theo mẫu do một bên đơn phương quy định các điều kiện và điều khoản trong đó Tuy nhiên, mỗi hợp đồng lại giao kết với một đối tượng khác nhau và do đó có nhiều nội dung trong hợp đồng trong nhiều trường hợp. .. hợp đồng, nhưng trên thực tế, hầu hết các hợp đồng cùng loại, trong cùng lĩnh vực của các doanh nghiệp khác nhau đều có những điều khoản mang tính chất tương tự Chính vì vậy, cơ hội để người tiêu dùng có thể lựa chọn một hợp đồng có lợi cho mình là hầu như không có 3.2 PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THEO MẪU TRÊN THẾ GIỚI VÀ CỦA VIỆT NAM NHÌN TỪ GÓC ĐỘ LUẬT HỌC SO SÁNH: 3.2.1 Pháp luật Việt Nam về Hợp. .. định hợp đồng theo mẫu được áp dụng trong một lĩnh vực cụ thể nào Tuy nhiên cũng có nước (như Pháp) lại đưa ra một số quy định cụ thể về hợp đồng theo mẫu trong một số lĩnh vực, giao dịch đặc thù như hợp đồng dịch vụ tài chính, hợp đồng bán hàng từ xa,… Pháp luật của Việt Nam về hợp đồng theo mẫu có nhiều điểm tương đối khác biệt so với pháp luật của các quốc gia, vùng lãnh thổ khác về phạm... có đặc thù hay sử dụng hợp đồng theo mẫu đã thể hiện rất rõ ràng, cụ thể các quan điểm của nhà làm luật đối với chế định này 2.4 ĐÀI LOAN: CHẾ ĐỊNH HỢP ĐỒNG THEO MẪU TRONG PHÁP LUẬT CỦA Chế định hợp đồng theo mẫu được đề cập khá rõ ràng, cụ thể trong Luật Bảo vệ Người tiêu dùng của Đài Loan Theo đó, tại Khoản 9, Điều 2, Luật định nghĩa về hợp đồng theo mẫu là: hợp đồng mà một phần hoặc toàn... ngỏ Theo đó, các nhà làm luật khi xây dựng lại Bộ luật Dân sự cần phải thống nhất các quy định này để tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật Việt Nam Thứ hai, pháp luật không nên giới hạn các doanh nghiệp phải đăng ký hợp đồng theo mẫu Theo đó, bất kỳ doanh nghiệp nào, trong bất kỳ lĩnh vực nào đều có thể bắt buộc hoặc tự nguyện đăng ký hợp đồng theo mẫu Như vậy, việc đăng ký hợp đồng theo mẫu. .. cung cấp hàng hóa, dịch vụ Sự nghiêm khắc của pháp luật sẽ góp phần làm giảm bớt những hành vi lạm dụng vị thế của thương nhân và những bất công đối với người tiêu dùng f.Vị trí của pháp luật về hợp đồng theo mẫu trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều khác biệt: Có những quốc gia coi hợp đồng theo mẫu là một chế định đặc thù của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu . 3.2. PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THEO MẪU TRÊN THẾ GIỚI VÀ CỦA VIỆT NAM – NHÌN TỪ GÓC ĐỘ LUẬT HỌC SO SÁNH: 3.2.1 Pháp luật Việt Nam về Hợp đồng theo mẫu: c. Hợp đồng dân sự theo mẫu trên thế giới – Những kinh nghiệm đối với Việt Nam  2. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ HỢP ĐỒNG THEO MẪU Tc
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về hợp đồng dân sự theo mẫu trên thế giới – những kinh nghiệm đối với việt nam, Pháp luật về hợp đồng dân sự theo mẫu trên thế giới – những kinh nghiệm đối với việt nam, Pháp luật về hợp đồng dân sự theo mẫu trên thế giới – những kinh nghiệm đối với việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn